Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-163-7
Σελίδες: 157
Συγγραφέας: Ε. Σπηλιωτόπουλος, Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης

Η όγδοη πλήρως ενημερωμένη έκδοση του έργου «Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου» κατέστη αναγκαία μετά τα νέα νομοθετήματα, ιδίως εκείνα κατʼ εφαρμογή των Μνημονίων, που επηρεάζουν και μεταμορφώνουν το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο. Οι βασικοί θεσμοί του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου αποδίδουν με περιεκτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο τους πάγια διαμορφωμένους θεσμούς του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, όπως έχουν αποσαφηνιστεί από τις διατάξεις του Συντάγματος και του Υπαλληλικού Κώδικα, που ρυθμίζουν τη νομική κατάσταση των υπαλλήλων του Κράτους. Στην όγδοη ενημερωμένη έκδοση του έργου περιλαμβάνονται εκτεταμένες μεταβολές που επέφερε ο νομοθέτης στον Ν 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», καθώς και με τους Ν 4024/2011, 4057/2012, 4093/2012 και Ν 4111/2013.

Το έργο διακρίνεται σε οκτώ κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο Προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης, όπου αναλύεται η έννοια του οργάνου του Κράτους και αποδίδεται ο ορισμός του Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι διακρίσεις του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και ο ορισμός του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και οι γενικές διακρίσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα συστήματα συγκρότησης του σώματος των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και η συγκρότηση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων κατά το ελληνικό δίκαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο ερμηνεύονται και αναλύονται τα θέματα πρόσβασης και εισόδου στο Σώμα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και οι προϋποθέσεις διορισμού ή πρόσληψης αυτών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, αναλύονται οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων, τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους και οι μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης, όπως η τοποθέτηση, η μετακίνηση, η μετάθεση, η απόσπαση, η προαγωγή, η μετάταξη, η διαθεσιμότητα και η αργία. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το ουσιαστικό πειθαρχικό δίκαιο και την πειθαρχική διαδικασία. Περιγράφονται μεταξύ άλλων, τα πειθαρχικά αδικήματα, οι πειθαρχικές ποινές, τα πειθαρχικά όργανα, η εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης και η εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Επιπλέον, παρουσιάζεται η σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης. Στο κεφάλαιο έκτο αναπτύσσονται θέματα αστικής και ποινικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων και παράλληλα ενδελεχώς περιγράφονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης αυτής της ευθύνης. Το έβδομο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη λύση της σχέσης των δημοσίων υπαλλήλων με το Δημόσιο και ιδίως στις μορφές της αυτοδίκαιης λύσης, στην παραίτηση και στην απόλυση. Στο όγδοο κεφάλαιο ερμηνεύονται θέματα δικαστικής προστασίας δημοσίων υπαλλήλων. Εξειδικεύονται τα ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα τα οποία ενσαρκώνουν τη δικαστική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι η αίτηση ακυρώσεως, η υπαλληλική προσφυγή, η προσφυγή-αγωγή και η έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το παρόν έργο στο οποίο παρουσιάζονται τα βασικά θέματα και αρχές του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου έχει στόχο να ενημερώσει τον αναγνώστη για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.

 • -20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄1
 • ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1
 • I. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ1
 • § 1. Η έννοια του οργάνου. Ορισμός προσωπικού1
 • § 2. Διακρίσεις του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης3
 • § 3. Ορισμός του δημόσιου υπαλλήλου4
 • § 4. Γενικές διακρίσεις των δημόσιων υπαλλήλων7
 • II. TO ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ10
 • § 1. Ορισμός10
 • § 2. Πηγές10
 • § 3. Βιβλιογραφία - βοηθήματα13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄15
 • Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ15
 • I. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ15
 • § 1. Τα συστήματα της σταδιοδρομίας και των συγκεκριμένων θέσεων15
 • § 2. Μόνιμοι και μετακλητοί υπάλληλοι16
 • § 3. Τα μικτά συστήματα18
 • ΙΙ. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ19
 • § 1. Ποιο σύστημα καθιερώνουν το Σύνταγμα και η νομοθεσία19
 • § 2. Διακρίσεις των δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων23
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄25
 • ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ25
 • I. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ25
 • § 1. Οι κανόνες της ισότητας και της προσωπικής αξίας25
 • § 2. Οι μέθοδοι επιλογής των δημόσιων υπαλλήλων27
 • § 3. Ο γραπτός διαγωνισμός29
 • § 4. Η ελληνική νομοθεσία30
 • ΙΙ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ37
 • § 1. Ο διορισμός37
 • § 2. Η σύμβαση εργασίας43
 • ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ44
 • § 1. Ύπαρξη οργανικής θέσης44
 • § 2. Τα γενικά τυπικά προσόντα45
 • § 3. Τα κωλύματα διορισμού49
 • § 4. Τα ειδικά τυπικά προσόντα51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄53
 • Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ53
 • I. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ53
 • § 1. Η πολιτική ουδετερότητα53
 • § 2. Οι περιορισμοί ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων56
 • ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ59
 • § 1. Τα δικαιώματα των δημόσιων υπαλλήλων59
 • § 2. Τα καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων64
 • ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ69
 • § 1. Τοποθέτηση - μετακίνηση - μετάθεση - απόσπαση69
 • § 2. Προαγωγή72
 • § 3. Μετάταξη77
 • § 4. Διαθεσιμότητα - αργία79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄85
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ85
 • ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ85
 • § 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα85
 • § 2. Οι πειθαρχικές ποινές87
 • § 3. Γενικοί κανόνες89
 • Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ91
 • § 1. Τα πειθαρχικά όργανα91
 • § 2. Το στάδιο της προδικασίας94
 • § 3. Η εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης97
 • § 4. Η εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης99
 • § 5. Η σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄105
 • Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ105
 • § 1. Οι προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης του Δημοσίου105
 • § 2. Η ευθύνη των υπαλλήλων απέναντι στους διοικούμενους106
 • § 3. Η ευθύνη των υπαλλήλων απέναντι στο Δημόσιο108
 • § 4. Η ποινική ευθύνη των δημόσιων υπαλλήλων110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄111
 • Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ111
 • § 1. Μορφές αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης111
 • § 2. Η παραίτηση114
 • § 3. Η απόλυση ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού ή του πειθαρχικού συμβουλίου117
 • § 4. Η απόλυση λόγω κατάργησης θέσης119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄133
 • Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ133
 • § 1. Η αίτηση ακυρώσεως123
 • § 2. Η υπαλληλική προσφυγή126
 • § 3. Οι χρηματικές αξιώσεις129
 • § 4. Η έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο130
 • § 5. Η ποινική προστασία των δημόσιων υπαλλήλων131
 • Αλφαβητικό Ευρετηριο133
 • 0
 • 0