Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-187-3
Σελίδες: 644
Συγγραφέας: Ν. Τριάντος
Πρόλογος: Α. Χιωτέλλης

Το Αστικό δίκαιο διακρίνεται για την καθολικότητά του, γι αυτό, η συγγραφή ενός βιβλίου που πραγματεύεται, ως επιτομή, την αχανή ύλη του ισχύοντος αστικού δικαίου αποτελεί αναμφισβήτητα ένα τολμηρό εγχείρημα. Ένα εγχείρημα, το οποίο διεκπεραίωσε με μεγάλη επιτυχία ο συγγραφέας, γνωστός ήδη -μεταξύ άλλων- και από τα πρόσφατα βιβλία του «Αστικός Κώδικας, Ερμηνεία κατʼ άρθρο», 2η έκδοση, 2010, «Δικαιοπραξίες», 2011 και «Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα», 2012 (σε συνεργασία με την κα Π. Βαφειάδου).

Ο συγγραφέας κατόρθωσε να συμπυκνώσει σε (μόλις) 577 σελίδες την παρουσίαση όλων των αστικού δικαίου ρυθμίσεων, ακόμη και εκείνων που περιέχονται σε κρίσιμα ειδικά νομοθετήματα εκτός του Αστικού Κώδικα, όπως π.χ. στο Ν 3719/2008.

Το έργο περιέχει παρουσίαση της θεωρίας και του δόγματος του αστικού δικαίου που συμπληρώνεται με τα απαραίτητα για την κατανόηση και συγκεκριμενοποίηση των αναφυόμενων ζητημάτων παραδείγματα. Βρίσκεται σε γόνιμο διάλογο με τη νομολογία, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να γνωρίζει τις λύσεις που έχουν δώσει τα ελληνικά δικαστήρια σε κρίσιμα και αμφιλεγόμενα νομικά ζητήματα αστικού δικαίου.

Η παρούσα έκδοση είναι απαραίτητη στον νομικό της πράξης, για έναν αρχικό και γρήγορο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις, τη θεωρία, το δόγμα και τη νομολογία του αστικού δικαίου προς επίλυση των ζητημάτων που τον απασχολούν. Θα αποδειχθεί δε, πολύτιμη για τους φοιτητές, ιδίως των προχωρημένων εξαμήνων, ενόψει των εξετάσεων που απαιτούν συνολική επισκόπηση και γνώση της ύλης του αστικού δικαίου, για γρήγορη επανάληψη και αυτοέλεγχο, σε συνδυασμό βέβαια με την πάντοτε απαραίτητη μελέτη του κειμένου των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

 • -44
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Οι κανόνες δικαίου γενικά1
 • 1. Έννοια του κανόνα δικαίου1
 • 2. Δίκαιο και ηθική1
 • 3. Εθιμοτυπία2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διαίρεση του δικαίου3
 • 1. Γενικά3
 • 2. Δημόσιο δίκαιο και κλάδοι αυτού3
 • α. Έννοια3
 • β. Κλάδοι του δημοσίου δικαίου3
 • 3. Ιδιωτικό δίκαιο και κλάδοι αυτού4
 • α. Έννοια4
 • β. Κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου4
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πηγές του δικαίου6
 • 1. Έννοια των πηγών του δικαίου6
 • 2. Πρωτογενείς πηγές του δικαίου6
 • α. Νόμος6
 • i. Έννοια νόμου6
 • ii. Ουσιαστικός και τυπικός νόμος7
 • iii. Έναρξη ισχύος του νέου νόμου7
 • iv. Κατάργηση του νόμου8
 • v. Αναδρομική δύναμη του νόμου8
 • β. Έθιμο10
 • i. Έννοια και στοιχεία του εθίμου10
 • ii. Διακρίσεις του εθίμου10
 • iii. Κατάργηση του εθίμου11
 • γ. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου11
 • δ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης11
 • i. Πηγές του ενωσιακού δικαίου11
 • ii. Αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου11
 • iii. Αρχή της άμεσης εφαρμογής12
 • 3. Δευτερογενείς πηγές του δικαίου12
 • α. Γενικά12
 • β. Συνήθειες - Συναλλακτικά ήθη12
 • γ. Χρηστά ήθη13
 • δ. Καλή πίστη13
 • ε. Διεθνείς συμβάσεις13
 • στ. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις13
 • ζ. Νομολογία13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διακρίσεις κανόνων δικαίου και ερμηνεία αυτών14
 • 1. Είδη κανόνων δικαίου14
 • α. Γενικά14
 • β. Γενικοί και τοπικοί14
 • γ. Γενικοί και ειδικοί14
 • δ. Ατομικού δικαίου14
 • ε. Απαγορευτικοί, επιτακτικοί, επιτρεπτικοί15
 • στ. Αναγκαστικού και ενδοτικού δικαίου15
 • ζ. Αυστηρού και επιεικούς δικαίου15
 • η. Αυτοτελείς και μη αυτοτελείς15
 • θ. Κανονικού και εξαιρετικού δικαίου15
 • ι. Ερμηνευτικοί κανόνες, νόμιμα τεκμήρια, πλάσματα δικαίου, γενικές ρήτρες16
 • i. Ερμηνευτικοί κανόνες16
 • ii. Πλάσμα δικαίου16
 • iii. Νόμιμα τεκμήρια16
 • iv. Γενικές ρήτρες16
 • ια. Συμπληρωματικοί κανόνες17
 • 2. Περιεχόμενο και εφαρμογή του κανόνα δικαίου17
 • 3. Συρροή κανόνων δικαίου17
 • 4. Ερμηνεία των κανόνων δικαίου18
 • α. Έννοια ερμηνείας18
 • β. Είδη ερμηνείας18
 • i. Αυθεντική και επιστημονική ερμηνεία18
 • γ. Μέθοδοι ερμηνείας19
 • i. Γενικά19
 • ii. Γραμματική ερμηνεία19
 • iii. Συστηματική ερμηνεία19
 • iv. Ιστορική ερμηνεία20
 • v. Τελολογική ερμηνεία20
 • vi. Η εναρμονισμένη με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία20
 • δ. Συμπληρωματική ερμηνεία20
 • ε. Ερμηνευτικά επιχειρήματα21
 • στ. Κενά δικαίου22
 • i. Έννοια του κενού22
 • ii. Διάκριση των κενών22
 • α. Φυσικο προσωπο-44
 • ζ. Αναλογία νόμου και δικαίου22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Υποκείμενα του δικαίου24
