Ειδικά θέματαΗλεκτρονικές συναλλαγέςΠροστασία καταναλωτώνΑθέμιτος και ελεύθερος ανταγωνισμόςΠροστασία προσωπικών δεδομένων

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-179-8
Σελίδες: 248
Συγγραφέας: Π. Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου

Η έκδοση «Δίκαιο Συναλλαγών» επιχειρεί να παρουσιάσει και αναλύσει σύγχρονα ειδικά νομικά ζητήματα των συναλλαγών, ιδίως όπως αυτά διαμορφώνονται λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας και εν γένει των νέων τεχνικών μέσων. Το έργο δομείται σε τέσσερα κύρια κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου αναλύονται θέματα όπως τα είδη και οι μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, το διαδίκτυο, η κοινωνία της πληροφορίας, η μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία-spam κ.λπ. και την προστασία του καταναλωτή, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συμβάσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος (Οδηγίες 97/7/ΕΚ, 2011/83/ΕΚ, Ν 2251/1994), στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι πράξεις ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν 3959/2011 και 146/1914 αντιστοίχως) κατά τις συναλλαγές, και τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. To έργο«Δίκαιο Συναλλαγών» αποτελεί ένα σύγχρονο εγχειρίδιο τόσο για τον φοιτητή, όσο και για τον νομικό της πράξης.

 • -18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και προστασία του καταναλωτή1
 • 1.1. Γενικά1
 • 1.2. Ιστορική αναδρομή και ορισμός ηλεκτρονικού εμπορίου2
 • 1.3. Είδη και μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείν4
 • 1.3.1. Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)5
 • 1.3.1.1. Βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος5
 • 1.3.2. Ηλεκτρονικό εμπόριο και τραπεζικές συναλλαγές 6
 • 1.3.2.1. E-BANKING6
 • 1.3.2.2. MOBILE BANKING6
 • 1.3.2.3. PHONE BANKING6
 • 1.4. Παροχές του διαδικτύου προ τους χρήστες του 9
 • 1.4.1. Πληροφόρηση9
 • 1.4.2. Επικοινωνία9
 • 1.4.3. Αγορές 9
 • 1.4.4. Υπηρεσίες10
 • 1.4.5. Διανομή προσωπικών δημιουργιών10
 • 1.4.6. Παγκόσμια παρουσία και επιλογή10
 • 1.4.7. Βελτίωση των όρων ανταγωνισμού 10
 • 1.4.8. Μείωση των εξόδων και αντίστοιχη πτώση των τιμών 11
 • 1.5. Η κοινωνία της πληροφορίας11
 • 1.5.1. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 14
 • 1.5.1.1. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου20
 • 1.6. Η σύναψη μιας ηλεκτρονικής σύμβασης 21
 • 1.6.1. Κατάρτιση μέσω e-mail21
 • 1.6.2. Κατάρτιση απευθείας -on line- μέσω internet21
 • 1.6.3. Ηλεκτρονική δήλωση βούλησης και έγκυρη διαβίβασή-18
 • της μέσω Internet22
 • 1.6.3.1. Πρόταση/αποδοχή23
 • 1.7. Έννοια του καταναλωτή και υποχρέωση πληροφόρησης25
 • 1.7.1. Η πληροφόρηση στα πλαίσια προστασίας-18
 • του «μέσου συνετού» καταναλωτή29
 • 1.8. Υποχρεώσεις των φορέων και των κρατών-μελών30
 • 1.9. Εμπορικές επικοινωνίες31
 • 1.9.1. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία32
 • 1.10. Συμπεράσματα32
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ35
 • Συμβάσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος35
 • 2.1. Γενικά35
 • 2.1.1. Έννοια της εξ αποστάσεως σύμβασης36
 • 2.1.2. Έννοια του καταναλωτή και του προμηθευτή38
 • 2.1.3. Είδη μέσων τεχνικής επικοινωνίας 40
 • 2.1.4. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων41
 • 2.1.5. Ενημέρωση και πληροφόρηση του καταναλωτή στις εξ αποστάσεως συμβάσεις44
 • 2.1.5.1. Κατά τις νομοθετικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 97/7/ΕΚ44
 • 2.1.5.2. Κατά τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν 2251/199445
 • 2.1.5.3. Κατά τις νομοθετικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΚ48
