Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-193-4
Σελίδες: 1472
Συγγραφέας: Α. Μικρουλέα
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Επιμέλεια: Χ. Απαλαγάκη
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Μ. Γεωργιάδου, Ε. Μπαλογιάννη, Α. Παπασπυρόπουλος, Ο. Παρδάλα, Π. Ρεντούλης, Χρ. Τριανταφυλλίδης

Το παρόν επίτομο έργο «Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας» καλύπτει, με τη μορφή λημμάτων, το σύνολο σχεδόν της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας, έχοντας λάβει υπόψη όλες τις πρόσφατες, σημαντικότατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ από τους Ν 4335/2015, Ν 4370/2016, N 4411/2016 και Ν 4446/2016.

Οι παραπομπές στην αντιπροσωπευτικότερη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, το αναλυτικό ευρετήριο ανά λήμμα, αλλά και το συνολικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του έργου, το καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστο.

Η παράθεση όλων των επιστημονικών απόψεων και η παρουσίαση της πλέον σύγχρονης νομολογίας, σε συνδυασμό με την σε βάθος ανάλυση των πρόσφατων σημαντικότατων αλλαγών, συνδυάζουν την πρακτική αποτελεσματικότητα με την πλήρη θεωρητική νομική τεκμηρίωση, καθιστώντας το παρόν έργο ένα χρήσιμο βοήθημα για τους νομικούς που θα προστρέξουν σε αυτό, αναζητώντας λύσεις σε καθημερινά, πρακτικά αλλά και θεωρητικά ζητήματα, τα οποία άπτονται του κλάδου της πολιτικής δικονομίας.

 • -62
 • 1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • [1] ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ3
 • Α. Έννοια - Διακρίσεις4
 • Β. Ιδιωτικές διαφορές4
 • Γ. Διάκριση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών5
 • Δ. Αμφισβητούμενες περιπτώσεις7
 • Ε. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας9
 • ΣΤ. Υποθέσεις δημοσίου δικαίου9
 • Ζ. Διοικητικές διαφορές10
 • Η. Παρεμπίπτων έλεγχος διοικητικών διαφορών ή υποθέσεων από τα πολιτικά δικαστήρια10
 • [2] ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ13
 • Α. Η αρχή της εδαφικότητας15
 • Β. Εξαιρέσεις από την αρχή της εδαφικότητας16
 • 1. Γαμικές διαφορές16
 • 2. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας16
 • 3. Ετεροδικία19
 • Γ. Η διεθνής δικαιοδοσία στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κανονισμός Βρυξέλλες Ι (44/2001) και Ια (1215/2012) - Ειδικές Αποκλειστικές και Συντρέχουσες Δωσιδικίες20
 • Δ. Πρόσθετες δικαιοδοτικές βάσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια26
 • Ε. Κανονισμοί 2201/2003 για το forum matrimonii και 4/2009 για διατροφικές αξιώσεις27
 • [3] ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ29
 • Α. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην32
 • 1. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης32
 • 2. Ειρηνοδικείου35
 • 3. Μονομελούς Πρωτοδικείου37
 • 4. Πολυμελούς Πρωτοδικείου39
 • 5. Εφετείου39
 • 6. Αρείου Πάγου40
 • Β. Αρμοδιότητα κατά τόπο41
 • 1. Η γενική (νόμιμη) κατά τόπο αρμοδιότητα41
 • 2. Δωσιδικία των εταιρικών διαφορών (forum societatis)42