 • 1. Ικανότητα δικαίου24
 • 2. Στοιχεία εξατομίκευσης του προσώπου25
 • 3. Ύπαρξη και τέλος του προσώπου27
 • α. Ύπαρξη του προσώπου27
 • β. Τέλος του προσώπου28
 • γ. Αφάνεια29
 • 4. Δικαίωμα στην προσωπικότητα30
 • α. Έννοια και περιεχόμενο του δικαιώματος επί της προσωπικότητας30
 • β. Προστατευόμενα αγαθά30
 • γ. Φύση του δικαιώματος επί της προσωπικότητας32
 • δ. Προστασία της προσωπικότητας33
 • i. Προσβολή της προσωπικότητας33
 • ii. Λόγοι που αίρουν το παράνομο της προσβολής33
 • iii. Προστασία στην προσωπικότητα προσώπου που έχει πεθάνει34
 • ε. Νομικά πρόσωπα34
 • στ. Αξιώσεις από την προσβολή της προσωπικότητας35
 • ζ. Η αξίωση για ικανοποίηση ηθικής βλάβης35
 • η. Η αξίωση για αποζημίωση κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες35
 • 5. Δικαίωμα στο όνομα36
 • α. Έννοια, φύση και στοιχεία του ονόματος36
 • β. Κτήση και μεταβολή κυρίου ονόματος και επωνύμου36
 • γ. Νομικά πρόσωπα37
 • δ. Προστασία του ονόματος37
 • i. Προσβολή του ονόματος37
 • ii. Αξιώσεις από την προσβολή του ονόματος37
 • β. Νομικα προσωπα38
 • 6. Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας38
 • 1. Έννοια νομικού προσώπου38
 • 2. Η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και κάμψη αυτής39
 • 3. Διακρίσεις των νομικών προσώπων39
 • 4. Σύσταση του νομικού προσώπου. Έδρα και επωνυμία αυτού41
 • 5. Διοίκηση του νομικού προσώπου41
 • 6. Ευθύνη του νομικού προσώπου43
 • 7. Λύση του νομικού προσώπου43
 • 8. Εκκαθάριση του νομικού προσώπου43
 • 9. Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση του νομικού προσώπου44
 • 10. Νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου44
 • α. Σωματείο44
 • i. Έννοια του σωματείου44
 • ii. Σύσταση του σωματείου44
 • iii. Διοίκηση του σωματείου45
 • iv. Διάλυση του σωματείου46
 • Α. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-44
 • β. Ίδρυμα46
 • γ. Επιτροπές εράνων48
 • δ. Αστική εταιρία49
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Δικαίωμα - Αξίωση50
 • 1. Έννοια δικαιώματος50
 • 2. Είδη δικαιωμάτων50
 • α. Δημόσια και ιδιωτικά50
 • β. Διάκριση ιδιωτικών δικαιωμάτων 50
 • γ. Άλλες διακρίσεις δικαιωμάτων51
 • 3. Γέννηση, κτήση, αλλοίωση και απώλεια δικαιώματος52
 • α. Γέννηση του δικαιώματος52
 • β. Κτήση του δικαιώματος52
 • γ. Αλλοίωση του δικαιώματος53
 • δ. Απώλεια του δικαιώματος53
 • 4. Άσκηση δικαιώματος και καταχρηστική άσκησή του53
 • α. Άσκηση του δικαιώματος53
 • β. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος54
 • γ. Αποδυνάμωση του δικαιώματος55
 • δ. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 28156
 • 5. Δικαστική και αυτοδύναμη προστασία του δικαιώματος56
 • α. Δικαστική προστασία56
 • β. Αυτοδύναμη προστασία57
 • i. Γενικά57
 • ii. Αυτοδικία57
 • iii. Άμυνα59
 • iv. Κατάσταση ανάγκης60
 • Β. Η αξΙωση77
 • 1. Επικύρωση της δικαιοπραξίας77
 • 2. Μετατροπή77
 • 1. Απαγόρευση διάθεσης78
 • 2. Εικονικότητα79
 • α. Γενικά79
 • β. Απόλυτη εικονικότητα79
 • γ. Σχετική εικονικότητα80
 • δ. Κρυψιβουλία (ενδιάθετη επιφύλαξη)80
 • ε. Αστεϊσμός80
 • 3. Δικαιοπραξία αντίθετη στα χρηστά ήθη81
 • α. Αντίθεση στα χρηστά ήθη81
 • β. Αισχροκερδείς δικαιοπραξίες81
 • 1. Έννοια αξίωσης61
 • 2. Είδη αξιώσεων61
 • 3. Συρροή αξιώσεων62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Δικαιοπραξίες63
 • 1. Έννοια δικαιοπραξίας63
 • α. Ορισμός της δικαιοπραξίας63
 • β. Δήλωση βούλησης. Ενέργεια και ακυρότητα αυτής63
 • γ. Πράξεις δικαίου με στενή έννοια65
 • δ. Στοιχεία της δικαιοπραξίας65
 • ε. Διακρίσεις δικαιοπραξιών66
 • i. Μονομερείς και πολυμερείς δικαιοπραξίες66
 • ii. Δικαιοπραξίες εν ζωή και αιτία θανάτου67
 • iii. Δικαιοπραξίες προσωπικού και περιουσιακού δικαίου67
 • iv. Επιδοτικές και μη επιδοτικές δικαιοπραξίες67
 • v. Δικαιοπραξίες επαχθείς και χαριστικές68
 • vi. Δικαιοπραξίες αιτιώδεις και αναιτιώδεις68
 • vii. Δικαιοπραξίες τυπικές και άτυπες68
 • viii. Δικαιοπραξίες συναινετικές και παραδοτικές69
 • ix. Δικαιοπραξίες ελεύθερης και αναγκαστικής κατάρτισης69
 • x. Αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς δικαιοπραξίες69
 • xi. Καταπιστευτικές δικαιοπραξίες70
 • 2. Δικαιοπρακτική ικανότητα70
 • α. Ικανοί για δικαιοπραξία70
 • β. Ανίκανοι για δικαιοπραξία71
 • γ. Περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία71
 • 3. Τύπος της δικαιοπραξίας73
 • α. Έννοια και σκοπός του τύπου73
 • β. Διακρίσεις του τύπου73
 • i. Συστατικός τύπος73
 • ii. Αποδεικτικός τύπος74
 • γ. Έγγραφος τύπος74
 • δ. Συνέπειες μη τήρησης του τύπου74
 • 4. Ανίσχυρες δικαιοπραξίες75
 • α. Γενικά75
 • β. Ανυπόστατες δικαιοπραξίες75
 • γ. Ατελείς δικαιοπραξίες75
