Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-115-6
Σελίδες: 528
Συγγραφέας: Ν. Παξινού
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης
Πρόλογος: Θ. Φορτσάκης

Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των ευρωπαϊκών κανόνων άμεσης φορολογίας αναφορικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων με σκοπό την διαμόρφωση κανόνων βάσει των οποίων θα φορολογούνται τα εν λόγω εισοδήματα με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Πραγματεύεται τον τρόπο φορολόγησης βάσει των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, τα προβληματικά σημεία και τους νέους κανόνες που υιοθετήθηκαν βάσει του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Η εργασία επιχειρεί να δώσει τεκμηριωμένες από θεωρητική, νομολογιακή και συγκριτική άποψη απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για την έννοια του τόκου, του πραγματικού δικαιούχου και του φορέα πληρωμής, τις διαφορές μεταξύ του συστήματος παρακράτησης φόρου στην πηγή και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και τέλος για το καταλληλότερο σύστημα φορολόγησης αυτών των εισοδημάτων.

Στο Πρώτο Μέρος, που επιγράφεται «Η διαδικασία προς την υιοθέτηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ»,παρουσιάζεται συστηματικά η πορεία προς την υιοθέτηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ καθώς και η επιρροή των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων που διέπουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στις ρυθμίσεις της οδηγίας και τέλος η συμβατότητα των τελευταίων με τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν.

Στο Δεύτερο Μέρος, που φέρει τον τίτλο «Ανάλυση των διατάξεων της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ», αναλύεται το περιεχόμενο της οδηγίας σε εύρος καθώς και τα σημεία που χρειάζονται αναθεώρηση λόγω των δυνατοτήτων καταστρατήγησης που παρέχουν. Επίσης αναλύονται οι εθνικές ρυθμίσεις σε τρία από τα κράτη που κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας. Επιχειρείται ακόμα η σύγκριση των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και παρακράτησης του φόρου στην πηγή.

Στο Τρίτο Μέρος «Πορεία προς την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ» εξετάζονται οι προτάσεις για τροποποίηση των διατάξεων της οδηγίας 2003/48/ΕΚ βάσει των προβληματικών σημείων αυτής που είχαν εντοπιστεί στο Δεύτερο Μέρος. Στο σημείο αυτό προτείνονται συγκεκριμένες αλλαγές για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στη φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων.

Τέλος στο Τέταρτο Μέρος «Διεθνείς εξελίξεις», περιγράφονται οι τελικές διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας προ της κατάργησής της και της υιοθέτησης του νέου συστήματος της ανταλλαγής πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις  που διέπουν το νέο σύστημα, ήτοι το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς αναλύονται λεπτομερώς και επιχειρείται αναφορά στις εθνικές ρυθμίσεις σε δύο από τα συμμετέχοντα κράτη, την Ελλάδα και την Ελβετία. 

Με τη μονογραφία επιχειρείται για πρώτη φορά μια συστηματική παρουσίαση όλων των νομοθετικών προσπαθειών ρύθμισης της φορολόγησης των εισοδημάτων από τόκους αποταμιεύσεων καθώς και άλλων παράγωγων προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια μίας ευρωπαϊκής ρύθμισης του φορολογικού δικαίου από τη γένεση, στην υιοθέτηση, την τροποποίηση και τέλος την κατάργηση αυτής καθώς και την επιλογή ενός άλλου συστήματος για την αποτελεσματική φορολόγηση αυτής.

Δεδομένης της σημασίας του ζητήματος της φορολόγησης των εισοδημάτων που προέρχονται από τόκους και άλλα παράγωγα προϊόντα σε κράτος διαφορετικό από το κράτος της κατοικίας του πραγματικούς δικαιούχου και της ανταλλαγής πληροφοριών στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, η παρούσα μονογραφία συνιστά σημαντική συνεισφορά στον κλάδο του φορολογικού δικαίου, την οποία θα συμβουλευτούν μετά βεβαιότητας όσοι ασχολούνται με το νέο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και με ζητήματα άμεσης φορολογίας.

