Ενέχυρο - Υποθήκη - Διανομή -  Οριζόντια Ιδιοκτησία - Ερμηνεία - Υποδείγματα με σχόλια

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €38.00
ΝΠ €48.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-113-2
Σελίδες: 353
Συγγραφέας: Μ. Γεωργιάδου, Β. Κόλιας, Β. Τσούμας
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Το έργο «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου II» ολοκληρώνει την ύλη του δίτομου έργου που έχει ως στόχο να καλύψει τα ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των βασικότερων αγωγών εμπραγμάτου δικαίου.

Ειδικότερα το προκείμενο εγχειρίδιο προσεγγίζει από θεωρητική και νομολογιακή σκοπιά τις επιμέρους αγωγές και τις προβαλλόμενες κατ’ αυτών ενστάσεις που παρέχονται για: 1. την προστασία του ενεχύρου, 2. την προστασία της υποθήκης, 3. την προστασία της κοινωνίας, 4. την προστασία της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, 5. την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και 6. τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

Επίσης, το υπόψη έργο περιέχει και αντιπροσωπευτικά υποδείγματα σχετικών δικογράφων συνοδευόμενα από θεωρητικές παρατηρήσεις, ενώ στο τέλος του παρατίθεται ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει σημαντικά στην ταχύτερη αναζήτηση του ερευνώμενου θέματος.

Οι «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου» απευθύνονται στο νομικό της πράξης, παρέχοντάς του ένα πλήρως ενημερωμένο πρακτικό εγχειρίδιο, το οποίο μέσα από την παράθεση θεωρητικών παρατηρήσεων, νομολογιακών απόψεων και υποδειγμάτων δικογράφων στοχεύει να τον καθοδηγήσει στην αντιμετώπιση των πλείστων ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του εμπράγματου δικαίου.

 • -22
 • [1] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟΥ1
 • Περιεχόμενα1
 • Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία1
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2
 • Β. Αγωγές ενεχύρου12
 • Ι. Αγωγή για παράδοση του πράγματος στον μεσεγγυούχο12
 • 1. Γενικά12
 • 2. Στοιχεία της αγωγής13
 • 3. Εννοιολογική προσέγγιση των στοιχείων της αγωγής13
 • i. Αντικείμενο ενεχύρου13
 • ii. Ασφαλιζόμενη απαίτηση15
 • iii. Προσβολή δικαιωμάτων του ενάγοντος16
 • 4. Αίτημα της αγωγής19
 • 5. Διάδικοι20
 • 6. Δικονομικά ζητήματα20
 • i. Αρμοδιότητα20
 • ii. Διαδικασία21
 • iii. Δικαστικά έξοδα21
 • iv. Απόφαση - Δεδικασμένο21
 • ΙΙ. Αγωγές προστασίας του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή22
 • 1. Γενικά22
 • 2. Αγωγή διεκδικητική του ενεχυρούχου δανειστή23
 • 3. Αρνητική αγωγή του ενεχυρούχου δανειστή24
 • 4. Κοινά δικονομικά ζητήματα 26
 • 5. Αγωγή του ενεχυραστή για ανάληψη του πράγματος λόγω απόσβεσης του ενεχύρου (ΑΚ 1232)27
 • 6. Προστασία επί των λοιπών προσβολών31
 • ΙΙΙ. Άμυνα εναγομένου33
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις ως προς την προβολή ενστάσεων μετά από το Ν 4335/201533
 • 2. Οι ενστάσεις από την ΑΚ 121934
 • 3. Η ένσταση δικαιώματος νομής ή κατοχής (ΑΚ 1095)34
 • 4. Η ένσταση από το δικαίωμα αφαιρέσεως (ΑΚ 1104)35
 • 5. Η ένσταση παραγραφής36
 • 6. Η ένσταση επίσχεσης λόγω δαπανών 39
