Προϋποθέσεις παραδεκτού και βασίμουΈλεγχος του δικαστηρίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-185-9
Σελίδες: 368
Συγγραφέας: Φ. Αρναούτογλου

Με την επανέκδοση του έργου «Η Αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων του Ν 3886/2010» επιδιώκεται η ενημέρωση των αναγνωστών με τις επερχόμενες νομοθετικές αλλαγές στον Ν 3886/2010, λόγω της αυξημένης νομοθετικής παραγωγής και με τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις. Ο Ν 3886/2010 τροποποιήθηκε στο μεσολαβούν διάστημα με τέσσερις πρόσφατους νόμους και συγκεκριμένα με τους Ν 4055/2012 (άρθρο 63), Ν 4072/2012 (239 παρ. 8), Ν 4111/2013 (άρθρο 28) και Ν 4146/2013 (άρθρο 74). Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ διάφορες διατάξεις νομοθετημάτων με συναφές ή σχετικό περιεχόμενο, όπως τα άρθρα 89 επ. του Ν 3978/2011, το άρθρο 23 του Ν 3894/2010 και, κυρίως, τα άρθρα 1 και 2 του Ν 4013/2011. Επιπλέον η νομολογιακή παραγωγή συνεχίστηκε ακατάπαυστα, τώρα πια όχι μόνον από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και από τα Διοικητικά Εφετεία.

Με τον Ν 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» καταργήθηκε ο Ν 2522/1997 και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων υπήχθη κατά βάση στα Διοικητικά Εφετεία. Σε αντίθεση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ που τροποποίησε προηγούμενες, ο νέος Ν 3886/2010 δεν περιορίστηκε να τροποποιήσει παρά κατήργησε τον Ν 2522/1997 διατηρώντας και ενισχύοντας τον θεσμό των ασφαλιστικών μέτρων. Αφετέρου υπήγαγε όλες τις διαφορές διοικητικές και ιδιωτικές κατά πρώτη εφαρμογή του άρθρου 94 παρ. 3 Συντ. στα διοικητικά δικαστήρια και όχι πάντως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως θα περίμενε κανείς ενόψει της προηγούμενης εμπειρίας του, παρά στα Διοικητικά Εφετεία, της έδρας της αναθέτουσας αρχής, αφήνοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας μικρό μέρος υποθέσεων που δίκαζε μέχρι τότε.

Στο πρώτο μέρος του έργου εξετάζεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από την πλευρά του αιτούντος, τι δηλαδή πρέπει να γνωρίζει αυτός που θα την ασκήσει. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις παραδεκτού και βασίμου της αίτησης. Το μέρος αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους δικηγόρους. Στη συνέχεια σε ένα δεύτερο μέρος εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο κρίνει βήμα βήμα την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων το δικαστήριο. Αποσαφηνίζεται πότε αρμοδιότητα επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων έχει ο Πρόεδρος Εφετών ή ο Εφέτης του Διοικητικού Εφετείου και πότε η αρμοδιότητα παραμένει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης περιγράφεται η προδικασία, η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο γίνεται ειδική αναφορά σε μια πρωτοτυπία του Ν 3886/2010, την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά δημοσίων συμβάσεων που υπογράφηκαν και στα χρονικά όρια ισχύος του Ν 3886/2010. Αυτό το μέρος αφορά κυρίως στους δικαστές.

Προς διευκόλυνση όλων των νέων ενδιαφερομένων, και όχι μόνο, η δεύτερη έκδοση του έργου Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν 3886/2010 παρουσιάζεται υπό το φως της νεότερης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων.

