Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-114-9
Σελίδες: 120
Συγγραφέας: Ν.-Χ. Σαμαρά

Το έργο «Το Επώνυμο του Τέκνου στο Ελληνικό Δίκαιο» αποτελεί την πρώτη μονογραφία που προσεγγίζει ερμηνευτικά και με πληρότητα το ζήτημα του επωνύμου του τέκνου στην ελληνική βιβλιογραφία. Η μονογραφία πραγματεύεται τα ζητήματα που αναφύονται ως προς τον προσδιορισμό του επωνύμου τέκνου υιοθετημένου, γεννημένου σε γάμο, εκτός γάμου, σε σύμφωνο συμβίωσης. Επίσης, αναφέρεται στο θέμα της μεταβολής του επωνύμου του τέκνου διά της διοικητικής διαδικασίας και αναδεικνύει τα δικονομικά ζητήματα ως προς τη διόρθωση του επωνύμου τέκνου στη ληξιαρχική πράξη γέννησης με δικαστική απόφαση. Παρέχει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα και αποτελεσματικές λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και, ταυτόχρονα, προσφέρει πρωτότυπες προτάσεις για μία de lege ferenda αντιμετώπιση των αδυναμιών του ισχύοντος συστήματος προσδιορισμού του επωνύμου του τέκνου. Το έργο ικανοποιεί όχι μόνο ακαδημαϊκούς, αλλά και πρακτικούς σκοπούς και συνοδεύεται από πλούσια νομολογία, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -2
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ19
 • IΙ. ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ23
 • Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΓΑΜΟ23
 • 1. Η δήλωση των γονέων – Ο αμετάκλητος χαρακτήρας αυτής23
 • 2. Δικαιοπρακτική ικανότητα των γονέων25
 • 3. Περιεχόμενο της δήλωσης των γονέων27
 • i. Όροι και περιορισμοί του περιεχομένου της δήλωσης27
 • ii. Ακυρότητα της δήλωσης, λόγω αντίθεσής της προς την αναγκαστικού δικαίου διάταξη της ΑΚ 1505 παρ. 231
 • 4. Ακύρωση της δήλωσης λόγω πλάνης – απάτης – απειλής33
 • i. Ο ακυρώσιμος χαρακτήρας της δήλωσης 33
 • ii. Δικονομικά θέματα περί την ακύρωση35
 • iii. Επώνυμο των τέκνων μετά την ακύρωση36
 • 5. Μεταβολή του επωνύμου του γονέα και επίπτωση αυτής στο επώνυμο των τέκνων37
 • i. Διοικητική μεταβολή του επωνύμου του γονέα37
 • ii. Μεταβολή του επωνύμου του γονέα λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητάς του38
 • iii. Μεταβολή του επωνύμου του γονέα λόγω υιοθεσίας39
 • 6. Το επώνυμο του γεννημένου σε γάμο τέκνου, μετά την επιτυχή προσβολή της πατρότητάς του39
 • 7. Παράλειψη της δήλωσης – Πώς προσδιορίζεται το επώνυμο του τέκνου χωρίς τη δήλωση41
 • i. Εκούσια παράλειψη των γονέων41
 • ii. Παράλειψη δήλωσης λόγω διαφωνίας των γονέων ως προς το περιεχόμενο αυτής46
 • Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ48
 • 1. Τέκνο χωρίς αναγνώριση της πατρότητάς του49
 • i. Υποχρεωτική λήψη του επωνύμου της μητέρας49
 • ii. Προσθήκη του επωνύμου του συζύγου της μητέρας στο επώνυμο του τέκνου 50
 • 2. Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, με επιγενόμενο γάμο των γονέων του51
 • i. Τέκνα ανήλικα51
 • ii. Τέκνα ενήλικα54
 • 3. Τέκνο με εκούσια ή δικαστική αναγνώριση της πατρότητάς του54
 • i. Μονομερής προσθήκη του επωνύμου του πατέρα54
 • α. Χρόνος δήλωσης55
 • β. Τύπος δήλωσης56
 • γ. Αμετάκλητος χαρακτήρας της δήλωσης57
 • δ. Δικαιοπρακτική ικανότητα58
 • ε. Περιεχόμενο της δήλωσης59
 • ii. Σύμπραξη γονέων στον προσδιορισμό του επωνύμου του τέκνου61
 • 4. Τέκνο έκθετο62
 • i. Απόδοση επωνύμου από τον ληξίαρχο62
 • ii. Πρωτότυπη κτήση επωνύμου κατά τη διοικητική διαδικασία με απόφαση του Δημάρχου63
 • Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ64
 • 1. Η υποχρέωση λήψης του επωνύμου του θετού γονέα από το θετό τέκνο64
 • 2. Το δικαίωμα προσθήκης του επωνύμου της βιολογικής οικογένειας του ενηλικιωθέντος θετού τέκνου – Κριτική της ρύθμισης67
 • 3. Το επώνυμο του τέκνου μετά τη λύση της υιοθεσίας70
 • Δ. ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ72
 • 1. Εισαγωγικά72
 • 2. Νομική φύση της δήλωσης - αμετάκλητος χαρακτήρας αυτής75
 • 3. Δικαιοπρακτική ικανότητα των μερών 77
 • 4. Τύπος, χρόνος και περιεχόμενο της δήλωσης79
 • i. Τύπος δήλωσης79
 • ii. Χρόνος δήλωσης80
 • iii. Περιεχόμενο της δήλωσης81
 • 5. Παράλειψη δήλωσης82
 • Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ84
 • 1. Νομικό πλαίσιο διοικητικής μεταβολής επωνύμου84
 • 2. Συσχετισμός των διατάξεων περί διοικητικής μεταβολής του επωνύμου με τις διατάξεις περί επωνύμου του Α.Κ. και του Ν 4356/201587
 • ΣΤ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ94
 • 1. Δικονομικά θέματα94
 • 2. Περιεχόμενο της αίτησης και αποτελέσματα της εκδοθησομένης δικαστικής αποφάσεως95
 • ΙΙΙ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ99
 • 1. Οι αδυναμίες των ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα99
 • 2. Προτεινόμενες λύσεις de lege ferenda101
 • i. Πρόταση προσδιορισμού σύνθετου επωνύμου του τέκνου102
 • ii. Πρόταση προσδιορισμού απλού επωνύμου του τέκνου104
 • IV. ΕΠΙΛΟΓΟΣ106
 • V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ111
 • Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ111
 • Β. ΞΕΝΗ114
 • 0
 • 0