Γενική προσέγγισηΣτο Δίκαιο GATT/ΠΟΕΣτο Ευρωπαϊκό ΔίκαιοΣτην εθνική έννομη τάξηΣε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-170-5
Σελίδες: 608
Συγγραφέας: Λ. Γρηγοριάδης

Η παρούσα μονογραφία για την ανάλωση του δικαιώματοςστο σήμα και τη νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών αποτελεί την πρώτη μελέτη, η οποία, αφού αναλύει το πρόβλημα της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών στη γενική του διάσταση και τις θεωρίες που έχουν προταθεί για την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων, ασχολείται με τη νομική μεταχείριση του φαινομένου των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του Δικαίου GATT/ΠΟΕ, του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαίου κρατών–σημαντικών εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αναλύει τις οικονομικές προεκτάσεις του φαινομένου των παράλληλων εισαγωγών και αξιοποιεί τα πορίσματα της οικονομικής ανάλυσης για την τεκμηρίωση των θέσεών της. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται από μελέτες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με τη νομική μεταχείριση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του Δικαίου GATT/ΠΟΕ κατά το ότι, στηριζόμενη στα πορίσματα της οικονομικής ανάλυσης βάσει των οποίων κρίνεται αμφίβολη η επίδραση της ελεύθερης διεξαγωγής του παράλληλου εμπορίου στην παγκόσμια κοινωνικοοικονομική ευημερία, επιδοκιμάζει τη θέση του ως άνω δικαίου, σύμφωνα με την οποία απόκειται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών/ενώσεων κρατών να ρυθμίσουν το ζήτημα της ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα. Εξάλλου, η πρωτοτυπία του παρόντος έργου επεκτείνεται και στο ότι ερμηνεύονται σε βάθος οι κανόνες των άρθρων 7 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009, λαμβανομένης υπόψη και της πλέον πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να τονιστεί ότι ο συγγραφέας δεν περιορίζεται απλώς στην παράθεση των θέσεων της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συχνά παραθέτει και τη δική του άποψη επί των εξεταζόμενων θεμάτων, ενώ επιπλέον εξετάζει και ζητήματα επί των οποίων δεν αποφάνθηκε μέχρι σήμερα το ως άνω Δικαστήριο. Τέλος, το παρόν έργο ξεχωρίζει για τον πλούτο των χρησιμοποιούμενων μεθόδων ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου αλλά και για την πλούσια βιβλιογραφική του τεκμηρίωση.

 • -36
 • ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ13
 • Το ζήτημα των παράλληλων εισαγωγών προστατευόμενων με δικαίωμα επί σήματος προϊόντων13
 • Α. Το φαινόμενο των παράλληλων εισαγωγών 13
 • Β. Ευνοϊκές συνθήκες για τη διενέργεια της πρακτικής των παράλληλων εισαγωγών26
 • I. Διαφορετικό ύψος των τιμών του ίδιου προϊόντος μεταξύ δύο αγορών27
 • 1. Γενεσιουργοί λόγοι εκτός της σφαίρας ελέγχου των παραγωγών 27
 • 2. Διαφορετικός βαθμός ζήτησης - Διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού29
 • 3. Διαφορετικές στρατηγικές marketing 30
 • 4. Διακριτική τιμολόγηση30
 • II. Διακυμάνσεις των ισοτιμιών συναλλάγματος32
 • III. Παράβαση των συμβατικών δεσμεύσεων των εξουσιοδοτημένων εμπόρων35
 • IV. Υπερπαραγωγή των προϊόντων35
 • Γ. Το φαινόμενο των παράλληλων εισαγωγών ως αντικείμενο έρευνας της οικονομικής και της νομικής επιστήμης 36
 • I. Το φαινόμενο των παράλληλων εισαγωγών ως αντικείμενο έρευνας της οικονομικής επιστήμης36
 • 1. Εισαγωγικά36
 • 2. Η συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο της ελεύθερης διεξαγωγής του παράλληλου εμπορίου στην παγκόσμια κοινωνικοοικονομική ευημερία - Θεματικοί άξονες37
 • α) Διακριτική τιμολόγηση 37
 • β) Ενδοσηματικός ανταγωνισμός41
 • γ) Παραπλάνηση των καταναλωτών43
 • δ) Free riding43
 • 3. Συμπέρασμα44
 • II. Το φαινόμενο των παράλληλων εισαγωγών ως αντικείμενο έρευνας της νομικής επιστήμης45
 • 1. Εισαγωγικά 45
 • 2. Η συζήτηση σχετικά με τη νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών - Θεματικοί άξονες48