 • 3. Δωσιδικία της διαχειρίσεως με δικαστική εντολή (forum gestae administrationis ex decreto judicis)44
 • 4. Δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae)44
 • 5. Δωσιδικία της κληρονομίας (forum hereditatis)46
 • 6. Δωσιδικία της συνάφειας (forum connexitatis)49
 • 7. Δωσιδικία της δικαιοπραξίας - Συντρέχουσα Δωσιδικία (forum negotii)50
 • 8. Δωσιδικία της ανταγωγής - Συντρέχουσα Δωσιδικία (forum reconventionis)52
 • 9. Δωσιδικία αδικήματος53
 • 10. Δωσιδικία της διαχειρίσεως χωρίς δικαστική εντολή (forum gestae administrationis ex causis variis)53
 • 11. Δωσιδικία της ταυτότητας του δικαίου (forum continentiae causarum)54
 • 12. Δωσιδικία μακρότερης διαμονής54
 • 13. Δωσιδικία γαμικών διαφορών (forum matrimonii)55
 • 14. Δωσιδικίες της περιουσίας και του επίδικου αντικειμένου (fora bonorum)55
 • 15. Παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας55
 • 16. Έρευνα αρμοδιότητας56
 • [4] ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ59
 • Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο60
 • Β. Σκοπός60
 • Γ. Περιπτώσεις παραπομπής60
 • Δ. Ενεργητική νομιμοποίηση για την αίτηση61
 • Ε. Αρμοδιότητα δικαστηρίου για την παραπομπή61
 • ΣΤ. Διαδικασία παραπομπής62
 • Ζ. Υπόδειγμα64
 • [5] ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ67
 • Α. Έννοια69
 • Β. Νομικό πλαίσιο69
 • Γ. Νομιμοποίηση για την αίτηση69
 • Δ. Λόγοι εξαίρεσης70
 • 1. Γενικά70
 • 2. Διάδικοι στη δίκη ή συμφέρον σ’ αυτή70
 • 3. Συγγενικός δεσμός με διάδικο71
 • 4. Συγγενικός δεσμός με πρόσωπο εξαρτώμενο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλης μορφής εταιρία που έχει συμφέρον στη δίκη71
 • 5. Συμμετοχή στη δίκη ως μάρτυρας, δικηγόρος κ.λπ.71
 • 6. Διεξαγωγή της υπόθεσης ή συμμετοχή ως πραγματογνώμονα, συμβούλου ή διαιτητή, σύνταξη εγγράφου που προσβάλλεται ή συμμετοχή στη σύνθεση του δικαστηρίου, του οποίου προσβάλλεται η απόφαση72
 • 7. Υπόνοια μεροληψίας73
 • Ε. Απαράδεκτο αίτησης εξαίρεσης75
 • 1. Αδυναμία νόμιμης συγκρότησης του δικαστηρίου75
 • 2. Ανεπίτρεπτο αίτησης εξαίρεσης75
 • 3. Απαράδεκτο αίτησης εξαίρεσης λόγω μη καταβολής παραβόλου75
 • ΣΤ. Αρμοδιότητα76
 • Ζ. Αυτοεξαίρεση76
 • Η. Εξαίρεση από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως77
 • Θ. Υποβολή αίτησης εξαίρεσης από διάδικο78
 • 1. Χρονικοί περιορισμοί της υποβολής της αίτησης εξαίρεσης78
 • 2. Υποβολή της αίτησης πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο79
 • 3. Υποβολή της αίτησης κατά τη διάρκεια της συζήτησης79
 • 4. Απόφαση επί της αίτησης80
 • Ι. Αίτηση για την εξαίρεση δικαστή μονομελούς πρωτοδικείου ή ειρηνοδίκη81
 • ΙΑ. Υπόδειγμα81
 • [6] ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ85
 • Α. Έννοια - λειτουργία - νομικό πλαίσιο86
 • Β. Ικανότητα διαδίκου φυσικών προσώπων87
 • Γ. Ικανότητα διαδίκου νομικών προσώπων88
 • Δ. Ικανότητα διαδίκου ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα89
 • 1. Δέσμευση από το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα 89
