Από την συνδιαλλαγή, επιστροφή στην εξυγίανση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €22.00
ΝΠ €25.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-174-3
Σελίδες: 192
Συγγραφέας: Γ. Μιχαλόπουλος

Η παρούσα μελέτη συνιστά την πρώτη μονογραφική πραγμάτευση του νέου δικαίου που αφορά στις προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας (δηλ. της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και της προπτωχευτικής ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεων εν λειτουργία), που περιλαμβάνονται στον πτωχευτικό κώδικα. Πρόκειται για μια πρώτη απόπειρα προσέγγισης των ρυθμίσεων που περιέχονται στα νέα άρθρα 99 έως και 106ια (Ν 4013/2011 και 4072/2012), οι οποίες αντικατέστησαν τις ρυθμίσεις των παλαιών άρθρων 99 έως και 106 της προϊσχύσασας, επίσης προπτωχευτικής διαδικασίας συνδιαλλαγής του πτωχευτικού κώδικα (Ν 3588/2007). Κατά το στάδιο αυτό (Απρίλιος 2013) οι καινούργιες ρυθμίσεις στον πτωχευτικό κώδικα ευρίσκονται σε ακατέργαστη σχεδόν μορφή, υπό την έννοια ότι δεν έχουν ακόμη λειανθεί με περαιτέρω θεωρητική επεξεργασία ειδικότερων ζητημάτων εφαρμογής τους, που είναι πολύ πιθανόν ότι θα αναδειχθούν στην πράξη και μάλιστα σε περιβάλλον εμμένουσας οικονομικής κρίσης -ιδίως όμως διότι δεν έχουν ακόμη τύχει επαρκούς, και άρα συμπερασματικής, νομολογιακής επεξεργασίας.

 • 0
 • Ι. Η επαναφορά της πρόληψης υπό τον αστερισμό της εξυγίανσης15
 • Α. Η υπεραξία της πρόληψης: ο προπτωχευτικός χαρακτήρας των διαδικασιών15
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις15
 • 2. Η νομοθετική επιδότηση των προπτωχευτικών διαδικασιών στο συγκριτικό δίκαιο17
 • α. Γενική παρατήρηση17
 • β. Γαλλικό δίκαιο17
 • γ. Ιταλικό δίκαιο21
 • δ. Αγγλοσαξονικά δίκαια 24
 • ε. Γερμανικό δίκαιο25
 • στ. Άλλα δίκαια26
 • ζ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 29
 • Β. Οι πρόγονοι των προπτωχευτικών διαδικασιών αφερεγγυότητας του ΠτΚ29
 • 1. Συνοπτική περιήγηση στο πριν από την έλευση του ΠτΚ δίκαιο της εξυγίανσης29
 • α. Ο προληπτικός συμβιβασμός30
 • β. Η υπαγωγή εταιριών υπό την διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών31
 • γ. Ο οργανισμός οικονομικής ανασυγκρότησης επιχειρήσεων33
 • δ. Οι συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης35
 • ε. Συμπερασματικές παρατηρήσεις37
 • 2. Οι μετά την έλευση του ΠτΚ προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας39
 • Γ. Το ισχύον δίκαιο των προπτωχευτικών διαδικασιών39
 • 1. Από την συνδιαλλαγή, επιστροφή στην εξυγίανση39
 • 2. Οι θεματικοί άξονες 42
 • 3. Το νομοθετικό κείμενο: άρθρα 99 έως και 106ια ΠτΚ43
 • ΙΙ. Ο σκοπός της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και οι προϋποθέσεις υπαγωγής61
 • Α. Η στοίχιση του σκοπού της εξυγίανσης προς τον σκοπό της πτώχευσης61
 • Β. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής του οφειλέτη στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης65
 • 1. Οι υποκειμενικές προϋποθέσεις: η ικανότητα υπαγωγής του οφειλέτη σε εξυγίανση65
 • α. Η σύμπτωση της ικανότητας υπαγωγής του οφειλέτη σε εξυγίανση με την πτωχευτική ικανότητα65
 • β. Οι προοπτικές βιωσιμότητας της επιχείρησης 66
 • 2. Οι αντικειμενικές προϋποθέσεις: η περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση αφερεγγυότητας69
 • α. Περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση παρούσας ή επαπειλούμενης γενικής αδυναμίας πληρωμών 69
 • β. Περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωμών72
 • 3. Οι χρονικές προϋποθέσεις για την εκ νέου υπαγωγή του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης73
 • Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις: η διάχυση των ορίων μεταξύ της πρόληψης (εξυγίανσης) και της θεραπείας (πτώχευσης)75
 • 1. Ο κανόνας: η περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωμών ως προϋπόθεση αποκλειστικής υπαγωγής του στην πτωχευτική διαδικασία75
 • 2. Η ανατροπή του κανόνα: η υπαγωγή του περιελθόντος σε κατάσταση παύσης πληρωμών οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 75
 • 3. Η σχετικοποίηση του εύρους της δογματικής ανατροπής79
 • ΙΙΙ. Οι δύο εκδοχές της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και οι παραλλαγές τους83
 • Α. Η τυπική (δικαστική) και η άτυπη (εξωδικαστική) εκδοχή της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης83