 • α) “Free riding”48
 • β) Παραπλάνηση των καταναλωτών51
 • γ) Μείωση της οικονομικής αξίας του σήματος53
 • δ) Το πρόβλημα της νομιμότητας των κάθετων μη τιμολογιακών περιορισμών διανομής54
 • ε) Ανεργία56
 • 3. Ενδιάμεσες πολιτικές: Αποδοχή της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό προϋποθέσεις56
 • 4. Συμπεράσματα - Εκτιμήσεις60
 • Δ. Χρησιμοποίηση του δικαιώματος στο σήμα ως μέσου απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών 62
 • I. Το πρόβλημα - Κατηγοριοποίηση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων62
 • II. Προταθείσες για την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων θεωρίες 66
 • 1. Έλεγχος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το φως των λειτουργιών του σήματος 66
 • 2. Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων αποκλειστικής διανομής και αδειών χρήσης σήματος υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού70
 • 3. Οι αρχές της παγκοσμιότητας και της εδαφικότητας του δικαιώματος71
 • 4. Η αρχή της ανάλωσης του δικαιώματος73
 • III. Κριτική και σύνθεση: πρόκριση της αρχής της ανάλωσης του δικαιώματος85
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ91
 • Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στο Δίκαιο GATT/ΠΟΕ91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ94
 • Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών υπό το πρίσμα της Συμφωνίας TRIPs94
 • Α. Γενικό περίγραμμα της Συμφωνίας TRIPs94
 • Β. Η περί ανάλωσης του δικαιώματος διάταξη της Συμφωνίας TRIPs96
 • I. Η διχογνωμία σχετικά με τη φύση της διάταξης του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPs96
 • II. Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPs100
 • 1. Γραμματική ερμηνεία του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPs 100
 • 2. Συστηματική ερμηνεία του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPs100
 • 3. Ιστορική ερμηνεία του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPs101
 • 4. Τελεολογική ερμηνεία του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPs 105
 • 5. Συμπέρασμα εκ της ερμηνείας του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPs106
 • Γ. Οι ουσιαστικές (περί σημάτων) προβλέψεις της Συμφωνίας TRIPs106
 • Δ. Γενικές Διατάξεις και Θεμελιώδεις Αρχές της Συμφωνίας TRIPs110
 • I. Τα άρθρα 3 και 4 της Συμφωνίας TRIPs 110
 • II. Το άρθρο 7 της Συμφωνίας TRIPs113
 • E. Προοίμιο και προπαρασκευαστικές εργασίες της Συμφωνίας TRIPs114
 • ΣΤ. Συμπέρασμα117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ118
 • Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών υπό το πρίσμα της GATT του 1994118
 • Α. Γενικό περίγραμμα της GATT του 1994118
 • Β. Παράλληλη εφαρμογή της Συμφωνίας TRIPS και της GATT του 1994;120
 • Γ. Εξέταση της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το πρίσμα της GATT του 1994 122
 • I. Το άρθρο XI της GATT του 1994122
 • II. Το άρθρο XIX της GATT του 1994124
 • III. Το άρθρο III.4 της GATT του 1994 125
 • IV. Το άρθρο XX στ. (δ) της GATT του 1994126
 • V. Το άρθρο XXIV της GATT του 1994 133
 • Δ. Συμπέρασμα137
 • Συμπεράσματα Πρώτου Μέρους138
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ139
 • Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ139
 • Το ζήτημα της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του πρωτογενούς κοινοτικού (νυν ενωσιακού) δικαίου139
 • Α. Τοποθέτηση του προβλήματος139
 • Β. Η νομολογία του Δικαστηρίου - Πρώτη προσέγγιση: Η νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων υπό το πρίσμα των κανόνων περί ανταγωνισμού της ΣυνθΕΟΚ (ήδη ΣΛΕΕ)144
 • I. Η απόφαση Consten and Grundig / Commission of the EEC 144
 • II. Η νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων υπό το πρίσμα του άρθρου 85 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρου 101 ΣΛΕΕ) 145