 • 2.1.5.3.1. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως κατά την Oδηγία 2011/83/ΕΚ51
 • 2.1.6. Δικαίωμα υπαναχώρησης53
 • 2.1.6.1. Κατά την Οδηγία 97/7/ΕΚ53
 • 2.1.6.2. Κατά το άρθρο 4 του Ν 2251/199455
 • 2.1.6.3. Κατά την Οδηγία 2011/83/ΕΚ57
 • 2.1.6.3.1. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης57
 • 2.1.6.3.2. Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης60
 • 2.1.6.3.3. Τρόποι υπαναχώρησης61
 • 2.1.6.3.4. Αποτελέσματα της υπαναχώρησης61
 • 2.1.6.3.5. Υποχρεώσεις του εμπόρου σε περίπτωση υπαναχώρησης62
 • 2.1.6.3.6. Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης62
 • 2.1.6.3.7. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης64
 • 2.1.6.3.8. Παράδοση65
 • 2.1.6.3.9. Μετάθεση κινδύνου66
 • 2.1.6.3.10. Πρόσθετες πληρωμές67
 • Οι πωλήσεις μικροπωλητών80
 • Οι συμβάσεις που αφορούν ακίνητα 81
 • Οι συμβάσεις για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση81
 • Οι συμβάσεις βάσει καταλόγου82
 • 2.2. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος67
 • 2.2.1. Ρυθμίσεις της νέας Οδηγίας 2011/83/ΕΚ67
 • 2.2.1.1. Ειδικές απαιτήσεις στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος69
 • 2.2.2. Ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας70
 • 2.2.2.1. Η προθεσμία της υπαναχώρησης73
 • 2.2.2.2. Η διαμόρφωση των σχέσεων στο ενδιάμεσο διάστημα73
 • 2.2.2.3. Η παροχή του καταναλωτή 74
 • 2.2.2.4. Η παροχή του προμηθευτή75
 • 2.2.2.5. Οι υποχρεώσεις του καταναλωτή ως προςτο αποστελλόμενο πράγμα75
 • 2.2.2.6. Οι περιπτώσεις αυξημένης ευθύνης76
 • 2.2.2.7. Συνέπειες άσκησης υπαναχώρησης.78
 • 2.2.2.8. Συνέπειες σε περίπτωση μη άσκησης υπαναχώρησης78
 • 2.2.2.9. Οι εξαιρούμενες συμβάσεις80
 • 2.2.3. Συμπεράσματα82
 • 2.3. Συμβάσεις εμπορίας από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών87
 • 2.4. Ηλεκτρονικές υπογραφές96
 • 2.4.1. Γενικά96
 • 2.4.2. Νομοθετικό πλαίσιο98
 • 2.4.2.1. Η ισχύς των ηλεκτρονικών υπογραφών99
 • 2.4.2.2. Προστασία δεδομένων σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές 100
 • 2.4.2.3. Ευθύνη των παρόχων πιστοποίησης100
 • 2.5. Ηλεκτρονικές πληρωμές101
 • 2.5.1. Γενικά101
 • 2.5.2. Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία102
 • 2.5.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών - Ν 3862/2010 Υποχρέωση πληροφόρησης - ευθύνη των συμβαλλομένων103
 • 2.5.4. Συμπεράσματα108
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ109
 • Οι πράξεις ανταγωνισμού κατά τις συναλλαγές109
 • 3.1. Γενικά περί της αντίληψης των συναλλαγών στον ανταγωνισμό109
 • 3.2. Ο σκοπός του ανταγωνισμού110
 • 3.3. Το νομοθετικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό112
 • 3.4. Η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων του αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού114
 • 3.5. Τα αξιολογικά κριτήρια115
 • 3.6. Αθέμιτη και παράνομη ανταγωνιστική πράξη117
 • 3.6.1. Πράξεις προσέλκυσης πελατείας με ανταγωνιστικές πράξεις 119
 • 3.6.1.1. Παραπλάνηση119
 • 3.6.1.2. Εξαναγκασμός119
 • 3.6.1.3. Επίμονη ενόχληση 119
 • 3.6.1.4. Η εξαγορά του πελάτη - πρόσθετες παροχές120
 • 3.6.1.5. Εκμετάλλευση τυχοδιωκτικής ροπής του πελάτη122
 • 3.6.1.6. Εκμετάλλευση συναισθημάτων και εμπιστοσύνης123
 • 3.6.1.7. Εκμετάλλευση απειρίας 124
 • 3.6.2. Πράξεις παρεμπόδισης125
 • 3.6.2.1. Παρεμπόδιση απόκτησης πελατείας και παρεμπόδιση-18
 • διαφήμισης125
 • 3.6.2.2. Βλάβη της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης 125
 • 3.6.2.3. Υποτίμηση126
 • 3.6.2.4. Μποϋκοτάζ126
 • 3.6.2.5. Διαφοροποιημένη μεταχείριση127
 • 3.6.2.6. Δυσφήμιση127
 • 3.6.3. Πράξεις εκμετάλλευσης ξένης παροχής127
