Προβλήματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €28.00
ΝΠ €38.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-166-8
Σελίδες: 246
Συγγραφέας: Χρ. Τσούκα

Αντικείμενο του βιβλίου είναι το νομικό καθεστώς του αδικαιολόγητου πλουτισμού στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ειδικότερα το πρόβλημα του εφαρμοστέου δικαίου στις αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει τύχει εκτενούς μελέτης στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης αλλά και, ως ένα βαθμό, διεθνώς, καθίσταται ωστόσο εκ νέου επίκαιρο λόγω της θέσπισης σχετικής διάταξης στο πλαίσιο του Κανονισμού 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ»).

Αρχικά επιχειρείται μία καταγραφή της αντιμετώπισης της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού στο πεδίο του κοινού ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, μέσω των δεδομένων της θεωρίας και της νομολογίας.

Εν συνεχεία παρουσιάζεται μία συγκριτική επισκόπηση του προβλήματος του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό και τέλος αναφέρονται οι λύσεις που δίνει το ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

 • -18
 • Εισαγωγή1
 • Πρώτο μέρος Η αντιμετώπιση της αξιώσεως αδικαιολογήτου πλουτισμού στο πεδίο του κοινού ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου11
 • §1. Η κατάσταση του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου πριν την θέσπιση του Αστικού Κώδικα12
 • α) Τα δεδομένα της θεωρίας12
 • β) Οι νομολογιακές λύσεις19
 • βα) Η απόφαση 662/1903 του Εφετείου Αθηνών19
 • ββ) Η απόφαση 142/1927 του Εφετείου Αιγαίου23
 • §2. Η αντιμετώπιση του προβλήματος του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό μετά την θέσπιση του Αστικού Κώδικα26
 • α) Η θεωρητική συζήτηση26
 • αα) Η θέση του Μαριδάκη26
 • αβ) Η ανάλυση του Μεταλληνού30
 • αβα) Απόψεις οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή επί της αξιώσεως του αδικαιολογήτου πλουτισμού ενός συγκεκριμένου δικαίου 30
 • αββ) Απόψεις που υποστηρίζουν την υπαγωγή της αξιώσεως του αδικαιολογήτου πλουτισμού στο εκάστοτε προσήκον δίκαιο33
 • αβγ) Κριτική θεώρηση των θέσεων που έχουν υποστηριχθεί, όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό35
 • αβδ) Η θέση του Μεταλληνού για το εφαρμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό40
 • β) Τα νομολογιακά δεδομένα45
 • βα) Το είδος των υποθέσεων στις οποίες ανέκυψε θέμα αδικαιολογήτου πλουτισμού και του εφαρμοστέου επ’ αυτού δικαίου47
 • ββ) Το νομικό θεμέλιο της εφαρμογής του εξ όλων των συνθηκών αρμόζοντος δικαίου48
 • βγ) Αποκλίσεις από την εφαρμογή του εξ όλων των συνθηκών αρμόζοντος δικαίου53
 • Συμπέρασμα του πρώτου μέρους55
 • Δεύτερο μέρος Κριτική θεώρηση του προβλήματος του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό62
 • §1. Τα δεδομένα του ουσιαστικού δικαίου62
 • α) Ο τρόπος ρυθμίσεως του αδικαιολογήτου πλουτισμού στο πεδίο του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου62
 • αα) Η γενική ρήτρα του ΑΚ 904 και η σημασία της όσον αφορά το εν στενή εννοία ιδιωτικό διεθνές δίκαιο64
 • αβ) Η κατηγοριοποίηση των αξιώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού στο πλαίσιο του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου και η σημασία της ως προς την ρύθμιση των σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας65
 • β) Τα δεδομένα του συγκριτικού δικαίου69
 • βα) Η σημασία των στοιχείων του ουσιαστικού δικαίου ως προς την ρύθμιση του αδικαιολογήτου πλουτισμού στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου69
 • ββ) Η ειδικότερη μεθοδολογική ταυτότητα του κανόνα περί του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό75
