Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-168-2
Σελίδες: 184
Συγγραφέας: Κ. Χριστοδούλου
Πρόλογος: Μ. Σταθόπουλος

Ο συγγραφέας, ως αναπληρωτής καθηγητής του Αστικού Δικαίου στη Νομική Αθηνών, διδάσκει το μάθημα «Αστικό Δίκαιο και Προσωπικά Δεδομένα». Επίσης είναι τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνεπώς καθίσταται ένας από τους πλέον αρμόδιους να γράψει για το ακανθώδες θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ο συγγραφέας αναλύει το πεδίο εφαρμογής του Ν 2472/1997, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, ποια είναι τα δεδομένα, η διάκρισή τους σε ευαίσθητα και απλά, τι είναι ʽʼεπεξεργασίαʼʼ, τι είναι ʽʼαρχείοʼʼ, ποιοι είναι δικαιούχοι και υπόχρεοι προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ποια είναι μέσα και οι τρόποι προστασίας τους. Αναφέρεται διεξοδικά στο επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, στις περιπτώσεις που η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δίνει Άδεια προς επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και στη σχέση των δικαστικών αρχών με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πλεονέκτημα του βιβλίου αποτελεί επίσης η ενίσχυση της επιχειρηματολογίας του με προσφυγή στη νομολογία των ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, ιδίως δε της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της λεγόμενης Ομάδας του άρθρου 29.

Τέλος, ο συγγραφέας αναφέρεται ειδικότερα στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα δημόσια ηλεκτρονικά δίκτυα και στην διασυνοριακή ροή δεδομένων.

 • -24
 • Κεφάλαιο Α΄1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • § 1. Εισαγωγή1
 • Ι. Ιστορικά3
 • ΙΙ. Έννοια και χαρακτηριστικά3
 • 1. Ένταξη στο δίκαιο της προσωπικότητας ή της επικοινωνίας; 4
 • 2. Διακλαδικός χαρακτήρας – Το δημόσιο και ποινικό δίκαιο της ιδιωτικής σφαίρας5
 • 3. Άλλα γνωρίσματα6
 • ΙΙΙ. Εναλλακτικά συστήματα προστασίας7
 • ΙV. Πηγές – Νομολογία7
 • 1. Πηγές7
 • α) Πηγές προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας8
 • β) Πηγές επέμβασης στην ιδιωτική σφαίρα8
 • 2. Η ειδική νομολογία της ιδιωτικής σφαίρας9
 • V. Κανόνες ερμηνείας9
 • 1. Σκοπός: Προστασία ή ελεύθερη κυκλοφορία της πληροφορίας;9
 • 2. Άρση ασαφειών και συγκρούσεων με άλλους κανόνες10
 • VI. Κριτική – Προοπτικές11
 • Κεφάλαιο Β΄15
 • ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2472/199715
 • § 2. Αντικειμενική οριοθέτηση15
 • Ι. Δεδομένα15
 • 1. Πληροφορίες15
 • 2. Συνδεόμενες προς πρόσωπο17
 • 3. Διακρίσεις – Δεδομένα ευαίσθητα και απλά20
 • α) Πρακτική σημασία20
 • β) Κριτική21
 • ΙΙ. Επεξεργασία23
 • 1. Έννοια23
 • 2. Σκοπός24
 • α) Όχι προσωπικός ή οικιακός24
 • β) O σκοπός στην επεξεργασία εκ του νόμου26
 • ΙΙΙ. Αρχείο28
 • 1. Πράγμα29
 • 2. Διάρθρωση του περιεχομένου30
 • 3. Μεταβίβαση και παραχώρηση της χρήσης – Διασύνδεση αρχείων32
 • § 3. Υποκειμενική οριοθέτηση – Δικαιούχοι και υπόχρεοι προστασίας33
 • Ι. Το υποκείμενο33
 • 1. Φυσικά πρόσωπα33
 • 2. Όχι νομικά πρόσωπα34
 • ΙΙ. Οι υπόχρεοι35
 • 1. Διακρίσεις35
 • α) Υπεύθυνος επεξεργασίας35
 • β) Αποδέκτης36
 • γ) Εκτελών την επεξεργασία, ανεξάρτητος ή μη37
 • δ) Τρίτος38
 • 2. Πρακτική σημασία των διακρίσεων39
 • 3. Οριακές περιπτώσεις41
 • Κεφάλαιο Γ΄43
 • ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2472/199743
 • § 4. Το επιτρεπτό της επεξεργασίας43
 • Ι. Γενικά43
 • 1. Ο κανόνας: Η απαγόρευση της επεξεργασίας43
 • 2. Εξαιρέσεις: Το σύστημα του νόμου44
 • α) Αποκλίσεις από τον numerus clausus των άρθρ. 5 και 7 ν. 2472/97 – Διεύρυνση και περιορισμοί45
 • αα) Γενικοί λόγοι άρσεως του αδίκου – Άμυνα και κατάσταση ανάγκης45
 • ββ) Αναγκαστική παροχή ουσιωδών ευκολιών επί τα προσωπικά δεδομένα; 46
 • γγ) Περισσότερο ευαίσθητα δεδομένα46
 • β) Αναλογική εφαρμογή λόγων άρσεως του αδίκου της επεξεργασίας των ευαίσθητων δεδομένων επί των απλών και αντιστρόφως – Ενιαία αντιμετώπιση46
 • 3. Άδεια της Αρχής προς επεξεργασίαν ευαίσθητων δεδομένων47
 • α) Εναρμόνιση προς το ενωσιακό δίκαιο;48
 • β) Διαδικαστικά–Δικονομικά48
 • ΙΙ. Η συγκατάθεση του υποκειμένου49
 • 1. Προϋποθέσεις50
 • α) Δικαιοπρακτική ικανότητα50
 • β) Κρίσιμος χρόνος – Συναίνεση ή έγκριση; 51
 • γ) Προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου51
 • δ) Τύπος51
 • 2. Περιεχόμενο52
 • α) Ειδικότητα52
 • β) Αιτιώδης χαρακτήρας53
 • 3. Νομική φύση53
 • 4. Κανόνες ερμηνείας54
 • 5. Ελαττώματα – Μορφές ανισχύρου55
 • α) Πλάνη, απάτη, απειλή55
 • β) Αντίθεση στο νόμο ή τα χρηστά ήθη56
 • γ) Ειδικά η καταπλεονέκτηση57
 • δ) Σχετικότητα της ακυρότητας58
 • 6. Συγκατάθεση με ΓΟΣ59
 • α) Ένταξη της συγκατάθεσης στην σύμβαση60
 • β) Καταχρηστικότητα της συγκατάθεσης ως ΓΟΣ61
 • 7. Ανάκληση της συγκατάθεσης62
 • ΙΙΙ. Το συμφέρον του υποκειμένου ως λόγος άρσεως του αδίκου63
 • ΙV. Υπέρτερες αξίες ως λόγοι άρσεως του αδίκου 64
 • 1. Γενικά κριτήρια της στάθμισης65
 • α) Συμφέρον όχι κατώτερο από το συμφέρον του υποκειμένου επί τα απλά δεδομένα του65
 • β) Υπερισχύουσα αντίθετη διάταξη νόμου66
 • γ) Σύνθεση – Πρακτική αποτίμηση68
 • 2. Απονομή δικαιοσύνης69
 • α) Η δικαιοδοτική λειτουργία ως επεξεργασία μη υπαγόμενη στο ν. 2472/9770
 • β) ΑΠΔΠΧ και δικαστικές αρχές70
 • αα) Γενικά71
 • ββ) Αναφορικά με την ισταμένη δικαιοσύνη71
 • γ) Επεξεργασία αναγκαία για την άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας – Αποδεικτικά μέσα αποκτηθέντα κατά παράβασιν του ν. 2472/9773
 • 3. Τύπος74
 • α) Θεσμικό προνόμιο της ενημέρωσης;74
 • β) Το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού προς πληροφόρησιν74
 • γ) Στάθμιση κατά περίπτωση75
 • δ) Περιορισμοί της δικαιοδοσίας της Αρχής76
 • 4. Έρευνα76
 • α) Το πρόβλημα76
 • β) Οι αξιολογήσεις του θετικού δικαίου77
 • 5. Τέχνη78
 • 6. Υγεία79
 • 7. Ασφάλιση80
 • 8. Τραπεζικές συναλλαγές81
 • 9. Δημόσιο συμφέρον, εθνική ασφάλεια, αντεγκληματική πολιτική κ.τ.τ.82
 • § 5. Έννομες συνέπειες της επεξεργασίας84
 • Ι. Γενικά85
 • 1. Πρωτεύοντες κανόνες – «αρχές» της επεξεργασίας85
 • α) Αρχή της ακρίβειας85
 • β) Αρχή της νομιμότητας86
 • γ) Αρχές της μυστικότητας και της διαφάνειας86
 • δ) Αρχή της αναλογικότητας 86
 • 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του υποκειμένου και του υπευθύνου 88
 • α) Γενικά 88
 • αα) Διαδικαστικά89
 • ββ) Νομική φύση89
 • β) Καθήκοντα πληροφόρησης 91
 • αα) Χρόνος συμμόρφωσης92
 • ββ) Τύπος93
 • γγ) Απευθυντέο93
 • δδ) Περιεχόμενο94
 • εε) Περιορισμοί96
 • γ) Δικαίωμα αντίρρησης 98
 • αα) Περιεχόμενο98
 • ββ) Λόγοι99
 • γγ) Απόδειξη99
 • δδ) Σχέση προς την ανάκληση της συγκατάθεσης99
 • δ) Καθήκοντα και μέτρα ασφαλείας101