Στο έργο ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο ζήτημα του παραβόλου που απαιτείται για την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετά την από 4.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 237/5.12.2012), κατʼ επίκληση της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος και του κυρωτικού της νόμου Ν 4111/2013 (Α΄ 18) και στο ζήτημα του κατά πόσο το παράβολο καταλαμβάνει τις εκκρεμείς υποθέσεις. Επίσης παρουσιάζεται η αλλαγή που επήλθε στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3886/2010 με το άρθρο 74 του άρτι εκδοθέντος Ν 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

Η παρούσα δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει ιδιαίτερο κεφάλαιο για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και στο Παράτημα Νομοθεσίας όλες τις νέες διατάξεις [Ν 4055/2012 (άρθρο 63), Ν 4072/2012 (239 παρ. 8), Ν 4111/2013 (άρθρο 28) και Ν 4146/2013 (άρθρο 74)], οι οποίες επιφέρουν αλλαγές στον Ν 3886/2010 με τις Αιτιολογικές τους Εκθέσεις.

Ως επίλογος μνημονεύονται οι διαφορές της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από την αίτηση αναστολής και επισημαίνονται οι κίνδυνοι παγίδευσης του ενδιαφερομένου που ενδεχομένως θα στερήσει την προσωρινή δικαστική προστασία που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος, αν αγνοεί τις ακριβείς προϋποθέσεις διεκδίκησής της. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -18
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ7
 • Ι. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων7
 • 1. Πεδίο εφαρμογής του Ν 3886/20108
 • α. Ποιες δημόσιες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ11
 • αα. Δημόσιες Συμβάσεις 12
 • ββ. Κατώφλι20
 • γγ. Εξαιρέσεις25
 • ααα. Άμυνα26
 • βββ. Ασφάλεια27
 • γγγ. Οι νεότερες εξελίξεις : ο Ν 3978/201128
 • β. Διαφορές που αναφύονται πριν από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 30
 • γ. Διαφορές που αναφύονται μετά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 32
 • 2. Προηγούμενη άσκηση προδικαστικής προσφυγής35
 • α. Ο κανόνας 35
 • β. Το πρόβλημα από την ύπαρξη άλλων προσφυγών37
 • γ. Η εξαίρεση : το ανεπίτρεπτο προδικαστικής προσφυγής 41
 • δ. Οι προϋποθέσεις άσκησης προδικαστικής προσφυγής 44
 • αα. Ο ενδιαφερόμενος : αυτός που έχει έννομο συμφέρον 46
 • ββ. Ασκεί μια μόνο προσφυγή 47
 • γγ. Στην αναθέτουσα αρχή : τρόπος άσκησης 51
 • δδ. Κατά της κατ’ αυτόν παράνομης πράξης ή παράλειψης 54
 • ααα. Κατά πράξης54
 • βββ. Κατά παράλειψης 58
 • γγγ. Ερμηνεία δικογράφου προσφυγής 59
 • εε. Προθεσμία άσκησης προσφυγής 60
 • ααα. Έναρξη61
 • αααα. Κατά διακήρυξης62
 • ββββ. Κατά ατομικής πράξης67
 • γγγγ. Κατά παράλειψης69
 • βββ. Διαδρομή70
 • γγγ. Λήξη 70
 • στστ. Ειδικός προσδιορισμός νομικών και πραγματικών αιτιάσεων71
 • ζζ. Κοινοποίηση προς τρίτο72
 • ε. Κρίση της αναθέτουσας αρχής επί της προσφυγής78
 • αα. Χρονικά όρια79
 • ββ. Συνέπειες αποδοχής της προσφυγής 83
 • γγ. Συνέπειες απόρριψης της προσφυγής 84
 • 3. Έννομο συμφέρον για άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων86
 • α. Γενικά86
 • β. Στόχοι ενδιαφερόμενου 89
 • αα. Συγκεκριμένη σύμβαση 89
 • ββ. Βλαπτική πράξη ή παράλειψη 91
 • γ. Έννομο συμφέρον άμεσο και ενεστώς92
 • δ. Περιπτωσιολογία94
 • αα. Έννομο συμφέρον για την προσβολή διακήρυξης95
