Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-110-1
Σελίδες: 1324
Συγγραφέας: Π. - Α. Νικολόπουλος, Μ. - Δ. Αγγέλη, Κ. Βαρσάνης, Α. Γαρφέ, Α. Γκατζηρούλης, Ν. Γκίκας, Χρ. Κατσογιάννου, Δ. Κατσούρης, Ε. Μαργαρίτης, Σ. Μιχαλακάκου, Π. Μόσχος, Γ. Πανίτσας, Ε. Πραγιάννη, Μ. Ράμμου, Θ. Τσιβόλας, Μ. Χαλκιαδάκη
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Το έργο Αγωγές Ειδικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του Ειδικού Ενοχικού και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν.

Πρόσφατη νομολογία και αρθρογραφία καλύπτουν όλες τις συμβάσεις δωρεάς, πώλησης, μίσθωσης, έργου, μεσιτείας, προκήρυξης, εντολής, διοίκησης αλλοτρίων, κοινωνίας, δανείου, χρησιδανείου, παρακαταθήκης, ευθύνης ξενοδόχων, ισόβιας προσόδου, παίγνιου-στοιχήματος, εγγύησης, εξώδικου συμβιβασμού, αναγνώρισης χρέους, έκταξης, τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, τις αδικοπραξίες και την καταδολίευση δανειστών.

Η έκδοση είναι ενημερωμένη και με τους Ν 4335/2015, 4370/2016 και 4446/2016.

Το έργο Αγωγές Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, εκτός από την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και την πρόσφατη νομολογία, περιλαμβάνει πλήθος υποδειγμάτων που καλύπτουν όλη την ύλη του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου.

 • -53
 • [1] ΔΩΡΕΑ (άρθρα 496-512 ΑΚ)1
 • Περιεχόμενα1
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία1
 • Ι. Αγωγή παράδοσης του δωρηθέντος στον δωρεοδόχο2
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2
 • 1. Η έννοια της δωρεάς2
 • 2. Η αναγκαία διάκριση μεταξύ υποσχετικής δωρεάς και δωρεάς άμεσης εκπλήρωσης3
 • Β. Οι δυνατότητες του δωρεοδόχου για εκπλήρωση της δωρεάς από τον δωρητή4
 • Γ. Η αγωγή του δωρεοδόχου σε καταδίκη δήλωσης βούλησης του δωρητή5
 • 1. Τα στοιχεία της αγωγής5
 • 2. Το αίτημα της αγωγής6
 • Δ. Δικονομικά ζητήματα6
 • 1. Διάδικοι6
 • 2. Αρμοδιότητα6
 • 3. Διαδικασία7
 • Ε. Η άμυνα του εναγομένου7
 • ΣΤ. Δικαστικό ένσημο7
 • ΙΙ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης δωρεάς ή πλημμελούς εκπλήρωσης (ελαττώματα στο δωρηθέν)7
 • Α. Οι περιπτώσεις μη εκπλήρωσης της δωρεάς από τον δωρητή7
 • Β. Η αγωγή για νομικά και πραγματικά ελαττώματα του δωρηθέντος9
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις9
 • 2. Οι αξιώσεις του δωρεοδόχου για ελαττώματα του δωρηθέντος9
 • 3. Τα στοιχεία της αγωγής10
 • 4. Το αίτημα της αγωγής11
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα11
 • 1. Διάδικοι11
 • 2. Αρμοδιότητα11
 • 3. Διαδικασία11
 • Δ. Η άμυνα του εναγομένου11
 • ΙΙΙ. Αγωγή για εκτέλεση του τρόπου12
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις12
 • 1. Η έννοια του «τρόπου» στη δωρεά12
 • 2. Το περιεχόμενο του τρόπου κατά τη νομολογία13
 • Β. Η αγωγή για εκτέλεση του τρόπου - Τα στοιχεία της αγωγής16
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα17
 • 1. Διάδικοι17
 • 2. Αρμοδιότητα19
 • 3. Διαδικασία19
 • Δ. Άμυνα εναγομένου19
 • Ε. Λοιπά δικαιώματα21
 • IV. Αγωγή για ανάκληση της δωρεάς22
 • A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις22
 • 1. Η έννοια της ανάκλησης της δωρεάς22
 • 2. Οι τρόποι ανάκλησης της δωρεάς23
 • 3. Η ανάκληση της δωρεάς αιτία θανάτου24
 • 4. Η δωρεά από ηθικό καθήκον25
 • B. Οι αγωγές ανάκλησης της δωρεάς26
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις26
 • 2. Τα στοιχεία της αγωγής29
 • 3. Το αίτημα της αγωγής33
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα35
 • 1. Διάδικοι35
 • 2. Αρμοδιότητα36
 • 3. Διαδικασία37
 • 4. Η φύση της αγωγής37
 • 5. Αντικειμενική σώρευση αγωγών39
 • 6. Απόδειξη40
 • Δ. Άμυνα εναγομένου41
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ47
 • 1. Αγωγή παράδοσης του δωρηθέντος στον δωρεοδόχο47
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης δωρεάς ή πλημμελούς εκπλήρωσης (ελαττώματα στο δωρηθέν)49
 • 3. Αγωγή για εκτέλεση του τρόπου54
 • 4. Αγωγή για ανάκληση της δωρεάς λόγω αχαριστίας59
 • [2] ΠΩΛΗΣΗ (άρθρα 513-573 ΑΚ)65
 • Περιεχόμενα65
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία65
 • Ι. Αγωγή αγοραστή κατά πωλητή για παράδοση του πράγματος67
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις67
 • 1. Η υποχρέωση του πωλητή για μεταβίβαση της κυριότητας του πωληθέντος67
 • 2. Η υποχρέωση του πωλητή για παράδοση του πωληθέντος πράγματος68
 • 3. Τα δικαιώματα του αγοραστή κατά της άρνησης του πωλητή να μεταβιβάσει το πράγμα71
 • B. Η αγωγή καταβολής του τιμήματος73
 • 1. Τα στοιχεία της αγωγής73
 • 2. Το αίτημα της αγωγής74
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα74
 • 1. Διάδικοι74
 • 2. Αρμοδιότητα74
 • 3. Διαδικασία75
 • ΙΙ. Αγωγή του πωλητή για καταβολή του τιμήματος75
 • A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις75
 • 1. Η υποχρέωση του αγοραστή για καταβολή του τιμήματος75
 • 2. Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος76
 • B. Η αγωγή καταβολής του τιμήματος78
 • 1. Τα στοιχεία της αγωγής78
 • 2. Το αίτημα της αγωγής79
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα79
 • 1. Διάδικοι79
 • 2. Αρμοδιότητα80
 • 3. Διαδικασία81
 • 4. Άμυνα εναγομένου81
 • III. Αγωγή για νομικά ελαττώματα82
 • Α. Εισαγωγικά82
 • Β. Η αγωγή του αγοραστή για νομικά ελαττώματα του πράγματος84
 • 1. Γενικά84
 • 2. Τα δικαιώματα του αγοραστή85
 • Γ. Τα στοιχεία της αγωγής87
 • Δ. Το αίτημα της αγωγής88
 • Ε. Διάδικοι89
 • ΣΤ. Δικονομικά ζητήματα89
 • 1. Αρμοδιότητα89
 • 2. Διαδικασία90
 • 3. Απόδειξη90
 • Ζ. Άμυνα εναγομένου90
 • IV. Αγωγές για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων92
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις92
 • 1. Η έννοια του πραγματικού ελαττώματος και της συνομολογημένης ιδιότητας92
 • 2. Τα δικαιώματα του αγοραστή94
 • Β. Γενικά στοιχεία των αγωγών για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων96
 • Γ. Η αγωγή για διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος99
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις99
 • 2. Τα στοιχεία της αγωγής102
 • 3. Το αίτημα της αγωγής102
 • 4. Διάδικοι102
 • 5. Αρμοδιότητα103
 • 6. Διαδικασία103
 • 7. Απόδειξη103
 • 8. Άμυνα εναγομένου104
 • Δ. Η αγωγή για μείωση του τιμήματος106
 • 1. Η εννοιολογική προσέγγιση της μείωσης του τιμήματος106
 • 2. Τα στοιχεία της αγωγής108
 • 3. Το αίτημα της αγωγής109
 • 4. Διάδικοι110
 • 5. Δικονομικά ζητήματα110
 • 6. Απόδειξη111
 • 7. Άμυνα εναγομένου112
 • 8. Η δικαστική απόφαση113
 • Ε. Η αγωγή για υπαναχώρηση από την πώληση116
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις116
 • 2. Άμυνα εναγομένου120
 • 3. Δικονομικά ζητήματα122
