Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-121-7
Σελίδες: 360
Συγγραφέας: Χ. Απαλαγάκη

Το έργο «Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ» παρουσιάζει με τρόπο απλό και κατανοητό, αλλά και ταυτόχρονα πλήρη, τις βασικότερες τροποποιήσεις, που έχουν επέλθει στον ΚΠολΔ από μία σειρά νόμων και συγκεκριμένα από τους Ν 4335/2015, Ν 4370/2016, Ν 4411/2016 και Ν 4446/2016.

Επεξηγούνται ζητήματα, τα οποία προβλημάτισαν τον νομικό κόσμο ως προς την εφαρμογή τους, όπως οι αλλαγές στην πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη, ιδίως όσον αφορά στην άσκηση της αγωγής, την κατάθεση των προτάσεων, το τέλος δικαστικού ενσήμου, τις ένορκες βεβαιώσεις, τους μάρτυρες, η αναμόρφωση του κεφαλαίου των ειδικών διαδικασιών, οι αλλαγές στα ένδικα μέσα (νέα παράβολα για την άσκηση ενδίκων μέσων) και οι τροποποιήσεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναμόρφωση της ανακοπής κατά της εκτέλεσης σε ό, τι αφορά κυρίως την προθεσμία άμυνας του καθ’ ου η εκτέλεσε σε συνάρτηση με την κατάργηση της αναστολής, αλλά και την ανάγκη περαίωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με τη διενέργεια πλειστηριασμού σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μερικές μόνο από τις πρόσφατες και πολυσυζητημένες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, τις οποίες αποσαφηνίζει η συγγραφέας.

Το έργο «Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ» συνοδεύεται από την αιτιολογική έκθεση του Ν 4335/2015, από πίνακες αντιστοιχίας άρθρων τροποποιητικών νόμων και άρθρων του ΚΠολΔ, καθώς και από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, αποτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα χρήσιμο εργαλείο για τον νομικό της πράξης.

 • -30
 • Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις για τη δομή του ΚΠολΔ μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις3
 • Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗ11
 • 1. Γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις11
 • 1.1. Η τροποποίηση του άρθρου 1611
 • 1.2. Υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο - Τύπος για τη χορήγηση της δικαστικής πληρεξουσιότητας (άρθρα 94 και 96)12
 • 2. Η άσκηση της αγωγής13
 • 3. Η τροποποίηση επιμέρους διατάξεων που συνέχονται με τη νέα δομή της τακτικής διαδικασίας ή την επιδίωξη της εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς19
 • 4. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων19
 • 4.1. Κατάθεση προτάσεων19
 • 4.2. Προσδιορισμός δικασίμου και εκδίκαση της υποθέσεως (237 παρ. 4 και 5 ΚΠολΔ)24
 • 4.3. Η κατ’ εξαίρεση εξέταση μαρτύρων σε διαφορετική δικάσιμο26
 • 4.4. Κατάργηση του άρθρου 269 ή άλλως του συστήματος συγκεντρώσεως στον 1ο βαθμό28
 • 5. Ανταγωγή29
 • 6. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη (Προσεπίκληση, ανακοίνωση, παρεμβάσεις)31
 • 7. Τέλος δικαστικού ενσήμου33
 • 8. Ένορκες βεβαιώσεις35
 • 9. Μάρτυρες37
 • ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ37
 • III. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ42
 • ΙV. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ41
 • 1. Παράβολα ασκήσεως ενδίκων μέσων42
 • 2. Ανακοπή ερημοδικίας45
 • 3. Έφεση46
 • 4. Αναίρεση47
 • V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ51