 • §2. Το ειδικότερο περιεχόμενο του κανόνα περί του εφαρμοστέου δικαίου στην αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού79
 • α) Οι λύσεις του κοινού γερμανικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου83
 • αα) Η ρύθμιση του άρθρου 38 EGBGB84
 • ααα) Άρθρο 38 § 1 EGBGB: Αδικαιολόγητος πλουτισμό από παροχή (Leistungskondiktion)85
 • ααβ) Άρθρο 38 § 2 EGBGB: Αδικαιολόγητος πλουτισμός εξ επεμβάσεως (Eingriffskondiktion)87
 • ααγ) Άρθρο 38 § 3 EGBGB: Οι λοιπές αξιώσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού90
 • αβ) Αποκλίσεις από την ρύθμιση του άρθρου 38 EGBGB92
 • αβα) Άρθρο 41 EGBGB92
 • αββ) Άλλες εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 38 EGBGB94
 • αγ) Η ιδιομορφία της ρυθμίσεως περί του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό στο πλαίσιο του κοινού γερμανικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου97
 • αγα) Η ταξινόμηση των αξιώσεων αδικαιολογήτου πλουτισμού στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ο απόλυτος ή μη χαρακτήρας της97
 • αγβ) Η φύση των χρησιμοποιούμενων συνδετικών στοιχείων98
 • β) Η ρύθμιση περί του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό στο πεδίο του κοινού γαλλικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου100
 • βα) Τα χαρακτηριστικά του κοινού γαλλικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου όσον αφορά τις οιονεί συμβάσεις100
 • ββ) Οι θέσεις της γαλλικής θεωρίας103
 • ββα) Οι θέσεις της H. Chanteloup ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο στις οιονεί συμβάσεις103
 • βββ) Η θεώρηση του προβλήματος εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό από τον G. Légier105
 • γ) Οι λύσεις του κοινού αγγλικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό108
 • γα) Το πρόβλημα του νομικού χαρακτηρισμού111
 • γβ) Η μέθοδος προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό114
 • γβα) Η εφαρμογή της lex causae προϋφιστάμενης συμβάσεως115
 • γββ) Το δίκαιο που εφαρμόζεται ελλείψει συνδέσεως της αξιώσεως του αδικαιολογήτου πλουτισμού προς κάποια σύμβαση118
 • γβγ) Κριτική του τρόπου καθορισμού του proper law του αδικαιολογήτου πλουτισμού118
 • δ) Οι λύσεις που προτάθηκαν από το groupe européen de droit international privé120
 • §3. Το πρόβλημα του νομικού χαρακτηρισμού123
 • α) Γενικώς περί του νομικού χαρακτηρισμού: Εννοιολογικές διευκρινίσεις123
 • β) Η θέση του B. Ancel περί του νομικού χαρακτηρισμού128
 • βα) Η έννοια του «projet» ως αντικειμένου του νομικού χαρακτηρισμού128
 • ββ) Η ιδιαιτερότητα της θέσεως του B. Ancel129
 • ββα) Η συνοχή του συστήματος των κανόνων συγκρούσεως του forum 129
 • βββ) Η συνοχή του εφαρμοστέου κανόνα συγκρούσεως132
 • ββγ) Η αποστολή των κανόνων συγκρούσεως134
 • γ) Η σημασία της θέσεως του B. Ancel όσον αφορά το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού των αξιώσεων αδικαιολογήτου πλουτισμού136
 • γα) Ο ορισμός της έννοιας του αδικαιολογήτου πλουτισμού ως ρυθμιστέας σχέσεως ενός κανόνα περί του εφαρμοστέου δικαίου136
 • γβ) Η εφαρμογή του κανόνα συγκρούσεως περί του αδικαιολογήτου πλουτισμού139
 • Συμπέρασμα του δευτέρου μέρους144
 • Τρίτο μέρος Οι λύσεις του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό147
 • §1. Το χρονικό της γενέσεως του άρθρου 10 του Κανονισμού 864/2007147
 • α) Η αρχική πρόταση της 22ας Ιουλίου 2003147
 • β) Η τροποποιημένη πρόταση 21ης Φεβρουαρίου 2006149
 • γ) Η κοινή θέση της 25ης Σεπτεμβρίου 2006151
 • §2. Εισαγωγή στην ρύθμιση του άρθρου 10 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ περί του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό152
 • α) Ο σκοπός της ρυθμίσεως του άρθρου 10152