 • ΣΤ. Η αγωγή για αποζημίωση123
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις123
 • 2. Δικονομικά ζητήματα125
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ129
 • 1. Αγωγή αγοραστή κατά πωλητή για παράδοση του πράγματος129
 • 2. Αγωγή του πωλητή για καταβολή του τιμήματος133
 • 3. Αγωγή για νομικά ελαττώματα137
 • 4. Αγωγή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων142
 • [3] ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (άρθρα 574-618 ΑΚ)147
 • Περιεχόμενα147
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία147
 • I. Γενικά148
 • Α. Έννοια148
 • Β. Νομική φύση149
 • Γ. Νομοθετικό πλαίσιο150
 • Δ. Διάκριση από άλλες συμβάσεις150
 • 1. Μικτή σύμβαση150
 • 2. Περιπτωσιολογία151
 • Ε. Ιδιαίτερες μορφές μισθώσεων155
 • 1. Μίσθωση κατοικίας-οικογενειακής στέγης155
 • 2. Επαγγελματική μίσθωση156
 • 3. Μίσθωση ακινήτου Δημοσίου και ΝΠΔΔ158
 • 4. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)159
 • 5. Χρονομεριστική μίσθωση (Time-sharing)161
 • 6. Χρονομεριστική μίσθωση υπό προειδοποίηση (allotment)162
 • ΙΙ. Η σύμβαση μίσθωσης162
 • Α. Στοιχεία της μίσθωσης162
 • 1. Μίσθιο163
 • 2. Μίσθωμα164
 • 3. Συμφωνία παραχώρησης χρήσης173
 • Β. Κατάρτιση της σύμβασης174
 • 1. Τύπος174
 • 2. Ελαττωματικότητα176
 • Γ. Συμβαλλόμενα μέρη178
 • 1. Γενικά178
 • 2. Συνεκμίσθωση180
 • 3. Συμμίσθωση181
 • 4. Διπλομίσθωση181
 • Δ. Έναρξη - Διάρκεια - Λήξη μίσθωσης182
 • 1. Έναρξη182
 • 2. Διάρκεια182
 • 3. Λήξη184
 • Ε. Διαδοχή - Υπομίσθωση194
 • 1. Ειδική και καθολική διαδοχή194
 • 2. Εκποίηση μισθίου196
 • 3. Υπομίσθωση201
 • III. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών203
 • Α. Υποχρεώσεις από την κατάρτιση της σύμβασης203
 • 1. Υποχρεώσεις εκμισθωτή203
 • 2. Υποχρεώσεις μισθωτή208
 • Β. Δικαιώματα από την ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης213
 • 1. Δικαιώματα εκμισθωτή213
 • 2. Δικαιώματα μισθωτή224
 • IV. Δικονομικά234
 • Α. Διαδικασία μισθωτικών υποθέσεων234
 • 1. Γενικά234
 • 2. Αποδεικτική διαδικασία235
 • 3. Δεδικασμένο236
 • Β. Αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία237
 • Γ. Νομιμοποίηση238
 • Δ. Δικαστικό ένσημο240
 • Ε. Θεώρηση μισθωτηρίου από Δ.Ο.Υ. - Δήλωση μισθωμάτων240
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ245
 • 1. Αναπροσαρμογή μισθώματος (μείωση) 245
 • 2. Αποζημίωση για φθορές (κακή χρήση) 260
 • 3. Απόδοση μισθωμάτων λόγω εγκατάλειψης μισθίου 273
 • 4. Καταγγελία οικογενειακής στέγης 277
 • 5. Καταγγελία 66 ΕισΝΚΠολΔ 281
 • 6. Πραγματικό ελάττωμα 285
 • [4] ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (άρθρα 681-702 ΑΚ)291
 • Περιεχόμενα291
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία291
 • Ι. Αγωγές Εργολάβου292
 • Α. Αγωγή καταβολής εργολαβικής αμοιβής292
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις292
 • 2. Στοιχεία της αγωγής294
 • 3. Δικονομικά ζητήματα297
 • 4. Άμυνα εναγομένου299
 • Β. Αγωγή καταβολής αμοιβής ή/και αποζημίωσης λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσης του έργου από ελάττωμα της χορηγηθείσης από τον εργοδότη ύλης ή εξαιτίας των οδηγιών του εργοδότη (699 ΑΚ)302
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις302
 • 2. Στοιχεία της αγωγής303
 • 3. Δικονομικά ζητήματα304
 • 4. Άμυνα εναγομένου305
 • Γ. Αγωγή καταβολής αμοιβής κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη (700 ΑΚ)305
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις305
 • 2. Στοιχεία της αγωγής307
 • 3. Δικονομικά ζητήματα308
 • 4. Άμυνα εναγομένου308
 • ΙΙ. Αγωγές Εργοδότη310
 • Α. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας εργολάβου310
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις310
 • 2. Στοιχεία της αγωγής314
 • 3. Δικονομικά ζητήματα316
 • 4. Άμυνα εναγομένου316
 • Β. Αγωγή μείωσης της εργολαβικής αμοιβής λόγω ελαττωμάτων του έργου317
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις317
 • 2. Στοιχεία της αγωγής319
 • 3. Δικονομικά ζητήματα321
 • 4. Άμυνα εναγομένου321
 • Γ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ελλείψεων του έργου από υπαιτιότητα του εργολάβου323
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις323
 • 2. Στοιχεία της αγωγής324
 • 3. Δικονομικά ζητήματα - Διαδικασία και αρμοδιότητα325
 • 4. Άμυνα εναγομένου326
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ331
 • Ι. Αγωγές Εργολάβου-53
 • 1. Αγωγή καταβολής εργολαβικής αμοιβής 331
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω χειροτέρευσης του έργου από ελάττωμα της ύλης ή/και λόγω του τρόπου εκτέλεσης 335
 • 3. Αγωγή καταβολής εργολαβικής αμοιβής κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη340
 • ΙΙ. Αγωγές Εργοδότη-53
 • 4. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας του εργολάβου 343
 • 5. Αγωγή μείωσης της εργολαβικής αμοιβής λόγω ελαττωμάτων του έργου347
 • 6. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ελλείψεων του έργου από υπαιτιότητα του εργολάβου351
 • [5] ΜΕΣΙΤΕΙΑ (άρθρα 703-708 ΑΚ, 197 επ. Ν 4072/2012)355
 • Περιεχόμενα355
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία355
 • Ι. Εισαγωγικά355
 • ΙΙ. Γενικά περί σύμβασης μεσιτείας356
 • ΙΙΙ. Ιδίως η μεσιτεία αστικών συμβάσεων356
 • Α. Γενικά356
 • Β. Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος357
 • Γ. Η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων358
 • 1. Τυπικές προϋποθέσεις358
 • 2. Αποκλειστική ή όχι μεσιτεία359
 • IV. Αξίωση επί της μεσιτικής αμοιβής και η σχετική αγωγή360
 • A. Γενικά360
 • 1. Ο γενικός κανόνας360
 • 2. Ιδίως υπόδειξη ή διαμεσολάβηση360
 • 3. Αιτιώδης συμβολή του μεσίτη στην κατάρτιση της σύμβασης362
 • 4. Το κατ’ αρχάς επιτρεπτό της «διπλομεσιτείας»363
 • Β. Ιδίως επί της μεσιτείας ακινήτων364
 • Γ. Αξίωση επί του ΦΠΑ365
 • V. Δικονομικά365
 • Α. Ενάγων - Εναγόμενος365
 • Β. Διαδικασία - Αρμόδιο δικαστήριο366
 • Γ. Ιστορική Βάση της αγωγής366
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου - ενστάσεις366
 • 1. Άρνηση366
 • 2. Ενστάσεις366
 • Ε. Ειδικό προαπαιτούμενο της συζήτησης367
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ371
 • 1. Αγωγή για καταβολή μεσιτικής αμοιβής371
 • [6] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (άρθρα 709-712 ΑΚ)375
 • Περιεχόμενα375
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία375
 • I. Έννοια και νομική φύση376
 • Α. Έννοια376
 • 1. Γενικά γνωρίσματα της προκήρυξης376
 • 2. Ειδικότερα η προκήρυξη επάθλου378
 • Β. Νομική φύση380
 • ΙΙ. Αμοιβή382
 • Α. Περιεχόμενο της αμοιβής382
 • Β. Προϋποθέσεις καταβολής της αμοιβής383
 • 1. Εγκυρότητα της προκήρυξης383
 • 2. Δημοσιοποίηση της προκήρυξης384
