Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-186-6
Σελίδες: 272
Συγγραφέας: Α. Συκιώτου
Πρόλογος: Α. Ρουπακιώτης

Με το έργο «Το σχέδιο του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα» επιχειρείται μια κριτική των διατάξεων του νομοσχεδίου προσεγγίζοντας τα σχετικά ζητήματα με οπτική που δεν εξαντλείται μόνο στον Σωφρονιστικό Κώδικα, αλλά που εξετάζει το ζήτημα συγκριτικά, λαμβάνοντας υπόψη συναφείς διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα και αφορούν τόσο ενήλικες όσο και ανηλίκους κρατουμένους, αλλά και τις επιταγές του υπερεθνικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο διεθνών και ευρωπαϊκών κανόνων, όσο και σε επίπεδο νομολογίας του ΕΔΔΑ. Με άλλα λόγια, η μελέτη αυτή δεν αποτελεί γενική παρουσίαση του σχεδίου του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα, αλλά εστιάζει περισσότερο σε σημεία που παρουσιάζουν διαχρονικά προβλήματα ή που εμφανίστηκαν με τις προτάσεις του νομοσχεδίου. Για την ενημέρωση του αναγνώστη τόσο επί των διατάξεων του νομοσχεδίου, όσο και επί των αντίστοιχων του ισχύοντος ακόμη Σωφρονιστικού Κώδικα, παρατίθεται σχετικό παράρτημα στο οποίο ο αναγνώστης δεν έχει παρά να ανατρέξει.

Η αλήθεια είναι ότι καμιά από τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του σωφρονιστικού συστήματος δεν ήταν θαρραλέα, ούτε σε εύρος, ούτε σε ουσία, και ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει μια ευσυνείδητη «αλλαγή». Από το 1999 που τέθηκε σε εφαρμογή ο εν ισχύι Σωφρονιστικός Κώδικας (Ν 2776/1999), παρά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του, ο νομοθέτης δεν σκέφτηκε νʼ απαλλάξει τουλάχιστον το θεωρητικό πλαίσιο από τις αντιφάσεις, τις αβλεψίες και τα προφανή σφάλματα που καθιστούσαν (και μερικά συνεχίζουν να καθιστούν) την εφαρμογή των διατάξεων προβληματική στην πράξη.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα διαχρονικά προβλήματα και οι νομοθετικές αβλεψίες του σωφρονιστικού συστήματος, οι ουσιαστικές αλλαγές του Ν 4043/2012, καθώς και οι συνθήκες κράτησης στην πράξη. Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση του ισχύοντος Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν 2776/1999), του σχεδίου του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα, της Εισηγητικής Έκθεσης του Σχεδίου του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα έργο χρήσιμο και πρακτικό για κάθε ενασχολούμενο με το σωφρονιστικό μας σύστημα.