 • αα) Ο σκοπός του κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού 864/2007152
 • αβ) Ειδικώς περί του σκοπού του άρθρου 10 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ154
 • β) Η ανάγκη συνδυασμού του άρθρου 10 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ προς τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Ρώμη Ι156
 • βα) Η ρύθμιση του άρθρου 12 του Κανονισμού Ρώμη Ι156
 • ββ) Η πρακτική σημασία της εφαρμογής ως προς ορισμένες αξιώσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού του Κανονισμού Ρώμη Ι156
 • γ) Η σημασία της ταξινομήσεως των αξιώσεων αδικαιολογήτου πλουτισμού ως προς τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου158
 • γα) Η απόρριψη του συστήματος της θεσπίσεως ειδικών κανόνων συγκρούσεως αναλόγως της ειδικότερης φύσεως της εξωσυμβατικής ενοχής από αδικαιολόγητο πλουτισμό158
 • γβ) Το θεμέλιο της «αποχής» από την ταξινόμηση των αξιώσεων αδικαιολογήτου πλουτισμού σε ειδικότερες κατηγορίες160
 • δ) Ένα πρώτο συμπέρασμα ως προς την φύση του άρθρου 10 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ163
 • §3. Το πεδίο εφαρμογής της ρυθμίσεως του αδικαιολογήτου πλουτισμού στο πλαίσιο του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ166
 • α) Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων του Κανονισμού 864/2007 που ορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό167
 • αα) Η αυτόνομη ερμηνεία της έννοιας του αδικαιολογήτου πλουτισμού167
 • αβ) Το είδος των αξιώσεων που εμπίπτουν στην ρύθμιση περί αδικαιολογήτου πλουτισμού του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ170
 • β) Το πεδίο εφαρμογής της lex causae του αδικαιολογήτου πλουτισμού174
 • βα) Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του άρθρου 15 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ εν σχέσει προς τον αδικαιολόγητο πλουτισμό174
 • ββ) Το νομικό καθεστώς των προκριμάτων που τίθενται εν σχέσει προς τις αξιώσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού175
 • βγ) Η σημασία του δικαίου που διέπει το ελάττωμα της υποκείμενης σχέσεως (Vernichtungsstatut)177
 • §4. Η ταυτότητα του εφαρμοστέου δικαίου – Τα χρησιμοποιούμενα συνδετικά στοιχεία181
 • α) Γενικές παρατηρήσεις181
 • β) Η ρύθμιση του άρθρου 10 §1: Εφαρμογή του δικαίου της υποκείμενης σχέσεως182
 • βα) Ο σκοπός που επιδιώκεται μέσω του εξηρτημένου προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου183
 • ββ) Τα προβλήματα που ανακύπτουν ως προς την εφαρμογή του άρθρου 10 § 1185
 • ββα) Η φύση της υποκείμενης σχέσεως185
 • βββ) Η ταυτότητα των υποκειμένων της σχέσεως188
 • ββγ) Το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα πρέπει να υφίσταται η υποκείμενη σχέση190
 • ββδ) Ο σύνδεσμος που θα πρέπει να υφίσταται μεταξύ αξιώσεως αδικαιολογήτου πλουτισμού και υποκείμενης σχέσεως192
 • γ) Άρθρο 10 § 2: Εφαρμογή του δικαίου της κοινής συνήθους διαμονής των μερών της εξωσυμβατικής ενοχής193
 • δ) Άρθρο 10 § 3: Εφαρμογή του δικαίου του τόπου επελεύσεως του πλουτισμού196
 • δα) Κριτική της λύσεως του άρθρου 10 § 3197
 • δβ) Πολλαπλή τοπική σύνδεση της αξιώσεως αδικαιολογήτου πλουτισμού και άρθρο 10 § 3198
 • ε) Άρθρο 10 § 4: Ρήτρα εξαιρέσεως199
 • εα) Η χρησιμότητα της ρήτρας εξαιρέσεως προκειμένου για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στον αδικαιολόγητο πλουτισμό200
 • εβ) Η χρησιμοποίηση της ρήτρας εξαιρέσεως προς επίτευξη ουσιαστικού δικαίου σκοπών201
 • στ) Άρθρο 14: Η δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου203
 • Συμπέρασμα του τρίτου μέρους Σχηματική απόδοση της ρυθμίσεως του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό205
 • Γενικό συμπέρασμα206
 • Βιβλιογραφία209
 • Ευρετήριο225
 • 0
 • 0