 • VI. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ53
 • Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ν 4335/2015 με άρθρα ΚΠολΔ71
 • Πίνακας αντιστοιχίας άρθρου Ν 4370/2016 με άρθρο ΚΠολΔ86
 • Πίνακας αντιστοιχίας άρθρου Ν 4411/2016 με άρθρο ΚΠολΔ87
 • Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ν 4446/2016 με άρθρα ΚΠολΔ87
 • ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ν 4335/2015, Ν 4370/2016, Ν 4411/2016 ΚΑΙ Ν 4446/2016 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ89
 • Γενικές Διατάξεις91
 • Άρθρο 14. — Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού91
 • Άρθρο 16. — Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας91
 • Άρθρο 17. — Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων93
 • Άρθρο 47. — Μη παραπομπή σε κατώτερο δικαστήριο. Όχι ένδικα μέσα93
 • Άρθρο 58. — Πώς προτείνεται. Συζήτηση. Αποχή93
 • Άρθρο 79. — Παρέμβαση τρίτου94
 • Άρθρο 89. — Πώς και πότε ασκείται η προσεπίκληση94
 • Άρθρο 91. — Ανακοίνωση δίκης. Πώς ασκείται94
 • Άρθρο 94. — Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο94
 • Άρθρο 116. — Καλοπιστία, ειλικρίνεια και επιμέλεια95
 • Άρθρο 116Α. — Διαμεσολάβηση96
 • Άρθρο 117. — Ουσιώδη στοιχεία της εκθέσεως96
 • Άρθρο 118. — Στοιχεία δικογράφων97
 • Άρθρο 119. — Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης. Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων97
 • Άρθρο 126. — Σε ποιον γίνεται η επίδοση98
 • Άρθρο 128. — Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία98
 • Άρθρο 143. — Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ποιες επιδόσεις μπορούν να γίνουν σε αυτόν100
 • Άρθρο 147. — Αναστολή προθεσμιών100
 • Άρθρο 148. — Παράταση προθεσμιών101
 • Άρθρο 190. — Κατάλογος εξόδων και εκκαθάριση101
 • Άρθρο 192. — Εκκαθάριση εξόδων101
 • Άρθρο 200. — Ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή102
 • Άρθρο 204. — Ποινή για αναληθή στοιχεία και δηλώσεις102
 • Άρθρο 205. — Χρηματικές ποινές σε στρεψοδίκους102
 • Άρθρο 207. — Ποινές σε άτομα που θορυβούν. Ποινές σε δικηγόρους103
 • Άρθρο 208. — [Υποχρέωση του ειρηνοδίκη για απόπειρα συμβιβασμού].103
 • Άρθρο 211. — [Επιβολή όρκου για το συμβιβασμό]104
 • Άρθρο 213. — Αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης105
 • Άρθρο 214Γ. — Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης105
 • Άρθρο 215. — Πώς ασκείται η αγωγή. 105
 • Άρθρο 223. — Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος106
 • Άρθρο 226. — Ορισμός δικασίμου. Εγγραφή στο πινάκιο. Αναβολή. Νέα συζήτηση106
 • Άρθρο 228. — Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων108
 • Άρθρο 229. — [Επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο]108
 • Άρθρο 230. — Επίσπευση συζήτησης108
 • Άρθρο 231. — [Προφορική πρόσθετη παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο]108
 • Άρθρο 232. — Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου108
 • Άρθρο 233. — Ενέργειες του δικαστή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο109
 • Άρθρο 237. — Προθεσμία καταθέσεως προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων. Αντίκρουση και συμπλήρωση. Ορισμός δικαστών. Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Ανάληψη «σχετικών»110
 • Άρθρο 238. — Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές113