 • αα) Κριτήρια102
 • ββ) Νομική φύση102
 • γγ) Υπόχρεοι104
 • ε) Αξίωση απόδοσης ωφελημάτων105
 • στ) Δικαιώματα του υπευθύνου 105
 • ΙΙ. Συνέπειες της παράνομης επεξεργασίας106
 • 1. Αστικές κυρώσεις106
 • α) Γενικά – Έκταση και φύση της ευθύνης – Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση 106
 • αα) Επί παραβάσεως των αρχών της επεξεργασίας107
 • ββ) Επί ανεπίτρεπτης επεξεργασίας109
 • γγ) Ευθύνη των ΝΠΔΔ109
 • δδ) Ενεργητική νομιμοποίηση110
 • β) Υποχρέωση για άρση της προσβολής κλπ. 110
 • γ) Αποζημίωση, ιδίως το πρόβλημα της υπαιτιότητας του υποχρέου111
 • αα) Βάρος της απόδειξης111
 • ββ) Μέτρο της υπαιτιότητας112
 • δ) Ικανοποίηση ηθικής βλάβης113
 • ε) Πρόστηση 114
 • στ) Απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού116
 • ζ) Ασφαλιστικά μέτρα κατά της αυτοματοματοποιημένης επεξεργασίας117
 • 2. Διοικητικές κυρώσεις118
 • α) Αυτεπάγγελτος χαρακτήρας; 118
 • β) Νομική φύση119
 • γ) Συντρέχουσα αρμοδιότητα 119
 • δ) Η αρχή ‘ne bis in idem’120
 • ε) Παραγραφή;121
 • 3. Ποινικές κυρώσεις121
 • Κεφάλαιο Δ΄123
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ123
 • § 6. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ειδικούς τομείς 123
 • Ι. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων124
 • 1. Γενικά125
 • α) Ανίσχυρο της συγκατάθεσης;125
 • β) Ιδιωτικότητα στον χώρο εργασίας – Λόγος και αντίλογος 125
 • γ) Η επιτήρηση του εργαζομένου ως μονομερής βλαπτική μεταβολή127
 • 2. Ειδικές ρυθμίσεις, ιδίως η Οδηγία 115/2001 ΑΠΔΠΧ127
 • IΙ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα δημόσια ηλεκτρονικά δίκτυα129
 • 1. Ιδιαιτερότητες σε σχέση με το γενικό θεσμό της ιδιωτικής σφαίρας130
 • α) Αυτοέκθεση του υποκειμένου130
 • β) Διαδρασικός χαρακτήρας της επεξεργασίας 132
 • γ) Ειδικές ρυθμίσεις132
 • δ) Συρροή μεταξύ ειδικών και γενικών ρυθμίσεων135
 • 2. Ιδιωτικές σχέσεις του υποκειμένου των δεδομένων136
 • α) Μεταξύ υποκειμένου και παρόχου των υπηρεσιών επικοινωνίας136
 • β) Μεταξύ των επικοινωνούντων μερών137
 • γ) Προστασία του υποκειμένου έναντι τρίτων 138
 • 3. Δημοσίου δικαίου καθήκοντα ασφαλείας138
 • α) Ενωσιακό δίκαιο138
 • β) Εθνικό δίκαιο139
 • γ) Κριτική139
 • ΙΙΙ. Διασυνοριακή ροή δεδομένων140
 • 1. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 1995/46 140
 • α) Προληπτικός έλεγχος του επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας στην χώρα υποδοχής; 140
 • β) Ιδιωτικό διεθνές της ιδιωτικής σφαίρας141
 • 2. Η Συνθήκη του Schengen142
 • α) Προστασία των υποκειμένων των δεδομένων του SIS143
 • β) Προβλήματα συγκρούσεως αρμοδιοτήτων εθνικών και κοινοτικών οργάνων144
 • § 7. Άλλες εκδηλώσεις του δικαιώματος στην ιδιωτική σφαίρα145
 • Ι. Γενικό δικαίωμα πληροφοριακού αυτoκαθορισμού;145
 • ΙΙ. Το «δικαίωμα στην ησυχία» – Mη ζητηθείσα επικοινωνία147
 • 1. Πηγές148
 • 2. Επιτρεπτό148
 • a) Ο κανόνας: διάκριση ανάμεσα στην αυτοματοποιημένη και μη επικοινωνία148
 • β) Η εξαίρεση – το soft opt–out της συναφείας149
 • 3. Ratio, προστατευόμενο συμφέρον, πεδίο εφαρμογής151
 • 4. Κυρώσεις152
 • a) Αποκαταστατικές αξιώσεις 152
 • β) Ανατροπή της καταρτισθησόμενης σύμβασης κατ’ άρθρ. 3 και 4 ν. 2251/1994 153
 • γ) Δικαίωμα διάθεσης του αποσταλέντος155
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ157
 • 0
 • 0