Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-176-7
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Α. Γεωργιάδης

Ο καθηγητής Μ. Ferid έλεγε ότι όσο περισσότερα σφάλματα κάνει ο νομικός ως φοιτητής, τόσο καλύτερα και ευκολότερα τα αποφεύγει ως δικηγόρος ή δικαστής. Η νοητική διαδικασία για τη λύση ενός πρακτικού θέματος αστικού δικαίου διέρχεται από τρία βασικά στάδια: α΄ την κατανόηση των δεδομένων και των ζητουμένων της άσκησης, β΄ το νομικό χαρακτηρισμό και την επίλυση των τιθέμενων ζητημάτων και γ΄ την τελική διατύπωση των απαντήσεων.

Στο έργο «Σύνθεση Αστικού Δικαίου. Πρακτικά θέματα με λύσεις» αναλύονται τα τρία ανωτέρω βασικά στάδια με τρόπο που ο φοιτητής και γενικότερα ο μελετητής του αστικού δικαίου να εμπεδώσει την τεχνική επίλυσης πρακτικών θεμάτων αστικού δικαίου. Τα πρακτικά που αναλύονται στο βιβλίο αφορούν, μεταξύ άλλων, τα θέματα των δικαιοπραξιών, των συμβατικών σχέσεων, της ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής, της εξασφάλισης των πιστώσεων, του αδικαιολόγητου πλουτισμού, των αδικοπραξιών, της νομής και κυριότητας, των οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά του παρόντος βιβλίου δεν είναι τόσο οι γνώσεις που αποκομίζει ο αναγνώστης πάνω σε καίρια αστικά θέματα όσο η μέθοδος εισαγωγής στο νομικό τρόπο σκέψης.

Το βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όλους τους φοιτητές που διδάσκονται αστικό δίκαιο, αλλά και για όποιον θέλει να κατέχει την τεχνική επίλυσης των διαφορών που γεννιούνται από τις βιοτικές σχέσεις.

 • -24
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το Πρακτικό Θέμα Αστικού Δικαίου και η Μέθοδος Επίλυσής του1
 • Κεφαλαιο Πρωτο11
 • [01] Δωρεά ακινήτου σε ανήλικο • Ικανότητα ανηλίκου για κατάρτιση σύμβασης εργασίας (ΑΚ 136) και για σύνταξη διαθήκης11
 • [02] Υλική πράξη από δικαιοπρακτικώς ανίκανο • Δικαστική συμπαράσταση • Σύνταξη διαθήκης από ανίκανο κατά την ΑΚ 171914
 • [03] Σύσταση ιδρύματος • Επαγωγή της κληρονομίας • Νόμιμη μοίρα • Προσαύξηση (ΑΚ 1826, 1830)18
 • [04] Δωρεά ακινήτου σε ανήλικο • Αυτοσύμβαση • Τύπος • Αγωγή διάρρηξης (ΑΚ 939 επ.)21
 • [05] Δικαιοπρακτική ανικανότητα • Δικαστική συμπαράσταση24
 • Προσωπα27
 • Κεφαλαιο Δευτερο27
 • [06] Πρόσκληση προς υποβολή πρότασης • Πλάνη • Ευθύνη από διαπραγματεύσεις • Υπαναχώρηση • Αδικαιολόγητος πλουτισμός27
 • [07] Πώληση ακινήτου μέσω αντιπροσώπου • Πληρεξουσιότητα υπό όρους • Συνέπειες μη τήρησης του όρου • Πληρεξουσιότητα και εντολή • Πώληση με διαλυτική αίρεση • Κατάλειψη σε μεριδούχο μόνο της επικαρπίας ακινήτου • Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα30
 • [08] Πλάνη στη δήλωση • Ερμηνεία μονομερούς απευθυντέας δήλωσης βουλήσεως • Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης • Καταγγελία • Καταχρηστικός ΓΟΣ • Πληρεξουσιότητα ανοχής34
 • [09] Δικαιοπραξία «υπέρ ούτινος ανήκει» • Ευθύνη παραγωγού κατά τον N. 2251/1994 • Απαλλακτική ρήτρα40
 • [10] Πληρεξουσιότητα προς διάθεση • Τύπος • Έγκριση • Έλλειψη κυριότητας του παραχωρούντος δικαίωμα εγγραφής υποθήκης43