 • δ. Άκυρες δικαιοπραξίες76
 • i. Έννοια ακυρότητας76
 • ii. Είδη ακυρότητας76
 • iii. Ενέργεια της ακυρότητας77
 • iv. Ίαση της ακυρότητας-44
 • v. Λόγοι ακυρότητας78
 • vi. Περιπτώσεις ακυρότητας δικαιοπραξιών-44
 • 5. Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες83
 • α. Δήλωση από πλάνη83
 • i. Έννοια της πλάνης83
 • ii. Διακρίσεις της πλάνης83
 • iii. Ουσιώδης πλάνη85
 • iv. Αποκλεισμός της ακύρωσης86
 • v. Αποζημίωση λόγω της ακύρωσης86
 • vi. Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσης86
 • β. Δήλωση ως συνέπεια απάτης86
 • i. Έννοια απάτης86
 • ii. Ακύρωση της δικαιοπραξίας87
 • γ. Δήλωση ως συνέπεια απειλής87
 • i. Έννοια απειλής87
 • ii. Ακύρωση της δικαιοπραξίας88
 • iii. Αποζημίωση89
 • δ. Ακύρωση της δικαιοπραξίας89
 • ε. Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Συμβάσεις91
 • 1. Προσυμβατικό στάδιο (ευθύνη από διαπραγματεύσεις)91
 • α. Γενικά91
 • β. Έννοια των διαπραγματεύσεων91
 • γ. Συμπεριφορά των μερών91
 • δ. Ευθύνη – Αποκατάσταση της ζημίας92
 • 2. Προκαταρκτικές συμβάσεις93
 • α. Προσύμφωνο93
 • β. Σύμφωνο προαίρεσης93
 • γ. Σύμφωνο προτίμησης94
 • 3. Σύναψη συμβάσεων94
 • α. Έννοια σύμβασης94
 • β. Πρόταση για σύμβαση94
 • i. Έννοια και περιεχόμενο της πρότασης94
 • ii. Τύπος της πρότασης95
 • iii. Δέσμευση του προτείνοντα95
 • iv. Ανάκληση της πρότασης96
 • v. Απόσβεση της πρότασης96
 • vi. Αποδοχή της πρότασης96
 • γ. Κατάρτιση της σύμβασης97
 • δ. Ασυμφωνία97
 • i. Φανερή ασυμφωνία97
 • ii. Λανθάνουσα συμφωνία98
 • ε. Περιπτώσεις συμβάσεων98
 • i. Αναγκαστικές συμβάσεις98
 • ii. Συμβάσεις προσχώρησης98
 • iii. Σύμβαση με πλειστηριασμό99
 • iv. Σύμβαση με διαγωνισμό99
 • v. Συμβάσεις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες99
 • Α. ΑΙΡΕΣΕΙΣ-44
 • Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ105
 • Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-44
 • Β. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ107
 • Α. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ-44
 • Β. ΕΓΚΡΙΣΗ-44
 • Α. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-44
 • Β. ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ479
 • 1. Έννοια διαθήκης479
 • 2. Πρόσωπα που συμπράττουν479
 • 3. Διαδικασία σύνταξης της διαθήκης480
 • 4. Πράξη για τη δημόσια διαθήκη482
 • 5. Ανάγνωση και υπογραφή της πράξης482
 • 6. Διαθέτης κουφός483
 • 7. Διαθέτης που αγνοεί την ελληνική γλώσσα484
 • 4. Ερμηνεία δήλωσης βούλησης και συμβάσεων99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Αιρέσεις και προθεσμίες102
 • 1. Έννοια αίρεσης102
 • 2. Είδη αιρέσεων102
 • α. Καταχρηστικές αιρέσεις102
 • β. Γνήσιες αιρέσεις103
 • 3. Δικαιοπραξίες που δεν επιδέχονται αιρέσεις104
 • 4. Συνέπειες προσθήκης ανεπίτρεπτης αίρεσης105
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα106
 • 1. Έννοια106
 • 2. Μορφές αντιπροσώπευσης106
 • 3. Διακρίσεις αντιπροσώπευσης107
 • 4. Προϋποθέσεις άμεσης αντιπροσώπευσης107
 • 1. Έννοια της πληρεξουσιότητας107
 • 2. Άκυρη ή ακυρώσιμη πληρεξουσιότητα108
 • 3. Γενική και ειδική πληρεξουσιότητα108
 • 4. Διάρκεια πληρεξουσιότητας109
 • 5. Υποκατάσταση (μεταπληρεξουσιότητα)109
 • 6. Τύπος πληρεξουσιότητας109
 • 7. Παύση πληρεξουσιότητας109
 • 8. Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του (αυτοσύμβαση)110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Συναίνεση και έγκριση111
 • 1. Έννοια συναίνεσης111
 • 2. Δικαιοπραξίες για τις οποίες απαιτείται η συγκατάθεση τρίτου111
 • 3. Φύση της συναίνεσης112
 • 4. Τύπος112
 • 5. Ανάκληση της συναίνεσης112
 • 1. Έννοια έγκρισης112
 • 2. Περιεχόμενο έγκρισης113
 • 3. Ενέργεια της έγκρισης113
 • 4. Τύπος113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Προθεσμίες114
 • 1. Έννοια προθεσμίας114
 • 2. Διακρίσεις προθεσμιών114
 • 3. Υπολογισμός προθεσμιών115
 • 4. Έναρξη προθεσμίας115
 • 5. Λήξη προθεσμίας116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία118
 • 1. Έννοια και σκοπός της παραγραφής118
 • 2. Αντικείμενο της παραγραφής118
 • 3. Απαράγραπτες αξιώσεις119
 • 4. Χρόνος παραγραφής119
 • 5. Έναρξη παραγραφής119
 • 6. Αναστολή της παραγραφής120
 • 7. Διακοπή της παραγραφής121
 • 1. Έννοια προθεσμίας122
 • 2. Διαφορές αποσβεστικής προθεσμίας από την παραγραφή122
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ125
 • Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγικές παρατηρήσεις125
 • 1. Έννοια ενοχικού δικαίου125
 • 2. Βασικές αρχές του ενοχικού δικαίου125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ενοχή128
 • 1. Έννοια ενοχής και στοιχεία αυτής128
 • 2. Ενοχική ευθύνη129
 • 3. Είδη ενοχικής ευθύνης129
 • α. Υποκειμενική και αντικειμενική130
