Ελληνικό (μετά τις τροποποιήσεις του Ν 4055/2012)Ευρωπαϊκό (ΕΕ 650/2012 Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου)Θεωρία - ΝομολογίαΥποδείγματα εντύπων Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-172-9
Σελίδες: 286
Συγγραφέας: Α. Βάρκα-Αδάμη

Οι τροποποιήσεις των περί κληρονομητήριου διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν 4055/2012 και η καθιέρωση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου αποτέλεσαν το εύνασμα για την έκδοση του παρόντος βιβλίου.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζεται το κληρονομητήριο ως μέσο νομιμοποίησης των επικαλούμενων δικαιώματα από εγχώρια κληρονομική διαδοχή με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως ισχύουν, εμπλουτισμένο με τις σύγχρονες απόψεις της θεωρίας και της νομολογίας. Αναλύονται ο τρόπος υποβολής αίτησης χορήγησης κληρονομητηρίου, η έκδοσή του καθώς και τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων περί παροχής ή ανάκλησης του κληρονομητηρίου.

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ως μέσο νομιμοποίησης των επικαλούμενων δικαιώματα από διεθνή κληρονομική διαδοχή. Ακολουθεί παράρτημα νομοθεσίας αλλά και υποδείγματα εντύπων Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου.