 • Άρθρο 241. — Αναβολή για σπουδαίο λόγο. Παρέχεται μόνο μία φορά113
 • Άρθρο 244. — [Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο για συνεκδίκαση]114
 • Άρθρο 245. — Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων 115
 • Άρθρο 251. — [Καθοδήγηση των διαδίκων από τον ειρηνοδίκη]115
 • Άρθρο 254. — Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών115
 • Άρθρο 260. — Ματαίωση της συζητήσεως116
 • Άρθρο 263. — Χρόνος προτάσεως ορισμένων ενστάσεων116
 • Άρθρο 268. — Άσκηση ανταγωγής. Προϋποθέσεις και συνέπειες116
 • Άρθρο 269. — [Προβολή ισχυρισμών μέχρι το τέλος της συζήτησης. Προϋποθέσεις.]117
 • Άρθρο 270. — [Προφορικότητα διαδικασίας. Αποδεικτικά μέσα.]117
 • Άρθρο 271. — Ερημοδικία εναγομένου117
 • Άρθρο 272. — Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής117
 • Άρθρο 273. — Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος118
 • Άρθρο 274. — Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος118
 • Άρθρο 275. — Ερημοδικία επί ομοδικίας 119
 • Άρθρο 276. — Ερημοδικία προσώπων του άρθρου 87119
 • Άρθρο 277. — Προσεπίκληση του υποχρέου προς αποζημίωση 119
 • Άρθρο 286. — Σε ποιες περιπτώσεις επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης120
 • Άρθρο 287. — Πώς και πότε επέρχεται διακοπή της δίκης121
 • Άρθρο 293. — Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού121
 • Άρθρο 294. — Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Πότε απαράδεκτη121
 • Άρθρο 297. — Πώς γίνεται η παραίτηση από το δικόγραφο ή το δικαίωμα122
 • Άρθρο 305. — Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτότυπο της απόφασης122
 • Άρθρο 311. — [Υπόδειξη του ειρηνοδίκη για την άσκηση ενδίκων μέσων.].122
 • Άρθρο 317. — Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης122
 • Άρθρο 340. — Ελεύθερη εκτίμηση και κατά συνείδηση κρίση123
 • Άρθρο 370. — Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων123
 • Άρθρο 393. — Πότε δεν επιτρέπεται απόδειξη με μάρτυρες λόγω ποσού124
 • Άρθρο 394. — Πότε επιτρέπεται ανεξάρτητα από το ποσό124
 • Άρθρο 396. — Εξέταση μαρτύρων125
 • Άρθρο 398. — Κλήτευση μαρτύρων. Συνέπειες μη προσέλευσης125
 • Άρθρο 400. — Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν ως μάρτυρες125
 • Άρθρο 421. — Ένορκες βεβαιώσεις126
 • Άρθρο 422. — Επίδοση κλήσης126
 • Άρθρο 423. — Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης126
 • Άρθρο 424. — Μη λήψη υπόψη ένορκης βεβαίωσης126
 • Άρθρο 461. — Πώς προτείνεται η πλαστογραφία126
 • Άρθρο 466. — Αξία μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ127
 • Άρθρο 468. — Πώς ασκείται η αγωγή. Προθεσμία επίδοσης127
 • Άρθρο 472. — [Αντιπροσώπευση του διαδίκου από άλλα πρόσωπα]128
 • Άρθρο 484. — Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή. Πλειστηριασμός128
 • Άρθρο 495. — Άσκηση129
 • Άρθρο 498. — Πώς γίνεται ο προσδιορισμός δικασίμου ένδικου μέσου131
 • Άρθρο 502. — Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδικίας131
 • Άρθρο 505. — Προκαταβολή εξόδων και παραβόλου ερημοδικίας132
 • Άρθρο 512. — Ανέκκλητες αποφάσεις133
 • Άρθρο 518. — Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της 133
 • Άρθρο 524. — Διαδικασία συζήτησης της έφεσης133
 • Άρθρο 538. — Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με αναψηλάφηση135
 • Άρθρο 544. — Λόγοι αναψηλαφήσεως135