 • Β. Οι παραλλαγές της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης87
 • 1. Παραλλαγές σε αναφορά προς το εύρος της ισχύος της εξυγιαντικής συμφωνίας: συμφωνία εξυγίανσης με ή χωρίς δικαστική επικύρωση87
 • 2. Παραλλαγές σε αναφορά προς τον διορισμό των οργάνων της διαδικασίας88
 • α. Εισαγωγική παρατήρηση90
 • β. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης με ή χωρίς διορισμό μεσολαβητή90
 • γ. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης με ή χωρίς διορισμό ειδικού εντολοδόχου93
 • δ. Η υποχρεωτική εμπλοκή εμπειρογνώμονα94
 • 3. Παραλλαγές σε αναφορά προς την οργάνωση της διαδικασίας αποδοχής της εξυγιαντικής συμφωνίας: προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης με ή χωρίς σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών95
 • 4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις: η διακριτικότητα της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης98
 • α. Η επαναφορά στο πρότυπο της συμφωνίας πιστωτών και επιχείρησης των άρθρων 44 και 45 ν. 1892/1990: ο προαιρετικός ορισμός επιτρόπου και η «κατευθείαν» επικύρωση της συμφωνίας 98
 • β. Η αυξημένη διακριτικότητα στην γαλλική ρύθμιση της conciliation: η διάκριση μεταξύ του accord constaté και του accord homologué99
 • IV. Η πλοκή της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης103
 • Α. Το άνοιγμα της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης103
 • 1. Η υποβολή της αίτησης ανοίγματος της διαδικασίας103
 • α. Υποβολή της αίτησης προηγούμενη της τυχόν περιέλευσης του οφειλέτη σε παύση πληρωμών.103
 • β. Υποβολή της αίτησης επόμενη της περιέλευσης του οφειλέτη σε παύση πληρωμών105
 • 2. Η έκδοση της δικαστικής απόφασης107
 • Β. Δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων108
 • Γ. Η σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης118
 • 1. Η προθεσμία σύναψης της συμφωνίας118
 • 2. Η διευκόλυνση της σύναψης της συμφωνίας119
 • α. Η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων119
 • β. Η σύμπραξη μετόχων, εταίρων και τρίτων121
 • γ. Η συμμετοχή του δημοσίου125
 • δ. Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ευόδωση της εξυγιαντικής συμφωνίας125
 • 1) Η μη εφαρμογή αποτρεπτικών για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή της επιχείρησης του οφειλέτη διατάξεων125
 • 2) Η συνέχιση εκκρεμών συμβατικών σχέσεων και η διατήρηση των διοικητικών αδειών126
 • 3. Ο τύπος και η υπογραφή της συμφωνίας127
 • 4. Η διάρκεια της συμφωνίας127
 • Δ. Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης128
 • 1. Γενικώς128
 • 2. Η ενδεικτική απαρίθμηση του άρθρου 106ε ΠτΚ130
 • 3. Η διασφάλιση της χρηματοδότησης της εξυγίανσης137
 • α. Η εξαίρεση τελεσθεισών στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης πράξεων από πτωχευτική ανάκληση 137
 • β. Η προνομιακή ικανοποίηση της χρηματοδότησης138
 • Ε. Η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης140
 • 1. Η υποβολή της αίτησης επικύρωσης140
 • 2. Η επικυρωτική δικαστική απόφαση και τα αποτελέσματά της142
 • α. Γενικώς142
 • β. Οι προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας144
 • 1) Οι θετικές προϋποθέσεις144
 • 2) Οι αρνητικές προϋποθέσεις144
 • 3) Η πρώτη νομολογία: η άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης δυνάμει της ΠΠρΑθ 539/2012145
 • γ. Δυνατότητες διάσωσης της συμφωνίας147
 • δ. Τα αποτελέσματα της επικύρωσης147
 • ΣΤ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις149
 • 1. Η επάνοδος της εξυγίανσης στην λογική της συλλογικής διαδικασίας149
 • 2. Η δημοτικότητα της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης152
 • V. H προπτωχευτική διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεων εν λειτουργία155
 • A. Γενικές παρατηρήσεις: η ολική επαναφορά της ειδικής εκκαθάρισης155
 • B. Τα υπαγόμενα πρόσωπα και οι προϋποθέσεις υπαγωγής158
 • Γ. Υποβολή της αίτησης και η επ’ αυτής απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου159
 • Δ. Τα όργανα και η πλοκή της διαδικασίας162
 • 1. Γενικώς162
 • 2. Συνοπτικώς, οι διαδικαστικές ενέργειες του εκκαθαριστή163
 • 3. Οι εξουσίες του εισηγητή δικαστή165
 • VI. Τελικές συνθετικές εκτιμήσεις167
 • VΙI. Βιβλιογραφία179
 • Α. Ελληνική179
 • Β. Αλλοδαπή181
 • 0
 • 0