Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-847-5
Σελίδες: 528
Συγγραφέας: Μ. Γεωργιάδου

Το έργο υπό τον τίτλο «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου» περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του εμπράγματου δικαίου και προσεγγίζει αναλυτικά τα ζητήματα (ουσιαστικά - δικονομικά) που προκύπτουν από την άσκησή τους. Ειδική αναφορά γίνεται και στην άμυνα του εναγομένου με την παράθεση των αντίστοιχων ενστάσεων που μπορεί να προτείνει για την απόρριψη των επιμέρους αγωγών. Επίσης το υπόψη έργο περιέχει και αντιπροσωπευτικά υποδείγματα σχετικών δικογράφων και στο τέλος του παρατίθεται ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει σημαντικά στην ταχύτερη αναζήτηση του ερευνώμενου θέματος.

Οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες καλύπτουν: 1. την προστασία της νομής διά της άσκησης της αγωγής αποβολής από τη νομή και της αγωγής διατάραξης της νομής, με παράθεση και των ενστάσεων που έχει ο εναγόμενος στη διάθεσή του, 2. την προστασία της κυριότητας διά της άσκησης διεκδικητικής αγωγής και των ενστάσεων που μπορούν να προβληθούν για την απόρριψή της. Περαιτέρω μνεία γίνεται στις αξιώσεις του κυρίου για ωφελήματα και αποζημίωσής του για καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος, αλλά και στην αξίωση του νομέα για δαπάνες. Επίσης, παρουσιάζονται η αρνητική αγωγή, η πουβλικιανή αγωγή και η αγωγή αναζήτησης κινητού, 3. επιλεγμένες περιπτώσεις αγωγών γειτονικού δικαίου και δη την αγωγή διατάραξης από εκπομπές, την αγωγή για επιβλαβείς εγκαταστάσεις στο γειτονικό ακίνητο, την αγωγή ενοικοδόμησης κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο, την αγωγή παροχής διόδου και την αγωγή κανονισμού ορίων, καθώς και τις ενστάσεις που μπορεί να αντιτάξει ο εναγόμενος για την απόρριψή τους, 4. την προστασία των (πραγματικών) δουλειών διά της άσκησης της αγωγής ομολογήσεως δουλείας και τις κατʼ αυτών προβαλλόμενες ενστάσεις καθώς και της πουβλικιανής αγωγής ομολογήσεως δουλείας, 5. την προστασία της επικαρπίας διά της άσκησης αφενός μεν εκ μέρους του επικαρπωτή διεκδικητικής αγωγής και λοιπών αγωγών και ασφαλιστικών μέτρων, αφετέρου δε εκ μέρους του κυρίου αγωγών κατά του επικαρπωτή και κατά τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της αγωγής αποδόσεως του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας και 6. την προστασία της οίκησης διά της άσκησης εκ μέρους του δικαιούχου της οίκησης της διεκδικητικής, της αρνητικής και της πουβλικιανής αγωγής, καθώς και της αγωγής για απόδοση της οικοδομής (ή του διαμερίσματος) μετά τη λήξη της οίκησης, αναφερομένων εδώ και των οικείων ενστάσεων που μπορεί να προβάλει ο εναγόμενος.

Οι «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου» απευθύνονται στο νομικό της πράξης, παρέχοντάς του ένα πλήρως ενημερωμένο πρακτικό εγχειρίδιο, το οποίο μέσα από την παράθεση θεωρητικών παρατηρήσεων, νομολογιακών απόψεων και υποδειγμάτων δικογράφων στοχεύει να τον καθοδηγήσει στην αντιμετώπιση των πλείστων ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του εμπράγματου δικαίου.