 • III. Η νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων υπό το πρίσμα του άρθρου 86 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρου 102 ΣΛΕΕ)148
 • IV. Αποτίμηση της συμβολής των άρθρων 85-86 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ) στην επίλυση του προβλήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων - Πρόκριση των άρθρων 30 και 36 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρων 34 και 36 ΣΛΕΕ) 150
 • Γ. Η νομολογία του Δικαστηρίου - Δεύτερη προσέγγιση: Η νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων υπό το πρίσμα των κανόνων περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων της ΣυνθΕΟΚ (ήδη ΣΛΕΕ) 152
 • I. Η εφαρμογή των άρθρων 30 και 36 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρων 34 και 36 ΣΛΕΕ) στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας - Γενικό περίγραμμα152
 • II. Η αρχή της διάκρισης μεταξύ της υπόστασης και της άσκησης του δικαιώματος155
 • III. Η αρχή της προστασίας του ειδικού αντικειμένου του δικαιώματος159
 • 1. Οι αποφάσεις Deutsche Grammophon / Metro SB και Centrafarm BV and others / Winthorp BV 159
 • 2. Το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος ως εγγύηση για την προστασία της λειτουργίας προέλευσης του σήματος 163
 • α) Εκτίμηση της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το φως της λειτουργίας προέλευσης του σήματος 163
 • β) Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και προστασία της λειτουργίας προέλευσης του σήματος167
 • γ) Επέκταση της σχετικής με τη νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων νομολογίας σε κάθε σηματοδοτημένο προϊόν171
 • 3. Η διάταξη του άρθρου 36 εδαφ. 2 ΣυνθΕΟΚ: Απαγόρευση της χρησιμοποίησης του σήματος ως μέσου συγκεκαλυμμένου περιορισμού του εμπορίου 172
 • 4. Το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος ως εγγύηση για την προστασία της διαφημιστικής και της εγγυητικής λειτουργίας του σήματος178
 • α) Εκτίμηση της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το φως της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματος178
 • β) Εκτίμηση της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το φως της εγγυητικής λειτουργίας του σήματος181
 • 5. Συμπέρασμα 184
 • IV. Η αρχή της προστασίας της ουσιώδους λειτουργίας του δικαιώματος185
 • V. Η αρχή της κοινής προέλευσης 186
 • 1. Τοποθέτηση του προβλήματος186
 • 2. Οι αποφάσεις Van Zuylen / Hag AG και Terrapin / Terranova - Η αρχή της κοινής προέλευσης 187
 • 3. Κριτική του κανόνα της κοινής προέλευσης188
 • 4. Οι αποφάσεις CNL-SUCAL / HAG και IHT Internationale Heiztechnik / Ideal-Standard-η συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος ως κριτήριο για την εφαρμογή του άρθρου 30 ΣΕΟΚ (ήδη άρθρου 34 ΣΛΕΕ)191
 • VI. Η αρχή της κοινοτικής ανάλωσης του δικαιώματος 193
 • Δ. Παράλληλες εισαγωγές από κράτη εκτός της ΕΟΚ (νυν Ευρωπαϊκή Ένωση)196
 • I. Παράλληλες εισαγωγές από κράτη μη συνδεδεμένα δυνάμει Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την ΕΟΚ (νυν Ευρωπαϊκή Ένωση)196
 • II. Παράλληλες εισαγωγές από κράτη συνδεδεμένα δυνάμει Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την ΕΟΚ (νυν Ευρωπαϊκή Ένωση)198
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ201
 • Η αρχή της ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών201
 • Α. Η αρχή της ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης201
 • I. Το πλαίσιο προβληματισμού για τη ρύθμιση του ζητήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων στο κοινοτικό δίκαιο 201
 • II. Η επιλογή του κοινοτικού νομοθέτη 205
 • IΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 7 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 του Κανονισμού (EK) 207/2009 211
 • 1. Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 7 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ211
 • α) Υπό το φως του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης211