 • 3. Εκτέλεση πράξης ή επίτευξη αποτελέσματος385
 • 4. Το στοιχείο της γνώσης ή μη της προκήρυξης385
 • Γ. Εκτέλεση από περισσότερους386
 • 1. Αυτοτελής εκτέλεση386
 • 2. Συνεκτέλεση387
 • ΙΙI. Ευθύνη των μερών388
 • Α. Ευθύνη του προκηρύξαντα388
 • Β. Ευθύνη του δικαιούχου της αμοιβής389
 • IV. Λήξη της προκήρυξης389
 • Α. Γενικά389
 • Β. Ανάκληση προκήρυξης389
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ393
 • 1. Προκήρυξη393
 • [7] ΕΝΤΟΛΗ (άρθρα 713-729 ΑΚ)399
 • Περιεχόμενα399
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία399
 • I. Έννοια και νομική φύση της σύμβασης εντολής400
 • Α. Η έννοια της σύμβασης εντολής400
 • Β. Η νομική φύση της σύμβασης εντολής401
 • II. Στοιχεία της εντολής403
 • Α. Υποχρεώσεις του εντολοδόχου403
 • 1. Υποχρέωση για διεξαγωγή της υπόθεσης του εντολέα403
 • 2. Υποχρέωση τήρησης των οδηγιών και των ορίων της εντολής404
 • 3. Υποχρέωση πληροφόρησης και λογοδοσίας404
 • 4. Υποχρέωση απόδοσης ληφθέντων ή αποκτηθέντων406
 • 5. Υποχρέωση αυτοπρόσωπης διεξαγωγής της υπόθεσης407
 • Β. Υποχρεώσεις εντολέα407
 • 1. Υποχρέωση προκαταβολής δαπανών407
 • 2. Υποχρέωση απόδοσης δαπανών408
 • 3. Υποχρέωση ανόρθωσης ζημιών409
 • Γ. Η ευθύνη του εντολοδόχου410
 • IΙΙ. Παύση εντολής411
 • Α. Ανάκληση411
 • Β. Καταγγελία412
 • Γ. Λύση412
 • IV. Διάκριση από άλλες έννοιες413
 • Α. Από την πληρεξουσιότητα413
 • Β. Από τη διοίκηση αλλοτρίων414
 • Γ. Από την μίσθωση εργασίας ή έργου414
 • Δ. Από την σχέση φιλοφρόνησης414
 • V. Περιπτωσιολογία414
 • VI. Αγωγές εντολέα κατά εντολοδόχου416
 • A. Αγωγή απόδοσης ληφθέντων και αποκτηθέντων416
 • 1. Εισαγωγικά416
 • 2. Αίτημα και στοιχεία αγωγής417
 • 3. Διάδικοι418
 • 4. Βάρος απόδειξης418
 • 5. Άμυνα εναγομένου418
 • B. Αγωγή λογοδοσίας419
 • 1. Εισαγωγικά419
 • 2. Αίτημα και στοιχεία αγωγής419
 • 3. Διάδικοι420
 • 4. Βάρος απόδειξης420
 • 5. Άμυνα εναγομένου420
 • Γ. Αγωγή αποζημίωσης421
 • 1. Εισαγωγικά421
 • 2. Αίτημα και στοιχεία αγωγής421
 • 3. Διάδικοι422
 • 4. Βάρος απόδειξης422
 • 5. Άμυνα εναγομένου423
 • VII. Αγωγή εντολοδόχου κατά εντολέα424
 • Α. Εισαγωγικά424
 • Β. Αίτημα και στοιχεία αγωγής424
 • Γ. Διάδικοι425
 • Δ. Βάρος απόδειξης425
 • Ε. Άμυνα εναγομένου426
 • VIII. Πλαγιαστική αγωγή τρίτου κατά του εντολέα426
 • A. Εισαγωγικά426
 • Β. Αίτημα και στοιχεία αγωγής427
 • Γ. Διάδικοι428
 • Δ. Βάρος απόδειξης428
 • Ε. Άμυνα εναγομένου428
 • IX. Αγωγή εντολέα κατά υποκατάστατου429
 • Α. Εισαγωγικά429
 • 1. Η υποκατάσταση στη σύμβαση εντολής429
 • 2. Η κατανομή της ευθύνης στην υποκατάσταση429
 • Β. Αίτημα και στοιχεία αγωγής430
 • Γ. Διάδικοι431
 • Δ. Βάρος απόδειξης431
 • Ε. Άμυνα εναγομένου431
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ435
 • 1. Αγωγή απόδοσης ληφθέντων και αποκτηθέντων 435
 • 2. Αγωγή λογοδοσίας 438
 • 3. Αγωγή αποζημίωσης 441
 • 4. Αγωγή εντολοδόχου κατά εντολέα 445
 • 5. Πλαγιαστική αγωγή τρίτου κατά εντολέα 448
 • 6. Αγωγή εντολέα κατά υποκατάστατου 451
 • [8] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ (άρθρα 730-740 ΑΚ)455
 • Περιεχόμενα455
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία455
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις456
 • Α. Έννοια διοίκησης αλλοτρίων456
 • Β. Είδη διοίκησης αλλοτρίων456
 • ΙΙ. Η θεμιτή γνήσια διοίκηση αλλοτρίων457
 • Α. Έννοια457
 • Β. Έναρξη και λήξη459
 • Γ. Η έννοια της «διοίκησης»459
 • 1. Γενικά459
 • 2. Διοίκηση προς το συμφέρον του κυρίου460
 • 3. Διοίκηση κατά την πραγματική θέληση του κυρίου460
 • 4. Διοίκηση κατά την εικαζόμενη θέληση του κυρίου460
 • 5. Η επικουρικότητα του συμφέροντος461
 • 6. Διοίκηση αντίθετη στα χρηστά ήθη και το νόμο461
 • Δ. Υποχρεώσεις διοικητή462
 • 1. Αναγγελία διοίκησης462
 • 2. Υποχρέωση λογοδοσίας462
 • 3. Λοιπές υποχρεώσεις462
 • Ε. Δικαιώματα διοικητή463
 • ΣΤ. Ευθύνη διοικητή465
 • Ζ. Παραγραφή466
 • ΙΙΙ. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων467
 • IV. Ιδιοτελή κατά πλάνη διοίκηση468
 • V. Δικονομικές παρατηρήσεις469
 • Α. Γενικά469
 • Β. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Αίτημα469
 • Γ. Περιεχόμενο αγωγής470
 • 1. Αγωγή του κυρίου της υπόθεσης470
 • 2. Αγωγή του διοικητή αλλοτρίων470
 • Δ. Άμυνα εναγομένου471
 • Ε. Βάρος απόδειξης472
 • ΣΤ. Αναιρετική κρίση474
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ477
 • 1. Αγωγή του διοικητή κατά του κυρίου της υπόθεσης477
 • 2. Αγωγή του κυρίου της υπόθεσης κατά του διοικητή481
 • [9] ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (άρθρα 785-805 ΑΚ)485
 • Περιεχόμενα485
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία485
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις486
 • Α. Έννοια486
 • Β. Κοινωνία486
 • Γ. Διανομή487
 • ΙΙ. Κοινωνία487
 • Α. Νομικό πλαίσιο και αντικείμενο487
 • Β. Σύσταση κοινωνίας488
 • Γ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνών488
 • 1. Δικαιώματα των κοινωνών488
 • 2. Υποχρεώσεις των κοινωνών489
 • Δ. Διοίκηση κοινού490
 • Ε. Ιδιαίτερες μορφές κοινωνίας490
 • ΣΤ. Αγωγές από την κοινωνία492
 • 1. Ζητήματα διοίκησης του κοινού492
 • 2. Αξιώσεις των συγκοινωνών από τους καρπούς492
 • 3. Αξιώσεις από δαπάνες στο κοινό πράγμα493
 • 4. Δικαιώματα κοινωνών στην χρήση του κοινού493
 • ΙΙΙ. Λύση της κοινωνίας - Διανομή494
 • Α. Τρόποι λύσης της κοινωνίας494
 • 1. Εκούσια ή εξώδικη διανομή494
 • 2. Δικαστική διανομή - Η αγωγή διανομής494
 • Β. Σε ποιες περιπτώσεις αποκλείεται η διανομή496
 • Γ. Συνέπειες διανομής498
 • 1. Δημιουργία νέων δικαιωμάτων498
 • 2. Αμοιβαίες απαιτήσεις από την κοινωνία499
 • 3. Δικαιώματα τρίτων499
 • ΙV. Δικαστική επιδίκαση επιχείρησης500
 • V. Δικονομικά ζητήματα501
 • Α. Αγωγή από την κοινωνία501
 • 1. Αρμοδιότητα501
 • 2. Διάδικοι και περιεχόμενο αγωγής501
 • 3. Παραγραφή504
 • 4. Άμυνα εναγομένου504
 • Β. Αγωγή διανομής505
 • 1. Αρμοδιότητα505
 • 2. Διάδικοι και ομοδικία505
 • 3. Στοιχεία της αγωγής διανομής506
 • 4. Αίτημα της αγωγής507
 • 5. Επιπλέον προϋποθέσεις παραδεκτού της αγωγής507
 • 6. Παραγραφή508
 • 7. Άμυνα εναγομένου509
 • 1. Αίτηση διορισμού διαχειριστή για την διοίκηση των επικοίνων περιουσιακών στοιχείων513
 • 2. Αίτηση διορισμού διαχειριστή από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών515
 • 3. Αγωγής για διανομή κοινού ακινήτου με αυτούσια διανομή ή πλειστηριασμό517
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-53
 • [10] ΔΑΝΕΙΟ (άρθρα 806-809 ΑΚ)521
 • Περιεχόμενα521
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία521
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις522
 • Α. Έννοια522
 • Β. Νομική φύση522
 • Γ. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης δανείου524