 • Άρθρο 546. — Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση137
 • Άρθρο 548. — Διαδικασία137
 • Άρθρο 560. — Κατά αποφάσεων κατωτέρων δικαστηρίων138
 • Άρθρο 562. — Απαράδεκτα138
 • Άρθρο 564. — Προθεσμία αναιρέσεως139
 • Άρθρο 565. — Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση140
 • Άρθρο 568. — Προσδιορισμός δικασίμου140
 • Άρθρο 569. — Πρόσθετοι λόγοι141
 • Άρθρο 571. — Πρόταση εισηγητή. Διάταξη ματαίωσης της συζήτησης142
 • Άρθρο 574. — Συζήτηση στο ακροατήριο143
 • Άρθρο 575. — Αναβολή της συζήτησης.144
 • Άρθρο 580. — Διαδικασία μετά την αναίρεση144
 • Άρθρο 581. — Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής145
 • Άρθρο 585. — Πώς ασκείται146
 • Άρθρο 591. — Έρευνα της διαδικασίας146
 • Άρθρο 592. — Υπαγόμενες διαφορές148
 • Άρθρο 593. — Μόνο με αγωγή149
 • Άρθρο 594. — Ικανότητα δικαστικής παράστασης των ανηλίκων που συνάπτουν γάμο και των προσώπων υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση149
 • Άρθρο 595. — Σημασία ερημοδικίας150
 • Άρθρο 596. — Θάνατος διαδίκου. Συνέπειες150
 • Άρθρο 597. — Ελεύθερη εκτίμηση ομολογίας κ.λπ.150
 • Άρθρο 598. — Προθεσμία αναψηλάφησης150
 • Άρθρο 599. — Παραίτηση από τα ένδικα μέσα150
 • Άρθρο 600. — Προδικαστικά ζητήματα150
 • Άρθρο 601. — Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων151
 • Άρθρο 602. — Δεδικασμένο151
 • Άρθρο 603. — Κατά ποίων στρέφεται η αγωγή αναγνώρισης ή ακύρωσης γάμου151
 • Άρθρο 604. — Συμμετοχή εισαγγελέα152
 • Άρθρο 605. — Δικαιοδοσία επί αλλοδαπών152
 • Άρθρο 606. — Επί υιοθεσίας152
 • Άρθρο 608. — Κατά τόπον αρμοδιότητα153
 • Άρθρο 609. — Παθητική νομιμοποίηση153
 • Άρθρο 610. — Σώρευση αγωγών155
 • Άρθρο 611. — Υποχρεωτική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς155
 • Άρθρο 612. — Γνώμη τέκνου. Επικοινωνία με δικαστή155
 • Άρθρο 613. — Απόδοση ή παράδοση τέκνου155
 • Άρθρο 614. — Υπαγόμενες διαφορές156
 • Άρθρο 615. — Προθεσμία από το δικαστήριο158
 • Άρθρο 616. — Εκτέλεση κατά υπομισθωτών158
 • Άρθρο 617. — Επανεγκατάσταση στο μίσθιο158
 • Άρθρο 618. — Κατάργηση δίκης λόγω καταβολής μισθωμάτων159
 • Άρθρο 619. — Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης159
 • Άρθρο 620. — Δεδικασμένο159
 • Άρθρο 621. — Κατά τόπον αρμοδιότητα. Ομοδικία. Μη εμφάνιση διαδίκου159
 • Άρθρο 622. — Δικαιώματα επαγγελματικών σωματείων.159
 • Άρθρο 622Α. — Κατά τόπον αρμοδιότητα160
 • Άρθρο 622Β. — Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους161
 • Άρθρο 623. — Πότε μπορεί να ζητηθεί161
 • Άρθρο 624. — Πότε δεν μπορεί να ζητηθεί161
 • Άρθρο 625. — Αρμόδιος δικαστής162
 • Άρθρο 626. — Στοιχεία αίτησης162
 • Άρθρο 627. — Διαδικασία έκδοσης162
 • Άρθρο 628. — Απόρριψη της αίτησης162
 • Άρθρο 629. — Παραδοχή της αίτησης162
 • Άρθρο 630. — Περιεχόμενο της διαταγής163
 • Άρθρο 630Α. — Επίδοση διαταγής πληρωμής163
 • Άρθρο 631. — Τίτλος εκτελεστός164
 • Άρθρο 632. — Ανακοπή. Προθεσμία. Χορήγηση αναστολής. Διαδικασία εκδίκασης.164
 • Άρθρο 633. — Απόφαση επί της ανακοπής165
 • Άρθρο 634. — Διακοπή παραγραφής165
 • Άρθρο 635. — Πού γίνεται η επίδοση της ανακοπής166
 • Άρθρο 636. — Επίδοση στο εξωτερικό166
 • Άρθρο 637. — Πότε ζητείται166
 • Άρθρο 638. — Ποιος την εκδίδει166
 • Άρθρο 639. — Στοιχεία αίτησης166
 • Άρθρο 640. — Τι περιέχει η διαταγή167
 • Άρθρο 641. — Πότε απορρίπτεται η αίτηση. Συνέπειες168
