Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-116-3
Σελίδες: 736
Συγγραφέας: Ντ. Ρόβλιας

Το έργο «Ο νέος νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ, Νομοθεσία - Νομολογία» περιέχει τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, 4412/2016, διά του οποίου η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24, 2014/25, 89/665, 92/13. Περιλαμβάνει πλούσια νομολογία Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων σχετικά με τα έργα, τις μελέτες και την, δικαστική και προδικαστική, προστασία στη φάση ανάθεσης, που έχει καταχωρηθεί στις υποσημειώσεις των αντίστοιχων άρθρων του νόμου.Δίνει έμφαση στην αναζήτηση νομολογίας σε θέματα δημοσίων έργων και μελετών. Το έργο συνοδεύεται από περιληπτικά περιεχόμενα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί «εργαλείο άμεσης χρήσης» για τους μηχανικούς και τους νομικούς που ασχολούνται με τα θέματα των δημοσίων έργων.

 • -20
 • Άρθρο 1 - Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής1
 • Άρθρο 2 - Ορισμοί3
 • ΒΙΒΛΙΟ I16
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ)16
 • ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ16
 • ΤΙΤΛΟΣ 116
 • ΤΜΗΜΑ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Άρθρα 3 – 4)16
 • ΤΜΗΜΑ II - ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ (Άρθρα 5 – 6)20
 • ΤΜΗΜΑ III - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Άρθρα 7 – 12)25
 • ΤΜΗΜΑ IV - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ33
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Άρθρα 13 – 14)33
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Άρθρα 15 – 17)34
 • ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (Άρθρα 18 – 24)38
 • ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ52
 • ΤΜΗΜΑ I - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Άρθρα 25 – 32)52
 • ΤΜΗΜΑ II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ70
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 33 – 35)70
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 36 – 38)80
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 39 – 43)90
 • ΤΜΗΜΑ III - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ101
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (Άρθρα 44 – 60)101
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (Άρθρα 61 – 70)140
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 71 – 72)153
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρα 73 – 78)161
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρα 79 – 83)181
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (Άρθρα 84 – 85)193
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 86 – 91)195
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 92 – 97)210
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Άρθρα 98 – 106)223
 • ΤΜΗΜΑ IV - ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ252
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Άρθρα 107 – 110)252
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Άρθρα 111 – 115)256
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Άρθρα 116 – 128)259
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 129 – 133)272
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ282
 • ΜΕΡΟΣ Β’ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ282
 • ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ282
 • ΤΜΗΜΑ I (Άρθρα 134 – 135)282
 • ΤΜΗΜΑ II - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ284
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Άρθρα 136 – 149)284
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Άρθρα 150 – 159)313
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρα 160 – 164)362
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ (Άρθρα 165 – 167)376
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Άρθρα 168 – 173)382
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Άρθρα 174 – 176)392
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (Άρθρο 177)400
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 178 – 181)408
 • ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ416
 • ΤΜΗΜΑ I - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ416
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 182 – 189)416
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρα 190 – 195)435
 • ΤΜΗΜΑ II - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρα 196 – 199)444
 • ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ449
 • ΤΜΗΜΑ I - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρα 200 – 205)449
 • ΤΜΗΜΑ II - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ (Άρθρα 206 – 215)454
 • ΤΜΗΜΑ III - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρα 216 – 220)470
 • ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 221)475
 • ΒΙΒΛΙΟ II483
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ)483
 • ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ483
 • ΤΙΤΛΟΣ 1483
 • ΤΜΗΜΑ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Άρθρα 222 – 226)483
 • ΤΜΗΜΑ II - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Άρθρα 227 – 234)489
 • ΤΜΗΜΑ III - ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ (Άρθρα 235 – 236)494
 • ΤΜΗΜΑ IV - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ498
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (Άρθρα 237 – 241)498
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (Άρθρο 242)502
 • ΤΜΗΜΑ V - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ503
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Άρθρα 243 – 246)503
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Άρθρα 247 – 249)507
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Άρθρο 250)513
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (Άρθρα 251 – 252)514
 • ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Άρθρα 253 – 262)517
 • ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ534
 • ΤΜΗΜΑ I - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Άρθρα 263 – 269)534
 • ΤΜΗΜΑ II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ547
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Άρθρα 270 – 272)547
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Άρθρα 273 – 276)557
 • ΤΜΗΜΑ III - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ562
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (Άρθρα 277 – 289)562
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (Άρθρα 290 – 300)578
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Άρθρα 301 – 302)589
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρα 303 – 307)596
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρα 308 – 310)601
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 311 – 317)604
 • ΤΜΗΜΑ IV - ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ615
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Άρθρα 318 – 321)615
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Άρθρα 322 – 325)618
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Άρθρα 326 – 333)621
 • ΜΕΡΟΣ Β’ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 334 – 338)627
 • ΒΙΒΛΙΟ III635
 • ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ635
 • Άρθρο 339 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής635
 • Άρθρο 341 - Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 637
 • Άρθρο 340 - Επιβολή635
 • Άρθρο 342 - Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών639
 • Άρθρο 343 - Διοικητική συνεργασία640
 • Άρθρο 344 - Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων640
 • ΒΙΒΛΙΟ IV643
 • ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ643
 • ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Άρθρα 345 – 346)643
 • ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ645
 • ΤΜΗΜΑ I - ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Άρθρα 347 - 359 )645
 • ΤΜΗΜΑ II - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ661
 • ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 360 – 367)661
 • ΜΕΡΟΣ Β’ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 368 – 371)673
 • ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 372 – 373)677
 • ΤΙΤΛΟΣ 4 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Άρθρο 374)682
 • ΒΙΒΛΙΟ V684
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ684
 • Άρθρο 375 - Τροποποιούμενες διατάξεις684
 • Άρθρο 376 - Μεταβατικές διατάξεις691
 • Άρθρο 377 - Καταργούμενες διατάξεις693
 • Άρθρο 378 - Προσαρτήματα704
 • Άρθρο 379 - Έναρξη ισχύος704
 • Αλφαβητικό ευρετήριο707
 • 0
 • 0