Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-190-3
Σελίδες: 240
Συγγραφέας: Β. Γ. Τζέμος

Το ανά χείρας βιβλίο «Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο - Διαγράμματα» είναι ένα εγχειρίδιο εισαγωγής στο Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Το Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο είναι βασικός κλάδος του Δημοσίου Δικαίου και παράλληλα κύριο κεφάλαιο της Διοικητικής Επιστήμης. Το βιβλίο επικεντρώνεται στην ανάλυση με νομική τεκμηρίωση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτή είναι θεσμικά οργανωμένη. Προς επίρρωση της ανάλυσης αυτής το βιβλίο περιλαμβάνει 113 διαγράμματα που ανατέμνουν την ύλη του Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου.

Ειδικότερα, στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο «Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο» γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, προσαρμοσμένη στην στόχευση της διαγραμματικής διδασκαλίας του ελληνικού Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου (εξετάζονται ζητήματα όπως οι διακρίσεις του δικαίου, οι οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, οι πολιτειακές εξουσίες, η ιεραρχία των κανόνων δικαίου, οι πηγές του διοικητικού δικαίου και οι γενικές αρχές του).

Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο «Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο - Γενικό μέρος», αναλύονται το πλούσιο δογματικό υπόβαθρο του Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου και οι έννοιες κλειδιά για την εξειδικευμένη και εύληπτη παρουσίαση των πτυχών της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (διάκριση οργανικού - λειτουργικού κριτηρίου, η εκτελεστική εξουσία, η ανάλυση της έννοιας της δημόσιας διοίκησης, η κατηγοριοποίηση των δημοσίων νομικών προσώπων, τα διοικητικά όργανα, η αυτοδιοίκηση «καθʼ ύλην, τοπική», η αποκέντρωση κ.ά).

Στο τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο «Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο - Ειδικό μέρος» παρατίθενται όλες οι βασικές εκφάνσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, οι εκδοχές ασκήσεως εκτελεστικής λειτουργίας στην ελληνική έννομη τάξη (π.χ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, ο Πρωθυπουργός, τα υπουργεία, οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων κ.λπ.).

Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα - σύνοψη με διαγραμματική τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της ύλης του εγχειρίδιου.

Την έκδοση πλαισιώνει μητρώο υπηρεσιών και φορέων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης ενημερωμένο μέχρι τον Απρίλιο του 2013, που περιλαμβάνει μια συστηματική και αναλυτική καταγραφή όλων των δομών που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, αλλά και των νομικών προσώπων που δεν υπάγονται σʼ αυτόν επειδή εξαιρέθηκαν με ειδικές διατάξεις, είτε εξ υπαρχής, είτε εκ των υστέρων. Επιπλέον, παρατίθενται εκτενής ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και ένα ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο με όλους τους αναλυόμενους βασικούς όρους.

Εν κατακλείδι, το ανά χείρας βιβλίο έχει ένα διττό προσανατολισμό αφενός πρακτικό δικηγορικό - δικαστικό και αφετέρου διδακτικό - επιμορφωτικό σε μία δημιουργική σύζευξη θεωρίας και πράξης μέσω της διαγραμματικής απεικόνισης της ύλης του Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου.