 • 1. Αντικαταστατά πράγματα524
 • 2. Μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος524
 • 3. Συμφωνία απόδοσης του δανείου525
 • 4. Σκοπός χρησιμοποίησης του δανείσματος525
 • Δ. Τύπος526
 • Ε. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών526
 • ΣΤ. Καθορισμός τόκων527
 • Ζ. Λήξη της σύμβασης δανείου527
 • Η. Πρόωρη εξόφληση του δανείου528
 • Θ. Παραγραφή528
 • ΙΙ. Υπερημερία δανειολήπτη529
 • ΙΙΙ. Η ρύθμιση της ΑΚ 809530
 • ΙV. Δικονομικές παρατηρήσεις531
 • Α. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Νομιμοποίηση - Αίτημα531
 • Β. Περιεχόμενο αγωγής απόδοσης δανείου532
 • Γ. Ορισμένο αγωγής532
 • Δ. Βάρος απόδειξης533
 • Ε. Άμυνα του εναγομένου534
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ537
 • 1. Αγωγή απόδοσης δανείου α΄537
 • 2. Αγωγή απόδοσης δανείου β΄539
 • [11] ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ (άρθρα 810-821 ΑΚ)543
 • Περιεχόμενα543
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία543
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις543
 • Α. Έννοια - Ρύθμιση543
 • Β. Διάκριση από συγγενείς έννοιες544
 • Γ. Νομική φύση545
 • Δ. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης545
 • Ε. Τύπος546
 • ΣΤ. Υποχρεώσεις των μερών546
 • Ζ. Ευθύνη του χρήστη547
 • Η. Λήξη του χρησιδανείου548
 • Θ. Χρησικτησία549
 • Ι. Παραγραφή549
 • ΙΙ. Προστασία του χρήστη550
 • Α. Έναντι του χρησαμένου550
 • Β. Έναντι του τρίτου551
 • ΙΙΙ. Δικονομικές παρατηρήσεις552
 • Α. Αρμοδιότητα - Νομιμοποίηση - Αίτημα552
 • Β. Ορισμένο αγωγής απόδοσης του χρησιδανείου552
 • Γ. Άμυνα εναγομένου553
 • Δ. Ασφαλιστικά μέτρα553
 • Ε. Δεδικασμένο553
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ557
 • 1. Ιδιωτικό συμφωνητικό χρησιδανείου557
 • 2. Αγωγή απόδοσης του χρησιδανεισθέντος πράγματος559
 • [12] ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ (άρθρα 822-833 ΑΚ)561
 • Περιεχόμενα561
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία561
 • Ι. Έννοια και περιεχόμενο562
 • ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία562
 • ΙΙΙ. Νομική φύση563
 • IV. Κυριότερες μορφές παρακαταθήκης564
 • V. Το ζήτημα της στάθμευσης του αυτοκινήτου565
 • VΙ. Ευθύνη θεματοφύλακα566
 • A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις566
 • Β. Περιορισμός της ευθύνης567
 • Γ. Επίταση της ευθύνης568
 • Δ. Καθορισμός της ευθύνης σε περίπτωση συρροής αξιώσεων569
 • VΙI. Υποχρεώσεις θεματοφύλακα569
 • Α. Υποχρέωση φύλαξης569
 • 1. Εννοιολογικός προσδιορισμός569
 • 2. Η φύλαξη ως παρεπόμενη υποχρέωση από άλλη έννομη σχέση570
 • 3. Απαγόρευση χρήσης του πράγματος χωρίς άδεια του παρακαταθέτη571
 • 4. Απαγόρευση κατάθεσης του πράγματος σε τρίτο572
 • Β. Υποχρέωση απόδοσης575
 • 1. Εννοιολογικός προσδιορισμός575
 • 2. Περιεχόμενο576
 • 3. Χρόνος απόδοσης576
 • 4. Τόπος απόδοσης578
 • 5. Παραγραφή579
 • VΙII. Αθέτηση υποχρεώσεων θεματοφύλακα579
 • Α. Διαρκής αδυναμία απόδοσης579
 • Β. Υπερημερία ως προς την απόδοση580
 • Γ. Πλημμελής εκπλήρωση580
 • Δ. Η συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης580
 • IX. Υποχρεώσεις παρακαταθέτη582
 • Α. Υποχρέωση απόδοσης δαπανών582
 • Β. Υποχρέωση αποζημίωσης του θεματοφύλακα583
 • X. Δικονομικά ζητήματα584
 • Α. Αρμοδιότητα584
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα584
 • 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα584
 • Β. Νομιμοποίηση584
 • Γ. Στοιχεία της αγωγής586
 • 1. Αγωγή για αυτούσια απόδοση του πράγματος586
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη (προσήκουσας) εκπλήρωσης587
 • 3. Αγωγή αποζημίωσης σωρευτικά θεμελιωμένη στις διατάξεις από αδικοπραξία587
 • Δ. Προληπτική δικαστική προστασία588
 • Ε. Άμυνα εναγομένου588
 • 1. Άρνηση της βάσης της αγωγής588
 • 2. Ενστάσεις (ΚΠολΔ 262)588
 • XI. Ανώμαλη παρακαταθήκη590
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο590
 • Β. Ο ερμηνευτικός κανόνας της ΑΚ 830 § 1590
 • Γ. Η τραπεζική κατάθεση χρημάτων ως μορφή ανώμαλης παρακαταθήκης591
 • 1. Εννοιολογικός προσδιορισμός591
 • 2. Αξίωση απόδοσης591
 • 3. Ευθύνη της τράπεζας592
 • 4. Σύμβαση παρακαταθήκης χρεωγράφων593
 • XII. Μεσεγγύηση593
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο593
 • Β. Υποχρέωση απόδοσης594
 • Γ. Διαχειριστική εξουσία μεσεγγυούχου (ΑΚ 830) 595
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ599
 • 1. Αγωγή για αυτούσια απόδοση του παρακατατεθέντος και αποζημίωση599
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδυναμίας απόδοσης του παρακατατεθέντος605
 • 3. Αγωγή του παρακαταθέτη κατά του τρίτου προς απόδοση του πράγματος, κατά την ΑΚ 825 § 2611
 • 4. Αγωγή του θεματοφύλακα για απόδοση δαπανών κατά την ΑΚ 826 εδ. α΄616
 • [13] ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (άρθρα 834-839 AK)621
 • Περιεχόμενα621
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία621
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις621
 • II. Η αγωγή αποζημίωσης της βλάβης ή απώλειας των εισκομισθέντων πραγμάτων624
 • Α. Το είδος της αγωγής624
 • Β. Τα στοιχεία της αγωγής624
 • Γ. Οι διάδικοι624
 • Δ. Αντικείμενο της αγωγής627
 • Ε. Σώρευση αγωγών628
 • III. Δικονομικά ζητήματα629
 • Α. Αρμοδιότητα629
 • Β. Απόδειξη629
 • Γ. Ενστάσεις629
 • 1. Άρση της ευθύνης629
 • 2. Απόσβεση της ευθύνης630
 • 3. Συμφωνία των μερών631
 • IV. Χρήματα και τιμαλφή632
 • V. Ενέχυρο επί των εισκομισθέντων634
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ639
 • 1. Αγωγή πελάτη προς τον ξενοδόχο για αποζημίωση των ζημιωθέντων εισκομισθέντων πραγμάτων και την απόδοση των πραγμάτων που έχουν παρακρατηθεί από τον ξενοδόχο ως ενέχυρο639
 • [14] ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ (άρθρα 840-843 ΑΚ)647
 • Περιεχόμενα647
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία647
 • Ι. Εισαγωγικά στοιχεία - Χρησιμότητα647
 • ΙΙ. Καθορισμός δικαιώματος και τρόποι σύστασης649
 • Α. Η νομική φύση και το δικαίωμα της ισόβιας προσόδου649
 • Β. Διάκριση από συγγενείς έννοιες649
 • Γ. Τρόποι σύστασης649
 • Δ. Σύσταση με σύμβαση650
 • ΙΙΙ. Παραγραφή650
 • ΙV. Αγωγή για την καταβολή ισόβιας προσόδου που έχει καταρτιστεί με σύμβαση651
 • Α. Αρμόδιο δικαστήριο651
 • Β. Διάδικοι 651
 • Γ. Ορισμένο της αγωγής652
 • V. Το ύψος του ποσού της ισόβιας προσόδου655
 • VI. Βάρος απόδειξης και ενστάσεις655
 • VII. Εκχώρηση και κατάσχεση ισόβιας προσόδου656
 • VIII. Τέλος δικαστικού ενσήμου656
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ659
 • 1. Αγωγή για την καταβολή ισόβιας προσόδου που έχει καταρτιστεί με σύμβαση659
 • [15] ΠΑΙΓΝΙΟ - ΣΤΟΙΧΗΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (άρθρα 844-846 ΑΚ)663
