Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-125-5
Σελίδες: ΧVI+264
Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης

Mε τον Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εισάγονται γνωστές μεν έννοιες που υφίσταντο μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στη λογιστική επιστήμη, ωστόσο, δίδεται διαφορετικό περιεχόμενο, σε σχέση με ό, τι μέχρι τώρα ήταν εφαρμοστέο, όπως έννοιες που αφορούν στα λογιστικά αρχεία (βιβλία), στα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αλλά και στο απλοποιημένο τιμολόγιο, στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στην εύλογη αξία, στις οντότητες και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 Στο ανά χείρας έργο «Λογιστικές εφαρμογές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» έχουν επιλεγεί και επικαιροποιηθεί οι εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής, με αναφορά στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ από τον Νοέμβριο 2014 και μετά. Υπό την έννοια αυτή, επιχειρείται μια προσέγγιση  στα κυριότερα θέματα που εισήγαγαν οι διατάξεις του Ν 4308/2014, με στόχο την ανάλυση και ερμηνεία του νέου πλαισίου της Λογιστικής.

 Στην αρχή του βιβλίου παρατίθεται μία εκτενής εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να παρουσιασθούν οι νέες έννοιες και να επεξηγηθούν εξαρχής τα σημεία και οι όροι που θα αναλυθούν στην επιμέρους παρουσίαση των λογιστικών εφαρμογών, που πραγματεύονται τα ακόλουθα θέματα:

Οντότητες και Λογιστικά συστήματα Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων Αποτίμηση - Επιμέτρηση Αποσβέσεις - Απομειώσεις παγίων Αναβαλλόμενη Φορολογία Λογιστική και Φορολογική βάση Επισφαλείς απαιτήσεις Διάθεση κερδών

 Στο Παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος, παρατίθεται το νέο Σχέδιο Λογαριασμών και τα υποδείγματα των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ώστε ο αναγνώστης να ανατρέχει κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο κατά την μελέτη των επιμέρους θεμάτων.  

Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό επαγγελματιών της λογιστικής επιστήμης, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς, προϊσταμένους λογιστηρίου, ορκωτούς ελεγκτές, οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να έχουν μία σαφή και σωστή μεθοδολογικά και κανονιστικά ενημέρωση πάνω σε θέματα που απασχολούν όλο το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης μετά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 • -17
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ1
 • 1. Καθορισμός των οντοτήτων1
 • 2. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία (βιβλία)6
 • 3. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά)8
 • 4. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)9
 • 5. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων9
 • 6. Τα υπόλοιπα λογιστικά αρχεία (βιβλία)10
 • 7. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις10
 • 8. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων12
 • 9. Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων14
 • Α. Πάγια περιουσιακά στοιχεία14
 • Β. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 16
 • Γ. Χρηματοδοτική μίσθωση19
 • Δ. Λειτουργική μίσθωση20
 • Ε. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία21
 • ΣΤ. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών22
 • Ζ. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία24
 • Η. Αποτίμηση υποχρεώσεων25
 • Θ. Κρατικές επιχορηγήσεις 26
 • Ι. Αναβαλλόμενοι φόροι26
 • ΙΑ. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία27
 • 10. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων29
 • 11. Στοιχεία της καθαρής θέσης30
 • 12. Το προσάρτημα30
 • 13. Απλοποιήσεις και απαλλαγές34
 • 14. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος37
 • ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ41
 • 1. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων41
 • Α. Γενικά41
 • Β. Βασικές αρχές κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων43
 • 2. Η κατάσταση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων48
 • Α. Γενικά48
 • Β. Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμό49
 • Γ. Έξοδα κατ’ είδος51
 • Δ. Άσκηση εφαρμογής51
 • 3. Η αρχή του δεδουλευμένου61
 • Α. Γενικά61
 • Β. Διπλογραφικά βιβλία62
 • Γ. Απλογραφικά βιβλία69
 • 4. Αποσβέσεις παγίων και αναβαλλόμενη φορολογία 71
 • Α. Εισαγωγικές έννοιες71
 • Β. Διαφορές λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας 74
 • 5. Το πλαίσιο της διάθεσης των κερδών78
 • Α. Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει του ΚΝ 2190/192078
 • Β. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η αντιμετώπιση της διανομής των κερδών79
 • Γ. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το ΕΓΛΣ 81
 • Δ. Εφαρμογή82
 • 6. Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της χρηματοδοτικής ή χρηματοοικονομικής μίσθωσης86
 • Α. Χρηματοδοτική και χρηματοοικονομική μίσθωση86
 • Β. Φορολογικές αποσβέσεις βάσει του ΚΦΕ87
 • Γ. Επισημάνσεις επί των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως χρηματοοικονομικής 88
 • Δ. Η χρηματοδοτική μίσθωση κατά τα ΕΛΠ90
 • Ε. Παραδείγματα92
 • 7. Η χρησιμότητα της ανάλυσης της παρούσας αξίας97
 • Α. Η έννοια της παρούσας αξίας97
 • Β. Η μαθηματική έκφραση της παρούσας αξίας98
 • Γ. Η χρήση της παρούσας αξίας στον ΚΦΕ100
 • Δ. Λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με τα ΕΛΠ103
 • Ε. Το πραγματικό επιτόκιο104
 • 8. Η αντιμετώπιση των αυτοπαραδόσεων στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων105
 • Α. Το προηγούμενο καθεστώς του ΕΓΛΣ105
 • Β. Τι ισχύει με τα ΕΛΠ107
 • Γ. Ιδιοπαραγωγή και έξοδα σε ιδιοπαραγωγή107
 • Δ. Δωρεάν χορήγηση εμπορεύσιμων αγαθών στο προσωπικό 108
 • 9. Λογιστικοί χειρισμοί κατά το κλείσιμο της χρήσης σε οντότητα με διπλογραφικά βιβλία111
 • Α. Κατηγορίες οντοτήτων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία111
 • Β. Οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας112
 • Γ. Εφαρμογή: Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης112
 • 10. Οι «υποχρεώσεις» μίας οντότητας και η εμφάνισή τους στον Ισολογισμό, σύμφωνα με τα ΕΛΠ123
 • Α. Γενικά123
 • Β. Το νέο Σχέδιο Λογαριασμών των ΕΛΠ 124
 • Γ. Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών υποχρεώσεων με τον Ισολογισμό125
 • Δ. Επιμέτρηση των υποχρεώσεων και η αξία εμφάνισής τους στον Ισολογισμό127
 • Ε. Προβλέψεις128
 • 11. Αποσβέσεις και χρηματοοικονομική μίσθωση πάγιου εξοπλισμού129
 • Α. Φορολογικές αποσβέσεις, σύμφωνα με τον ΚΦΕ 129
 • Β. Οι αποσβέσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα130
 • Γ. Μέθοδοι αποσβέσεων131
 • Δ. Εφαρμογή: Χρηματοδοτική μίσθωση και φθίνουσα απόσβεση135
 • 12. Η επιμέτρηση έντοκων χρηματοοικονομικών στοιχείων στο αποσβέσιμο κόστος139
 • Α. Εισαγωγή139
 • Β. Έντοκα χρηματοοικονομικά στοιχεία139
 • Γ. Αποσβέσιμο κόστος140
 • Δ. Επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος 142
 • 13. Η έννοια της απομείωσης ενσώματου παγίου στο πλαίσιο των ΕΛΠ146
 • Α. Εισαγωγή146
 • Β. Απομείωση παγίου147
 • Γ. Παράδειγμα απομείωσης ενσώματου παγίου 150
 • 14. Η έννοια της απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των ΕΛΠ154
 • Α. Εισαγωγή154
 • Β. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 154
 • Γ. Απόκτηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων156
 • Δ. Απομείωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου157
 • Ε. Αναγνώριση των ζημιών απομείωσης του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου159
 • ΣΤ. Απομείωση με προεξόφληση ή χωρίς προεξόφληση160
 • 15. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και η έκδοση παραστατικών πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ΕΛΠ163
 • Α. Ο ΦΠΑ, ως επιρριπτόμενος φόρος στον καταναλωτή163
 • Β. Οι διατάξεις για την έκδοση του τιμολογίου με τα ΕΛΠ164
 • Γ. Τι ισχύει για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης167
 • Δ. Ο ΦΠΑ στην παροχή των υπηρεσιών168
 • 16. Μόνιμη και προσωρινή διαφορά μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης170
 • Α. Εισαγωγή170
 • Β. Φορολογική αναμόρφωση170
 • Γ. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία171
 • Δ. Μόνιμες και προσωρινές διαφορές, σύμφωνα με τα ΕΛΠ172
 • Ε. Εφαρμογή174
 • 17. Παρακράτηση και προκαταβολή φόρου, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα179
 • Α. Φορολογικές διατάξεις179
 • Β. Νέο σχέδιο λογαριασμών (ΕΛΠ)182
 • Γ. Εφαρμογή183
 • 18. Ο λογιστικός χειρισμός των τελών κυκλοφορίας 188
 • 19. Τα στοιχεία της καθαρής θέσης μίας οντότητας190
 • 20. Ο λογιστικός χειρισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων (άυλων παγίων) κατά τα ΕΛΠ192
 • 21. Οι φορολογικές προβλέψεις για τις επισφαλείς απαιτήσεις και η αναβαλλόμενη φορολογία195
 • Α. Γενικά περί της αναβαλλόμενης φορολογίας195
 • Β. Η Φορολογική πρόβλεψη και η λογιστική απομείωση των επισφαλών απαιτήσεων198
 • Γ. Υποχρεώσεις των λογιστικών οντοτήτων για καταγραφή των διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης200
 • Δ. Λογιστικοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου από τις επισφαλείς απαιτήσεις201
 • Ε. Πρακτική Εφαρμογή204
 • 22. Λογιστική ζημιά και φορολογικά κέρδη 208
 • 23. Απογραφή περιουσιακών στοιχείων με απλογραφικά βιβλία211
 • 24. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση του Κεφαλαίου214
 • 25. Μεταβίβαση ακινήτου για εξόφληση χρέους217
 • Α. Εισαγωγή 217
 • Β. Επισφαλείς απαιτήσεις217
 • Γ. Δεδομένα της εφαρμογής218
 • Δ. Επισημάνσεις222
 • Α. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων223
 • Β. Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ247
 • Γ. Πηγές και προτεινόμενη βιβλιογραφία259
 • ΙΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ223
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ261
 • 0
 • 0