 • [2] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ41
 • Περιεχόμενα41
 • Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία42
 • Α. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος της υποθήκης43
 • Β. Δικαιώματα δεκτικά υποθήκης44
 • Ι. Δικαιώματα επί ακινήτων44
 • ΙΙ. Ύπαρξη εξουσίας διαθέσεως – υποθηκεύσεως44
 • Γ. Εμπράγματη υποθηκική αγωγή46
 • I. Έννοια και περιεχόμενο46
 • II. Παθητική νομιμοποίηση47
 • III. Τρόπος άσκησης της αγωγής 47
 • IV. Αρχή της χρονικής προτεραιότητας 51
 • V. Πτώχευση και υποθηκική αγωγή 52
 • VI. Διανομή του πλειστηριάσματος53
 • VII. Απαγορευμένες συμφωνίες 54
 • VIII. Άμυνα του υποθηκικού οφειλέτη στην εμπράγματη υποθηκική αγωγή55
 • Δ. Κτήση της υποθήκης 56
 • Ι. Τίτλος εγγραφής υποθήκης57
 • 1. Νόμιμοι τίτλοι εγγραφής υποθήκης57
 • 2. Δικαστικός τίτλος57
 • 3. Τίτλος από ιδιωτική βούληση 58
 • 4. Ο τίτλος από το άρθρο 12 Ν 4332/1929 υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας58
 • ΙΙ. Εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών 63
 • 1. Ποιοι ζητούν την εγγραφή 63
 • 2. Διαδικασία εγγραφής – απαιτούμενα δικαιολογητικά 64
 • 3. Περιλήψεις 65
 • 4. Οι ενέργειες του υποθηκοφύλακα 67
 • 5. Προστασία του οφειλέτη απέναντι στην εγγραφή 67
 • i. Περιορισμός της χρηματικής ποσότητας67
 • ii. Περιορισμός της εγγραφής σε λιγότερα κτήματα 68
 • 6. Άλλες σημειώσεις στο βιβλίο υποθηκών 69
 • Ε. Έκταση της υποθηκικής ευθύνης 70
 • Ι. Αδιαίρετο της υποθήκης70
 • ΙΙ. Κάλυψη των τόκων 71
 • ΙΙΙ. Συστατικά και παραρτήματα του πράγματος73
 • IV. Η υποθήκη του Ν 4112/192974
 • 1. Μηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις του ακινήτου κατά το Ν 4112/192974
 • 2. Πεδίο εφαρμογής του Ν 4112/192974
 • 3. Οι ειδικές ρυθμίσεις του Ν 4112/192975
 • i. Απόσβεση δικαιωμάτων τρίτων75
 • ii. Ακυρότητα75
 • V. Δουλείες επί και υπέρ του ενυπόθηκου 76
 • ΣΤ. Προστασία της υποθήκης 77
 • Ι. Κίνδυνος χειροτέρευσης του ενυπόθηκου77
 • ΙΙ. Αξίωση για ασφάλιση του ενυπόθηκου78
 • ΙΙΙ. Υποκατάσταση 78
 • IV. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης 80
 • Ζ. Τέλη εγγραφής υποθήκης80
 • Η. Κατάργηση υποθήκης82
 • Ι. Aπόσβεση και κατάργηση υποθήκης82
 • ΙΙ. Λόγοι απόσβεσης της υποθήκης82
 • 1. Απόσβεση της απαιτήσεως 82
 • 2. Εξαφάνιση του ενυπόθηκου 83
 • 3. Παραίτηση του δανειστή83
 • 4. Πλειστηριασμός του ενυπόθηκου 84
 • 5. Σύγχυση 84
 • 6. Παραγραφή απαίτησης84
 • ΙΙΙ. Εξάλειψη υποθήκης84
 • IV. Αγωγή για εξάλειψη υποθήκης85
 • Θ. Προσημείωση υποθήκης 87
 • Ι. Νομική φύση και λειτουργία87
 • ΙΙ. Νόμιμοι τίτλοι για εγγραφή προσημείωσης 90
 • ΙΙΙ. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για παροχή άδειας εγγραφής προσημείωσης90
 • 1. Διάδικοι90
 • 2. Στοιχεία δικογράφου αιτήσεως91
 • 3. Αρμοδιότητα92
 • i. Κατά τόπο92
 • ii. Καθ’ ύλη92
 • 4. Άμυνα του καθ’ ου οφειλέτη93
 • i. Στην αίτηση για την παροχή άδειας από το δικαστήριο για εγγραφή προσημείωσης93
 • ii. Στην περίπτωση της αυτοδύναμης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης94
 • 5. Συναινετική εγγραφή προσημείωσης94
 • IV. Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη 94