 • [11] Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου • Διμερής πλάνη • Παραβίαση των υποχρεώσεων από το προσύμφωνο • Προστασία του δικαιούχου46
 • [12] Πώληση ακινήτου διαδοχικά σε περισσότερους αγοραστές • Έγκριση • Αναγκαίος τύπος για την έγκριση • Επίκτηση • Μεταγραφή49
 • [13] Σύναψη σύμβασης από απόσταση (N. 2251/1994) • Καταχρηστικός ΓΟΣ • Η σιωπή ως δήλωση βουλήσεως52
 • [14] Eυθύνη από διαπραγματεύσεις • Σύμφωνο προαιρέσεως • Δικαίωμα προαιρέσεως (option)55
 • [15] Ακυρότητα αιτιώδους δικαιοπραξίας • Καταδολίευση δανειστών • Η αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής58
 • [16] Ακύρωση σύμβασης λόγω απειλής • Αντιπροσώπευση • Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων61
 • [17] Δικαιοπραξία χωρίς πληρεξουσιότητα • Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού • Αδικοπραξία • Ικανότητα για δικαιοπραξία (ΑΚ 134)64
 • [18] Κατάρτιση της σύμβασης πώλησης • Ουσιώδης πλάνη ως προς το πρόσωπο του αγοραστή • Μεταβίβαση κινητού από μη κύριο • Σύσταση ενεχύρου από μη κύριο67
 • Δικαιοπραξιεσ71
 • Κεφaλαιο Τρiτο71
 • [19] Εμπράγματη σύμβαση υπέρ τρίτου • Εύρεση θησαυρού • Μεταβίβαση κινητού από μη κύριο • Εσφαλμένη χρονολογία σε ιδιόγραφη διαθήκη71
 • [20] Kτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο • Κτήση σε «αγορά» (ΑΚ 1039) • Σύμβαση έργου75
 • [21] Χρησικτησία ακινήτου • Ευεργέτημα απογραφής • Εκποίηση ακινήτου κατά την ΑΚ 190878
 • [22] Συστατικά και παραρτήματα • Έκταση της υποθήκης • Εγγύηση • Μεταβίβαση ομάδας περιουσίας (ΑΚ 479)80
 • [23] Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1010, 1011) • Άσκηση και μεταβίβαση της επικαρπίας83
 • [24] Επαγωγή κληρονομίας • Αρχή της δημοσιότητας • Χρησικτησία • Προσαύξηση χρόνου σε χρησικτησία85
 • [25] Διάταξη υπέρ συζύγου κατά την ΑΚ 1785 • Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου από μη κύριο • Ακύρωση της μεταγραμμένης σύμβασης κατά την ΑΚ 1204 • Σύμβαση Leasing88
 • [26] Πώληση κινητού με παρακράτηση της κυριότητας • Καλόπιστη κτήση κινητών • Καλόπιστη κτήση ανώνυμων τίτλων • Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων • Αγωγή περί κλήρου92
 • [27] Έμμεση αντιπροσωπεία • Κτήση κυριότητας κινητού με προαντιφώνηση της νομής • Καταδολίευση δανειστών95
 • [28] Παρακαταθήκη • Πληρεξουσιότητα βάσει φαινομένου δικαίου • Υπαίτια αδυναμία παροχής • ΓΟΣ99
 • Νομh Και Κυριoτητα103
 • Κεφαλαιο Τεταρτο103
 • [29] Δωρεά υπό αναβλητική αίρεση • Διάκριση μεταξύ υποσχετικής σύμβασης και σύμβασης περί μεταβιβάσεως της κυριότητας • Μεταβίβαση του αντικειμένου της δωρεάς κατά τη διάρκεια εκκρεμότητας της αίρεσης103
 • [30] Παρακαταθήκη • Ευθύνη προστήσαντος • Καλόπιστη κτήση κλοπιμαίου κινητού106
 • [31] Μίσθωση πράγματος • Ευθύνη ξενοδόχου (ΑΚ 834) • Αδικοπραξία109
 • [32] Σύμβαση εργασίας • Υπερημερία εργοδότη • Αδυναμία παροχής του εργαζομένου • Ανωτέρα βία112
 • [33] Μίσθωση πράγματος • Καταγγελία υπό αίρεση • Εκπομπές θορύβου • Υποχρέωση ανοχής115
 • [34] Τιμαριθμική ρήτρα • Ρήτρα αξίας είδους • Τόπος και χρόνος εκπλήρωσης της παροχής118