 • β. Δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτική131
 • γ. Ευθύνη από πράξεις τρίτων132
 • 4. Ατελείς ενοχές132
 • 5. Πηγές των ενοχών133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η παροχή134
 • 1. Έννοια της παροχής134
 • 2. Αοριστία παροχής134
 • 3. Έγκυρη εκπλήρωση της παροχής135
 • α. Εκπλήρωση της παροχής135
 • β. Καλόπιστη εκπλήρωση της παροχής135
 • γ. Τόπος παροχής136
 • δ. Χρόνος παροχής137
 • 4. Αλλοιώσεις κατά την εκπλήρωση της παροχής138
 • α. Γενικά138
 • β. Μερική εκπλήρωση της παροχής138
 • γ. Εκπλήρωση παροχής από τρίτο139
 • δ. Δικαίωμα του τρίτου σε προσφορά και υποκατάσταση139
 • ε. Δικαίωμα επίσχεσης140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Είδη ενοχών142
 • 1. Ενοχές γένους και είδους142
 • 2. Διαζευκτικές ενοχές143
 • 3. Χρηματικές ενοχές144
 • 4. Ενοχές τόκου145
 • 5. Ενοχές για αποζημίωση147
 • α. Γενικά147
 • β. Έννοια αποζημίωσης147
 • γ. Προϋποθέσεις αποζημίωσης147
 • i. Ζημία147
 • ii. Νόμιμος λόγος ευθύνης (ζημιογόνο γεγονός)148
 • iii. Αιτιώδης συνάφεια149
 • δ. Έκταση και περιορισμοί της αποζημίωσης149
 • 6. Άλλα είδη ενοχών150
 • α. Υποχρέωση λόγω δαπανών150
 • β. Δικαίωμα αφαίρεσης151
 • γ. Υποχρέωση λογοδοσίας151
 • δ. Υποχρέωση σε απόδοση ομάδας151
 • 7. Ενοχές με περισσότερα υποκείμενα151
 • α. Ενοχή διαιρετή152
 • β. Ενοχή εις ολόκληρον152
 • γ. Αδιαίρετη ενοχή152
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Παραγωγή των ενοχών153
 • 1. Παραγωγή ενοχών από δικαιοπραξία153
 • α. Γενικά153
 • β. Μονομερείς δικαιοπραξίες153
 • γ. Συμβάσεις – Είδη συμβάσεων153
 • 2. Παραγωγή ενοχών εκτός δικαιοπραξίας155
 • α. Ενοχές από αδίκημα155
 • β. Ενοχές από αδικαιολόγητο πλουτισμό155
 • i. Έννοια – προϋποθέσεις155
 • ii. Περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού156
 • iii. Έννομη συνέπεια του αδικαιολογήτου πλουτισμού157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Απόσβεση των ενοχών158
 • 1. Γενικά158
 • 2. Καταβολή158
 • 3. Δόση αντί καταβολής159
 • 4. Δημόσια κατάθεση159
 • 5. Μεσεγγύηση ακινήτων160
 • 6. Συμψηφισμός160
 • 7. Σύγχυση161
 • 8. Άφεση χρέους161
 • 9. Υπαναχώρηση161
 • 10. Καταγγελία162
 • 11. Ανανέωση162
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής163
 • 1. Γενικά163
 • 2. Αδυναμία παροχής163
 • 3. Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις166
 • 4. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών167
 • 5. Υπερημερία οφειλέτη168
 • 6. Πλημμελής εκπλήρωση171
 • 7. Υπερημερία δανειστή171
 • 8. Συμφωνίες για την εξασφάλιση εκπλήρωσης της ενοχής172
 • α. Αρραβώνας172
 • β. Ποινική ρήτρα173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Μεταβίβαση των ενοχών175
 • 1. Γενικά175
 • 2. Εκχώρηση175
 • 3. Αναδοχή χρέους177
 • 4. Ανάληψη ενοχικού δεσμού178
 • Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ179
 • 1. Γενικά179
 • 2. Δωρεά179
 • α. Έννοια και στοιχεία αυτής179
 • β. Ευθύνη δωρητή179
 • γ. Ανάκληση δωρεάς180
 • 3. Πώληση180
 • α. Έννοια - Γενικά180
 • β. Στοιχεία της πώλησης181
 • i. Γενικά181
 • ii. Πράγμα - δικαίωμα181
 • iii. Τίμημα183
 • iv. Συμφωνία των συμβαλλομένων (σύμβαση)184
 • v. Τύπος184
 • γ. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων185
 • i. Υποχρεώσεις του πωλητή185
 • ii. Υποχρεώσεις του αγοραστή185
 • δ. Ευθύνη των συμβαλλομένων186
 • ε. Παραγραφή188
 • στ. Ιδιαίτερα είδη πώλησης188
 • i. Πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότητας188
 • ii. Πώληση με δοκιμή189
 • ii. Σύμφωνο εξώνησης190
 • 4. Μίσθωση πράγματος190
 • α. Έννοια και στοιχεία αυτής190
 • β. Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων190
 • γ. Ευθύνη των συμβαλλομένων191
 • δ. Λήξη της μίσθωσης192
 • ε. Υπομίσθωση192
 • στ. Ενέχυρο στα εισκομισθέντα192
 • 5. Μίσθωση αγροτικού κτήματος (αγρομίσθωση)192
 • 6. Κτηνοληψία193
 • 7. Επίμορτη αγροληψία193
 • 8. Σύμβαση εργασίας193
 • α. Έννοια και κατάρτιση αυτής193
 • β. Εξαρτημένη εργασία194
 • γ. Σύμβαση μαθητείας194
 • δ. Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών194
 • ε. Μισθός195
 • στ. Υποχρεώσεις εργαζόμενου195
 • ζ. Υποχρεώσεις εργοδότη195
 • η. Λήξη της σύμβασης196
 • θ. Συλλογική σύμβαση εργασίας196
 • 9. Σύμβαση έργου197
 • α. Έννοια και στοιχεία αυτής197
 • β. Στοιχεία της σύμβασης έργου197
 • γ. Υποχρεώσεις εργολάβου198
 • δ. Υποχρεώσεις εργοδότη198
 • ε. Δικαιώματα εργοδότη198
 • στ. Κίνδυνος του έργου199
 • ζ. Λήξη της σύμβασης199
 • 10. Μεσιτεία199
 • 11. Εντολή200
 • α. Έννοια και στοιχεία αυτής200
 • β. Υποχρεώσεις εντολοδόχου201
 • γ. Υποχρεώσεις εντολέα201
 • δ. Ανάκληση της εντολής202
 • ε. Καταγγελία από τον εντολοδόχο202
 • στ. Λύση της εντολής202
