Mία Συγκριτική & Ευρωπαϊκή Προσέγγιση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €28.00
ΝΠ €38.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-164-4
Σελίδες: 276
Συγγραφέας: Η. Μαυρομούστακου
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Αντωνίου

Το βιβλίο «Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης» παρουσιάζει με πληρότητα την ευρύτερη προβληματική της ένταξης του θεσμού των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στο σύγχρονο διοικητικό δίκαιο με συγκριτικές προεκτάσεις σε αντίστοιχους θεσμούς άλλων δικαίων του ευρωπαϊκού χώρου και αναφορές στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στο παρόν βιβλίο οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές αναλύονται ως μορφές οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Η ταχεία ανάπτυξη του θεσμού των ανεξάρτητων αρχών αποτελεί μία αμετάκλητη εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, βέβαια με διαφορετικούς ρυθμούς και περιεχόμενο στα επιμέρους κράτη. Αναφέρεται διεξοδικά η περίπτωση της Γαλλίας ως προσφορότερης χώρα για συγκριτική μελέτη, στην οποία σήμερα καταγράφονται σαράντα μία ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

Περαιτέρω, από τα κοινά κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών το βιβλίο Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης δίνει έμφαση στις εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των εν λόγω οργάνων, αφού διαμέσου αυτών διερευνάται κυρίως ο βαθμός ανεξαρτησίας τους και διαπιστώνεται στην ελληνική περίπτωση σύγκλιση των δύο κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται, αυτές των δικαιωμάτων και αυτές της οικονομικής ρύθμισης.

Στη συνέχεια το βιβλίο Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης επικεντρώνεται στην ανάλυση της εγχώριας θεωρίας που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης και αποδοχής των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών ως διοικητικών οργάνων με αφετηρία την ίδρυση της πρώτης εξ αυτών, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης το 1989. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλονται οι αντιμαχόμενες απόψεις που αναδείχθηκαν στην ακαδημαϊκή διαμάχη, η οποία συνόδεψε την ένταξη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στο ελληνικό νομικό σύστημα. Στο τελευταίο δε μέρος του βιβλίου Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης διερευνάται με ποια εργαλεία μπορεί να διασφαλιστεί η υπαγωγή των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών σε ένα δημοκρατικά νομιμοποιημένο σύστημα λογοδοσίας, όπως και το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης των εγγυήσεων ανεξαρτησίας τους.

Το εγχειρίδιο Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης εντάσσεται στα ειδικά εκείνα θέματα του διοικητικού δικαίου που αναδεικνύουν τα σύγχρονα ζητήματα δημοσίου δικαίου γενικότερα και είναι χρήσιμο τόσο στην εκπαιδευτική, επιστημονική όσο και στη δικαστηριακή και εν γένει εφαρμοστέα του δημοσίου δικαίου διαδικασία.

 • -18
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ1
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ11
 • Το προνόμιο ανεξαρτησίας και η διεθνής εμπειρία11
 • Κεφάλαιο 111
 • Κριτήρια ανεξαρτησίας11
 • Α. Νέες μορφές διοίκησης στην ελληνική έννομη τάξη 11
 • 1. Χαρακτηριστικά11
 • 2. Ο πρότυπος κατάλογος19
 • Β. Λόγοι ίδρυσης23
 • Γ. Τυπολογία29
 • Δ. Αρμοδιότητες33
 • Κεφάλαιο 237
 • Το θεσμικό κεκτημένο37
 • Α. Τα καταγωγικά σχήματα και οι μεταγενέστερες εξελίξεις37
 • Β. Σύνθεση κριτηρίων ανεξαρτησίας: η περίπτωση της Γαλλίας41
 • 1. Πρόταξη των εγγυήσεων προσωπικής ανεξαρτησίας 42
 • 2. Η σημασία των εγγυήσεων λειτουργικής ανεξαρτησίας45
 • 3. Περιπτωσιολογία 46
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ53
 • Μια νέα νομική κατηγορία: οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές53
 • Κεφάλαιο 353
 • Η θεσμική ισορροπία53
 • Α. Η νομική «αμηχανία»53
 • Β. Η συνταγματική «βεβαιότητα» 55
 • Γ. Η τελική θέση του αναθεωρητικού νομοθέτη 57
 • Δ. Η εξειδίκευση: ο εκτελεστικός νόμος 61
 • Κεφάλαιο 467
 • Κατηγοριοποίηση των θέσεων67
 • Α. Η συζήτηση67
 • 1. Η «ιδιότυπη» θέση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στη νομολογία68
 • 2. Διοικητικά όργανα με «ιδιομορφίες» ή η «τέταρτη εξουσία» 71
 • 3. Θεσμικά αντίβαρα ή εγγυήσεις74
 • Β. Το ερμηνευτικό όριο75
 • Γ. Η συνταγματική «αρχή»77
 • Δ. Η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ βεβαιοτήτων και επιφυλάξεων78
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ83
 • Σύγκλιση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας83
 • Κεφάλαιο 583
 • Μέλη ανεξάρτητης διοικητικής αρχής83
 • Α. Σύνθεση και ανάδειξη83
 • Β. Θεσμικές διακυμάνσεις και επιμέρους σχήματα87
 • Κεφάλαιο 697
 • Άλλες αποτυπώσεις προσωπικής ανεξαρτησίας97
 • Α. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης97
 • Β. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές των δικαιωμάτων102
 • Κεφάλαιο 7111
 • Εγγυήσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας111
 • Α. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης111
 • Β. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές των δικαιωμάτων 114
 • Γ. Κατοχύρωση και ενίσχυση122
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ127
 • Η επιβεβαίωση του βαθμού ανεξαρτησίας127
 • Κεφάλαιο 8127
 • Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης: προσθήκες στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας127
 • Α. Προσωπική ανεξαρτησία127
 • 1. Σύνθεση και ανάδειξη127
 • 2. Άλλες εγγυήσεις130
 • Β. Λειτουργική ανεξαρτησία136
 • Κεφάλαιο 9141
 • Οι περιπτώσεις των νέων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών141
 • Α. Προδιαγραφές 141
 • Β. Σύνδεση με τη Βουλή149
 • Κεφάλαιο 10151
 • Ζητήματα ενίσχυσης λογοδοσίας, ελέγχου και ανεξαρτησίας151
 • Α. Ο αναπροσανατολισμός της συζήτησης 151
 • Β. Άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου153
 • Γ. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας156
 • Δ. Η αντίληψη του νομοθέτη159
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-18
 • Ι. Σύνταγμα της Ελλάδας (1975/1986/2001/2008)165
 • ΙΙ. Ν. 3051/2002169
 • ΙΙΙ. Κανονισμός της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό178
 • IV. Ν. 3891/2010187
 • V. Ν. 3932/2011203
 • VI. Ν. 4013/2011212
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ229
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ233
 • Α. Ελληνική233
 • Β. Ξενόγλωσση247
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ259
 • 0
 • 0