 • [35] Ευθύνη ξενοδόχου • Ζημία τρίτου • Αδικοπραξία121
 • [36] Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένου και αποστολή • Συγκέντρωση του γένους • Μεταβίβαση κυριότητας του πωληθέντος • Ζημία τρίτου • Φορτωτική124
 • [37] Σύμβαση έργου • Βοηθός εκπλήρωσης • Προστηθείς • Αδικοπραξία • Αντιπροσωπεία129
 • [38] Πώληση με παρακράτηση της κυριότητας • Πρόωρη καταβολή • Δημόσια κατάθεση • Σύγκρουση διαλυτικής αίρεσης και καλόπιστης κτήσης κινητού132
 • [39] Ενοχή γένους • Άτοκο δάνειο • Ο κίνδυνος επί πωλήσεως • Χρόνος παροχής • Ζημία τρίτου135
 • [40] Αστική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα • Σιωπηρή ανανέωση διάρκειας • Τακτική καταγγελία • Θάνατος εταίρου και μισθωτή • Εις ολόκληρον ενοχή • Σύγχυση και υποκειμενική ενέργεια αυτής • Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής138
 • [41] Μίσθωση • Καθυστέρηση μισθωμάτων • Κακή χρήση μισθίου • Συνδρομή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης • Παραγραφή αξιώσεων142
 • [42] Σύμβαση έργου • Απώλεια ύλης • Αδικοπραξία • Πρόστηση • Ευθύνη οφειλέτη κατά την ΑΚ 334 • Κτήση κλαπέντος κινητού από μη κύριο145
 • [43] Σύμβαση έργου • Υπερημερία • Ποινική ρήτρα • Αδικαιολόγητος πλουτισμός • Παραγραφή αξιώσεων εργολάβου148
 • [44] Σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή • Τύπος • Μεταγραφή • Αυτοσύμβαση • Προστασία από διατάραξη της νομής151
 • [45] Άφεση χρέους • Αρχή παρεπομένου του ενέχυρου • Εξασφάλιση φυσικής (ατελούς) ενοχής154
 • [46] Παρακαταθήκη • Προστασία των μερών από προσβολή τρίτου • Συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη157
 • [47] Σύμβαση υπέρ τρίτου • Τύπος • Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας159
 • [48] Μίσθωση κατοικίας • Εκπομπές θορύβου • Αγωγή παράλειψης της προσβολής • Πραγματικό ελάττωμα στη σύμβαση μίσθωσης161
 • Συμβατικεσ Σχεσεισ165
 • Κεφαλαιο Πεμπτο165
 • [49] Προστασία δουλείας • Νομικό ελάττωμα στην πώληση • Μερισμός των χρεών της κληρονομίας • Υποκατάσταση τρίτου στα δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή (ΑΚ 1298,1294)165
 • [50] Σύναψη σύμβασης • Πρόταση και πρόσκληση για την υποβολή προτάσεως • Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης πώλησης • Αδυναμία παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις168
 • [51] Παρακαταθήκη • Βοηθός εκπλήρωσης • Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη • Συμφωνία απαλλαγής κατά την ΑΚ 334 § 2 • Γενικοί Όροι Συναλλαγών171
 • [52] Υπερημερία οφειλέτη • Έμμεσα ζημιωθέντες • Αποζημίωση τρίτων σε περίπτωση θανάτου174
 • [53] Συμβατική ευθύνη • Ευθύνη από πταίσμα του βοηθού εκπλήρωσης • Ευθύνη του οφειλέτη και του βοηθού απέναντι στον δανειστή • Αναγωγή μεταξύ τους177
 • [54] Πώληση πράγματος • Διαζευκτική ενοχή • Απλοποίησή της • Καταστροφή της μιας παροχής μετά την απλοποίηση της ενοχής • Δεν οφείλεται η σωζόμενη παροχή180
 • [55] Πώληση • Πραγματικά ελαττώματα • Υπαναχώρηση • Ακύρωση της σύμβασης λόγω απάτης182
 • [56] Πώληση • Πραγματικά ελαττώματα • Υπαναχώρηση • Αποζημίωση • Περαιτέρω ζημία • Πρόστηση • Βλάβη της υγείας συζύγου • Δικαιούχοι αποζημίωσης186