 • -22
 • [1] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ1
 • Περιεχόμενα1
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία2
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις40
 • II. Η αγωγή αποβολής από τη νομή7
 • α. Τα στοιχεία της αγωγής9
 • β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής10
 • 1. Ύπαρξη νομής10
 • 2. Περιγραφή του επίδικου αντικειμένου11
 • 3. Αποβολή από τη νομή παράνομη και χωρίς τη θέληση του νομέα12
 • 4. Επιλήψιμη νομή16
 • 5. Αίτημα της αγωγής18
 • γ. Διάδικοι19
 • 1. Ενάγων19
 • 2. Εναγόμενος22
 • δ. Αντικειμενική σώρευση αγωγών23
 • III. Η αγωγή διατάραξης της νομής25
 • α. Τα στοιχεία της αγωγής26
 • β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής27
 • 1. Ύπαρξη νομής 27
 • 2. Διατάραξη της νομής παράνομη και χωρίς τη θέληση του νομέα27
 • i. Έννοια διατάραξης27
 • ii. Διατάραξη παράνομη και χωρίς τη θέληση του νομέα32
 • iii. Αίτημα της αγωγής32
 • γ. Διάδικοι34
 • 1. Ενάγων34
 • 2. Εναγόμενος35
 • δ. Σώρευση αγωγών37
 • IV. Δικονομικά ζητήματα επί των αγωγών από την προσβολή νομής37
 • α. Αρμοδιότητα37
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα37
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα38
 • β. Διαδικασία38
 • γ. Δικαστικό ένσημο - Εγγραφή των αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων/ κτηματολογικά φύλλα - Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.ΦΙ.Α.39
 • δ. Απόδειξη της νομής42
 • ε. Η απόφαση και η εκτέλεσή της43
 • 1. Επί της αγωγής αποβολής από τη νομή43
 • 2. Επί της αγωγής διατάραξης της νομής45
 • στ. Δεδικασμένο46
 • V. Άμυνα εναγομένου47
 • α. Άρνηση της αγωγής47
 • β. Ενστάσεις49
 • 1. Η ένσταση επιλήψιμης νομής49
 • 2. Η ένσταση ιδίου δικαιώματος50
 • 3. Η ένσταση παραγραφής54
 • 4. Η ένσταση επίσχεσης58
 • 5. Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματος60
 • VI. Άλλες αγωγές του νομέα61
 • α. Η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού61
 • β. Η αγωγή αποζημίωσης64
 • γ. Η αναγνωριστική αγωγή66
 • δ. Η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης68
 • ε. Η προστασία νομής του Δημοσίου68
 • 1. Προσωρινή ρύθμιση της νομής από τον Εισαγγελέα69
 • 2. Προστασία δημόσιων και δασικών εκτάσεων με διοικητική αποβολή72
 • VII. Ασφαλιστικά μέτρα νομής73
 • [2] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ83
 • Περιεχόμενα83
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία85
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις87
 • II. Η διεκδικητική αγωγή90
 • α. Γενικά90
 • β. Ενάγων91
 • γ. Εναγόμενος94
 • δ. Στοιχεία της αγωγής97
 • 1. Κυριότητα του ενάγοντος98
 • i. Ο πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας98
 • ii. Ο παράγωγος τρόπος κτήσης της κυριότητας102
 • 2. Αντικείμενο της αγωγής107
 • 3. Νομή ή κατοχή του εναγομένου110
 • 4. Προσβολή της κυριότητας111
 • 5. Αξία του επιδίκου112
 • 6. Αίτημα της αγωγής113
 • ε. Άμυνα του εναγομένου116
 • 1. Άρνηση της αγωγής116
 • 2. Ανταγωγή118
 • 3. Ενστάσεις118
 • i. Γενικές παρατηρήσεις118
 • ii. Ένσταση κυριότητας119
 • iii. Ένσταση δικαιώματος νομής ή κατοχής126
 • iv. Ένσταση πωληθέντος και παραδοθέντος πράγματος130
 • v. Ένσταση επισχέσεως131
 • vi. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αγωγής133
 • vii. Ένσταση παραγραφής135
 • viii. Ένσταση ακυρότητας μεταγραφής139
 • στ. Απόδειξη142
 • i. Ακίνητα142
 • ii. Κινητά144
 • iii. Τεκμήρια κυριότητας144
 • ζ. Συρροή με άλλες αξιώσεις147