 • -18
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Μέρος πρώτο3
 • Αβλεψίες οι αειθαλείς…3
 • 1. Ο όρος «φυλακή» 3
 • 2. Εισαγωγή και τοποθέτηση του κρατουμένου5
 • 3. Πειθαρχικό Συμβούλιο8
 • 3.1. Σύνθεση8
 • 3.2. Αρμοδιότητες9
 • 3.3. Πειθαρχικές ποινές10
 • 4. Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης16
 • 5. Εργασία και απασχόληση των κρατουμένων 19
 • 5.1. Συμβούλιο Εργασίας των Κρατουμένων20
 • 5.2. Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής21
 • 6. Επικοινωνία22
 • 6.1. Επισκέψεις26
 • 6.2. Άδειες28
 • 7. Σωματική έρευνα31
 • 7.1. Σωματική έρευνα κρατουμένων και επισκεπτών31
 • 7.2. Ενδοσωματική έρευνα κρατουμένων32
 • 8. Εναλλακτικά μέτρα έκτισης της ποινής34
 • 8.1. Ημιελεύθερη διαβίωση34
 • 8.2. Τμηματική έκτιση της ποινής40
 • 9. Μεταγωγές41
 • 10. Διοικητική και δικαστική εποπτεία 43
 • 10.1. Διοικητικός έλεγχος43
 • α) Όργανο εσωτερικού ελέγχου44
 • β) Όργανο εξωτερικού ελέγχου46
 • 10.2. Δικαστικός έλεγχος47
 • α) Δικαστικός λειτουργός του καταστήματος κράτησης47
 • β) Δικαστήριο εκτέλεσης (: έκτισης) ποινών50
 • 11. Οριστική απόλυση καταδίκων51
 • 12. Μετασωφρονιστική μέριμνα52
 • Μέρος δεύτερο57
 • Οι «ουσιαστικές» αλλαγές του Ν 4043/201257
 • 1. Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο58
 • 2. Παραγραφή του αξιοποίνου και παύση της ποινικής δίωξης58
 • 3. Μετατροπή ποινών φυλάκισης σε χρηματική61
 • 4. Υφ’ όρον απόλυση62
 • 4.1. Υφ’ όρον απόλυση ενηλίκων62
 • 4.2. Υφ’ όρον απόλυση ανηλίκων66
 • Μέρος τρίτο73
 • Οι συνθήκες κράτησης στην πράξη73
 • 1. Η διαφορά μεταξύ υποχρεώσεων του σωφρονιστικού συστήματος και δικαιωμάτων των κρατουμένων 75
 • 2. Υπερπληθυσμός78
 • 3. Βία83
 • 3.1. Μορφές βίας προερχόμενες από τον κρατούμενο84
 • 3.2. Μορφές βίας προς τον κρατούμενο85
 • 4. Διάκριση καταστημάτων 86
 • 4.1. Διαχωρισμός ανηλίκων86
 • 4.2. Διαχωρισμός υποδίκων - καταδίκων87
 • 4.3. Διαχωρισμός ατόμων με ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό88
 • 4.4. Τα ειδικά κελιά 90
 • 4.5. Απομακρυσμένα καταστήματα 90
 • 4.6. Ειδικές ρυθμίσεις για κρατούμενες γυναίκες, κορίτσια και κρατούμενους γονείς92
 • 5. Συνθήκες διαβίωσης96
 • 5.1. Χώροι διαβίωσης των κρατουμένων 96
 • 5.2. Υγειονομική περίθαλψη98
 • 5.3. Έλλειψη προσωπικού100
 • 6. Εκπαίδευση - επαγγελματική κατάρτιση101
 • 6.1. Εκπαίδευση - επαγγελματική κατάρτιση κρατουμένων102
 • 6.2. Εκπαίδευση σωφρονιστικού προσωπικού104
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις107
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ114
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1114
 • ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν 2776/1999) ΦΕΚ Α΄ 291/24.12.1999114
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 114
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Άρθρα 1-7]114
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ [Άρθρα 8-10]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ [Άρθρα 11-17]120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ [Άρθρα 18-21]123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ [Άρθρα 22-33]127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ [Άρθρα 34-39]134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ138
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ [Άρθρα 40-45]138
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [Άρθρo 46]142
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ [Άρθρα 47-50]143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [Άρθρα 51-58]144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ [Άρθρα 59-64]151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [Άρθρα 65-71]154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ [Άρθρα 72-77]161
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 78-80]164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΜΕΤΑΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ [Άρθρα 81-82]165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 83-86]167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [Άρθρo 87]169
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2171
 • ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 171
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Άρθρα 1-5]171
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ [Άρθρα 6-10]174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ [Άρθρα 11-15]180
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ [Άρθρα 16-19]184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ187
 • ΤΜΗΜΑ Α΄– ΕΙΣΑΓΩΓΗ [Άρθρα 20-22]187
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΔΙΑΒΙΩΣΗ [Άρθρα 23-26]191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ [Άρθρα 27-31]193
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ [Άρθρα 32-37]197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 201
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ [Άρθρα 38-43]201
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HMEPΩN ΠΟΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [Άρθρo 44]205
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ [Άρθρα 45-48]208
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [Άρθρα 49-56]209
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ [Άρθρα 57-62]217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [Άρθρα 63-69]221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ [Άρθρα 70-75]228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 76-78]231
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΜΕΤΑΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ [Άρθρα 79-80]233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 81-86]234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΣΧΟΛΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [Άρθρο 87]237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [Άρθρα 88, δεύτερο]237
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ238
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3243
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ243
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ243
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ251
 • 0
 • 0