 • Περιεχόμενα663
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία663
 • Ι. Εισαγωγικά στοιχεία και αντικείμενο ρύθμισης των άρθρων 844 - 846 ΑΚ664
 • ΙΙ. Έννοιες - Ορισμοί664
 • ΙΙΙ. Αντιπαραβολή των εννοιών του παιγνίουκαι του στοιχήματος665
 • IV. Παίγνιο666
 • Α. Η νομική φύση της σύμβασης παιγνίου667
 • Β. Έννομα αποτελέσματα της σύμβασης παιγνίου667
 • Γ. Προϋποθέσεις γένεσης ατελούς - φυσικής ενοχής668
 • Δ. Συναφείς έννομες σχέσεις που σχετίζονται με το παίγνιο669
 • V. Στοίχημα670
 • VI. Λαχείο670
 • Α. Νομική φύση του λαχείου670
 • Β. Σύσταση του λαχείου671
 • Γ. Έννομα αποτελέσματα του λαχείου671
 • VII. Δικονομικά672
 • Α. Αρμόδιο δικαστήριο672
 • Β. Διάταξη δημόσιας τάξεως - ενστάσεις - βάρος απόδειξης672
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ675
 • 1. Αγωγή απόδοσης αχρεώστητης καταβολής675
 • [16] ΕΓΓΥΗΣΗ (άρθρα 847-870 ΑΚ)679
 • Περιεχόμενα679
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία679
 • I. Εισαγωγικά681
 • II. Αγωγές περί την εγγύηση686
 • Α. Προλεγόμενα686
 • Β. Πεδίο εφαρμογής686
 • 1. Αγωγή δανειστή κατά εγγυητή686
 • 2. Αγωγή εγγυητή κατά πρωτοφειλέτη697
 • 3. Αγωγή συνεγγυητή κατά λοιπών συνεγγυητών699
 • 4. Περαιτέρω ζητήματα701
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα702
 • Α. Αρμοδιότητα-Διαδικασία702
 • Β. Ορισμένο αγωγής702
 • Γ. Ομοδικία703
 • Δ. Δεδικασμένο704
 • Ε. Δικαστικό ένσημο705
 • ΣΤ. Εκτέλεση απόφασης705
 • ΙV. Άμυνα εγγυητή-πρωτοφειλέτη-συνεγγυητών705
 • A. Γενικά705
 • Β. Άρνηση αγωγής706
 • Γ. Ενστάσεις706
 • Δ. Λοιπά ζητήματα711
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ715
 • 1. Αγωγή δανειστή κατά εγγυητή715
 • 2. Αγωγή εγγυητή κατά πρωτοφειλέτη718
 • 3. Αναγωγή συνεγγυητή κατά λοιπών συνεγγυητών721
 • [17] ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ (άρθρα 871-872 ΑΚ)725
 • Περιεχόμενα725
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία725
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις726
 • Α. Έννοια726
 • Β. Νομική φύση727
 • Γ. Διακρίσεις εξώδικου συμβιβασμού728
 • Δ. Προϋποθέσεις728
 • 1. Έννομη σχέση δεκτική συμβιβασμού728
 • 2. Πρόθεση διάλυσης φιλονικίας ή αβεβαιότητας729
 • 3. Αμοιβαίες υποχωρήσεις730
 • Ε. Τύπος730
 • ΣΤ. Παραγραφή730
 • ΙΙ. Διάρρηξη εξώδικου συμβιβασμού731
 • ΙΙΙ. Αποτελέσματα συμβιβασμού733
 • V. Δικονομικές παρατηρήσεις733
 • Α. Τρόπος προβολής του συμβιβασμού733
 • Β. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα734
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα734
 • 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα734
 • Γ. Νομιμοποίηση734
 • Δ. Πληρεξουσιότητα δικηγόρου735
 • Ε. Ορισμένο αγωγής735
 • 1. Ορισμένο αγωγής διάρρηξης συμβιβασμού735
 • 2. Ορισμένο αγωγής ακύρωσης του συμβιβασμού736
 • ΣΤ. Αίτημα736
 • Ζ. Συμβιβασμός κατά τη διάρκεια δίκης736
 • Η. Φύση και συνέπειες δικαστικής απόφασης736
 • Θ. Κρίση αναιρετική737
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ741
 • 1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εξώδικου Συμβιβασμού741
 • 2. Αγωγή διάρρηξης συμβιβασμού744
 • [18] ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ (άρθρα 873-875 ΑΚ)749
 • Περιεχόμενα749
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία749
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις750
 • Α. Κατηγορίες αναγνωριστικών συμβάσεων και νομικό πλαίσιο750
 • Β. Πιθανές μορφές εμφάνισης της αναγνώρισης χρέους751
 • Γ. Ομοιότητες και διαφορές αιτιώδους και αναιτιώδους αναγνώρισης χρέους752
 • ΙΙ. Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους752
 • Α. Έννοια752
 • Β. Νομική φύση752
 • ΙΙΙ. Αντικείμενο αναγνώρισης χρέους753
 • A. Γενικά753
 • B. Επιτρεπτά αντικείμενα754
 • Γ. Απαγορευμένα αντικείμενα754
 • IV. Τύπος754
 • Α. Αφηρημένη αναγνώριση χρέους754
 • 1. Τήρηση έγγραφου τύπου754
 • 2. Συστατικός τύπος- Αναγκαία η τήρηση για την πρόταση755
 • 3. Περιεχόμενο εγγράφου755
 • Β. Αιτιώδης αναγνώριση χρέους755
 • 1. Μη αναγκαία η τήρηση τύπου755
 • 2. Εξαιρέσεις755
 • V. Αφηρημένη αναγνώριση χρέους και αξιόγραφα756
 • Α. Μετατροπή άκυρης συναλλαγματικής σε αφηρημένη αναγνώριση χρέους756
 • 1. Γενικά756
 • 2. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής756
 • Β. Μετατροπή άκυρης επιταγής σε αφηρημένη αναγνώριση χρέους756
 • VI. Αφηρημένη αναγνώριση χρέους και αλληλόχρεος λογαριασμός757
 • VII. Αποτελέσματα της σύμβασης αναγνώρισης χρέους758
 • Α. Δημιουργία νέας αγωγικής βάσης758
 • Β. Σώρευση αξιώσεων758
 • Γ. Σχέση νέας και παλιάς ενοχής758
 • Δ. Διαταγή πληρωμής759
 • VIII. Δικονομικές παρατηρήσεις759
 • Α. Ορισμένο της αγωγής759
 • 1. Για την αναιτιώδη αναγνώριση χρέους759
 • 2. Για την αιτιώδη αναγνώριση χρέους760
 • Β. Ορισμένο αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής760
 • 1. Γενικά760
 • 2. Ειδικότερα οι περιπτώσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής από πιστωτικούς τίτλους και αλληλόχρεο λογαριασμό761
 • Γ. Άμυνα εναγόμενου762
 • 1. Ακυρότητα της σύμβασης αναγνώρισης762
 • 2. Απόρριψη της αγωγής ως κατ’ ουσία αβάσιμης762
 • 3. Ένσταση απόσβεσης της παλιάς ενοχής762
 • 4. Ένταση αδικαιολόγητου πλουτισμού763
 • 5. Αναβλητική ένσταση763
 • 6. Ένσταση παραγραφής764
 • 7. Ειδικότερα η άμυνα του ενεχόμενου από συναλλαγματική765
 • Δ. Αντενστάσεις δανειστή765
 • 1. Σε περίπτωση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής765
 • 2. Σε περίπτωση προβολής ένστασης αδικαιολόγητου πλουτισμού765
 • 3. Η αναγνώριση της αξίωσης από τον οφειλέτη ως άμυνα για τον δανειστή766
 • Ε. Βάρος απόδειξης766
 • 1. Γενικά- Αντιστροφή του βάρους απόδειξης766
 • 2. Στην αφηρημένη αναγνώριση χρέους766
 • 3. Στην αιτιώδη αναγνώριση χρέους767
 • 4. Στην αναγνώριση υπολοίπου κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού767
 • 1. Αγωγή από αφηρημένη αναγνώριση χρέους771
 • 2. Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής από αναγνωριστική σύμβαση774
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-53
 • [19] ΕΚΤΑΞΗ (άρθρα 876-887 ΑΚ)777
 • Περιεχόμενα777
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία777
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις778
 • Α. Έννοια778
 • Β. Μέρη778
 • Γ. Αντικείμενο779
 • Δ. Η έκταξη ως βοηθητική ενοχή779
 • Ε. Η έκταξη στη συναλλακτική πρακτική779
 • II. Νομική φύση779
 • III. Προϋποθέσεις έκταξης780
 • IV. Τύπος780
 • Α. Δυνατότητα μη τήρησης του έγγραφου τύπου.780
 • Β. Είδος εγγράφου780
 • Γ. Περιεχόμενο εγγράφου781
 • V. Κατάρτιση της έκταξης781
 • Α. Παράδοση εγγράφου781
 • Β. Ειδοποίηση του εκτασσόμενου782
 • VI. Αποδοχή της έκταξης782
 • Α. Γενικά782