 • η. Δικονομικά θέματα151
 • 1. Αρμοδιότητα 151
 • i. Καθ’ ύλην151
 • ii. Κατά τόπο153
 • 2. Δικαστικό ένσημο153
 • 3. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων155
 • 4. Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.157
 • 5. Απόδειξη159
 • 6. Προδικασία όταν εναγόμενο είναι το Δημόσιο159
 • 7. Απόφαση162
 • 8. Δεδικασμένο 162
 • 9. Εκτέλεση164
 • 10. Ασφαλιστικά μέτρα164
 • III. Η αξίωση του κυρίου για ωφελήματα165
 • α. Οι ειδικές ρυθμίσεις165
 • β. Τα κριτήρια ευθύνης166
 • 1. Η καλή ή κακή πίστη του νομέα167
 • 2. Η επίδοση ή μη της αγωγής168
 • 3. Η υπερημερία του νομέα169
 • 4. Κτήση της νομής με παράνομη πράξη170
 • γ. Η ευθύνη του νομέα για τα ωφελήματα170
 • 1. Καλόπιστος νομέας170
 • i. Η ευθύνη πριν από την επίδοση της αγωγής170
 • ii. Η ευθύνη μετά από την επίδοση της αγωγής171
 • 2. Κακόπιστος νομέας173
 • i. Κακόπιστος νομέας χωρίς υπερημερία173
 • ii. Κακόπιστος νομέας υπερήμερος175
 • 3. Καλόπιστος ή κακόπιστος κάτοχος175
 • 4. Νομέας με παράνομη πράξη (ΑΚ 1099)176
 • 5. Δικονομικά θέματα177
 • IV. Η αξίωση αποζημίωσης του κυρίου για καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος178
 • α. Γενικά περί της ευθύνης του νομέα ως προς το πράγμα178
 • β. Προϋποθέσεις ευθύνης179
 • γ. Κριτήρια για τη θεμελίωση της ευθύνης180
 • 1. Καλόπιστος νομέας180
 • i. Η ευθύνη πριν από την επίδοση της αγωγής180
 • ii. Η ευθύνη μετά από την επίδοση της αγωγής181
 • 2. Κακόπιστος νομέας182
 • i. O κακόπιστος νομέας χωρίς υπερημερία182
 • ii. Ο υπερήμερος κακόπιστος νομέας183
 • 3. Καλόπιστος ή κακόπιστος κάτοχος184
 • 4. Νομέας από παράνομη πράξη184
 • V. Η αξίωση του νομέα για δαπάνες185
 • α. Γενικά και ειδικά θέματα ως προς την αξίωση185
 • β. Προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσης189
 • γ. Κριτήρια διαβάθμισης της ευθύνης189
 • 1. Δαπάνες189
 • i. Αναγκαίες δαπάνες190
 • ii. Δαπάνες για βάρη193
 • iii. Συνήθεις δαπάνες194
 • iv. Επωφελείς δαπάνες194
 • v. Πολυτελείς δαπάνες195
 • 2. Καλή ή κακή πίστη196
 • i. Καλόπιστος νομέας πριν από την επίδοση της αγωγής196
 • 1.1. Αξίωση αποκατάστασης των αναγκαίων δαπανών197
 • 1.2. Αξίωση αποκατάστασης των συνηθισμένων δαπανών συντήρησης197
 • 1.3. Αξίωση αποκατάστασης των επωφελών δαπανών197
 • ii. Καλόπιστος νομέας μετά από την επίδοση της αγωγής199
 • iii. Κακόπιστος νομέας200
 • δ. Δικαίωμα αφαίρεσης202
 • ε. Δικαίωμα επίσχεσης204
 • VΙ. Η αρνητική αγωγή208
 • α. Έννοια208
 • β. Ενάγων209
 • γ. Εναγόμενος210
 • δ. Στοιχεία της αγωγής 211
 • 1. Κυριότητα211
 • 2. Διατάραξη της κυριότητας212
 • 3. Παράνομος χαρακτήρας της διατάραξης215
 • 4. Έννομο συμφέρον216
 • ε. Αίτημα της αγωγής218
 • στ. Άμυνα του εναγομένου219
 • 1. Άρνηση της αγωγής219
 • 2. Ενστάσεις219
 • ζ. Δικονομικά θέματα221
 • η. Σχέση και σώρευση με άλλες αγωγές226
 • θ. Άλλα ένδικα μέσα229
 • VΙΙ. Η πουβλικιανή αγωγή229
 • α. Έννοια229
 • β. Η πουβλικιανή αγωγή ως διεκδικητική230
 • 1. Ενάγων230
 • 2. Εναγόμενος231
 • 3. Στοιχεία της αγωγής232
 • i. Νομή του ακινήτου232
 • ii. Αποβολή από το ακίνητο233
 • iii. Νομή ή κατοχή του εναγομένου κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής233
 • iv. Αίτημα233
 • 4. Άμυνα του εναγομένου233
 • i. Άρνηση της αγωγής233
 • ii. Ενστάσεις233
 • γ. Η πουβλικιανή αγωγή ως αρνητική234
 • δ. Δικονομικά ζητήματα235
 • VΙΙΙ. Η αγωγή αναζήτησης κινητού (παραστατική)237
 • α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις237
 • β. Στοιχεία της αγωγής237