Η έκδοση συμπληρώνεται από σχετικά παραρτήματα, πλούσια ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία καθώς και χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -28
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1.1. Γενικά1
 • 1.2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης10
 • 1.3. Οριοθέτηση της μελέτης13
 • 2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η διαδικασία προς την υιοθέτηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ15
 • 2.1. Ιστορική εξέλιξη της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις15
 • 2.1.1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες αναφορικάμε τη φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις φυσικών προσώπων15
 • 2.1.1.1. Πρώτες προσπάθειες εναρμόνισης των άμεσων φόρων15
 • 2.1.1.2. Προσπάθεια συντονισμού της φορολόγησης των τόκωναπό αποταμιεύσεις: πρόταση για ελάχιστη φορολόγηση στην πηγή18
 • 2.1.1.3. Πρώτη πρόταση οδηγίας: «Μοντέλο συνύπαρξης»25
 • 2.1.1.4. Δεύτερη πρόταση οδηγίας: Περιορισμένο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών28
 • 2.1.1.5. Οδηγία 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των τόκωναπό αποταμιεύσεις φυσικών προσώπων33
 • 2.1.2. Ειδικές φορολογικές συμφωνίες για τους τόκους με τρίτα κράτη45
 • 2.1.2.1. Η νομική βάση και η φύση των ειδικών φορολογικών συμφωνιών για τους τόκους45
 • 2.1.2.2. Ιδιαιτερότητες μεμονωμένων περιπτώσεων φορολογικών συμφωνιών με τρίτα κράτη56
 • Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας60
 • Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότηταςκαι της Δημοκρατίας του Λιχτενστάιν74
 • Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου76
 • Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό79
 • Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας82
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις για το τραπεζικό απόρρητο και την άρση αυτού στα τρίτα κράτη84
 • 2.1.2.3. Διμερείς συμφωνίες με εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης86
 • Νομική φύση και περιεχόμενο των διμερών συμφωνιών 86
 • Μέθοδοι επιβολής των ρυθμίσεων και νομική προστασία91
 • Διαφορές μεταξύ των διμερών συμφωνιών92
 • 3. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ανάλυση των διατάξεωντης Οδηγίας 2003/48/ΕΚ93
 • 3.1. Οι ρυθμίσεις της οδηγίας για τη φορολόγηση των τόκων αποταμιεύσεων93
 • 3.1.1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής93
 • 3.1.1.1. Πραγματικός δικαιούχος93
 • Ορισμός του πραγματικού δικαιούχου93
 • Ερμηνεία της έννοιας του πραγματικού δικαιούχου93
 • 3.1.1.2. Προσδιορισμός στοιχείων ταυτότητας και κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου95
 • Προσδιορισμός της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου 95
 • Σχέση με τις κοινοτικές διατάξεις για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες96
 • Το περιεχόμενο της οδηγίας 2005/60/ΕΚ in concreto101
 • Η ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια της οδηγίας 2005/60/ΕΚ103
 • Προσδιορισμός της κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου105
 • Πρόσωπα που τυγχάνουν προνομίων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο106
 • 3.1.1.3. Ορισμός του φορέα πληρωμής107
 • Φορέας πληρωμής κατά το άρθρο 4 παρ. 1 της οδηγίας107
 • Φορέας πληρωμής κατά το άρθρο 4 παρ. 2 της οδηγίας111
 • 3.1.1.4. Ορισμός της αρμόδιας αρχής114