 • β) Υπό το φως Διεθνών Συνθηκών και Συμφωνιών212
 • 2. Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 13 του Κανονισμού (EK) 207/2009213
 • Β. Η αρχή της ενωσιακής ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης214
 • Ι. Η κατάσταση πριν τη θέσπιση της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ214
 • ΙΙ. Οι περί ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα εθνικές προβλέψεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης216
 • ΙΙΙ. Ερμηνεία των περί ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα εθνικών προβλέψεων των κρατών μελών218
 • 1. Υπό το φως των προϊσχυόντων εθνικών δικαίων των κρατών μελών 218
 • 2. Υπό το φως του άρθρου 7 της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (ήδη άρθρου 7 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ) 218
 • 3. Υπό το φως του Δικαίου GATT/ΠΟΕ 221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ223
 • Το πραγματικό των άρθρων 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009223
 • Α. Σηματοδοτημένο προϊόν 224
 • Β. Διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριο230
 • Γ. Διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ 239
 • I. Ο γεωγραφικός περιορισμός των άρθρων 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009 - Αρχή της «ενωσιακής» ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα239
 • II. Το πρόβλημα της νομιμότητας της διεθνούς ανάλωσης σε σχέση με το δικαίωμα που παρέχει το εθνικό σήμα - Η συζήτηση στη γερμανική θεωρία242
 • III. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 249
 • IV. Η θέση του Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ250
 • 1. Η πρώτη Συμβουλευτική Γνώμη του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ-Απόφαση Mag Instrument Inc. / California Trading Company Norway, Ulsteen250
 • 2. Η θέση του Δικαστηρίου 253
 • α) Η απόφαση Silhouette International Schmied / Hartlauer Handelsgesellschaft253
 • β) Οι αντιδράσεις της θεωρίας στην απόφαση Silhouette International Schmied / Hartlauer Handelsgesellschaft 256
 • γ) Το ζήτημα των διαδικτυακών πωλήσεων259
 • 3. Η δεύτερη Συμβουλευτική Γνώμη του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ - Απόφαση L’ Oréal Norge AS and others v. Per Aarskog AS and others260
 • 4. Συμπέρασμα 264
 • V. Ερμηνευτική προσέγγιση του χωρικού περιορισμού του άρθρου 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ 264
 • 1. Εισαγωγικά 264
 • 2. Το γράμμα του άρθρου 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ 265
 • 3. Συστηματική της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ266
 • 4. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ και του Κανονισμού (EK) 40/94268
 • 5. Απαγόρευση της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα ως έκφραση της λειτουργικής μεταβολής του δικαίου των σημάτων;276
 • 6. Ενιαία ρύθμιση της ανάλωσης του δικαιώματος στην Οδηγία 2008/95/ΕΚ και τον Κανονισμό (EK) 207/2009;280
 • 7. Ενιαία ρύθμιση της ανάλωσης ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας;281
 • 8. Τα άρθρα 34 και 36 ΣΛΕΕ285
 • 9. Οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης 286
 • 10. Συμπέρασμα εκ της ερμηνείας του άρθρου 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ289
 • VI. Συμβατότητα της απαγόρευσης της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο εθνικό σήμα με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο και το Δίκαιο GATT/ΠΟΕ 289
 • 1. Εισαγωγικά289
 • 2. Συμβατότητα της απαγόρευσης της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο - Αρμοδιότητα της Ένωσης για αποκλειστική ρύθμιση του ζητήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων; 290
 • α) Εισαγωγικά290
 • β) Το άρθρο 95 ΣΕΚ (ήδη άρθρο 114 ΣΛΕΕ) 290
 • γ) Το άρθρο 133 ΣΕΚ (ήδη άρθρο 207 ΣΛΕΕ)294
 • δ) Συμπέρασμα296