 • γ. Έννομες συνέπειες238
 • δ. Ενστάσεις238
 • [3] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ239
 • Περιεχόμενα239
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία240
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις241
 • II. Επιλεγμένες περιπτώσεις αγωγών γειτονικού δικαίου243
 • α. Αγωγή διατάραξης από εκπομπές (ΑΚ 1003)243
 • 1. Εκπομπές244
 • 2. Υποχρέωση ανοχής246
 • 3. Έννομη προστασία248
 • i. Μορφές προστασίας248
 • ii. Ενάγων250
 • iii. Εναγόμενος251
 • iv. Ενστάσεις252
 • v. Δικονομικά ζητήματα252
 • β. Αγωγή για επιβλαβείς εγκαταστάσεις στο γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1004 - 1005)256
 • 1. Γενικά 256
 • 2. Στοιχεία βάσης της αγωγής258
 • i. Ύπαρξη κυριότητας258
 • ii. Εγκαταστάσεις στο γειτονικό ακίνητο258
 • iii. Πρόκληση παράνομων επενεργειών259
 • 3. Διάδικοι260
 • i. Ενάγων260
 • ii. Εναγόμενος260
 • 4. Δικονομικά ζητήματα260
 • γ. Αγωγή ενοικοδόμησης κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1010)262
 • 1. Γενικά262
 • 2. Στοιχεία της βάσης της αγωγής265
 • i. Ανέγερση οικοδομής266
 • ii. Κυριότητα του ενάγοντος267
 • iii. Επέκταση της οικοδομής εν μέρει στο γειτονικό ακίνητο268
 • iv. Καλή πίστη269
 • v. Έλλειψη έγκαιρης διαμαρτυρίας269
 • vi. Αξία του οικοπέδου για την καταβολή αποζημίωσης271
 • vii. Αίτημα272
 • 3. Διάδικοι272
 • 4. Ενστάσεις272
 • 5. Δικονομικά ζητήματα273
 • δ. Αγωγή παροχής διόδου (ΑΚ 1012 - 1017)275
 • 1. Γενικά275
 • 2. Στοιχεία βάσης της αγωγής277
 • i. Κυριότητα του ενάγοντος στο περίκλειστο ακίνητο και του εναγομένου στο γειτονικό ακίνητο278
 • ii. Στέρηση της αναγκαίας διόδου279
 • iii. Δίοδος σε δρόμο281
 • iv. Δίοδος μέσω γειτονικού ακινήτου282
 • v. Προσδιορισμός της ζητούμενης διόδου282
 • 3. Απόφαση 283
 • i. Νομική φύση283
 • ii. Περιεχόμενο της απόφασης που δέχεται την αγωγή284
 • 1.1. Καθορισμός διόδου284
 • 1.2. Έκταση του δικαιώματος για τη χρήση της διόδου285
 • iii. Αποζημίωση286
 • 4. Άρνηση της αγωγής287
 • 5. Ενστάσεις288
 • i. Η ένσταση περί μη ύπαρξης υποχρέωσης παροχής διόδου λόγω συνδρομής της ΑΚ 1014288
 • ii. Η ένσταση περί μη ύπαρξης υποχρέωσης παροχής διόδου από γείτονες λόγω εκποίησης μέρους του ακινήτου (ΑΚ 1015)290
 • iii. Η ένσταση ύπαρξης άλλου ακινήτου για τη διέλευση291
 • iv. Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματος292
 • 6. Δικονομικά ζητήματα292
 • i. Διάδικοι 292
 • 1.2. Εναγόμενος293
 • 1.1. Ενάγων292
 • ii. Αρμοδιότητα/Διαδικασία295
 • iii. Απόδειξη296
 • iv. Λοιπά ζητήματα297
 • 7. Προστασία της χρήσης διόδου299
 • 8. Η αξίωση για μεταβολή ή κατάργηση της διόδου300
 • i. Η μεταβολή της διόδου300
 • ii. Η κατάργηση της διόδου300
 • ε. Αγωγή κανονισμού ορίων (ΑΚ 1020)302
 • 1. Γενικά302
 • 2. Στοιχεία βάσης της αγωγής304
 • 3. Διάδικοι306
 • i. Ενάγων306
 • ii. Εναγόμενος306
 • 4. Ενστάσεις307
 • 5. Απόφαση307
 • 6. Δικονομικά ζητήματα309
 • [4] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ311
 • Περιεχόμενα311
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία311
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις311
 • II. Γενικά περί της προστασίας της πραγματικής δουλείας316
 • III. Αγωγή ομολογήσεως δουλείας (ΑΚ 1132)318
 • α. Στοιχεία της αγωγής319
 • β. Διάδικοι321
 • 1. Ενάγων321
 • 2. Εναγόμενος322
 • γ. Άμυνα του εναγομένου323
 • 1. Άρνηση της αγωγής323
 • 2. Ενστάσεις324
 • IV. Πουβλικιανή αγωγή ομολογήσεως δουλείας (ΑΚ 1133)325
 • α. Στοιχεία της αγωγής325