 • ββ. Έννομο συμφέρον για την προσβολή ατομικής πράξης 99
 • 4. Προσβαλλόμενη 101
 • α. Αρχική βλαπτική πράξη 103
 • αα. Εκτελεστή 103
 • ββ. Μη εκτελεστή 103
 • β. Απόρριψη προσφυγής 104
 • αα. Ρητή απόρριψη προσφυγής104
 • ααα. Κατά διακήρυξης104
 • βββ. Κατά ατομικής πράξης 104
 • ββ. Σιωπηρή απόρριψη προσφυγής 107
 • 5. Προθεσμία άσκησης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων108
 • 6. Ειδικές περιπτώσεις απαραδέκτου 114
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις βασίμου αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων117
 • 1. Λόγοι παρανομίας προσβαλλόμενης 117
 • α. Κατηγορίες λόγων 119
 • αα. Τυπικοί λόγοι119
 • ββ. Λόγοι παράβασης νόμου κατ’ ουσίαν 122
 • ααα. Κατά διακήρυξης 123
 • βββ. Κατά ατομικής πράξης ή παράλειψης 124
 • β. Απαράδεκτο προβολής λόγων126
 • αα. Λόγοι προβαλλόμενοι χωρίς προηγούμενη προβολή με την προδικαστική προσφυγή126
 • ββ. Λόγοι προβαλλόμενοι χωρίς έννομο συμφέρον 127
 • γγ. Λόγοι ερειδόμενοι επί εσφαλμένης προϋποθέσεως130
 • δδ. Λόγοι αλυσιτελείς 130
 • εε. Λόγοι που οδηγούν σε παρεμπίπτοντα έλεγχο άλλων πράξεων 131
 • ααα. Παρεμπίπτων έλεγχος κανονιστικών πράξεων 132
 • βββ. Ειδικά : παρεμπίπτων έλεγχος διακήρυξης 132
 • γγγ. Παρεμπίπτων έλεγχος ατομικών πράξεων 134
 • 2. Αναγκαιότητα λήψης ασφαλιστικού μέτρου136
 • ΙΙΙ. Αίτημα αιτήσεως136
 • IV. Υπογραφή δικογράφου 136
 • Β. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ139
 • Ι. Αρμόδιο δικαστήριο 139
 • 1. Ιστορική αναδρομή139
 • 2. H νέα ρύθμιση 141
 • α. Ο Πρόεδρος Εφετών ή ο Εφέτης του Διοικητικού Εφετείου146
 • β. Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας147
 • ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο152
 • ΙΙΙ. Κατάθεση αιτήσεως152
 • IV. Παράβολο154
 • V. Προδικασία 161
 • 1. Πράξη Προέδρου 161
 • 2. Υποχρεώσεις αιτούντος162
 • α. Κοινοποίηση προς την αρχή 162
 • β. Κοινοποίηση προς τρίτους 166
 • 3. Υποχρεώσεις αναθέτουσας αρχής167
 • α. Αποστολή φακέλου167
 • β. Αποστολή απόψεων 172
 • VΙ. Προσωρινή διαταγή173
 • VΙΙ. Παρέμβαση175
 • VIIΙ. Πρόσθετοι λόγοι και υπομνήματα177
 • ΙΧ. Υποβολή στοιχείων180
 • Χ. Παραίτηση182
 • ΧΙ. Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου των ασφαλιστικών μέτρων182
 • 1. Εκφώνηση υποθέσεων 182
 • 2. Παράσταση διαδίκων 182
 • 3. Συζήτηση της αιτήσεως 184
 • ΧΙΙ. Κρίση δικαστηρίου185
 • 1. Έλεγχος φύσης αιτήσεως και αρμοδιότητας δικαστηρίου185
 • 2. Έλεγχος νομιμοποίησης πληρεξουσίων 190
 • 3. Έλεγχος κλήσης των κατά νόμο διαδίκων 194
 • 4. Έλεγχος αντικειμένου της δίκης 196
 • α. Πως επηρεάζεται το αντικείμενο της δίκης197
 • αα. Από νεότερες ενέργειες της αναθέτουσας αρχής 197
 • ααα. Από την υπογραφή της σύμβασης198
 • βββ. Από την εκτέλεση της σύμβασης 204
 • γγγ. Από νέες εκτελεστές πράξεις της αναθέτουσας αρχής 205
 • ββ. Νεότερες δικαστικές αποφάσεις 212
 • γγ. Συνέπειες : κατάργηση της δίκης 214
 • β. Αναβίωση του αντικειμένου της δίκης216
 • 5. Έλεγχος παραδεκτού αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων217
 • α. Έλεγχος προηγούμενης άσκησης προδικαστικής προσφυγής 218
 • β. Έλεγχος προσβαλλομένων 218
 • αα. Ρητά και καθ’ ερμηνεία προσβαλλόμενες 218
 • ααα. Πράξεις που είχαν εκδοθεί προ της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων219
 • βββ. Πράξεις που εκδόθηκαν μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 220