 • Β. Ανάπτυξη των έννομων αποτελεσμάτων της έκταξης782
 • Γ. Τρόπος αποδοχής της έκταξης782
 • Δ. Νομική φύση και συνέπειες783
 • VII. Καταβολή της παροχής από τον εκτασσόμενο783
 • Α. Πότε υποχρεούται ο εκτασσόμενος σε καταβολή783
 • Β. Μη υποχρέωση προηγούμενης αποδοχής784
 • Γ. Ειδικότερα η μη υποχρέωση αποδοχής784
 • VIII. Έκταξη και τραπεζική ενέγγυα πίστωση784
 • IX. Δικονομικές παρατηρήσεις787
 • Α. Κατά τόπον αρμοδιότητα787
 • Β. Ορισμένο της αγωγής787
 • 1. Ιστορική βάση787
 • 2. Περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς787
 • 3. Αίτημα της αγωγής788
 • Γ. Άμυνα εναγομένου788
 • 1. Αρχή της μη αντιταξιμότητας των ενστάσεων από τις υποκείμενες σχέσεις788
 • 2. Ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης789
 • 3. Προβολή ενστάσεων έναντι του νέου λήπτη789
 • 4. Ένσταση παραγραφής789
 • 5. Ένσταση εκπλήρωσης της έκταξης790
 • 6. Ένσταση ανάκλησης της έκταξης790
 • 7. Ενστάσεις από το έγγραφο790
 • 8. Ενστάσεις σχετικές με την αποδοχή της έκταξης791
 • 9. Η ειδοποίηση του εκτάσσοντα από τον λήπτη περί μη χρήσης της έκταξης791
 • 10. Ένσταση πτώχευσης του εκτάσσοντος791
 • 11. Ένσταση αδικαιολόγητου πλουτισμού791
 • 1. Αγωγή από έκταξη795
 • 2. Αγωγή από τραπεζική ενέγγυο πίστωση797
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-53
 • [20] ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ (άρθρα 904-913 ΑΚ)801
 • Περιεχόμενα801
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία801
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις802
 • Α. Έννοια802
 • Β. Προϋποθέσεις της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού803
 • 1. Ανάλυση των προϋποθέσεων803
 • II. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αχρεώστητη παροχή805
 • ΙΙΙ. Αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε806
 • Α. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αιτία που δεν επακολούθησε806
 • 1. Έννοια806
 • 2. Περιπτωσιολογία807
 • Β. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αιτία που έληξε 808
 • 1. Έννοια808
 • 2. Περιπτωσιολογία809
 • Γ. Ευθύνη του λήπτη του πλουτισμού από αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε809
 • ΙV. Αιτία παράνομη ή ανήθικη812
 • Α. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από παράνομη αιτία812
 • Β. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από ανήθικη αιτία 813
 • 1. Έννοια813
 • 2. Η ανηθικότητα του δότη της παροχής813
 • Γ. Ευθύνη του λήπτη του πλουτισμού από παράνομη ή ανήθικη αιτία815
 • V. Δικονομικές παρατηρήσεις818
 • Α. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα818
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα818
 • 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα818
 • Β. Νομιμοποίηση διαδίκων818
 • Γ. Τρόπος άσκησης της αγωγής818
 • Δ. Φύση της αγωγής818
 • Ε. Περιεχόμενο αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού 819
 • ΣΤ. Στοιχεία ορισμένου αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού819
 • 1. Γενικά819
 • 2. Επί ευθείας αναζήτησης του πλουτισμού820
 • 3. Επί σώρευσης της αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό 820
 • 4. Ειδικότερα το ορισμένο της αγωγής επί αχρεωστήτου παροχής πλουτισμού820
 • 5. Ειδικότερα το ορισμένο της αγωγής από αιτία που δεν επακολούθησε821
 • 6. Ειδικότερα το ορισμένο της αγωγής από αιτία που έληξε821
 • 7. Αίτημα821
 • Ζ. Άμυνα εναγομένου λήπτη823
 • 1. Ένσταση γνώσης αχρεωστήτου823
 • 2. Ένσταση μη σωζόμενου πλουτισμού823
 • 3. Ένσταση άγνοιας της μη ύπαρξης του χρέους824
 • 4. Ένσταση ότι η καταβολή έλαβε χώρα από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον824
 • 5. Ένσταση παραγραφής824
 • 6. Ένσταση έλλειψης αιτιώδους συνάφειας825
 • Η. Άμυνα ενάγοντος825
 • 1. Ένσταση καταβολής της αχρεώστητης παροχής κατόπιν εξαναγκασμού825
 • 2. Ένσταση γνώσης του λήπτη της ανυπαρξίας του χρέους825
 • Θ. Βάρος απόδειξης826
 • 1. Ενάγοντος826
 • 2. Εναγομένου826
 • 3. Ειδικότερα το βάρος απόδειξης στην ΑΚ 907826
 • 4. Ειδικότερα το βάρος απόδειξης στην ΑΚ 912827
 • 1. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού σε περίπτωση αχρεώστητης παροχής831
 • 2. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αιτία που δεν επακολούθησε833
 • 3. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από αιτία που έληξε836
 • 4. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από παράνομη αιτία839
 • 5. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού από ανήθικη αιτία842
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-53
 • [21] ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ (άρθρα 914-938 ΑΚ)845
 • 21.Α. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας845
 • Περιεχόμενα845
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία845
 • Ι. Έννοια αδικοπραξίας846
 • ΙΙ. Αστικό, ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα847
 • ΙΙΙ. Αδικοπρακτική και δικαιοπρακτική ευθύνη848
 • IV. Συρροή αδικοπρακτικής και δικαιοπρακτικής ευθύνης850
 • V. Προϋποθέσεις αδικοπραξίας852
 • A. Παράνομη πράξη ή παράλειψη852
 • B. Υπαιτιότητα857
 • Γ. Ικανότητα προς καταλογισμό859
 • Δ. Αιτιώδης συνάφεια860
 • Ε. Ζημία - Αποζημίωση861
 • VI. Δικονομικά ζητήματα867
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις867
 • Β. Ενστάσεις εναγομένου870
 • 1. Ένσταση υπολογισμού ωφελείας870
 • 2. Ένσταση παραγραφής871
 • 3. Ένσταση άμυνας874
 • 4. Ένσταση κατάστασης ανάγκης874
 • 5. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του άρθρου 300 ΑΚ874
 • 6. Ένσταση ζημίας από ανήλικο875
 • VII. Ενδεικτική περιπτωσιολογία από νομολογία ελληνικών δικαστηρίων876
 • A. Περιπτώσεις και ζητήματα αδικοπραξίας876
 • B. Αδικοπραξία και νομικά πρόσωπα881
 • 21.B. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ανήθικης πρόκλησης βλάβης883
 • Περιεχόμενα883
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία883
 • Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 919883
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής885
 • Α. Αντίθεση στα χρηστά ήθη886
 • Β. Πρόθεση πρόκλησης ζημίας887
 • ΙΙΙ. Ευθύνη για αποζημίωση888
 • IV. Περιπτώσεις εφαρμογής890
 • A. Αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης890
 • B. Δόλια παροχή εσφαλμένων πληροφοριών890
 • Γ. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας891
 • Δ. Εκμετάλλευση μονοπωλιακής θέσης891
 • Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός892
 • ΣΤ. Δόλια κτήση δεδικασμένου893
 • 21.Γ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αναληθών δυσφημιστικών διαδόσεων894
 • Περιεχόμενα894
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία894
 • Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 920894