 • β. Διάδικοι326
 • V. Δικονομικά ζητήματα326
 • [5] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ331
 • Περιεχόμενα331
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία331
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις332
 • ΙΙ. Αγωγές επικαρπίας338
 • α. Γενικά περί της προστασίας της επικαρπίας338
 • β. Διεκδικητική αγωγή του επικαρπωτή340
 • 1. Στοιχεία βάσης της αγωγής340
 • i. Δικαίωμα επικαρπίας 340
 • ii. Αντικείμενο επικαρπίας345
 • iii. Νομή ή κατοχή του εναγομένου στο αντικείμενο της επικαρπίας345
 • iv. Αίτημα345
 • 2. Διάδικοι346
 • 3. Άμυνα του εναγομένου347
 • i. Άρνηση της αγωγής347
 • ii. Ενστάσεις347
 • 4. Δικονομικά ζητήματα348
 • γ. Λοιπές αγωγές του επικαρπωτή/Ασφαλιστικά μέτρα348
 • δ. Αγωγές του κυρίου 352
 • 1. Αγωγές του κυρίου κατά του επικαρπωτή352
 • 2. Αγωγές του κυρίου κατά τρίτων 353
 • ε. Αγωγή αποδόσεως του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας356
 • 1. Στοιχεία βάσης της αγωγής357
 • 2. Διάδικοι359
 • 3. Ενστάσεις εναγομένου360
 • 4. Δικονομικά ζητήματα364
 • [6] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΗΣΗΣ367
 • Περιεχόμενα367
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία367
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις367
 • ΙΙ. Αγωγές δικαιούχου οίκησης372
 • α. Διεκδικητική αγωγή του δικαιούχου οίκησης372
 • 1. Στοιχεία βάσης της αγωγής372
 • i. Δικαίωμα οίκησης373
 • ii. Αντικείμενο της αγωγής375
 • iii. Αίτημα της αγωγής376
 • 2. Διάδικοι376
 • 3. Άμυνα του εναγομένου377
 • 4. Δικονομικά ζητήματα 377
 • β. Αρνητική αγωγή του δικαιούχου οίκησης377
 • 1. Στοιχεία βάσης της αγωγής377
 • 2. Διάδικοι378
 • 3. Άμυνα του εναγομένου378
 • 4. Δικονομικά ζητήματα378
 • γ. Πουβλικιανή αγωγή του δικαιούχου οίκησης379
 • 1. Στοιχεία βάσης της αγωγής379
 • 2. Διάδικοι379
 • 3. Άμυνα του εναγομένου379
 • ΙΙΙ. Αγωγή για απόδοση της οικοδομής (ή του διαμερίσματος) μετά τη λήξη της οίκησης380
 • α. Στοιχεία της βάσης της αγωγής380
 • β. Διάδικοι380
 • γ. Άμυνα του εναγομένου380
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ387
 • ΝΟΜΗ387
 • [1] Ασφαλιστικά μέτρα νομής λόγω αποβολής απο τμήμα ακινήτου386
 • [2] Αγωγή αποβολής απο τη νομή τμήματος ακινήτου394
 • [3] Αγωγή λόγω διαταράξεως της νομής ακινήτου και αγωγή αποζημιώσεως403
 • [4] Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί αποβολής από τη νομή κινητού410
 • ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ415
 • [1] Διεκδικητική αγωγή415
 • [2] Αρνητική αγωγή420
 • [3] Πουβλικιανή αγωγή425
 • ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ429
 • [1] Αγωγή για διατάραξη απo εκπομπές (ΑΚ 1003)429
 • [2] Αγωγή για επιβλαβείς εγκαταστάσεις στο γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1004)435
 • [3] Αγωγή για επιβλαβείς εγκαταστάσεις τοποθετηθείσες με άδεια της αρχής στο γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1005)439
 • [4] Αγωγή ενοικοδόμησης σε γειτονικό ακίνητο κατά ένα μέρος (ΑΚ 1010)443
 • [5] Αγωγή παροχής διόδου (ΑΚ 1012 - 1017)449
 • [6] Ενστάσεις κατά της αξίωσης παροχής διόδου456
 • [7] Η αξίωση για μεταβολή της διόδου462
 • [8] Η αξίωση για κατάργηση της διόδου465
 • [9] Αγωγή κανονισμού ορίων (ΑΚ 1020)467
 • ΔΟΥΛΕΙΕΣ471
 • [1] Αγωγή ομολογήσεως δουλείας (ΑΚ 1132)471
 • [2] Αγωγή προστασίας επικαρπίας (1173 ΑΚ)476
 • [3] Αγωγή προστασίας οικήσεως (1184 ΑΚ)480
 • ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ483
 • 0
 • 0