 • 12. Εταιρία203
 • α. Έννοια και στοιχεία αυτής203
 • β. Τύπος204
 • γ. Υποχρεώσεις των εταίρων204
 • δ. Διοίκηση της εταιρίας204
 • ε. Δικαιώματα των εταίρων205
 • στ. Υποχρεώσεις των εταίρων206
 • ζ. Κέρδη και ζημίες206
 • η. Λύση εταιρίας207
 • θ. Εκκαθάριση207
 • 13. Κοινωνία208
 • α. Έννοια και αντικείμενο αυτής208
 • β. Δικαιώματα κοινωνού209
 • γ. Υποχρεώσεις κοινωνού210
 • δ. Διοίκηση του κοινού210
 • ε. Λύση της κοινωνίας210
 • 14. Δάνειο211
 • α. Έννοια και αντικείμενο του δανείου211
 • β. Κατάρτιση του δανείου211
 • γ. Είδη δανείου212
 • δ. Χρόνος απόδοσης212
 • ε. Παραγραφή212
 • 15. Χρησιδάνειο213
 • α. Έννοια και αντικείμενο χρησιδανείου213
 • β. Υποχρεώσεις χρησαμένου213
 • γ. Υποχρεώσεις χρήστη214
 • δ. Λήξη του χρησιδανείου214
 • ε. Απαίτηση έναντι του τρίτου214
 • στ. Παραγραφή215
 • 16. Παρακαταθήκη215
 • α. Έννοια και αντικείμενο αυτής215
 • β. Κατάρτιση της σύμβασης215
 • γ. Είδη παρακαταθήκης216
 • δ. Υποχρεώσεις θεματοφύλακα216
 • ε. Υποχρεώσεις παρακαταθέτη217
 • 17. Ισόβια πρόσοδος217
 • 18. Εγγύηση218
 • α. Έννοια και περιεχόμενο αυτής218
 • β. Κατάρτιση της σύμβασης218
 • γ. Έκταση ευθύνης του εγγυητή219
 • δ. Ενστάσεις του εγγυητή219
 • ε. Δικαίωμα του εγγυητή για ασφάλεια220
 • στ. Αναγωγή και υποκατάσταση του εγγυητή220
 • ζ. Απόσβεση εγγύησης221
 • η. Άλλα είδη εγγύησης222
 • θ. Εντολή πίστωσης τρίτου222
 • 19. Συμβιβασμός222
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ224
 • 1. Αδικοπραξίες224
 • α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις224
 • β. Έννοια αδικοπραξίας – Προϋποθέσεις224
 • γ. Προσβολή των χρηστών ηθών227
 • δ. Δυσφημητικές διαδόσεις228
 • ε. Ευθύνη του προστήσαντος229
 • στ. Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον230
 • ζ. Ευθύνη του κατόχου ζώου231
 • η. Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου232
 • θ. Ζημία από περισσότερους – Αναγωγή μεταξύ τους233
 • ι. Περίπτωση θανάτωσης234
 • ια. Περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας236
 • ιβ. Αποζημίωση που αναφέρεται στο μέλλον237
 • ιγ. Αναπηρία ή παραμόρφωση που επιδρά στο μέλλον238
 • ιδ. Ικανοποίηση της ηθικής βλάβης239
 • ιε. Παράνομη αφαίρεση πράγματος240
 • ιστ. Παραγραφή241
 • ιζ. Ευθύνη για ό,τι περιήλθε241
 • 2. Διοίκηση αλλοτρίων242
 • α. Έννοια και στοιχεία αυτής242
 • β. Υποχρεώσεις διοικητή242
 • γ. Δικαιώματα διοικητή244
 • δ. Παραγραφή245
 • 3. Ευθύνη των ξενοδόχων245
 • α. Ευθύνη ξενοδόχου245
 • β. Έννοια ξενοδόχου245
 • γ. Έκταση ευθύνης245
 • δ. Απαλλαγή του ξενοδόχου από την ευθύνη246
 • ε. Ενέχυρο στα εισκομισθέντα246
 • 4. Καταδολίευση των δανειστών246
 • 5. Για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό βλ. στο Πέμπτο Κεφάλαιο247
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ251
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ251
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά251
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις251
 • 2. Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς251
 • α. Έννοια πράγματος251
 • β. Διακρίσεις των πραγμάτων252
 • i. Κινητά και ακίνητα252
 • ii. Αντικαταστατά και αναντικατάστατα252
 • iii. Αναλωτά και μη αναλωτά252
 • iv. Συστατικά253
 • v. Παραρτήματα253
 • vi. Καρποί - Ωφελήματα254
 • vii. Πράγματα εκτός συναλλαγής - Κοινόχρηστα254
 • viii. Αδέσποτα255
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Νομή256
 • 1. Έννοια νομής και κατοχής256
 • 2. Είδη νομής257
 • 3. Κτήση νομής258
 • 4. Άσκηση νομής259
 • 5. Μεταβίβαση της νομής στους κληρονόμους260
 • 6. Απώλεια της νομής260
 • 7. Προστασία της νομής261
 • α. Γενικά261
 • β. Αυτοδύναμη προστασία262
 • γ. Δικαστική προστασία263
 • i. Σε περίπτωση αποβολής263
 • ii. Σε περίπτωση διατάραξης263
 • iii. Παραγραφή264
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της265
 • 1. Έννοια και περιεχόμενο της κυριότητας265
 • 2. Έκταση της κυριότητας266
 • 3. Περιορισμοί της κυριότητας (Γειτονικό δίκαιο)267
 • α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις267
 • β. Οι περιορισμοί της κυριότητας267
 • i. Εκπομπές267
 • ii. Επιβλαβείς εγκαταστάσεις268
 • iii. Κίνδυνος πτώσης οικοδομής269
 • iv. Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια του γείτονα270
 • v. Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου271
 • vi. Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο271
 • vii. Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο272
 • viii. Υποχρέωση παροχής διόδου274
 • ix. Ανοχή επισκευών276
 • x. Ορόσημα όμορων ακινήτων276
 • xi. Κανονισμός ορίων277
 • xii. Διαχώρισμα συνεχομένων ακινήτων278
 • xiii. Δέντρο στο όριο278
 • xiv. Υποχρεώσεις από τη ροή των νερών279