 • 3. Συμβατότητα της απαγόρευσης της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα με το Δίκαιο GATT/ΠΟΕ (Συμφωνία TRIPs και GATT του 1994) 297
 • 4. Συμπέρασμα298
 • Δ. Διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ από το δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεση αυτού299
 • I. Διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ από το δικαιούχο του σήματος299
 • II. Διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος302
 • 1. Εισαγωγικά302
 • 2. Η απόφαση Zino Davidoff and Levi Strauss-Η «συγκατάθεση» ως έννοια του ενωσιακού δικαίου-Τρόπος δήλωσης της συγκατάθεσης 303
 • α) Το πλαίσιο έκδοσης της απόφασης303
 • β) Η συγκατάθεση ως έννοια του ενωσιακού δικαίου304
 • γ) Τρόπος δήλωσης της συγκατάθεσης 306
 • 3. Εύρος της συγκατάθεσης - Απόφαση Sebago and Maison Dubois310
 • 4. Περιπτώσεις συγκατάθεσης 312
 • α) Κριτήριο προσδιορισμού312
 • β) Ανάλυση των περιπτώσεων συγκατάθεσης 313
 • αα) διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριο από επιχείρηση του ίδιου ομίλου313
 • ββ) διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριο από αδειούχο χρήσης του σήματος314
 • γγ) διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριο από εξουσιοδοτημένο (αποκλειστικό ή επιλεγμένο) διανομέα315
 • δδ) διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριο δυνάμει αναγκαστικού πλειστηριασμού του317
 • εε) Συνδυασμός περιπτώσεων317
 • γ) Συγκατάθεση και παράβαση των τεθέντων σε άδεια χρήσης σήματος συμβατικών περιορισμών318
 • Ε. Ειδικά θέματα γύρω από τα άρθρα 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009 324
 • Ι. Έννομες συνέπειες του κανόνα της ενωσιακής ανάλωσης των δικαιωμάτων στο εθνικό και στο κοινοτικό σήμα324
 • II. Επέκταση των κανόνων των άρθρων 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009 σε διατιθέμενα εκτός της Ένωσης προϊόντα δυνάμει Διεθνών Συμφωνιών ή από τον εθνικό δικαστή328
 • 1. Εισαγωγικά 328
 • 2. Επέκταση της ανάλωσης των δικαιωμάτων στο εθνικό και στο κοινοτικό σήμα σε τρίτα σε σχέση με την Ένωση κράτη δυνάμει Διεθνών Συμφωνιών329
 • 3. Επέκταση της ανάλωσης των δικαιωμάτων στο εθνικό και στο κοινοτικό σήμα σε τρίτα σε σχέση με την Ένωση κράτη από τον εθνικό δικαστή331
 • 4. Συμπέρασμα334
 • III. Απαγόρευση της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα και δίκαιο του ανταγωνισμού (άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ)334
 • 1. Το πρόβλημα334
 • 2. Απαγόρευση της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα και άρθρο 101 ΣΛΕΕ-Υπόθεση Javico / Yves Saint Laurent Parfums335
 • 3. Απαγόρευση της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα και άρθρο 102 ΣΛΕΕ-Υπόθεση Micro Leader / Commission 338
 • 4. Συμπέρασμα340
 • IV. Ζητήματα βάρους απόδειξης340
 • 1. Το πρόβλημα340
 • 2. Η απόφαση van Doren + Q 341
 • 3. Η κατανομή του βάρους απόδειξης σε υποθέσεις με αντικείμενο τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ ή 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009 - Συνολική θεώρηση 343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ347
 • Νόμιμοι λόγοι αποκλεισμού της ενωσιακής ανάλωσης των δικαιωμάτων στο εθνικό και στο κοινοτικό σήμα - Οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95 και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009347
 • Α. Εισαγωγικά - Κριτήριο οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009347
 • Β. Μεταβολή ή αλλοίωση της αρχικής κατάστασης των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων350
 • I. Εισαγωγικά - Εννοιολογικές οριοθετήσεις350
 • II. Μεταβολή ή αλλοίωση στη συσκευασία ή στο σήμα του παράλληλα εισαγόμενου προϊόντος 353
 • 1. Τοποθέτηση του προβλήματος353
 • 2. Ανασυσκευασία και αντικατάσταση του σήματος παράλληλα εισαγόμενου προϊόντος358
 • α) Αντικατάσταση της συσκευασίας-μεταβολή της εμφάνισης ή του περιεχομένου της εξωτερικής συσκευασίας και παράλληλη εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων358