 • 2. Περιπτώσεις από τη νομολογία92
 • Ε. Υπόδειγμα94
 • [7] ΟΜΟΔΙΚΙΑ97
 • Α. Νομικό πλαίσιο99
 • Β. Έννοια/διακρίσεις ομοδικίας99
 • Γ. Ομοδικία απλή99
 • 1. Νομοθετική πρόβλεψη99
 • 2. Προϋποθέσεις99
 • 3. Περιπτωσιολογία101
 • 4. Συνέπειες101
 • Δ. Ομοδικία αναγκαστική104
 • 1. Νομοθετική πρόβλεψη104
 • 2. Περιπτώσεις αναγκαστικής ομοδικίας104
 • 3. Διαδικαστική θέση αναγκαίων ομοδίκων107
 • 4. Αντιφατικοί ισχυρισμοί αναγκαίων ομοδίκων110
 • [8] ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ111
 • Α. Γενικά112
 • Β. Κύρια παρέμβαση113
 • 1. Έννοια - φύση113
 • 2. Άσκηση113
 • 3. Παραδεκτό114
 • 4. Συνέπειες116
 • Γ. Πρόσθετη παρέμβαση117
 • 1. Έννοια - φύση117
 • 2. Άσκηση117
 • 3. Παραδεκτό119
 • 4. Συνέπειες121
 • Δ. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση125
 • 1. Έννοια - φύση125
 • 2. Συνέπειες126
 • Ε. Υπόδειγμα128
 • [9] ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ131
 • Α. Έννοια132
 • Β. Προϋποθέσεις132
 • Γ. Σκοπός και είδη προσεπικλήσεως133
 • 1. Προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου133
 • 2. Προσεπίκληση αληθούς κυρίου ή νομέως135
 • 3. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή136
 • Δ. Άσκηση και συνέπειες προσεπικλήσεως137
 • Ε. Προσεπίκληση με δικαστική διαταγή140
 • ΣΤ. Υπόδειγμα140
 • [10] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ145
 • A. Νομικό πλαίσιο146
 • Β. Έννοια - Νομική φύση - Σκοπός ανακοίνωσης146
 • Γ. Προϋποθέσεις ανακοίνωσης147
 • Δ. Άσκηση ανακοίνωσης147
 • 1. Τρόπος άσκησης147
 • 2. Χρόνος άσκησης148
 • E. Αναβολή δίκης149
 • ΣΤ. Δικονομικά αποτελέσματα ανακοίνωσης149
 • 1. Δικαίωμα παρέμβασης τρίτου - Ένδικα μέσα149
 • 2. Δικαίωμα τριτανακοπής τρίτου149
 • Ζ. Υπόδειγμα151
 • [11] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ153
 • Α. Έννοια - φύση154
 • Β. Δόση της πληρεξουσιότητας157
 • 1. Υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο157
 • 2. Τύπος159
 • 3. Περιεχόμενο160
 • 4. Διορισμός περισσότερων πληρεξουσίων και υποκατάστατου162
 • 5. Παύση164
 • Γ. Έλεγχος της πληρεξουσιότητας165
 • 1. Νομιμοποίηση165
 • 2. Αυτεπάγγελτη έρευνα167
 • 3. Προθεσμία για συμπλήρωση ελλείψεων169
 • 4. Η άμυνα του δικασθέντος από ψευδοπληρεξούσιο169
 • [12] ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ171
 • Α. Ορισμός και απαρίθμηση173
 • Β. Η αρχή της διαθέσεως173
 • Γ. Η αρχή της συζητήσεως174
 • Δ. Η αρχή της διαδικαστικής πρωτοβουλίας των διαδίκων175
 • Ε. Η αρχή της συγκεντρώσεως176
 • ΣΤ. Η αρχή του νόμιμου δικαστή176
 • Ζ. Η αρχή της ισότητας των διαδίκων177
 • Η. Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων177
 • Θ. Η αρχή της τηρήσεως προδικασίας178
 • Ι. Η αρχή της δημοσιότητας της δίκης178
 • ΙΑ. Η αρχή της έγγραφης ή προφορικής διεξαγωγής της δίκης179
 • ΙΒ. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης179
 • ΙΓ. Η αρχή της οικονομίας της δίκης181
 • ΙΔ. Η αρχή της αναλογικότητας182
 • [13] ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ185
 • Α. Έννοια186
 • Β. