Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-173-6
Σελίδες: 363
Συγγραφέας: Ν. Μπάρμπας, Δ. Φινοκαλιώτης

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικές ασκήσεις σχετικές με το φορολογικό δίκαιο, οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση των δυσνόητων και αδιάλειπτα τροποποιηθέντων φορολογικών διατάξεων.

Η θεματολογία των Πρακτικών Θεμάτων Φορολογικού Δικαίου καταλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος του φορολογικού δικαίου, δηλαδή, τις γενικές αρχές του φορολογικού δικαίου, τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και το διεθνές και κοινοτικό (ενωσιακό) φορολογικό δίκαιο.

Τα «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» αναφέρονται σε ζητήματα τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού φορολογικού δικαίου. Το περιεχόμενό τους διαρθρώνεται ως εξής: Προηγείται το ιστορικό (πραγματικά περιστατικά και το ισχύον κατά τον χρόνο αναφοράς νομικό καθεστώς). Ακολουθούν τα ερωτήματα που συνήθως αναφέρονται σε λόγους προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια κατά των καταλογιστικών πράξεων του φόρου και τέλος, παρέχονται οι ενδεικνυόμενες κατευθύνσεις για τις ορθές και αιτιολογημένες απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα φορολογικού δικαίου.

Σκοπός των εν λόγω πρακτικών ασκήσεων φορολογικού δικαίου είναι τόσο η ερμηνεία και εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων όσο και η εξοικείωση του αναγνώστη με τον ορθό νομικό συλλογισμό. Το βιβλίο «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές νομικών σχολών, προκειμένου να εμβαθύνουν στις έννοιες του φορολογικού δικαίου που έχουν τεχνικό χαρακτήρα και συνήθως η κατανόησή τους προϋποθέτει σε κάποιο βαθμό γνώση της ευρύτερης δημοσιονομικής επιστήμης (δημόσιας οικονομικής), οι οποίες δεν διδάσκονται επαρκώς από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, όπως, επίσης, στους σπουδαστές των οικονομικών σχολών που παράλληλα με τα οικονομικά μαθήματα διδάσκονται και στοιχεία φορολογικού δικαίου, αλλά και εν γένει σε κάθε εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου.

Το βιβλίο «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» συμπληρώνει παράρτημα νομοθεσίας, προκειμένου να ανατρέχει ο αναγνώστης στις αντίστοιχες διατάξεις φορολογικών νόμων που αναφέρονται στις επιμέρους ασκήσεις.

 • -18
 • I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1
 • Πρακτικό 11
 • Πρακτικό 27
 • Πρακτικό 310
 • Πρακτικό 413
 • Πρακτικό 516
 • Πρακτικό 617
 • Πρακτικό 721
 • Πρακτικό 825
 • Πρακτικό 929
 • Πρακτικό 1036
 • Πρακτικό 1140
 • Πρακτικό 1243
 • Πρακτικό 1347
 • Πρακτικό 1450
 • Πρακτικό 1554
 • Πρακτικό 1658
 • Πρακτικό 1760
 • Πρακτικό 1864
 • Πρακτικό 1968
 • Πρακτικό 2072
 • Πρακτικό 2175
 • Πρακτικό 2278
 • ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ81
 • Πρακτικό 2381
 • Πρακτικό 2484
 • Πρακτικό 2588
 • Πρακτικό 2691
 • Πρακτικό 27 94
 • Πρακτικό 2897
 • Πρακτικό 29101
 • Πρακτικό 30104
 • Πρακτικό 31107
 • Πρακτικό 32109
 • Πρακτικό 33112
 • Πρακτικό 34115
 • Πρακτικό 35119
 • Πρακτικό 36123
 • Πρακτικό 37126
 • Πρακτικό 38129
 • Πρακτικό 39132
 • Πρακτικό 40136
 • Πρακτικό 41140
 • Πρακτικό 42143
 • Πρακτικό 43146
 • ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ151
 • Πρακτικό 44151
 • Πρακτικό 45154
 • Πρακτικό 46157
 • Πρακτικό 47160
 • Πρακτικό 48163
 • Πρακτικό 49165
 • Πρακτικό 50168
 • Πρακτικό 51173
 • Πρακτικό 52177
 • Πρακτικό 53181
 • Πρακτικό 54185
 • Πρακτικό 55190
 • Πρακτικό 56194
 • Πρακτικό 57197
 • IV. ΔΙΕΘΝΕΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ199
 • Πρακτικό 58199
 • Πρακτικό 59202
 • Πρακτικό 60208
 • Πρακτικό 61212
 • Πρακτικό 62213
 • Πρακτικό 63217
 • Πρακτικό 64219
 • Πρακτικό 65222
 • Πρακτικό 66229
 • Πρακτικό 67 232
 • Πρακτικό 68235
 • Πρακτικό 69239
 • Πρακτικό 70241
 • V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ245
 • • ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1975/1986/2001/2008] [Άρθρα 4 (παρ.1), 5, 20 (παρ.1), 21 (παρ.1), 78]245
 • • Ν 2238/1994 - Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [Άρθρα 2 (παρ. 1, 4), 4, 5, 6 (παρ. 2), 9, 10 (παρ. 1), 12, 13 (παρ. 1), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 (παρ. 1), 28 (παρ. 3), 31 (παρ. 1), 45, 48, 50, 61 (παρ. 4), 64 (παρ. 2), 68 (παρ. 2, 3), 84, 99 (παρ. 1), 100, 101 (παρ. 1), 103, 105, 109 (παρ. 1)]246
 • • Ν 2523/1997 - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 4, 5]301
 • • Ν 2717/1999 - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας [Άρθρα 64, 68, 79, 131, 138, 197]308
 • • Ν 2362/1995 - Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού [Άρθρο 86 (παρ. 1, 2)]311
 • • ΝΔ 356/1974 - Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων [Άρθρο 73 (παρ. 1, 2, 3)]311
 • • ΠΔ 456/1984 - Αστικός Κώδικας [Άρθρα 51-56, 247, 280, 871, 961, 1397]313
 • • Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) [Άρθρα 30, 31, 32, 49, 54, 107, 108, 110, 113, 258, 267]314
 • • Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών318
 • • Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις 322
 • • Σύμβαση 90/436/ΕΟΚ για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων Τελική πράξη - Κοινές δηλώσεις - Μονομερείς δηλώσεις333
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ345
 • 0
 • 0