 • -24
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • Το ελληνικό κληρονομητήριο ως μέσο νομιμοποίησης των επικαλούμενων δικαιώματα από εγχώρια κληρονομική διαδοχή1
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ)1
 • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ1
 • § 1. Η νομιμοποίηση του κληρονόμου και η προστασία των συναλλασσόμενων με αυτόν πριν από την ισχύ του ΑΚ1
 • § 2. Η νομιμοποίηση του κληρονόμου και η προστασία των συναλλασόμενων με αυτόν υπό το κράτος του ΑΚ5
 • § 3. Η επίδραση του ΚΠολΔ στις περί κληρονομητηρίου διατάξεις του ΑΚ7
 • § 4. Οι τροποποιήσεις των περί κληρονομητηρίου διατάξεων του ΑΚ και του ΚΠολΔ με το ν. 4055/201211
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ15
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ15
 • § 5. Έννοια και νομική φύση του κληρονομητηρίου15
 • § 6. Σκοπός του κληρονομητηρίου22
 • § 7. Το κληρονομητήριο είναι δυνητικός τρόπος νομιμοποίησης24
 • § 8. Είδη κληρονομητηρίων27
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ31
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ31
 • § 9. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης κληρονομητηρίου31
 • I. Ο κληρονόμος γενικά32
 • Α. Ο κληρονόμος ορισμένου αντικειμένου35
 • Β. Ο μεριδούχος κληρονόμος37
 • Γ. Ο κληρονόμος του άφαντου39
 • Δ. Ο κληρονόμος αλλοδαπού κληρονομούμενου. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για έκδοση κληρονομητηρίου40
 • Ε. Το Δημόσιο ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος43
 • Στ. Νομιμοποιούμενοι να υποβάλουν αίτηση εκδόσεως κληρονομητηρίου στο όνομα του κληρονόμου48
 • ΙΙ. Ο καταπιστευματοδόχος53
 • III. Ο κληροδόχος54
 • IV. Ο εκτελεστής διαθήκης56
 • § 10. Πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται να υποβάλουν αίτηση παροχής κληρονομητηρίου57
 • § 11. Αρμοδιότητα έκδοσης κληρονομητηρίου59
 • § 12. Περιεχόμενο της αιτήσεως παροχής κληρονομητηρίου61
 • Ι. Κληρονομική διαδοχή από διαθήκη63
 • ΙΙ. Κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου66
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤO71
 • ΠΡΟΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ71
 • § 13. Απόδειξη των στοιχείων της αιτήσεως. Βάρος αποδείξεως. Αποδεικτικά μέσα71
 • § 14. Δημόσια έγγραφα νομιμοποίησης του αιτούντος την παροχή κληρονομητηρίου74
 • § 15. Αδυναμία προσαγωγής δημοσίων εγγράφων για την απόδειξη στοιχείων της αιτήσεως παροχής κληρονομητηρίου79
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ83
 • ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)83
 • § 16. Γενικές παρατηρήσεις83
 • § 17. Εξέταση παρεμπιπτόντων ζητημάτων86
 • § 18. Η από το άρθρο 1959 ΑΚ ενδεικτική απαρίθμηση των αυτεπάγγελτων ενεργειών του δικαστή91
 • § 19. Η επίδραση της παρέμβασης τρίτων στην περί κληρονομητηρίου δίκη92
 • § 20. Η δέσμευση του δικαστή από την ύπαρξη εκκρεμούς δίκης ή τελεσίδικης απόφασης των τακτικών δικαστηρίων σχετικής με το υπό κρίση δικαίωμα94
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ99
 • ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ99
 • § 21. Εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού. Έκδοση κληρονομητηρίου ή απόρριψη της αιτήσεως99
 • § 22. Περιεχόμενο κληρονομητηρίου. Περιεχόμενο αποφάσεως του δικαστηρίου της κληρονομίας103
 • § 23. Η μεταγραφή του κληρονομητηρίου113
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ119
 • Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ119
 • § 24. Το τεκμήριο δικαιώματος που πηγάζει από το κληρονομητήριο119
 • § 25. Έναρξη και διάρκεια της ισχύος του τεκμηρίου121
 • § 26. Η σημασία του τεκμηρίου124
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ127
 • Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ127
 • § 27. Ενίσχυση του από το κληρονομητήριο τεκμηρίου127
 • § 28. Προϋποθέσεις προστασίας των συναλλασσόμενων με τον αναφερόμενο στο κληρονομητήριο δικαιούχο130
 • § 29. Ισχύς των δικαιοπραξιών και των δικαστικών πράξεων υπέρ του τρίτου139
 • § 30. Οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες των άρθρων 1963 ΑΚ και 822 ΚΠολΔ140
 • § 31. Ταυτόχρονη κυκλοφορία αντιφατικών κληρονομητηρίων142
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ149
 • ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ149
 • § 32. Τρόποι παύσης της ισχύος του κληρονομητηρίου149
 • § 33. Έννοια και περιπτώσεις ανακρίβειας του κληρονομητηρίου153
 • § 34. Αφαίρεση του κληρονομητηρίου157
 • § 35. Κήρυξη ως ανίσχυρου (ακύρωση) του κληρονομητηρίου162
 • § 36. Παράδοση του ανακριβούς κληρονομητηρίου στο δικαστήριο της κληρονομίας166
 • § 37. Οι αξιώσεις του πραγματικού δικαιούχου έναντι του αναφερόμενου στο κληρονομητήριο ψευδούς δικαιούχου169
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ173
 • ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ173
 • § 38. Τα επιτρεπτά ένδικα μέσα κατά των περί κληρονομητηρίου αποφάσεων προ και μετά τον ΚΠολΔ173
 • § 39. Η έφεση κατά της περί παροχής κληρονομητηρίου αποφάσεως ή κατά της απορριπτικής της αιτήσεως177
 • § 40. Η τριτανακοπή κατά της περί ανακλήσεως του κληρονομητηρίου αποφάσεως182
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ189
 • Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ως μέσο νομιμοποίησης των επικαλούμενων δικαιώματα από διεθνή κληρονομική διαδοχή189
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤHΡΙΟ189
 • Ι. Η πορεία προς την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 189
 • ΙΙ. Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ως μέσο νομιμοποίησης των επικαλούμενων κληρονομικά δικαιώματα από διεθνείς κληρονομικές διαδοχές197
 • 1. Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ως δυνητικός τρόπος νομιμοποίησης199
 • 2. Αρμοδιότητα για την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου. Εφαρμοστέο δίκαιο200
 • 3. Δικαιούμενοι να υποβάλουν αίτηση εκδόσεως ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 204
 • 4. Περιεχόμενο της αιτήσεως εκδόσεως ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου206
 • 5. Αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου207
 • 6. Έκδοση του κληρονομητηρίου. Χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων209
 • 7. Περιεχόμενο ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 211
 • 8. Αποτελέσματα του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου212
 • 9. Μεταγραφή του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου213
 • 10. Διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 214
 • 11. Αναστολή της ισχύος του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 215
 • 12. Ένδικα μέσα 216
 • ΙΙΙ. Συμπεράσματα - Προτάσεις217
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ223
 • Οι σχετικές με το κληρονομητήριο διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας223
 • Ι. Οι σχετικές με το κληρονομητήριο διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4055/2012223
 • ΙΙ. Οι σχετικές με το κληρονομητήριο διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως έχουν τροποποιηθει με το ν. 4055/2012226
 • ΙIΙ. Οι σχετικές με το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου229
 • Υπόδειγμα ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου σύμφωνα με την πρόταση της Eπιτροπής com (2009) 154 τελικό...............244239
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ247
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ257
 • 0
 • 0