 • [57] Πώληση κινητού • Κίνδυνος τυχαίας καταστροφής του πράγματος • Ανώμαλη εξέλιξη αμφοτεροβαρούς σύμβασης • Αδικοπραξία192
 • [58] Μίσθωση πράγματος • Πλημμελής εκπλήρωση σύμβασης έργου • Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου • Αδικοπραξία • Πρόστηση • Συμψηφισμός195
 • [59] Παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων • Αδικοπραξία • Αδικαιολόγητος πλουτισμός • Διοίκηση αλλοτρίων • Διάθεση από μη δικαιούχο199
 • Ανωμαλη Εξελιξη Τησ Ενοχησ203
 • Κεφαλαιο Εκτο203
 • [60] Αιτιώδης χαρακτήρας της εμπράγματης δικαιοπραξίας • Κληροδοσία • Σύσταση υποθήκης με διαθήκη • Δικαίωμα προσφοράς και υποκατάστασης του ενυπόθηκου δανειστή203
 • [61] Αναγωγή και υποκατάσταση του εγγυητή (ΑΚ 858) • Αδικοπρακτική ευθύνη • Αδικαιολόγητος πλουτισμός207
 • [62] Καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού210
 • [63] Ενέχυρο υπέρ απαίτησης υπό αίρεση • Παράδοση της νομής με έκταξη • Ενεχυρική τάξη214
 • [64] Πώληση πράγματος με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή • Καλόπιστη κτήση κινητού ηρτημένης της αιρέσεως (ΑΚ 206, 1036)217
 • [65] Δωρεά ακινήτου συνεπεία απάτης • Προσημείωση υποθήκης • Έλλειψη κυριότητας του υποθηκικού οφειλέτη221
 • [66] Πώληση κινητού με τον όρο επιφύλαξης της κυριότητας • Υπερημερία οφειλέτη • Δικαίωμα προσδοκίας και μεταβίβαση αυτού • Προστασία αγοραστή και πωλητή σε περίπτωση κλοπής • Πώληση κινητού από μη κύριο με τον όρο διατήρησης της κυριότητας224
 • [67] Ακυρότητα υποθήκης λόγω έλλειψης κυριότητας • Ίαση ακυρότητας κατά την ΑΚ 239 • Ενέχυρο • Αρχή χρονικής προτεραιότητας228
 • [68] Πώληση κινητού με παρακράτηση της κυριότητας • Μεταβίβαση της προσδοκίας κυριότητας • Νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή στην προσδοκία κυριότητας231
 • [69] Πώληση και υπαναχώρηση • Ενέχυρο επί ενυπόθηκης απαίτησης • Σύσταση ενεχύρου • Είσπραξη ενεχυρασμένης απαίτησης • Επιτρεπόμενες ενστάσεις • Αποσβεστική προθεσμία • Απόσβεση ενεχύρου και υποθήκης234
 • [70] Σύμβαση δανείου και σύμβαση εγγυήσεως • Συρροή εγγυήσεως και υποθήκης για την εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή • Δικαίωμα αναγωγής μεταξύ εγγυητή και ενυπόθηκου οφειλέτη239
 • [71] Η εκποίηση μισθίου • Η δύναμη της παρακολούθησης των εμπράγματων δικαιωμάτων • Προσημείωση • Υποθηκική τάξη • Ασφάλιση ενυποθήκου • Απόσβεση υποθήκης • Έκταση υποθηκικής υπεγγυότητας του ακινήτου243
 • [72] Πώληση με παρακράτηση της κυριότητας • Υπαναχώρηση • Εξασφαλιστική εκχώρηση μελλοντικής απαιτήσεως • Σύγκρουση μεταξύ περισσότερων εκχωρήσεων της ίδιας απαίτησης248
 • Εξασφαλιση Των Πιστωσεων251
 • Κεφαλαιο Εβδομο251
 • [73] Μνηστεία • Οι αξιώσεις των ΑΚ 1347, 1348 • Aδικαιολόγητος πλουτισμός κατά τις ΑΚ 904, 909, 912, 913 • Αδικοπραξία κατά την ΑΚ 919251
 • [74] Σύμβαση πώλησης με όρο παρακράτησης της κυριότητας του πωληθέντος πράγματος (ΑΚ 532) • Συστατικά πράγματα • Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού255
 • [75] Πώληση κινητού • Διμερής πλάνη στη βούληση • Αδικαιολόγητος πλουτισμός258