 • 1. Προθεσμία94
 • 2. Ταυτότητα ασφαλιζόμενης απαίτησης με την απαίτηση που επιδικάζεται τελεσίδικα96
 • 3. Διαδικασία τροπής – απαιτούμενα δικαιολογητικά97
 • 4. Ματαίωση της τροπής της προσημείωσης λόγω πλειστηριασμού του ακινήτου97
 • V. Κατάργηση της προσημείωσης99
 • 1. Λόγοι απόσβεσης της προσημείωσης 99
 • 2. Εξάλειψη προσημείωσης99
 • 3. Λόγοι εξάλειψης99
 • 4. Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης99
 • [3] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Η ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ101
 • Περιεχόμενα101
 • Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία102
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις102
 • Β. Στοιχεία της αγωγής104
 • Ι. Η συγκυριότητα του ενάγοντος104
 • ΙΙ. Η υφιστάμενη μεταξύ ενάγοντος και εναγομένου (ή εναγομένων) κοινωνία105
 • ΙΙΙ. Η μη συμφωνία του εναγομένου για τη διανομή107
 • IV. Περιγραφή κοινού107
 • V. Αίτημα της αγωγής107
 • Γ. Διάδικοι108
 • Δ. Διεξαγωγή της διαδικασίας μεταξύ των αρχικών διαδίκων110
 • Ε. Δικονομικά ζητήματα111
 • ΣΤ. Νόμιμοι τρόποι διανομής117
 • Ι. Αυτούσια διανομή118
 • 1. Προϋποθέσεις118
 • 2. Ιδιαίτεροι τρόποι αυτούσιας διανομής119
 • i. Αυτούσια διανομή με σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας119
 • ii. Αυτούσια διανομή με επιδίκαση κοινής μερίδας σε περισσότερους121
 • iii. Κατανομή121
 • 3. Η κλήρωση122
 • i. Διαδικασία122
 • ii. Κλήρωση ενώπιον συμβολαιογράφου με συμφωνία των μερών122
 • iii. Ακυρότητες και παραδρομές της εκθέσεως κλήρωσης123
 • 4. Αυτούσια διανομή με απονέμηση123
 • 5. Κτήση των λαχόντων μερών από τα μέρη125
 • 6. Τύχη δικαιωμάτων τρίτων125
 • ΙΙ. Πώληση με πλειστηριασμό126
 • Τύχη δικαιωμάτων τρίτων128
 • ΙΙΙ. Επιδίκαση130
 • 1. Η αγωγή επιδίκασης επιχείρησης131
 • 2. Η αγωγή επιδίκασης οικογενειακής στέγης134
 • Ζ. Η αγωγή διανομής κοινού κλήρου135
 • Η. Η άμυνα του εναγομένου 136
 • Ι. Άρνηση της βάσης της αγωγής136
 • ΙΙ. Ενστάσεις137
 • 1. Ένσταση κτήσης κυριότητας με χρησικτησία137
 • 2. Ένσταση συμφωνίας αδιανεμήτου138
 • 3. Ένσταση προορισμού του κοινού για διαρκή σκοπό138
 • 4. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος139
 • 5. Ένσταση με βάση απαιτήσεις από τη λειτουργία της κοινωνίας 140
 • 6. Ένσταση συνεισφοράς του κληρονόμου143
 • 7. Ένσταση υποχρεωτικής προσεπίκλησης τρίτων στη δίκη διανομής144
 • 8. Δικονομικός τρόπος προβολής144
 • 9. Ανταγωγή145
 • [4] ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ147
 • Περιεχόμενα147
 • Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία147
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις148
 • Β. Αγωγές του κυρίου156
 • I. Διεκδικητική αγωγή156
 • II. Αρνητική αγωγή159
 • III. Πουβλικιανή αγωγή 165
 • IV. Αναγνωριστική αγωγή166
 • Γ. Αγωγές νομής166
 • Δ. Αγωγή προστασίας της δουλείας167
 • Ε. Αγωγή διανομής170
 • ΣΤ. Διαφορές από τη συνιδιοκτησία171
 • I. Διαφορές από τη συνιδιοκτησία των κοινών171
 • II. Αγωγή σύστασης οροφοκτησίας173
 • III. Διαφορές μεταξύ των ιδιοκτητών ορόφων από τη σχέση οροφοκτησίας 178
 • Ζ. Ασφαλιστικά μέτρα190