 • xv. Βρόχινο νερό της στέγης280
 • xvi. Νερό για χρήση χωριού280
 • xvii. Υποχρεώσεις αυτού που έχει πηγάδι ή πηγή281
 • xviii. Διοχέτευση διαμέσου ξένου αγρού282
 • xix. Σωλήνες διαμέσου ξένου ακινήτου282
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κτήση κυριότητας284
 • 1. Εισαγωγή284
 • 2. Παράγωγη κτήση284
 • α. Κτήση ακινήτου με σύμβαση284
 • β. Συγκυριότητα285
 • γ. Κτήση κινητού με σύμβαση287
 • 3. Πρωτότυπη κτήση289
 • α. Έννοια289
 • β. Η χρησικτησία289
 • γ. Η προσκύρωση292
 • δ. Η ένωση293
 • ε. Η συνάφεια293
 • στ. Η σύμμιξη, σύγχυση294
 • ζ. Η ειδοποιία294
 • η. Η κτήση καρπών295
 • θ. Η πρόσχωση296
 • ι. Απόσπαση παραποτάμιου κτήματος297
 • ια. Νησί σε ποταμό297
 • ιβ. Κοίτη που εγκαταλείφθηκε297
 • ιγ. Αδέσποτα298
 • ιδ. Η εύρεση απολωλότων299
 • ιε. Η κτήση θησαυρού301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Προστασία της κυριότητας302
 • 1. Προστασία της κυριότητας302
 • α. Γενικά302
 • β. Διεκδικητική αγωγή302
 • γ. Ευθύνη του νομέα ως προς τα ωφελήματα και ως προς το πράγμα304
 • δ. Αξίωση δαπανών από το νομέα304
 • ε. Αρνητική αγωγή304
 • στ. Τεκμήριο κυριότητας305
 • ζ. Πουβλικιανή αγωγή306
 • 2. Απώλεια κυριότητας306
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Οι δουλείες308
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις308
 • 2. Αρχές που ισχύουν σε όλες τις δουλείες308
 • 3. Διάκριση δουλειών309
 • 4. Πραγματικές δουλείες309
 • α. Έννοια πραγματικής δουλείας309
 • β. Είδη πραγματικών δουλειών310
 • γ. Σύσταση πραγματικών δουλειών312
 • δ. Έκταση της δουλείας313
 • ε. Μεταβολή του τρόπου άσκησης της δουλείας314
 • στ. Προστασία της δουλείας315
 • ζ. Απόσβεση της δουλείας316
 • 5. Προσωπικές δουλείες317
 • α. Έννοια προσωπικής δουλείας317
 • β. Επικαρπία317
 • i. Έννοια επικαρπίας317
 • ii. Δικαιώματα επικαρπωτή317
 • iii. Υποχρεώσεις επικαρπωτή318
 • iv. Σύσταση επικαρπίας318
 • v. Η επικαρπία είναι αμεταβίβαστη318
 • vi. Απόσβεση της επικαρπίας319
 • vii. Προστασία επικαρπωτή320
 • γ. Οίκηση320
 • 6. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες322
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων στα ακίνητα324
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις324
 • 2. Σύστημα μεταγραφών και υποθηκών324
 • α. Έννοια μεταγραφής324
 • β. Χρόνος μεταγραφής - Συνέπειες325
 • γ. Αρμόδιο γραφείο μεταγραφών326
 • δ. Πώς γίνεται η μεταγραφή327
 • ε. Πράξεις που μεταγράφονται327
 • 3. Σύστημα εθνικού κτηματολογίου329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Εμπράγματη ασφάλεια331
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις331
 • 2. Ενέχυρο331
 • α. Ενέχυρο πάνω στο πράγμα332
 • i. Συμβατικό ενέχυρο332
 • ii. Ενέχυρο σε ανώνυμους τίτλους 334
 • iii. Νόμιμο ενέχυρο334
 • iv. Πλασματικό ενέχυρο334
 • β. Ενέχυρο επί ασωμάτων αντικειμένων335
 • i. Ενέχυρο σε δικαίωμα335
 • ii. Ενέχυρο απαίτησης335
 • 3. Υποθήκη336
 • α. Έννοια υποθήκης336
 • β. Όροι για την απόκτηση της υποθήκης337
 • i. Γενικά337
 • ii. Τίτλος από το νόμο338
 • iii. Τίτλος από δικαστική απόφαση339
 • iv. Τίτλος από ιδιωτική βούληση339
 • v. Εγγραφή της υποθήκης - Έκταση της υποθήκης340
 • vi. Τάξη υποθηκών341
 • vii. Αποτελέσματα της εγγραφής342
 • viii. Απόσβεση - Εξάλειψη υποθήκης342
 • 4. Προσημείωση υποθήκης343
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ347
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ347
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ 347
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Μνηστεία348
 • 1. Έννοια μνηστείας348
 • 2. Προϋποθέσεις σύναψης μνηστείας348
 • 3. Μονομερής λύση της μνηστείας - Υποχρέωση αποζημίωσης349
 • 4. Συνέπειες της λύσης350
 • 5. Παραγραφή351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο Γάμος352
 • 1. Έννοια γάμου352
 • 2. Βασικές αρχές που διέπουν τον γάμο352
 • 3. Όροι για τη σύναψη του γάμου - Θετικές προϋποθέσεις353
 • 4. Ανίκανοι για σύναψη γάμου354
 • 5. Κωλύματα γάμου (αρνητικές προϋποθέσεις)354
 • α. Κώλυμα από γάμο που υπάρχει355
 • β. Κώλυμα από συγγένεια εξ αίματος355
 • γ. Κώλυμα από αγχιστεία355
 • δ. Κώλυμα από υιοθεσία356
 • 6. Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του γάμου356
 • 7. Σύναψη του γάμου357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος360
 • 1. Γενικά360
 • 2. Ανυπόστατος γάμος360
 • 3. Άκυρος γάμος360
 • 4. Ακυρώσιμος γάμος361
 • 5. Ακύρωση του γάμου363
 • 6. Αποτελέσματα της ακύρωσης363
 • 7. Νομιζόμενος γάμος364
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σχέσεις των συζύγων από το γάμο366
 • 1. Γενικά366
 • 2. Προσωπικές σχέσεις366
 • α. Υποχρέωση για συμβίωση366