 • β) Επικόλληση νέας ετικέτας - προσθήκη νέου φυλλαδίου οδηγιών χρήσης ή ενημερωτικού φυλλαδίου - αντικατάσταση πρόσθετου αντικειμένου και παράλληλη εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων 361
 • γ) Ανασυσκευασία και παράλληλη εισαγωγή άλλων σηματοδοτημένων προϊόντων364
 • δ) Αντικατάσταση του σήματος και παράλληλο εμπόριο φαρμακευτικών και άλλων σηματοδοτημένων προϊόντων 365
 • ε) Ανάλυση των προϋποθέσεων των αποφάσεων MPA Pharma / Rhône-Poulenc Pharma, Eurim-Pharm Arzneimittel / Beiersdorf and others και Bristol-Myers Squibb and others / Paranova367
 • αα) Πρώτη προϋπόθεση: Η απαγόρευση της παράλληλης εισαγωγής να συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών 369
 • ββ) Δεύτερη προϋπόθεση: Η ανασυσκευασία να μην μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία382
 • γγ) Τρίτη προϋπόθεση: Να αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιός έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή του385
 • δδ) Τέταρτη προϋπόθεση: H παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος να μην μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή του δικαιούχου του389
 • εε) Πέμπτη προϋπόθεση: Ειδοποίηση του δικαιούχου του σήματος πριν από τη διάθεση του ανασυσκευασμένου προϊόντος προς πώληση και παράδοση δείγματος του ανασυσκευασμένου προϊόντος393
 • 3. Αφαίρεση ή εξάλειψη των αριθμών αναγνώρισης και νομιμότητα της παράλληλης εισαγωγής σηματοδοτημένων προϊόντων 396
 • 4. Προσθήκη του σήματος του παράλληλου εισαγωγέα και νομιμότητα της παράλληλης εισαγωγής σηματοδοτημένων προϊόντων 399
 • 5. Αφαίρεση του σήματος και νομιμότητα της παράλληλης εισαγωγής σηματοδοτημένων προϊόντων 401
 • III. Μεταβολή ή αλλοίωση της αρχικής κατάστασης των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων: Επισκευή - Επανεπεξεργασία των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων403
 • 1. Ο κανόνας και η εξαίρεση403
 • 2. Κριτήρια ελέγχου της νομιμότητας της επισκευής ή της επανεπεξεργασίας σηματοδοτημένου προϊόντος υπό το πρίσμα των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009404
 • α) Έκταση των διεξαχθεισών εργασιών404
 • β) Μεταβολή του λειτουργικού προορισμού ή της κατασκευαστικής φιλοσοφίας του προϊόντος407
 • γ) Αλλοίωση του επιπέδου ποιότητας του προϊόντος408
 • δ) Επίδραση των εργασιών επισκευής στον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος410
 • ε) Σημασία των αντικατασταθέντων μερών για τη λειτουργία του προϊόντος411
 • στ) Μεταβολή του χρώματος ή της απόχρωσης σηματοδοτημένου προϊόντος 412
 • ζ) Η προέλευση των χρησιμοποιούμενων για την επισκευή σηματοδοτημένου προϊόντος ανταλλακτικών ως κριτήριο εφαρμογής των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009;414
 • η) Η προσθήκη σχετικής ένδειξης ως κριτήριο εφαρμογής των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009 στις περιπτώσεις επισκευής ή επανεπεξεργασίας σηματοδοτημένου προϊόντος; 415
 • θ) Συμπέρασμα417
 • Γ. Βλάβη - κίνδυνος βλάβης - αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης του σήματος των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων 418
 • I. Βλάβη - κίνδυνος βλάβης - αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης του σήματος των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο της διαφήμισης του ανεξάρτητου εμπόρου419
 • II. Βλάβη-κίνδυνος βλάβης - αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης του σήματος των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο των συνθηκών διάθεσης των προϊόντων422
 • III. Συμπεράσματα - τελικές παρατηρήσεις425
 • Δ. Η παράκαμψη δικτύου επιλεκτικής διανομής ως νόμιμος λόγος κατά την έννοια των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009426
 • Ε. Ειδικά θέματα γύρω από τα άρθρα 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009430
 • I. Έννομες συνέπειες430
