Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-178-1
Σελίδες: 416
Επιμέλεια: Ν. Φαραντούρης
Συνεργασία: Α. Γουργουρίνης, Α. Δαγούμας, Γ. Ζαραφωνίτης, Κ. Καρακίτσου, Τ. Κοσμίδης, Μ. Κρητικός, Ε. Μπατσαρά, Σ. Μπίκος, Ν. Νικητάκος, Λ. Νικολόπουλος, Α. Παπανικολάου, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαννάτος, Ν. Τζουγανάτος, Μ. Χαροκόπος, Χ. Χασάπης, Χ. Ψαραύτης

Το συλλογικό έργο «Ενέργεια – Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές» αποτελεί τον Β΄ Διεπιστημονικό Τόμο για την Ενέργεια, καρπό του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2012-2013 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του LNG Forum στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αυτήν την φορά με έμφαση στη σχέση Ενέργειας, Ναυτιλίας και Θαλασσίων Μεταφορών. Επιστήμονες κύρους αναλύουν επίκαιρα θέματα που αναφύονται κατά τη θαλάσσια μεταφορά υδρογονανθράκων: ζητήματα δικαίου, οικονομίας, πολιτικής καθώς και αμιγώς τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την καινοτομία και την αποδοτικότητα της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαιοειδών και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η ύλη διαρθρώνεται σε τέσσερις Ενότητες: Στην Ενότητα Ι «Θεσμικές πτυχές της εκμετάλλευσης και θαλάσσιας μεταφοράς Υδρογονανθράκων», εξετάζεται το Διεθνές δίκαιο αναφορικά με τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (Ε. Μπατσαρά), την αστική ευθύνη από θαλάσσια ρύπανση κατά τη μεταφορά υδρογονανθράκων (Τ. Κοσμίδης & Σ. Χασάπης), καθώς και ζητήματα δικαιοδοσίας εκ της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας (Α. Γουργουρίνης). Επίσης, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (Μ. Κρητικός). Στην Ενότητα ΙΙ «Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG): Γεωπολιτική και οικονομική διάσταση», αρχικά σκιαγραφείται η γεωπολιτική διάσταση της θαλάσσιας μεταφοράς φυσικού αερίου (Ν. Νικητάκος), προτού η ανάλυση εστιαστεί στο πρόβλημα της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ρόλο της Μεσογείου ως εναλλακτικής πηγής (Μ. Χαροκόπος). Εν συνεχεία, αναλύονται ζητήματα που αφορούν στην αξιακή αλυσίδα καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της Ελλάδος (Σ. Μπίκος), καθώς και θέματα σχετικά με την οργάνωση σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG pilot plants) σε απομακρυσμένες περιοχές (Κ. Καρακίτσου). Η Ενότητα IIΙ «Κλιματική αλλαγή & 'πράσινη' ναυτιλία», εκκινεί με το επίκαιρο ερώτημα κατά πόσο “πράσινη” και κερδοφόρος ναυτιλία είναι συμβατοί ή αντικρουόμενοι στόχοι (Χ. Ψαραύτης). Στη συνέχεια, η ανάλυση αναδεικνύει τις σύγχρονες τάσεις και πολιτικές σχετικά με την κλιματική αλλαγή με έμφαση στη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και τους αγορακεντρικούς μηχανισμούς περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Α. Δαγούμας). Η ενότητα κλείνει με σκέψεις για την ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων υπό το φώς του διεθνούς δικαίου (Γ. Παυλίδης). Η Ενότητα IV αναδεικνύει «Οικονομικές και τεχνικές πτυχές της θαλασσίων μεταφορών & ενεργειακή αποδοτικότητα». Αρχικά, εξετάζεται η χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου στην ελληνική επιβατηγό ακτοπλοΐα και συγκρίνεται το ιδιωτικό και κοινωνικό κόστος στην ελληνική ακτοπλοΐα, τα εμπόδια και οι πολιτικές ενίσχυσης του εγχειρήματος (Ε. Τζαννάτος). Στην συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώνεται σε δύο επίκαιρα τεχνικά ζητήματα αιχμής που αφορούν, αφενός, τη σχεδίαση δεξαμενοπλοίων αυξημένης αποδοτικότητας και ασφάλειας (Λ. Νικολόπουλος, Α. Παπανικολάου & Γ. Ζαραφωνίτης) και αφετέρου, τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις για τη μείωση των εκπομπών στη ναυτιλία (Ν. Τζουγανάτος).

 • -18
 • Ι. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ1
 • 1. Δια θαλάσσης μεταφορά υδρογονανθράκων και δικαιώματα παράκτιου κράτους για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης1
 • Ε. Μπατσαρά1
 • 2. Εξωσυμβατική ευθύνη προς αποζημίωση για ρύπανση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ναυτιλιακής δραστηριότητας35
 • Τ. Κοσμίδης Χ. Χασάπης35
 • 3. Προστασία ξένων επενδύσεων στον τομέα της θαλάσσιας μεταφοράς ενεργειακών πόρων και δικαιοδοσία διαιτητικών επενδυτικών δικαστηρίων της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας91
 • Α. Γουργουρίνης91
 • 4. Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια στις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου105
 • Μ. Κρητικός105
 • ΙΙ. ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ139
 • 1. Γεωπολιτική του φυσικού αερίου και ναυτιλία LNG139
 • Ν. Νικητάκος139
 • 2. Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ: Η Μεσόγειος ως εναλλακτική πηγή εφοδιασμού με ΥΦΑ153
 • M. Χαροκόπος153
 • 3. Μεταφορά και Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου: Ασφάλεια Εφοδιασμού και ο ρόλος της Ελλάδος191
 • Σ. Μπίκος191
 • 4. Σταθμοί ΥΦΑ σε απομακρυσμένες περιοχές (Small-scale LNG plants) - Εμπορική ανάλυση239
 • K. Καρακίτσου239
 • ΙΙΙ. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 'ΠΡΑΣΙΝΗ' ΝΑΥΤΙΛΙΑ269
 • 1. Πράσινη και κερδοφόρα ναυτιλία: συμβατοί ή αντικρουόμενοι στόχοι;269
 • Χ. Ψαραύτης269
 • 2. Ναυτιλία και Κλιματική Αλλαγή: Σύγχρονες Τάσεις και Πολιτικές289
 • Α. Δαγούμας289
 • 3. Μονομερής δράση, εξωεδαφική αρμοδιότητα της ΕΕ και διεθνές δίκαιο: Σκέψεις για την ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων309
 • Γ. Παυλίδης309
 • ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ327
 • 1. Η χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου της εσωτερικής επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα (έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση)327
 • Ε. Τζαννάτος327
 • 2. Ολιστικές μέθοδοι για τη βέλτιστη σχεδίαση και λειτουργία δεξαμενοπλοίων339
 • Λ. Νικολόπουλος, Α. Παπανικολάου, Γ. Ζαραφωνίτης339
 • 3. Σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις για τη μείωση των εκπομπών στη ναυτιλία383
 • Ν. Τζουγανάτος383
 • 0
 • 0