 • Άρθρο 642. — Ανακοπή κατά διαταγής168
 • Άρθρο 644. — Αποτελέσματα ανακοπής168
 • Άρθρο 645. — Σώρευση αιτημάτων στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου168
 • Άρθρα 646 - 681Δ. — [Καταργήθηκαν]169
 • Άρθρο 682. — Πότε διατάσσονται169
 • Άρθρο 686. — Αίτηση και ορισμός δικασίμου. Κλήτευση169
 • Άρθρο 689. — Κατά αλλοδαπού δημοσίου170
 • Άρθρο 690. — Αρκεί η πιθανολόγηση170
 • Άρθρο 691. — Ορισμός ασφαλιστικού μέτρου171
 • Άρθρο 691Α. — Προσωρινή διαταγή171
 • Άρθρο 693. — Προθεσμία για την άσκηση αγωγής172
 • Άρθρο 696. — Ανάκληση ή μεταρρύθμιση 172
 • Άρθρο 697. — Κατά την εκκρεμοδικία173
 • Άρθρο 700. — Τρόπος εκτελέσεως της αποφάσεως. Προδικασία173
 • Άρθρο 702. — Διαφορές περί την εκτέλεση του μέτρου 173
 • Άρθρο 724. — Προσημείωση ή συντηρητική κατάσχεση με διαταγή πληρωμής 174
 • Άρθρο 727. — Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 174
 • Άρθρο 729. — Περιορισμός ποσού. Ασκηση αγωγής175
 • Άρθρο 729Α. — [Καθυστερούμενοι μισθοί] 175
 • Άρθρο 730. — Εκδοση οριστικής αποφάσεως175
 • Άρθρο 734. — Διαδικασία. Εφεση. Προθεσμία176
 • Άρθρο 736. — [Επί αποφάσεων γενικών συνελεύσεων].176
 • Άρθρο 740. — Αρμόδιο δικαστήριο176
 • Άρθρο 747. — Υποβολή αιτήσεως. Περιεχόμενο177
 • Άρθρο 748. — Ορισμός δικασίμου. Κοινοποιήσεις177
 • Άρθρο 749. — Οχι απόπειρα συμβιβασμού και διαμεσολάβηση178
 • Άρθρο 750. — Δικαιώματα του εισαγγελέα178
 • Άρθρο 751. — Μεταβολή του αιτήματος179
 • Άρθρο 754. — Εμφάνιση ή μη αιτούντος και τρίτου179
 • Άρθρο 755. — [Συνοπτικά πρακτικά]179
 • Άρθρο 756. — [Απόφαση]179
 • Άρθρο 759. — Πώς γίνεται η απόδειξη179
 • Άρθρο 776. — Ειδικά βιβλία180
 • Άρθρο 782. — Βεβαίωση γεγονότων180
 • Άρθρο 786. — Διορισμός προσωρινής διοίκησης180
 • Άρθρο 796. — Διορισμός επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου. Αυτεπάγγελτη ενέργεια δικαστηρίου181
 • Άρθρο 797. — Άδεια προς ενέργεια ορισμένων πράξεων182
 • Άρθρο 798. — Άλλες περιπτώσεις182
 • Άρθρο 799. — Άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση ή για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα183
 • Άρθρο 800. — Υιοθεσία. Ένδικα μέσα183
 • Άρθρο 804. — Επικοινωνία δικαστηρίου184
 • Άρθρο 808. — Διαδικασία. Κήρυξη ιδιόγραφης ως κυρίας185
 • Άρθρο 843. — Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος186
 • Άρθρο 851. — Ποιος μπορεί να τη ζητήσει186
 • Άρθρο 867. — Διαφορές υπαγόμενες σε διαιτησία187
 • Άρθρο 878. — Ορισμός από το δικαστήριο. Διαδικασία187
 • Άρθρο 879. — Κατάλογος διαιτητών188
 • Άρθρο 880. — Ορισμός μη υποχρεωτικός. Άρνηση εκπληρώσεως καθηκόντων.188
 • Άρθρο 882. — Αμοιβή και έξοδα 188
 • Άρθρο 898. — Αρμόδιο δικαστήριο190
 • Άρθρο 901. — Ανυπαρξία διαιτητικής αποφάσεως190
 • Άρθρο 908. — Εξαιρετικοί λόγοι191
 • Άρθρο 909. — Πότε αποκλείεται192
 • Άρθρο 912. — Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας192
 • Άρθρο 913. — Ευχέρεια κατά την εκκρεμοδικία193
 • Άρθρο 914. — Επαναφορά των πραγμάτων193
 • Άρθρο 917. — Επί αντικαταστατών πραγμάτων193
 • Άρθρο 924. — Επίδοση επιταγής προς εκτέλεση194
 • Άρθρο 933. — Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης194
 • Άρθρο 934. — Προθεσμία ανακοπής195
 • Άρθρο 937. — Παρέμβαση. Ένδικα μέσα196
 • Άρθρο 938. — [Αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης]197