 • -17
 • Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο1
 • 1.1. Δίκαιο 1
 • 1.2. Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο3
 • 1.3. Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο4
 • 1.4. Συνταγματικό Δίκαιο 5
 • 1.5. Συνταγματικό Δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο των εξουσιών6
 • 1.6. Συνταγματικό Δίκαιο - Ύλη7
 • 1.7. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα7
 • 1.8. Θεμέλια του ελληνικού Συντάγματος8
 • 1.9. Πολίτευμα της Ελλάδας 8
 • 1.10. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος10
 • 1.11. Κράτος11
 • 1.12. Πολιτεία (κράτος σε ευρεία έννοια)12
 • 1.13. Οι τρεις κρατικές (πολιτειακές) εξουσίες - λειτουργίες13
 • 1.14. Κράτος Δικαίου 15
 • 1.15. Πηγές Δικαίου 15
 • 1.16. Ουσιαστικός νόμος - τυπικός νόμος16
 • 1.17. Θέσπιση τυπικού νόμου17
 • 1.18. Ιεραρχία των κανόνων δικαίου18
 • 1.19. Δημόσιο Δίκαιο - Διοικητικό Δίκαιο18
 • 1.20. Διοικητικό Δίκαιο: Α) Οργάνωση και Β) Δράση της Δημόσιας διοίκησης20
 • 1.21. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο και Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο20
 • 1.22. Διοικητικό Δίκαιο - Ανάλυση21
 • 1.23. Διοικητικό Ιδιωτικό Δίκαιο23
 • 1.24. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου24
 • 1.25. Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου25
 • 1.26. Γενικές αρχές διοικητικής οργάνωσης26
 • 1.27. Γενικές αρχές διοικητικής δράσης27
 • 1.28. Γενικές αρχές διοικητικής οργάνωσης και δράσης27
 • 1.29. Η αρχή της νομιμότητας 28
 • 1.30. Η αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης29
 • 1.31. Αρμοδιότητα30
 • Κεφάλαιο 2: Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος31
 • 2.1. Οργανικό - λειτουργικό κριτήριο31
 • 2.2. Οργανικό - λειτουργικό κριτήριο στο Συνταγματικό Δίκαιο32
 • 2.3. Οργανικό - λειτουργικό κριτήριο στο Διοικητικό Δίκαιο32
 • 2.4. Εκτελεστική εξουσία33
 • 2.5. Εκτελεστική εξουσία - Οργανικό και λειτουργικό κριτήριο34
 • 2.6. Διοίκηση35
 • 2.7. Δημόσια Διοίκηση35
 • 2.8. Δημόσια Διοίκηση: Μια πολυσήμαντη έννοια40
 • 2.9. Επιστημονική επόπτευση δημόσιας διοίκησης43
 • 2.10. Πρόσωπα43
 • 2.11. Κατηγοριοποίηση δημοσίων νομικών προσώπων45
 • 2.12. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου47
 • 2.13. Δημόσια νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου49
 • 2.14. Διφυή νομικά πρόσωπα50
 • 2.15. Εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα51
 • 2.16. Δημόσια όργανα52
 • 2.17. Συνταγματικά όργανα της πολιτείας (κράτος σε ευρεία έννοια)53
 • 2.18. Συνταγματικά και άμεσα όργανα της πολιτείας (κράτος σε ευρεία έννοια)54
 • 2.19. Συνταγματικά και άμεσα όργανα του κράτους (κράτος σε στενή έννοια, ν.π.δ.δ.-κράτος)55
 • 2.20. Διοικητικά όργανα 56
 • 2.21. Οι διακρίσεις των διοικητικών οργάνων56
 • 2.22. Δημόσιες Αρχές 59
 • 2.23. Δημόσιος τομέας60
 • 2.24. Δημόσιες επιχειρήσεις - δημόσιοι οργανισμοί64
 • 2.25. Οργάνωση 65
 • 2.26. Οργάνωση του κράτους, διοικητική οργάνωση του κράτους και οργάνωση της δημόσιας διοίκησης66
 • 2.27. Επίπεδα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης67
 • 2.28. Η καθ' ύλην (λειτουργική) οργάνωση της δημόσιας διοίκησης 68
 • 2.29. Η εδαφική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης70
 • 2.30. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης70
 • 2.31. Κεντρικά όργανα του κράτους71
 • 2.32. Διοικητική αποκέντρωση 71
 • 2.33. Αυτοδιοίκηση72
 • 2.34. Αποκέντρωση - αυτοδιοίκηση75
 • 2.35. Δικαιοκρατικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης76
 • 2.36. Διοικητικός έλεγχος σε ευρεία έννοια77
 • 2.37. Ιεραρχικός διοικητικός έλεγχος (διοικητικός έλεγχος σε στενή έννοια)79
 • 2.38. Διοικητική εποπτεία80
 • 2.39. Η κρατική εποπτεία στο Σύνταγμα83
 • 2.40. Επίπεδα (βαθμίδες) διοικητικής εποπτείας83
 • Κεφάλαιο 3: Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος85
 • 3.1. Πρόεδρος της Δημοκρατίας 85
 • 3.2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του Πολιτεύματος89
 • 3.3. Είδη Προεδρικών Διαταγμάτων91
 • 3.4. Προεδρία της Δημοκρατίας (ΠΔ 351/1991)92
 • 3.5. Κυβέρνηση93
 • 3.6. Ισχύον δίκαιο και κυβερνητικές αρμοδιότητες 93
 • 3.7. Κυβέρνηση - Πρωθυπουργός: Συνταγματικές βάσεις96
 • 3.8. Έννοιες Κυβέρνησης97
 • 3.9. Φυσιογνωμία Κυβέρνησης98
 • 3.10. Υπουργικό Συμβούλιο99
 • 3.11. Συλλογικά κυβερνητικά όργανα101
 • 3.12. Ο Πρωθυπουργός 102
 • 3.13. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Πρωθυπουργό (άρθρο 28 ΠΔ 63/2005)104
 • 3.14. Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης - Αναπληρωτής Πρωθυπουργός104
 • 3.15. Υπουργοί105
 • 3.16. Υπουργοί Επικρατείας 106
 • 3.17. Αναπληρωτές Υπουργοί106
 • 3.18. Αναπληρωτής Υπουργός και Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό106
 • 3.19. Υφυπουργοί106
 • 3.20. Κατηγορίες Υπουργών και Υφυπουργών107
 • 3.21. Σειρά προβαδίσματος μελών της Κυβέρνησης (άρθρο 46 παρ. 1 του ΠΔ 63/2005)107
 • 3.22. Υπουργεία - Φυσιογνωμία108
 • 3.23. Υπουργεία - Σειρά προβαδίσματος 108
 • 3.24. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων109
 • 3.25. Διοικητικός τομέας και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων (άρθρο 53 παρ. 2 και 3 ΠΔ 63/2005)109
 • 3.26. Τυπική οργανωτική δομή Υπουργείων 110
 • 3.27. Παράδειγμα οργανωτικής δομής Υπουργείου Εξωτερικών 111
 • 3.28. Υπουργεία - Συνοπτική Διάρθρωση 113
 • 3.29. Επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις113
 • 3.30. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 115
 • 3.31. Ανεξάρτητες Αρχές117
 • 3.32. Εκ του Συντάγματος προβλεπόμενα όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας121
 • 3.33. Μεγάλα Σώματα της Διοίκησης122
 • 3.34. Βουλή και Δημόσια Διοίκηση σε λειτουργική έννοια123
 • 3.36. Προεδρείο, Διάσκεψη των Προέδρων και Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής126
 • 3.37. Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες της πολιτειακής ηγεσίας του κράτους130
 • 3.38. Υπηρεσίες των δικαστηρίων130
 • Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα - Σύνοψη131
 • 1. Μεθοδολογία εγχειριδίου131
 • 2. Εκτελεστική εξουσία - Δημόσια Διοίκηση131
 • 3. Έννοιες κλειδιά της επόπτευσης του Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου132
 • 4. Σύνοψη ελληνικού Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου132
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ133
 • Α. ΓΕΝΙΚΑ133
 • Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ140
 • Γ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ210
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ211
 • Α. ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ211
 • Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ212
 • Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ221
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ223
 • 0
 • 0