 • II. Απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του δικαίου περί αθέμιτου ανταγωνισμού ή του δικαίου άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας431
 • 1. Εισαγωγικά431
 • 2. Απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του δικαίου περί αθέμιτου ανταγωνισμού432
 • 3. Απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του δικαίου άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας434
 • III. Ζητήματα βάρους απόδειξης 436
 • Συμπεράσματα δεύτερου μέρους439
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ445
 • Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλωνεισαγωγών στο ελληνικό δίκαιο445
 • Α. Εισαγωγικά445
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ446
 • Η νομική μεταχείριση των παράλληλων εισαγωγών προστατευόμενων με δικαίωμα επί σήματος εμπορευμάτων υπό το πρίσμα του δικαίου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν 146/1914)446
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ450
 • Η νομική μεταχείριση των παράλληλων εισαγωγών προστατευόμενων με δικαίωμα επί σήματος εμπορευμάτων υπό το πρίσμα του δικαίου των σημάτων450
 • A. Ιστορική αναδρομή 450
 • B. Η νομική αντιμετώπιση των παράλληλων εισαγωγών υπό το κράτος του ΑΝ 1998/1939 451
 • Γ. Μεταφορά της διάταξης του άρθρου 7 της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ στο Ν 2239/1994453
 • Δ. Το ισχύον δίκαιο 455
 • Ε. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 3 Ν 2239/1994 από τα δικαστήρια 458
 • Συμπεράσματα τρίτου μέρους460
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ461
 • Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σε άλλα εθνικά δίκαια461
 • Α. Εισαγωγικά461
 • Β. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στο δίκαιο των ΗΠΑ462
 • I. Ο κανόνας της «πρώτης πώλησης» (“first sale doctrine”)462
 • II. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στο πλαίσιο του αμερικανικού common law463
 • 1. Λειτουργία προέλευσης του σήματος και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών463
 • 2. Οικονομική αξία του σήματος και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών464
 • III. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών υπό το πρίσμα του θετικού αμερικανικού δικαίου466
 • 1. Sec. 526 (a) της Tariff Act του 1930467
 • 2. Sec. 42 της Lanham Act του 1946469
 • 3. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της Sec. 526 (a) Tariff Act: 19 C.F.R. 133.21 (c) (1972) - Απόφαση K Mart Corp. v. Cartier Inc.470
 • 4. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της 19 C.F.R. 133.21 (c) (1972) - Απόφαση Lever Brothers Co. v. United States (“material difference rule”)473
 • 5. Τα νομολογιακά προηγούμενα των αποφάσεων K Mart Corp. v. Cartier και Lever Brothers Co. v. United States στο αμερικανικό θετικό δίκαιο- Η Sec. 337 Tariff Act της 1930 478
 • IV. Συμπέρασμα483
 • Γ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην Κίνα485
 • Δ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στη Ρωσία486
 • Ε. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην Ελβετία486
 • ΣΤ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στη Νορβηγία488
 • Ζ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην Τουρκία488
 • H. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην Ιαπωνία489
 • Θ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην Ινδία490
 • Ι. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στη Βραζιλία491
 • ΙΑ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στη Νότια Κορέα (Δημοκρατία της Κορέας)491
 • Συμπεράσματα 492
 • ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ493
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ499
 • Ελληνική499
 • Ξενόγλωσση503
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ533
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ549
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ567
 • 0
 • 0