 • [76] Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά ανηλίκου • Αδικοπραξία • Διοίκηση αλλοτρίων261
 • [77] Έμμεση αντιπροσώπευση • Εντολή • Πώληση σε ανήλικο • Αδικαιολόγητος πλουτισμός265
 • Αδικαιολογητος Πλουτισμοσ271
 • Κεφαλαιο Ογδοο271
 • [78] Προσβολή προσωπικότητας • Ευθύνη από δυσφημιστικές διαδόσεις (ΑΚ 920) • Αποκατάσταση ηθικής βλάβης νομικού προσώπου • Αντίθεση δικαιοπραξίας στα χρηστά ήθη271
 • [79] Αιτιώδης συνάφεια • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (ΑΚ 932 εδ. γ΄) • Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο275
 • [80] Ευθύνη από διαπραγματεύσεις • Ζημία τρίτου279
 • [81] Ευθύνη προστήσαντος (ΑΚ 922) • Θανάτωση προσώπου (ΑΚ 928) • Δικαιώματα κυοφορουμένου (ΑΚ 36, 1711) • Ευθύνη πλειόνων για την αυτή ζημία281
 • [82] Σύμβαση και σχέση φιλοφροσύνης • Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου • Αδικοπρακτική ευθύνη • Πρόστηση • Ευθύνη του νομικού προσώπου από πράξεις ή παραλείψεις των αντιπροσωπευτικών οργάνων του • Δικαίωμα αναγωγής285
 • [83] Πώληση • Ανυπαίτια αδυναμία παροχής • Αδικοπρακτική ευθύνη • Ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα290
 • Αδικοπραξιεσ295
 • Κεφαλαιο Ενατο295
 • [84] Ακυρωσία της εκούσιας αναγνώρισης • Σοκίνεια ρήτρα • Η ακυρότητα στην ΑΚ 1829295
 • [85] Διακοπή έγγαμης συμβίωσης • Διατροφή συζύγου • Διατροφή τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου298
 • [86] Διακοπή έγγαμης συμβίωσης • Διατροφή • Διαζύγιο • Οικογενειακή στέγη301
 • [87] Εντολή αγοράς ακινήτου • Πληρεξουσιότητα • Τύπος • Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού • Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα • Ανύπαρκτη χρονολογία σε ιδιόγραφη διαθήκη304
 • [88] Συναινετικό διαζύγιο και ελαττώματα συμφωνίας των συζύγων για την έκδοσή του • Συμβιβασμός ως προς τα δικαιώματα διατροφής και συμμετοχής στα αποκτήματα • Ανήθικη αίρεση308
 • [89] Εκούσια και δικαστική αναγνώριση • Διαζύγιο και ισχυρός κλονισμός γάμου • Νόμιμη μοίρα • Έκπτωση (παραίτηση) μεριδούχου κατά την ΑΚ 1826311
 • [90] Τεκμήριο καταγωγής από γάμο • Προσβολή της πατρότητας • Εκούσια ή δικαστική αναγνώριση • Αμφιβολία ως προς τον τιμώμενο (ΑΚ 1793)315
 • [91] Ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση άγαμης γυναίκας • Συναίνεση του συντρόφου της και ανάκληση αυτής • Προσβολή εκούσιας αναγνώρισης από τους γονείς του συντρόφου318
 • [92] Ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση της συζύγου παρόλο που ο σύζυγός της είχε συναινέσει σε ομόλογη • Προσβολή της πατρότητας • Διαζύγιο • Προσβολή της προσωπικότητας322
 • Οικογενειακες Σχεσεισ327
 • Κεφαλαιο Δεκατο327
 • [93] Κληρονομική διαδοχή από διαθήκη • Κληρονομητήριο και το εξ αυτού τεκμήριο • Ακυρότητα διαθήκης • Πώληση πράγματος μη ανήκοντος στην κληρονομία • Δικαιώματα του τρίτου κυρίου327
 • Κληρονομικεσ Σχεσεισ-24
 • [94] Προσδιορισμός της κληρονομίας (ΑΚ 1831) • Υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράς • Νόμιμη μοίρα • Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στην ΑΚ 913332