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής897
 • Α. Υποστήριξη ή διάδοση αναληθών ειδήσεων897
 • Β. Κίνδυνος για την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον του προσώπου899
 • Γ. Γνώση ή υπαίτια άγνοια της αναλήθειας900
 • Δ. Ζημία και αιτιώδης συνάφεια901
 • 21.Δ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας του προστηθέντος902
 • Περιεχόμενα902
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία902
 • Ι. Εισαγωγικά903
 • ΙΙ. Αγωγή κατά προστήσαντος906
 • Α. Στοιχεία αγωγής - Προϋποθέσεις εφαρμογής ΑΚ 922906
 • 1. Σχέση πρόστησης906
 • 2. Αδικοπραξία προστηθέντος910
 • 3. Συνάφεια με την υπηρεσία911
 • Β. Συνέπειες913
 • ΙΙΙ. Δικονομικά915
 • Α. Αρμοδιότητα και διαδικασία915
 • Β. Ορισμένο αγωγής και βάρος απόδειξης915
 • Γ. Ομοδικία916
 • Δ. Δεδικασμένο916
 • Ε. Δικαστικό ένσημο916
 • ΣΤ. Εκτέλεση απόφασης916
 • IV. Άμυνα εναγομένου917
 • 21.Ε. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας εποπτευόμενου919
 • Περιεχόμενα919
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία919
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις919
 • Α. Η έννοια της εποπτείας919
 • Β. Οι εποπτευόμενοι921
 • Γ. Η ικανότητα προς καταλογισμό922
 • Δ. Η εννοιολογική προσέγγιση της «εποπτείας»923
 • ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης κατά του εποπτεύοντος ανηλίκου ή του υπό δικαστική συμπαράσταση τελούντος ενηλίκου927
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής927
 • Β. Το αίτημα της αγωγής929
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα931
 • Α. Διάδικοι931
 • Β. Αρμοδιότητα931
 • Γ. Διαδικασία932
 • Δ. Απόδειξη932
 • IV. Άμυνα εναγομένου934
 • 21.ΣΤ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω πτώσης κτίσματος ή άλλου έργου937
 • Περιεχόμενα937
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία937
 • Ι. Εισαγωγικά937
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης938
 • Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής938
 • Β. Έλλειψη ευθύνης του εναγομένου939
 • ΙΙΙ. Γνήσια ή νόθος αντικειμενική ευθύνη 941
 • IV. Ευθύνη περισσοτέρων943
 • V. Συνέπειες944
 • VI. Χρήση της διάταξης στο δίκαιο του καταναλωτή944
 • VΙI. Δικονομικά945
 • Α. Ιστορική Βάση - Βάρος Απόδειξης945
 • Β. Άμυνα εναγομένου945
 • 1. Άρνηση της ιστορικής βάσης της αγωγής945
 • 2. Ενστάσεις945
 • Γ. Διαδικασία - Αρμόδιο Δικαστήριο946
 • Δ. Ομοδικία946
 • 21.Ζ. Ευθύνη κατόχου ζώου947
 • Περιεχόμενα947
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία947
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις947
 • Α. Η αντικειμενική ευθύνη του κατόχου ζώου947
 • Β. Η νόθος αντικειμενική ευθύνη του κατόχου ζώου949
 • ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης κατά κατόχου ζώου952
 • Α. Γενικά952
 • Β. Τα στοιχεία της αγωγής953
 • Γ. Το αίτημα της αγωγής956
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα957
 • Α. Διάδικοι957
 • Β. Αρμοδιότητα958
 • Γ. Διαδικασία959
 • Δ. Απόδειξη959
 • IV. Άμυνα εναγομένου961
 • 21.Η. Αγωγή καταβολής εύλογης αποζημίωσης965
 • Περιεχόμενα965
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία965
 • Ι. Εισαγωγικά965
 • Α. Το ρυθμιστικό πεδίο και ο σκοπός της ΑΚ 918965
 • Β. Τα ακαταλόγιστα πρόσωπα κατά τις ΑΚ 915-917966
 • 1. Έλλειψη συνείδησης ή ψυχική ή διανοητική διαταραχή966
 • 2. Ανηλικότητα967
 • 3. Κωφαλαλία968
 • Γ. Αδυναμία κάλυψης της ζημίας από αλλού968
 • ΙΙ. Στοιχεία και αίτημα αγωγής969
 • ΙΙΙ. Διάδικοι970
 • IV. Βάρος απόδειξης971
 • V. Άμυνα εναγομένου971
 • 21.Θ. Ευθύνη περισσότερων προσώπων973
 • Περιεχόμενα973
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία973
 • Ι. Η ρύθμιση των ΑΚ 926-927974
 • ΙΙ. Περιπτώσεις ευθύνης εις ολόκληρον974
 • Α. Κοινή πράξη975
 • 1. Συναυτουργία975
 • 2. Λοιπές μορφές συμμετοχής975
 • 3. Παραυτουργία976
 • 4. Αναγκαία αιτιότητα976
 • 5. Σωρευτική αιτιότητα976
 • 6. Άλλες περιπτώσεις977
 • Β. Παράλληλη ευθύνη977
 • Γ. Διαζευκτική αιτιότητα978
 • ΙΙΙ. Η ευθύνη εις ολόκληρον979
 • Α. Έννοια και έκταση979
 • Β. Περιορισμός ευθύνης980
 • Γ. Συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος981
 • IV. Η αναγωγική ευθύνη982
 • A. Έννοια και έκταση982
 • B. Κριτήρια επιμερισμού ευθύνης984
 • 1. Πταίσμα984
 • 2. Αιτιότητα985
 • 3. Εφαρμογή των κριτηρίων985
 • V. Δικονομικά986
 • A. Επί εναγωγής συνυπόχρεων από αδικοπραξία986
 • B. Επί αναγωγής988
 • 21.Ι. Αγωγή αποζημίωσης λόγω καταστροφής ή βλάβης πράγματος991
 • Περιεχόμενα991
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία991
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις991
 • ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης993
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής 993
 • Β. Το αίτημα της αγωγής994
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα995
 • Α. Διάδικοι995
 • Β. Αρμοδιότητα996
 • Γ. Διαδικασία997
 • 21.ΙΑ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αφαίρεσης πράγματος998
 • Περιεχόμενα998
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία998
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις998
 • ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης για παράνομη αφαίρεση πράγματος1000
 • Α. Γενική παρατήρηση1000
 • Β. Στοιχεία της αγωγής1000
 • Γ. Το αίτημα της αγωγής1001
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα1003
 • Α. Διάδικοι1003
 • Β. Αρμοδιότητα1003
 • Γ. Διαδικασία1004
 • 21.ΙΒ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου1005
 • Περιεχόμενα1005
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία1005
 • Ι. Η κατ’ ΑΚ 928 ρύθμιση1006
 • ΙΙ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου1007
 • Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (αναλόγως ποσού)1007
 • Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα1008
 • ΙΙΙ. Άσκηση της αγωγής1008
 • IV. Διαδικασία ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου1008
 • V. Διάδικοι1008
 • Α. Ενάγων-Δικαιούχος αποζημίωσης1008
 • Β. Εναγόμενος-Υπόχρεος1012
 • VΙ. Περιεχόμενο αγωγής1012
 • Α. Στοιχεία δικογράφου1012
 • Β. Αιτούμενα κονδύλια1013
 • 1. Νοσήλια έξοδα κηδείας (ΑΚ 928 εδ. α΄)1013
 • 2. Αποζημίωση για στέρηση διατροφής (ΑΚ 928 εδ. β΄)1016
 • 3. Αποζημίωση για στέρηση παροχής υπηρεσιών (ΑΚ 928 εδ. β΄)1019
 • Γ. Αίτημα για καταβολή αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης1022
 • Δ. Αίτημα περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης1023
 • VII. Ειδικότερα ζητήματα αποζημίωσης1023
 • Α. Καταβολή αποζημίωσης σε χρηματικές δόσεις ή σε κεφάλαιο «εφάπαξ» (ΑΚ 930 παρ. 1)1023