 • γ. Έλεγχος έννομου συμφέροντος228
 • αα. Αυτεπάγγελτος και κατόπιν ενστάσεων 228
 • ββ. Εν όψει νεότερων δεδομένων231
 • 6. Έλεγχος βασίμου αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων236
 • α. Φύση του ελέγχου237
 • β. Περιπτωσιολογία 240
 • αα. Έλεγχος επί ρητής απόρριψης για τυπικούς λόγους 240
 • ββ. Έλεγχος επί σιωπηρής απόρριψης 241
 • γγ. Έλεγχος επί ρητής απόρριψης για λόγους ουσίας242
 • γ. Εξέταση λόγων 244
 • αα. Λόγοι αυτεπάγγελτα εξεταζόμενοι 244
 • ββ. Σειρά εξέτασης λόγων245
 • γγ. Παράκαμψη προβαλλόμενων λόγων246
 • ααα. Επί υποκατάστασης αιτιολογίας246
 • βββ. Λόγοι που κατέστησαν αλυσιτελείς247
 • δ. Προϋποθέσεις αποδοχής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων248
 • αα. Σοβαρή πιθανολόγηση παράβασης κανόνα δικαίου 248
 • ββ. Αναγκαιότητα λήψης μέτρων 252
 • γγ. Μη συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος252
 • ΧΙΙΙ. Η απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων 256
 • 1. Χρόνος έκδοσης257
 • 2. Διατακτικό259
 • 3. Συνέπειες 260
 • α. Η απόφαση που απορρίπτει 261
 • β. Η απόφαση που δέχεται262
 • αα. Υποχρέωση σε συμμόρφωση 264
 • ββ. Έκταση δεδικασμένου 267
 • γγ. Δυνατότητες αντιδράσεων αναθέτουσας αρχής268
 • ααα. Επί αναστολής διακήρυξης 268
 • βββ. Επί αναστολής ατομικής πράξης 269
 • γγγ. Επί αναστολής σιωπηρής απόρριψης προσφυγής 272
 • δδ. Διάρκεια ανασταλτικού αποτελέσματος274
 • γ. Επιβολή χρηματικής κύρωσης276
 • δ. Δικαστική δαπάνη277
 • Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)307
 • Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)307
 • στο σχέδιο νόμου «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»321
 • σε σχέση με το άρθρο 63 του σχεδίου νόμου στο σχέδιο νόµου «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»332
 • σε σχέση με το άρθρο 240 του σχεδίου νόµου (ήδη άρθρο 239 του νόµου) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις»334
 • σε σχέση με το άρθρο 29 του σχεδίου νόµου (ήδη άρθρο 28 του νόµου) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του Ν 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις»335
 • τροπολογίας 374/33 29.03.2013 (ήδη άρθρου 74) του σχεδίου νόµου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»337
 • ΧΙV. Επαναφορά της υπόθεσης στο δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων278
 • XV. Η αίτηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου κατά απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων 282
 • Γ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ285
 • Δ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν 3886/2010289
 • Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ KAI ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ291
 • ΣΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ299
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ307
 • ΝΟΜΟΣ 3886/2010307
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ321
 • 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ321
 • 2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ332
 • 3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ334
 • 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ335
 • 5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ337
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ341
 • 0
 • 0