 • Άρθρο 939. — Γνωστοποίηση αναστολής197
 • Άρθρο 943. — Επί ακινήτου198
 • Άρθρο 947. — Επί παραλείψεως ή ανοχής199
 • Άρθρο 950. — Απόδοση ή παράδοση τέκνου200
 • Άρθρο 952. — Υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων200
 • Άρθρο 953. — Κατάσχεση κινητών. Ποια δεν κατάσχονται201
 • Άρθρο 954. — Τρόπος κατάσχεσης. Έκθεση201
 • Άρθρο 955. — Επιδόσεις της έκθεσης203
 • Άρθρο 956. — Μεσεγγύηση, δημόσια κατάθεση204
 • Άρθρο 958. — Συνέπειες κατάσχεσης205
 • Άρθρο 959. — Πλειστηριασμός κινητών206
 • Άρθρο 960. — [Κατασχετήρια έκθεση. Δημοσίευση]208
 • Άρθρο 962. — Υποκείμενα σε φθορά208
 • Άρθρο 963. — [Κήρυξη]208
 • Άρθρο 965. — Κατακύρωση. Μη καταβολή εκπλειστηριάσματος. Αναπλειστηριασμός208
 • Άρθρο 966. — Μη εμφάνιση πλειοδοτών211
 • Άρθρο 971. — Ικανοποίηση δανειστών χωρίς πίνακα212
 • Άρθρο 972. — Αναγγελία. Διατυπώσεις και προθεσμία212
 • Άρθρο 973. — Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού213
 • Άρθρο 975. — Γενικά προνόμια214
 • Άρθρο 977. — Σειρά κατάταξης προνομιούχων και μη216
 • Άρθρο 978. — Τυχαία κατάταξη217
 • Άρθρο 979. — Ανακοπή κατά του πίνακα217
 • Άρθρο 980. — Διανομή πλειστηριάσματος218
 • Άρθρο 982. — Τι κατάσχεται. Εξαιρούμενα218
 • Άρθρο 983. — Πώς γίνεται220
 • Άρθρο 985. — Δήλωση του τρίτου. Παράλειψη και συνέπειες221
 • Άρθρο 988. — Υποχρέωση του τρίτου221
 • Άρθρο 993. — Πώς γίνεται222
 • Άρθρο 995. — Επιδόσεις της έκθεσης222
 • Άρθρο 997. — Συνέπειες κατάσχεσης225
 • Άρθρο 998. — Πλειστηριασμός ακινήτου226
 • Άρθρο 999. — [Επιδόσεις και δημοσιεύσεις]227
 • Άρθρο 1000. — Αναστολή πλειστηριασμού.228
 • Άρθρο 1001. — Κήρυξη. Περισσότερα ακίνητα228
 • Άρθρο 1001Α. — Κατάσχεση ακινήτων που αποτελούν οικονομικό σύνολο229
 • Άρθρο 1009. — Τύχη μίσθωσης229
 • Άρθρο 1011. — Διαδικασία κατασχέσεως πλοίου229
 • Άρθρο 1011Α. — Πλειστηριασμός πλοίου230
 • Άρθρο 1012. — Διατυπώσεις πλειστηριασμού πλοίου231
 • Άρθρο 1015. — Διατυπώσεις πλειστηριασμού αεροσκάφους232
 • Άρθρο 1021. — Εκούσιος πλειστηριασμός232
 • Άρθρο 1047. — Κατά ποίων και πώς διατάσσεται232
 • Άρθρο 1049. — Προδικασία εκτέλεσης. Διαδικασία σύλληψης 233
 • Άρθρο 643. — Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της διαταγής168
 • Άρθρο 607. — Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις153
 • Άρθρο 527. — Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών134
 • Άρθρο 469. — Συζήτηση της αγωγής. Περιορισμός ερημοδικίας. Αποκλίσεις από τις δικονομικές διατάξεις128
 • Άρθρο 318. — Διαδικασία συζήτησης της αίτησης123
 • Άρθρο 212. — Πρακτικό για το συμβιβασμό.104
 • Άρθρο 210. — Ελεύθερη εκτίμηση των περιστατικών104
 • Άρθρο 209. — Αίτηση του διαδίκου για συμβιβασμό103
 • Άρθρο 115. — Έγγραφη προδικασία. Προφορική συζήτηση και προτάσεις95
 • Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια103
 • Ένδικα μέσα και ανακοπές129
 • Ειδικές διαδικασίες146
 • Ασφαλιστικά μέτρα169
 • Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας176
 • Διαιτησία187
 • Αναγκαστική εκτέλεση191
 • Μεταβατικές διατάξεις 235
 • Άρθρο 1 άρθρο ένατο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015)235
 • Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας238
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4335/2015243
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο315
 • 0
 • 0