 • 3.1.2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής115
 • 3.1.2.1. Τόκος κατά την έννοια του άρθρου 6 της οδηγίας115
 • 3.1.2.2. Καταβολή τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6 της οδηγίας122
 • 3.1.2.3. Μεμονωμένες περιπτώσεις κεφαλαίου ενόψει της καταβολής τόκων123
 • 3.1.2.4. Καταβολή τόκων από αμοιβαία κεφάλαια130
 • Η έννοια των ΟΣΕΚΑ στην οδηγία 2003/48/ΕΚ130
 • Η έννοια των ΟΣΕΚΑ βάσει των αντίστοιχων κοινοτικών διατάξεων133
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις για τη θέση των ΟΣΕΚΑ στην οδηγία 2003/48/ΕΚ136
 • 3.1.2.5. Οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας137
 • Οι ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις137
 • Οι χρονικά περιορισμένες εξαιρέσεις138
 • Οι χρονικά μη περιορισμένες εξαιρέσεις138
 • Οι συνεπαγόμενες εξαιρέσεις138
 • 3.1.3. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας139
 • 3.1.4. Χρονικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας140
 • 3.1.5. Ανταλλαγή πληροφοριών142
 • 3.1.5.1. Περιεχόμενο του άρθρου 8 της οδηγίας142
 • 3.1.5.2. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 143
 • Η αρχική ρύθμιση βάσει της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ144
 • Η πρόταση για τροποποίηση των ρυθμίσεων της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ150
 • 3.1.6. Παρακράτηση φόρου στην πηγή154
 • 3.1.6.1. Περιεχόμενο του άρθρου 11 της οδηγίας154
 • 3.1.6.2. Χρονικό διάστημα παρακράτησης του φόρου στην πηγή157
 • 3.1.6.3. Ευθύνη των φορέων πληρωμής για τον παρακρατούμενο στην πηγή φόρο160
 • 3.1.7. Κατανομή των εσόδων στα κράτη μέλη160
 • 3.1.8. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία παρακράτησης του φόρου στην πηγή161
 • 3.1.8.1. Απλοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών162
 • 3.1.8.2. Έκδοση πιστοποιητικού από την αρχή του κράτους μέλους κατοικίας 162
 • 3.1.9. Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι 163
 • 3.1.9.1. Η ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων163
 • 3.1.9.2. Η περίπτωση της αύξησης του αριθμού των εκδόσεων167
 • 3.1.10. Σχέση με τις άλλες μορφές παρακράτησης του φόρου στην πηγή169
 • 3.1.11. Εξάλειψη της διπλής φορολογίας170
 • 3.1.11.1. Εξάλειψη κάθε είδους διπλής φορολογίας170
 • 3.1.11.2. Εξάλειψη της διπλής φορολογίας σύμφωνα με τις διμερείς συμβάσεις με τρίτα κράτη174
 • 3.2. Η σχέση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ με τους κανόνες του πρωτεύοντος ευρωπαϊκού δικαίου175
 • 3.2.1. Έκταση και όρια των κανόνων175
 • 3.2.1.1. Αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας193
 • 3.2.1.2. Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας205
 • 3.2.2. Η επίδραση των θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου στην οδηγία 2003/48/ΕΚ212
 • 3.2.2.1. Συμβατότητα της οδηγίας με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και πληρωμών και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών218
 • 3.2.2.2. Δικαιολογητικοί λόγοι βάσει της νομολογίας του ΔΕΚ σε φορολογικά ζητήματα227
 • 3.2.2.3. Δικαιολογητικοί λόγοι για τις ρυθμίσεις της οδηγίας 2003/48/ΕΚ231
 • 3.2.3. Θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα236
 • 3.2.3.1. Η ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία240
 • 3.2.3.2. Δικαίωμα αυτοδιάθεσης επί των προσωπικών δεδομένων255
 • 3.3. Τα μεμονωμένα συστήματα της φορολόγησης τόκων αποταμιεύσεων στην Ευρώπη274