 • β. Ρύθμιση του συζυγικού βίου367
 • γ. Επώνυμο των συζύγων368
 • δ. Κοινή συμβολή για τις οικογενειακές ανάγκες369
 • ε. Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης370
 • 3. Περιουσιακές σχέσεις372
 • α. Η περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων372
 • β. Διαχείριση της περιουσίας του ενός συζύγου από τον άλλο373
 • γ. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα374
 • δ. Το σύστημα της κοινοκτημοσύνης377
 • i. Έννοια και φύση της κοινοκτημοσύνης377
 • ii. Σύναψη της σύμβασης377
 • iii. Δημοσιότητα378
 • iv. Περιεχόμενο και έκταση της σύμβασης378
 • v. Έκταση υπεγγυότητας της κοινής περιουσίας380
 • vi. Λήξη κοινοκτημοσύνης381
 • ε. Διακοπή της συμβίωσης382
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Διαζύγιο384
 • 1. Εισαγωγή384
 • 2. Είδη διαζυγίου385
 • 3. Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο385
 • α. Ισχυρός κλονισμός385
 • i. Γενικά385
 • ii. Προϋποθέσεις του κλονισμού386
 • iii. Τεκμήρια ισχυρού κλονισμού387
 • β. Διετής διάσταση388
 • γ. Αφάνεια389
 • 4. Συναινετικό διαζύγιο389
 • 5. Οι συνέπειες του διαζυγίου391
 • α. Συνέπειες προσωπικού χαρακτήρα391
 • β. Συνέπειες περιουσιακού χαρακτήρα391
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Συγγένεια395
 • 1. Έννοια της συγγένειας395
 • 2. Είδη συγγένειας395
 • α. Η συγγένεια εξ αίματος395
 • β. Η συγγένεια εξ αγχιστείας396
 • 3. Θεμελίωση της μητρότητας396
 • 4. Θεμελίωση της πατρότητας397
 • 5. Προσβολή της πατρότητας398
 • 6. Αναγνώριση της πατρότητας401
 • α. Εκούσια αναγνώριση401
 • β. Δικαστική αναγνώριση403
 • γ. Επιγενόμενος γάμος των γονέων405
 • δ. Αποτελέσματα της αναγνώρισης406
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Διατροφή από το νόμο408
 • 1. Μεταξύ ανιόντων και κατιόντων408
 • α. Έννοια διατροφής408
 • β. Είδη διατροφής408
 • γ. Όροι διατροφής409
 • δ. Το δικαίωμα διατροφής του ανηλίκου τέκνου410
 • ε. Αδυναμία παροχής διατροφής411
 • στ. Σειρά υποχρέων412
 • ζ. Σειρά δικαιούχων414
 • η. Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής414
 • θ. Ελαττωμένη διατροφή415
 • ι. Χρόνος και τρόπος καταβολής416
 • ια. Παραίτηση - Απόσβεση418
 • 2. Διατροφή μεταξύ αδελφών419
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Σχέσεις γονέων και τέκνων421
 • 1. Επώνυμο των τέκνων421
 • 2. Αμοιβαία υποχρέωση423
 • 3. Υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών424
 • 4. Παροχές γονέων προς τα τέκνα τους425
 • 5. Γονική μέριμνα425
 • α. Έννοια και φύση αυτής425
 • β. Φορείς της γονικής μέριμνας426
 • γ. Άσκηση της γονικής μέριμνας427
 • δ. Κριτήρια για την ανάθεση της γονικής μέριμνας428
 • ε. Συνέπειες κακή άσκησης430
 • στ. Διαχειριστικές πράξεις431
 • ζ. Έκπτωση των γονέων431
 • η. Παύση της γονικής μέριμνας431
 • 6. Επιμέλεια του τέκνου432
 • α. Έννοια και άσκηση της επιμέλειας432
 • β. Περιεχόμενο της επιμέλειας433
 • 7. Προσωπική επικοινωνία434
 • α. Έννοια και περιεχόμενο434
 • β. Ρύθμιση της επικοινωνίας435
 • γ. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας436
 • δ. Επικοινωνία με απώτερους ανιόντες και αδελφούς437
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Υιοθεσία438
 • 1. Υιοθεσία ανηλίκου438
 • α. Έννοια438
 • β. Προϋποθέσεις υιοθεσίας438
 • γ. Διαδικασία440
 • δ. Αποτελέσματα υιοθεσίας442
 • ε. Προσβολή της υιοθεσίας443
 • στ. Λύση της υιοθεσίας 444
 • ζ. Αποτελέσματα της λύσης445
 • η. Ανασύσταση υιοθεσίας445
 • 2. Υιοθεσία ενηλίκου446
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Επιτροπεία ανηλίκων447
 • 1. Ποιοι τελούν υπό επιτροπεία447
 • 2. Όργανα της επιτροπείας447
 • α. Γενικά447
 • β. Το δικαστήριο447
 • γ. Ο επίτροπος449
 • δ. Το εποπτικό συμβούλιο450
 • 3. Η κοινωνική υπηρεσία451
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Αναδοχή ανηλίκου453
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Δικαστική Συμπαράσταση455
 • 1. Έννοια455
 • 2. Ποιος διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης456
 • 3. Αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση457
 • 4. Άρση της δικαστικής συμπαράστασης457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων459
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ελεύθερη συμβίωση461
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις461
 • 2. Σύμφωνο συμβίωσης462
 • α. Έννοια - Σύσταση462
 • β. Λύση του συμφώνου462
 • γ. Επώνυμο463
 • δ. Περιουσιακές σχέσεις463
 • ε. Διατροφή μετά τη λύση463
 • στ. Τεκμήριο πατρότητας464
 • ζ. Επώνυμο τέκνων464
 • η. Γονική μέριμνα465
 • θ. Κληρονομικό δικαίωμα465
 • 3. Εφαρμογή του Ν 3719/2008 465
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ469
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ469