 • [95] Ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης • Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου336
 • [96] Ανάκληση διαθήκης • Κατάλειψη νόμιμης μοίρας με κληροδοσία • Προσβολή νόμιμης μοίρας • Πώληση κληρονομιαίου κινητού από τον νομιζόμενο κληρονόμο339
 • [97] Νόμιμη μοίρα • Εν ζωή παροχές του κληρονομουμένου • Μέμψη άστοργης δωρεάς • Αδικαιολόγητος πλουτισμός342
 • [98] Άμεση κληροδοσία • Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο • Σύσταση υποθήκης • Προστασία κυρίου ακινήτου345
 • [99] Αναξιότητα κληρονόμου • Δικαιώματα του υπερθεματιστή • Περιορισμένη προσωπική δουλεία • Προστασία του δουλειούχου349
 • [100] Εγκατάσταση σε κοινή μερίδα • Επαγωγή κληρονομίας για ακίνητα • Ευθύνη από πτώση κτίσματος • Δικαστική αναγνώριση τέκνου • Παράλειψη μεριδούχου από τον διαθέτη κατά την ΑΚ 1786353
 • [101] Διαθήκη • Κληρονομητήριο • Εκποίηση κληρονομιαίων από τον αναγραφόμενο ως κληρονόμο • Προστασία πραγματικού κληρονόμου • Κτήση κινητών από μη κύριο357
 • [102] Ιδιόγραφη διαθήκη • Κύρος προσθήκης γραμμένης από άλλον με τη συναίνεση του διαθέτη • Απαιτήσεις από αδικοπραξία • Βλάβη του σώματος ή της υγείας361
 • [103] Εκτελεστής διαθήκης • Σχέση του με τους κληρονόμους • Ανήλικος κληρονόμος και αποκλεισμός της διοίκησης των κληρονομιαίων από τους γονείς του • Κληρονομητήριο • Διάθεση από μη δικαιούχο • Κτήση κυριότητας από τον καλόπιστο τρίτο • Εκμίσθωση από μη δικαιούχο • Αποβολή από τη νομή365
 • [104] Ακυρότητα διαθήκης • Ερμηνεία διαθήκης με βάση στοιχεία εκτός αυτής • Ερμηνευτική διάταξη. • Αγωγή περί κλήρου • Περιεχόμενο αυτής • Διακοπή παραγραφής • Χρησικτησία369
 • [105] Ιδιόγραφη διαθήκη • Μεταγενέστερη μυστική διαθήκη και ανάληψη αυτής • Πλασματική ανάκληση διαθήκης • Διάταξη υπέρ συζύγου και αγωγή διαζυγίου • Εξ αδιαθέτου διαδοχή373
 • [106] Αίρεση χηρείας σε διαθήκη • Κληρονομική διαδοχή • Διάθεση αντικειμένων της κληρονομίας κατά την ΑΚ 1937 • Κτήση κινητού από μη κύριο376
 • [107] Υποθήκη σε κυριότητα υπό αίρεση • Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής • Επιτροπεία • Δωρεά • Ανάκληση δωρεάς κατά την ΑΚ 512379
 • [108] Εικονική διαθήκη • Κληρονομική σύμβαση383
 • [109] Διατροφή κατιόντος • Εξάρτηση διαθήκης από γνώμη άλλου κατά την ΑΚ 1789385
 • [110] Κληρονομητήριο • Έκταση δημόσιας πίστης κληρονομητηρίου (ΑΚ 1963) • Εκποίηση του μισθίου κατά την ΑΚ 615387
 • [111] Κατάλειψη νόμιμης μοίρας με επικαρπία και ψιλή κυριότητα • Περιορισμός στη νόμιμη μοίρα • Επικαρπία • Εκπλειστηρίαση τίτλων390
 • [112] Εξ αδιαθέτου διαδοχή • Συνεισφορά • Θάνατος δηλούντος μετά την πρόταση για σύναψη συμβάσεως (ΑΚ 167, 188)393
 • [113] Προσβολή νόμιμης μοίρας • Καλόπιστη κτήση κινητού από μη κύριο • Έννοια «απολωλότος» κατά την ΑΚ 1038 • Καταπίστευμα του υπολοίπου (ΑΚ 1939)396
 • [114] Εγκατάσταση κληρονόμων σε ποσοστά που εξαντλούν τον κλήρο (ΑΚ 1805 § 2) • Νόμιμη μοίρα συζύγου • Εικονικότητα399
 • [115] Δήλωση αποποίησης της κληρονομίας: τύπος, αίρεση, πλάνη402
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ405
 • 0
 • 0