 • 3.6.3.1. Η «δουλική απομίμηση» της ξένης παροχής128
 • 3.6.3.2. Η απομίμηση της ξένης διαφήμισης 129
 • 3.6.3.3. Η εκμετάλλευση ξένης φήμης129
 • 3.6.3.4. Η εκμετάλλευση πνευματικών δημιουργημάτων129
 • 3.6.3.5. Η απόσπαση πελατείας ή προσωπικού129
 • 3.6.3.6. Απομίμηση διακριτικών γνωρισμάτων 130
 • 3.6.4. Πράξεις προβαδίσματος μέσω παραβάσεως νόμου-18
 • ή συμβάσεως131
 • 3.6.4.1. Παραβίαση διατάξεων με ηθικά ουδέτερο περιεχόμενο131
 • 3.6.4.2. Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεων131
 • 3.6.5. Πράξεις διακινδύνευσης της αγοράς131
 • 3.6.5.1. Η πληθωρική διανομή προϊόντων132
 • 3.6.5.2. Αποστολή προϊόντων του τύπου132
 • 3.6.5.3. Κατάχρηση της θέσης οικονομικής δύναμης 133
 • 3.7. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 133
 • 3.7.1. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές134
 • 3.7.1.1. Παραπλανητικές παραλείψεις136
 • 3.7.1.2. Περιπτώσεις παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών137
 • 3.7.2. Επιθετικές εμπορικές πρακτικές140
 • 3.7.2.1. Περιπτώσεις επιθετικών εμπορικών πρακτικών141
 • 3.7.3. Συγκριτική διαφήμιση 146
 • 3.7.3.1. Συγκαλυμμένη διαφήμιση149
 • 3.7.3.2. Η νομοθετική τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση-18
 • για τη διαφήμιση151
 • 3.8. Οι απαγορευμένες πράξεις κατά το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού154
 • 3.8.1. Απαγορευμένες συμπράξεις154
 • 3.8.1.1. Προϋποθέσεις υπαγωγής στον απαγορευτικό κανόνα156
 • 3.8.2. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης157
 • 3.8.2.1. Δεσπόζουσα και καταχρηστική θέση στην αγορά158
 • 3.8.2.2. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης159
 • 3.8.2.3. Κριτήρια για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης161
 • 3.8.2.4. Συλλογική δεσπόζουσα θέση161
 • α) Η αγορά προϊόντος 162
 • β) Σχετική γεωγραφική αγορά 163
 • γ) Ο χρονικός παράγοντας163
 • 3.8.2.5. Η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης.164
 • 3.8.3. Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 165
 • 3.8.4. Το νομοθετικό κριτήριο169
 • 3.8.5. Συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων170
 • 3.8.6. Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων 172
 • 3.8.7. Εναρμονισμένη πρακτική 172
 • 3.8.8. Συμπράξεις και καρτέλ173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ175
 • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων175
 • 4.1. Ρυθμιστικό πλαίσιο και εξαιρέσεις175
 • 4.2. Έννοιες προσωπικών δεδομένων179
 • 4.3. Προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα180
 • 4.3.1. Χαρακτηριστικά δεδομένων180
 • 4.3.2. Ύπαρξη ή μη συγκατάθεσης181
 • 4.3.3. Ανακοίνωση δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία182
 • 4.4. Προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 183
 • 4.4.1. Έννοια183
 • 4.4.2. Επεξεργασία δεδομένων χωρίς τη λήψη άδειας184
 • 4.4.3. Απόρρητα δεδομένα185
 • 4.5. Υποχρέωση ενημέρωσης186
 • 4.6. Δικαίωμα γνώσης των επεξεργασθέντων δεδομένων187
 • 4.7. Δικαίωμα αντίρρησης188
 • 4.8. Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο188
 • 4.9. Μη αναγραφή της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων192
 • 4.9.1. Δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης και απόκρυψης του καλούντος αριθμού194
 • 4.9.2. Αναγραφή στοιχείων στους τηλεφωνικούς και ηλεκτρονικούς καταλόγους.196
 • 4.9.3. Άρνηση πραγματοποίησης συγκεκριμένων επικοινωνιών196
 • 4.10. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 199
 • 4.11. Η προστασία της προσωπικότητας στο διαδίκτυο206
 • 4.12. Νέα νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ209
 • Συμπεράσματα217
 • Βιβλιογραφία225
 • Ευρετήριο231
 • 0
 • 0