 • 3.3.1. Ελλάδα274
 • 3.3.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά274
 • 3.3.1.2. Ο ελληνικός νόμος για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ277
 • 3.3.1.3. Διμερείς συμβάσεις μεταξύ Ελλάδας και των εξαρτημένων ή συνδεδεμένων κρατών 282
 • 3.3.1.4. Συμπεράσματα ως προς τις ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου283
 • 3.3.2. Γερμανία284
 • 3.3.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά284
 • 3.3.2.2. Το γερμανικό νομοθετικό διάταγμα285
 • 3.3.2.3. Διμερείς συμβάσεις μεταξύ Γερμανίας και των εξαρτημένων ή συνδεδεμένων κρατών 296
 • 3.3.2.4. Συμπεράσματα ως προς τις ρυθμίσεις του γερμανικού δικαίου298
 • 3.3.3. Αυστρία298
 • 3.3.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά298
 • 3.3.3.2. Ο αυστριακός νόμος300
 • 3.3.3.3. Διμερείς συμβάσεις μεταξύ Αυστρίας και 309
 • 3.3.3.4. Συμπεράσματα ως προς τις ρυθμίσεις311
 • 3.3.3.4. Συμπεράσματα ως προς τις ρυθμίσεις του αυστριακού δικαίου312
 • 3.3.4. Συμπεράσματα ως προς τη συγκριτική θεώρηση των διατάξεων312
 • 3.4. Αδυναμίες της οδηγίας για τη φορολόγηση των τόκων αποταμιεύσεων312
 • 3.4.1. Ανεπαρκής αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω των διατάξεων της οδηγίας312
 • 3.4.2. Η προβληματική των τρίτων χωρών314
 • 3.4.3. Έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών318
 • 3.4.4. Ελλιπής οριοθέτηση της έννοιας του τόκου321
 • 3.4.5. Η προβληματική των νομικών προσώπων323
 • 3.4.6. Συμπέρασμα324
 • 3.5. Διερεύνηση των δυνατοτήτων καταστρατήγησης της οδηγίας325
 • 3.5.1. Η δυνατότητα καταστρατήγησης της έννοιας του πραγματικού δικαιούχου325
 • 3.5.1.1. Η παρεμβολή μεσολαβητών στο κράτος κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου325
 • 3.5.1.2. Η παρεμβολή μεσολαβητών στο κράτος έδρας του φορέα πληρωμής326
 • 3.5.2. Η καταστρατήγηση της έννοιας του φορέα πληρωμής326
 • 3.5.2.1. Χρήση φορέα πληρωμής εκτός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής329
 • 3.5.2.2. Περιπτώσεις καταστρατήγησης της έννοιας των φορέων πληρωμής εντός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής330
 • 3.5.3. Δυσκολίες κατά τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου332
 • 3.5.4. Χρήση επενδυτικών προϊόντων εκτός πεδίου εφαρμογής της οδηγίας334
 • 3.5.5. Μέθοδοι καταστρατήγησης336
 • 3.6. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων της οδηγίας337
 • 3.6.1. Η οικονομική σκοπιά337
 • 3.6.2. Η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών341
 • 3.6.2.1. Γενικές παρατηρήσεις επί του συστήματος341
 • 3.6.2.2. Σημεία κριτικής επί του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών344
 • 3.6.2.3. Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών347
 • 3.6.3. Η διαδικασία παρακράτησης φόρου εισπραττόμενου στην πηγή348
 • 3.6.3.1. Τα βασικότερα μειονεκτήματα του συστήματος παρακράτησης348
 • 3.6.3.2. Σκέψεις για μία βιώσιμη λύση για το σύστημα παρακράτησης στην πηγή 353
 • 3.6.3.3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις356
 • 3.6.4. Συμπέρασμα357
 • 4. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Πορεία προς την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ363
 • 4.1. Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των τόκων αποταμιεύσεων363
 • 4.1.1. Διαβουλεύσεις363
 • 4.1.2. Αποτελέσματα επί των διαβουλεύσεων 367
 • Διαδικαστικά ζητήματα377
