Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-109-5
Σελίδες: 736
Συγγραφέας: Γ. Μιχαλόπουλος

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί την κωδικοποίηση για την Πτωχευτική Νομοθεσία κινείται σε τέσσερις άξονες:

Α) στον βασικό κορμό της εθνικής πτώχευσης, δηλ. τον πτωχευτικό κώδικα (Ν 3588/2007 ΠτΚ) -μαζί με αποσπάσματα αιτιολογικής έκθεσης ανά άρθρο- όπως έχει τροποποιηθεί ήδη μέχρι και τον Ν 4446/2016,

Β) στο νομοθετικό πλαίσιο των διασυνοριακών πτωχεύσεων, που εμπλουτίσθηκε ύστερα από τη μεταγραφή σε εσωτερικό δίκαιο του πρότυπου νόμου του έτους 1997 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (Uncitral). Ως εκ τούτου η διασυνοριακή πτώχευση, εκτός από την ρύθμιση των ενδοκοινοτικώς διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας (του Κανονισμού 1346/2000), συμπληρώνεται πλέον με τη ρύθμιση των διεθνώς διασυνοριακών πτωχεύσεων (Ν 3858/2010),

Γ) στην αντιμετώπιση αφενός μεν της αστικής αφερεγγυότητας με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που, για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο, περιέχεται στον Ν 3869/2010, όπως ισχύει μέχρι σήμερα και αφετέρου δε, στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας, όπως ρυθμίζεται από τον Ν 4307/2014 και τέλος,

Δ) στην προϊσχύσασα πτωχευτική νομοθεσία που διατηρεί τη νομική της αξία της (άρθρο 182 παρ. 2 ΠτΚ) και, συνεπώς, η αναφορά στις προϊσχύσασες ρυθμίσεις συνεχίζει να διατηρεί τη χρησιμότητά της σε παλαιές υποθέσεις πτωχεύσεων. Εδώ ο Ν 3588/2007 -μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις- παρατίθεται ως είχε πριν την εφαρμογή του Ν 4446/2016.

Το βιβλίο αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου της πτώχευσης μία πολύ χρήσιμη έκδοση, ολοκληρώνεται δε με ευρετήριο λημμάτων.

 • -12
 • Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση1
 • Πρόλογος στην τρίτη έκδοση23
 • Πρόλογος στην δεύτερη έκδοση57
 • Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ73
 • Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ73
 • 1. Ισχύον Δίκαιο73
 • [1] Ν 3588/200773
 • Πτωχευτικός κώδικας73
 • [2] ΠΔ 133/2016246
 • Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας246
 • [3] ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2014266
 • για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα266
 • [4] Ν 3429/2005278
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)278
 • [5] Ν 4307/2014288
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων288
 • 2. Προϊσχύσαν Δίκαιο309
 • α. Πτωχευτικές ρυθμίσεις309
 • [6] Ν 3588/2007309
 • Πτωχευτικός Κώδικας309
 • [7] Δ της 19.4/1.5.1835385
 • Περί του Εμπορικού Νόμου385
 • [8] ΑΝ 635/1937412
 • Περί διατάξεων τινών του πτωχευτικού δικαίου412
 • [9] Ν 2479/1997416
 • Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνσητων δικών, δικονομικές απλουστεύσειςκαι άλλες διατάξεις416
 • [10] ΝΔ 356/1974419
 • Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων419
 • β. Δίκαιο Εξυγίανσης420
 • [11] ΝΔ 3562/1956420
 • Περί υπαγωγής Ανωνύμων Εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν420
 • [12] ΒΔ της 22/28.12.1956433
 • Περί εφαρμογής επί ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών των διατάξεων του ΝΔ 3562/1956, περί υπαγωγής ανωνύμων εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν433
 • [13] N 1386/1983434
 • Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων434
 • [14] Ν 1892/1990438
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις438
 • [15] Διαδικασία συνδιαλλαγής485
 • Ν 3588/2007 - Πτωχευτικός Κώδικας485
 • Β. ΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ491
 • [16] Ν 3869/2010491
 • Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις491
 • ΙΙ. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ517
 • Α. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ517
 • [17] Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 του Συμβουλίου517
 • της 29.5.2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας517
 • [18] Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Συμβουλίου544
 • της 20.5.2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας544
 • [19] European Communication and Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency630
 • [20] Ν 4364/2016637
 • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.11.2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.4.2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 (ΕΕ), αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16.11.2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις637
 • [21] Ν 3458/2006671
 • Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις671
 • Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗ689
 • [22] Ν 3858/2010689
 • Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις689
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4ης ΕΚΔΟΣΗΣ706
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ722
 • 0
 • 0