 • Η. Αγωγή αποζημίωσης196
 • [5] ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ197
 • Περιεχόμενα197
 • Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία197
 • Α. Γενικά – Περιπτώσεις197
 • Β. Χρήση των κοινόχρηστων χώρων201
 • Ι. Προϋποθέσεις - περιορισμοί201
 • ΙΙ. Αγωγή για άρση της προσβολής στο δικαίωμα κοινής χρήσης και παράλειψής της στο μέλλον203
 • Γ. Η αναγκαστική παροχή διόδου206
 • [6] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ219
 • Περιεχόμενα219
 • Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία219
 • Α. Εισαγωγικό σημείωμα219
 • Β. Το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμών220
 • Γ. Ο ορισμός του οικοδομικού συνεταιρισμού222
 • Δ. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οικοδομικού συνεταιρισμού223
 • Ε. Αγωγές στα πλαίσια της λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμών224
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ229
 • ΕΝΕΧΥΡΟ229
 • [1] Αγωγή διορισμού μεσεγγυούχου229
 • ΥΠΟΘΗΚΗ233
 • [1] Αίτηση για την παροχή άδειας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης233
 • [2] Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης237
 • [3] Άμυνα σε αίτηση εγγραφής προσημείωσης με περιορισμό της προσημείωσης σε ορισμένα ακίνητα241
 • [4] Περίληψη εγγραφής υποθήκης (άρθρο 1306 ΑΚ)245
 • ΔΙΑΝΟΜΗ247
 • [1] Αγωγή διανομής με αίτημα τη λύση της κοινωνίας με πλειστηριασμό247
 • [2] Αγωγή διανομής με αίτημα την αυτούσια διανομή του κοινού251
 • [3] Αγωγή διανομής με αίτημα την αυτούσια διανομή με επιδίκαση στους κοινωνούς χωρίς κλήρωση (απονέμηση)261
 • [4] Αγωγή διανομής επιχείρησης266
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ271
 • [1] Αγωγή διαχειριστή κατά συνιδιοκτήτη για άρση παρακώλυσης εκ μέρους του της χρήσης κοινού πράγματος271
 • [2] Αγωγή κατά συνιδιοκτήτη να παύσει την κακή χρήση του καταστήματός του από τον μισθωτή του275
 • [3] Αγωγή διαχειριστή κατά συνιδιοκτήτη να αποκαταστήσει τη χρήση του διαμερίσματός του ως κατοικίας281
 • [4] Αγωγή συνιδιοκτήτη δικαιούμενου να ανεγείρει νέο όροφο και παρακωλυομένου από άλλον284
 • ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ289
 • [1] Αγωγή συνιδιοκτητών κατά ετέρου συνιδιοκτήτη για να άρει ο τελευταίος αυθαίρετες προσθήκες σε κοινόχρηστους χώρους, που προσβάλλουν την αισθητική του κτηρίου289
 • [2] Αγωγή συνιδιοκτήτη για να υποχρεωθεί η συνιδιοκτησία να προβεί σε επισκευές κοινόχρηστου χώρου295
 • [3] Αγωγή για ακύρωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία ελήφθησαν αποφάσεις αφορώσες κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας300
 • [4] Αγωγή για αναγνώριση χώρου ως κοινοχρήστου και αποβολή συνιδιοκτήτη που τον έχει καταλάβει αυθαιρέτως304
 • [5] Αγωγή κατά συνιδιοκτήτη για αποζημίωση λόγω ζημιών που προκλήθηκαν σε διαιρεμένη ιδιοκτησία εκ της μη συμμετοχής του στις δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστου πράγματος308
 • [6] Αγωγή κατά συνιδιοκτήτη λόγω κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον μισθωτή του314
 • ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ319
 • 0
 • 0