 • 4.2. Πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων της οδηγίας378
 • 4.2.1. Ο προσδιορισμός του πραγματικού δικαιούχου379
 • 4.2.2. Ο μηχανισμός προσαρμογής των παραρτημάτων384
 • 4.2.3. Η διεύρυνση της έννοιας του τόκου386
 • 4.2.4. Η έννοια των αμοιβαίων κεφαλαίων388
 • 4.2.5. Η ταυτότητα και η κατοικία του πραγματικού δικαιούχου389
 • 4.2.6. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών391
 • 4.2.7. Η δυνατότητα εξαίρεσης στην παρακράτηση φόρου στην πηγή391
 • 4.3. Δυνατότητες βελτίωσης των προτάσεων της οδηγίας392
 • 4.3.1. Πραγματικός δικαιούχος392
 • 4.3.1.1. Προβλήματα ερμηνείας στην έννοια του πραγματικού δικαιούχου στο συμβατικό δίκαιο392
 • 4.3.1.2. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου σε διαφορετικά δικαιϊκά συστήματα394
 • 4.3.1.3. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου κατά την ΠΣ-ΟΟΣΑ395
 • 4.3.1.4. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου ως μέσο για τη διαμόρφωση καταχρηστικών πρακτικών396
 • 4.3.1.5. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου στα αμοιβαία κεφάλαια397
 • 4.3.1.6. Συμπέρασμα399
 • 4.3.2. Η έννοια του τόκου400
 • 4.3.2.1. Σύγκριση με την έννοια του τόκου στην ΠΣ-ΟΟΣΑ400
 • 4.3.2.2. Συμπερασματικές παρατηρήσεις405
 • 4.3.3. Η διαμόρφωση του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών στην οδηγία 2003/48/ΕΚ406
 • 5. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: Διεθνείς εξελίξεις409
 • 5.1. Τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ409
 • 5.1.1. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου409
 • 5.1.2. Η επέκταση της έννοιας του φορέα πληρωμής410
 • 5.1.3. Ο προσδιορισμός των στοιχείων ταυτότητας και κατοικίας411
 • 5.1.4. Η επέκταση της έννοιας του τόκου412
 • 5.1.5. Άλλες ρυθμίσεις413
 • 5.2. Κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ414
 • 5.3. Υιοθέτηση του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών416
 • 5.3.1. Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς416
 • 5.3.2. Κανόνες δέουσας επιμέλειας417
 • 5.3.3. Λοιπές ρυθμίσεις418
 • 5.3.4. Ελβετία421
 • 5.3.4.1. Ιδιαιτερότητες του ελβετικού μοντέλου εφαρμογής421
 • 5.3.4.2. Εξαιρέσεις423
 • 5.3.5. Ελλάδα424
 • 5.3.5.1. Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών425
 • 5.3.5.2. Εξαιρούμενοι λογαριασμοί427
 • 5.3.5.3. Άλλες εξαιρέσεις428
 • 5.3.5.4. Τρόπος κοινοποίησης 428
 • 5.3.5.5. Κανόνες δέουσας επιμέλειας429
 • 5.3.5.6. Νέοι λογαριασμοί430
 • 5.3.5.7. Προϋπάρχοντες λογαριασμοί431
 • 5.3.5.8. Κατάργηση του νόμου 3312/2005 αναφορικά με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ434
 • Τελικά συμπεράσματα 435
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ447
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ447
 • 1. Μονογραφίες447
 • 2. Συλλογές448
 • 3. Νομικά Περιοδικά449
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ451
 • 1. Μονογραφίες451
 • 2. Συλλογές454
 • 3. Νομικά Περιοδικά461
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ473
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ478
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ481
 • ΠΙΝΑΚΑΣ Ι481
 • ΠΙΝΑΚΑΣ II485
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ489
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV491
 • ΠΙΝΑΚΑΣ V492
 • ΠΙΝΑΚΑΣ VI493
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ495
 • 0
 • 0