 • Β. Μεταρρύθμιση της τελεσίδικης απόφασης για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών (ΚΠολΔ 334)1025
 • Γ. Παροχής ασφάλειας (ΑΚ 930 παρ. 2)1026
 • Δ. Παροχές τρίτων (930 παρ. 3 ΑΚ)1026
 • VIIΙ. Δικαστικό ένσημο - Αίτημα καταψηφιστικό/αναγνωριστικό1028
 • IX. Βάρος απόδειξης1029
 • X. Άμυνα εναγομένου1029
 • XI. Δεδικασμένο1032
 • XII. Ασφαλιστικά μέτρα1033
 • XIII. Αναιρετικός έλεγχος1033
 • 21.ΙΓ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας και αναπηρίας ή παραμόρφωσης1034
 • Περιεχόμενα1034
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία1034
 • Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 9291035
 • ΙΙ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου1036
 • Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (αναλόγως ποσού)1036
 • Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα1037
 • ΙΙΙ. Άσκηση της αγωγής1037
 • IV. Διαδικασία ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου1037
 • V. Διάδικοι1038
 • Α. Ενάγων-Δικαιούχος αποζημίωσης1038
 • Β. Εναγόμενος-Υπόχρεος1038
 • VΙ. Περιεχόμενο αγωγής1039
 • Α. Στοιχεία δικογράφου1039
 • Β. Αιτούμενα κονδύλια1040
 • 1. Νοσήλια (ΑΚ 929 εδ. α’)1040
 • 2. Ζημία που έχει επέλθει (ΑΚ 929 εδ. α’)1043
 • 3. Μελλοντικές στερήσεις (ΑΚ 929 εδ. α’)1044
 • 4. Μελλοντική αύξηση δαπανών (ΑΚ 929 εδ. α’)1048
 • 5. Στέρηση υπηρεσιών (ΑΚ 929 εδ. β’)1049
 • Γ. Αίτημα για καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης1049
 • Δ. Αίτημα περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης1049
 • VII. Η κατ’ ΑΚ 931 αξίωση πρόσθετης αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή παραμόρφωσης1050
 • VIII. Ειδικά ζητήματα1057
 • Α. Καταβολή αποζημίωσης σε χρηματικές δόσεις ή σε κεφάλαιο «εφάπαξ» (930 παρ. 1 ΑΚ)1057
 • Β. Μεταρρύθμιση της τελεσίδικης απόφασης για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών (334 ΚΠολΔ)1059
 • Γ. Παροχής ασφάλειας (930 παρ. 2 ΑΚ)1060
 • Δ. Παροχές τρίτων (930 παρ. 3 ΑΚ)1061
 • ΙΧ. Δικαστικό ένσημο - Αίτημα καταψηφιστικό/αναγνωριστικό1063
 • Χ. Βάρος απόδειξης1063
 • XΙ. Άμυνα εναγομένου1064
 • XΙΙ. Δεδικασμένο1067
 • XIΙΙ. Ασφαλιστικά μέτρα1068
 • ΧΙV. Ζητήματα αναιρετικού ελέγχου1068
 • XV. Ζητήματα παραγραφής1070
 • 21.ΙΔ. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης1071
 • Περιεχόμενα1071
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία1071
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1074
 • ΙΙ. Διάδικοι1075
 • Α. Ενεργητική νομιμοποίηση1075
 • Β. Παθητική νομιμοποίηση1083
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο αγωγής1084
 • IV. Άμυνα εναγομένου1087
 • V. Δικαστική απόφαση1088
 • A. Επιδίκαση1088
 • B. Αναιρετικός έλεγχος: νομολογιακή διακύμανση και εξέλιξη1091
 • Γ. Δεδικασμένο1098
 • VI. Ειδικότερες περιπτώσεις1100
 • A. Προσβολή χρηστών ηθών και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (AK 919 και 932)1100
 • 1. Γενικά1100
 • 2. Περιπτώσεις επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης σε νομικό πρόσωπο εξαιτίας συμπεριφοράς αντίθετης προς τα χρηστά ήθη1102
 • B. Ελάχιστο όριο χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης1103
 • Γ. Αγωγές εναντίον ΜΜΕ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (μετά τον Ν 4356/2015)1104
 • Δ. Εργατικό ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης1106
 • 21.ΙE. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης1108
 • Περιεχόμενα1108
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία1108
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1109
 • ΙΙ. Διάδικοι1111
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο αγωγής1118
 • IV. Άμυνα εναγομένου1120
 • V. Δικαστική απόφαση1120
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ1125
 • 1. Aγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία1125
 • 2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ανήθικης πρόκλησης βλάβης1133
 • 3. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αναληθών δυσφημιστικών διαδόσεων1141
 • 4. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας του προστηθέντος1149
 • 5. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας εποπτευόμενου1153
 • 6. Αγωγή αποζημίωσης λόγω πτώσης κτίσματος ή άλλου έργου1157
 • 7. Ευθύνη κατόχου ζώου1163
 • 8. Αγωγή καταβολής εύλογης αποζημίωσης1167
 • 9. Ευθύνη περισσότερων προσώπων1170
 • 10. Αγωγή αποζημίωσης λόγω καταστροφής ή βλάβης πράγματος1170
 • 11. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αφαίρεσης πράγματος1174
 • 12. Αγωγή αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου1179
 • 13. Αγωγή αποζημίωσης λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας και αναπηρίας ή παραμόρφωσης1184
 • 14. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης1191
 • 15. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης1199
 • [22] ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (άρθρα 939-946 ΑΚ)1209
 • Περιεχόμενα1209
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία1209
 • I. Σκοπός1211
 • II. Καταδολίευση δανειστών και αδικοπραξία, συρροή ή μη1211
 • III. Αίτημα αγωγής1212
 • IV. Νομική φύση αγωγής - Προσωρινή εκτέλεση1213
 • V. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Ομοδικία1213
 • VI. Όροι της διάρρηξης (ΑΚ 939-940)1214
 • Α. Απαλλοτρίωση από οφειλέτη1214
 • 1. Έννοια απαλλοτρίωσης1214
 • 2. Περιπτωσιολογία1215
 • Β. Εκ μέρους του οφειλέτη απαλλοτρίωση1217
 • Γ. Σκοπός βλάβης των δανειστών1217
 • Δ. Γνώση τρίτου (ΑΚ 941-942)1218
 • 1. Γενικά1218
 • 2. Γονική παροχή1220
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1255
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ1269
 • Ε. Αφερεγγυότητα οφειλέτη /Ανεπάρκεια υπόλοιπης περιουσίας οφειλέτη1222
 • VII. Ενεργητική - Παθητική νομιμοποίηση1223
 • Α. Ενεργητική νομιμοποίηση1223
 • Β. Παθητική νομιμοποίηση1226
 • VIII. Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής διάρρηξης1228
 • ΙX. Βάρος απόδειξης1231
 • Α. Ο δανειστής1231
 • Β. Το τεκμήριο της ΑΚ 941 § 21232
 • X. Άμυνα εναγομένου (οφειλέτη και τρίτου)1232
 • XI. Αποτελέσματα διάρρηξης (ΑΚ 943)1235
 • Α. Χρόνος επέλευσης αποτελεσμάτων1235
 • Β. Διαπλαστική ενέργεια1235
 • Γ. Ευθύνη αποκτώντος1236
 • Δ. Έκταση διάρρηξης1237
 • Ε. Διακοπή παραγραφής απαίτησης από συναλλαγματική1238
 • XII. Ειδική διαδοχή (ΑΚ 944-945)1238
 • XIΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση1239
 • XΙV. Προσωρινή δικαστική προστασία1242
 • XV. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο - Παραγραφή (ΑΚ 946)1245
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-53
 • 1. Διαπλαστική αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης- Παυλιανή αγωγή-53
 • 0
 • 0