Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-117-0
Σελίδες: 336

Η παρούσα 10η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4443/2016 «Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) Λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 208Α, 211 και 213 ΠΚ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4249/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4262/2014, 4267/2014, 4268/2014, 4274/2014, 4285/2014, 4312/2014, 4315/2014, 4322/2015, 4337/2015, 4356/2015 και 4411/2016, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με την Εισηγητική Έκθεση του ΠΚ, αναλυτικά περιεχόμενα, καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • -1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 8
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 283/198520
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ20
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ20
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ20
 • Ο ποινικός νόμος20
 • Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 1-4]20
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11]21
 • ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του [Άρθρα 12-13]24
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ26
 • Η αξιόποινη πράξη26
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 14-19]26
 • ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]27
 • ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης [Άρθρα 26-35]28
 • IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό [Άρθρα 36-41]30
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Απόπειρα και συμμετοχή32
 • Ι. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]32
 • ΙΙ. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]33
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ34
 • Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση34
 • Ι. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]34
 • ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]37
 • ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας [Άρθρα 69-76]40
 • IV. Αποζημίωση [Άρθρα 77-78]46
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ47
 • Επιμέτρηση της ποινής47
 • Ι. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-87]47
 • ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη [Άρθρα 88-93]54
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]57
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ59
 • Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο59
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [Άρθρα 99-104]59
 • ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105-110Γ]64
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ76
 • Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο76
 • Ι. Παραγραφή [Άρθρα 111-116]76
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 117-120]78
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ79
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]79
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ90
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ90
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ90
 • Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]90
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ94
 • Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152]94
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ97
 • Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156]97
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ99
 • Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων99
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 260
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης [Άρθρα 157-160]99
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές [Άρθρα 161-166]102
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ103
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]103
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ108
 • Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197]108
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ120
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201]120
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206]121
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ123
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α]123
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ127
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]127
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ130
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]130
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ134
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β]134
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ149
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]149
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ155
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298]155
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ160
 • Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307]160
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ162
 • Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Α]162
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ166
 • Μονομαχία [Άρθρα 316-321]166
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ167
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]167
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ174
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]174
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ187
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360]187
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ188
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]188
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ196
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α]196
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ192
 • Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371]192
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ203
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α]203
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ211
 • Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410]211
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ211
 • Πταίσματα 211
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 411-412]211
 • ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα [Άρθρα 413-457]212
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ220
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459]220
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ222
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ222
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473]222
 • 0
 • 0