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ469
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η κληρονομική διαδοχή γενικά470
 • 1. Έννοια κληρονομικής διαδοχής470
 • 2. Αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής470
 • 3. Υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχής471
 • 4. Λόγοι επαγωγής της κληρονομίας472
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κληρονομική διαδοχή από διαθήκη473
 • 1. Γενικά για τη σύνταξη της διαθήκης473
 • 2. Λόγοι ακυρότητας της διαθήκης474
 • 3. Ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης474
 • 4. Είδη διαθηκών476
 • α. Τακτικές διαθήκες476
 • i. Ιδιόγραφη διαθήκη476
 • ii. Δημόσια διαθήκη-44
 • iii. Μυστική διαθήκη484
 • β. Έκτακτες διαθήκες487
 • i. Διαθήκη σε πλοίο487
 • ii. Διαθήκη σε εκστρατεία488
 • iii. Διαθήκη σε αποκλεισμό489
 • iv. Χρονικό όριο ισχύος490
 • v. Παράδοση έκτακτης490
 • 5. Ανάκληση διαθήκης490
 • α. Δήλωση ανάκλησης490
 • β. Ανάκληση ιδιόγραφης492
 • γ. Ανάκληση μυστικής493
 • 6. Δημοσίευση διαθήκης493
 • 7. Περιεχόμενο της διαθήκης495
 • α. Εγκατάσταση κληρονόμου495
 • β. Προσθήκη αιρέσεων501
 • γ. Περιπτώσεις ακυρότητας502
 • 8. Ερμηνεία διαθήκης505
 • 9. Εκτελεστής διαθήκης505
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Εξ αδιαθέτου διαδοχή508
 • 1. Γενικά508
 • 2. Διαδοχή κατά τάξεις και ρίζες508
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αναγκαστική διαδοχή (νόμιμη μοίρα)513
 • 1. Αναγκαίοι κληρονόμοι – Ποσοστό – Περιορισμοί513
 • 2. Προσδιορισμός μερίδας516
 • 3. Υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράς518
 • 4. Μέμψη άστοργης δωρεάς518
 • 5. Αποκλήρωση520
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κτήση της κληρονομίας524
 • 1. Επαγωγή της κληρονομίας524
 • 2. Αποδοχή κληρονομίας524
 • 3. Αποποίηση κληρονομίας525
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Κληρονομική αναξιότητα528
 • 1. Έννοια αναξιότητας528
 • 2. Λόγοι αναξιότητας528
 • 3. Άρση αναξιότητας530
 • 4. Κήρυξη αναξιότητας530
 • 5. Συνέπειες αναξιότητας530
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Σχολάζουσα κληρονομία532
 • 1. Έννοια σχολάζουσας532
 • 2. Εξουσία του κηδεμόνα533
 • 3. Διατροφή μητέρας κληρονόμου που κυοφορείται533
 • 4. Μη ανεύρεση κληρονόμου534
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Προστασία κληρονόμου536
 • 1. Αγωγή περί κλήρου536
 • 2. Ειδικές αγωγές537
 • 3. Αντικείμενα κληρονομίας537
 • 4. Ευθύνη νομέα κληρονομίας538
 • 5. Παροχή πληροφοριών539
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Σχέσεις περισσοτέρων κληρονόμων540
 • 1. Κοινωνία540
 • 2. Διανομή541
 • 3. Νέμηση ανιόντος542
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Συνεισφορά544
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Κληρονόμος με απογραφή547
 • 1. Ευθύνη απλού κληρονόμου547
 • 2. Κληρονόμος με απογραφή547
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας550
 • 1. Πότε διατάζεται550
 • 2. Πρόσκληση – Αναγγελία δανειστών551
 • 3. Έργο εκκαθαριστή552
 • 4. Ικανοποίηση δανειστών552
 • 5. Ευθύνη κληρονόμου553
 • 6. Αμοιβή εκκαθαριστή553
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Κληρονομικό καταπίστευμα554
 • 1. Έννοια καταπιστεύματος554
 • 2. Σύσταση καταπιστεύματος554
 • 3. Ύπαρξη τιμωμένου προσώπου555
 • 4. Χρόνος επαγωγής555
 • 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις βεβαρημένου557
 • 6. Αποδοχή – Αποποίηση καταπιστεύματος559
 • 7. Αποτελέσματα της επαγωγής559
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκποίηση της κληρονομίας560
 • 1. Πώληση της κληρονομίας560
 • 2. Υποχρεώσεις του πωλητή560
 • 3. Υποχρεώσεις του αγοραστή561
 • 4. Ωφελήματα, βάρη, δαπάνες561
 • 5. Ευθύνη αγοραστή απέναντι στους δανειστές562
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κληρονομητήριο563
 • 1. Έννοια κληρονομητηρίου563
 • 2. Ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν κληρονομητήριο563
 • 3. Διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου563
 • 4. Τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας564
 • 5. Ισχύς δικαιοπραξιών565
 • 6. Αφαίρεση ή ακύρωση κληρονομητηρίου565
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: Κληροδοσίες567
 • 1. Έννοια κληροδοσίας567
 • 2. Ποιος βαρύνεται με κληροδοσία567
 • 3. Ακυρότητα κληροδοσίας567
 • 4. Το δικαίωμα από την κληροδοσία568
 • 5. Χρόνος επαγωγής569
 • 6. Αποποίηση - Αποδοχή569
 • 7. Υποκατάσταση570
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Τρόπος571
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: Δωρεά αιτία θανάτου573
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ577
 • 0
 • 0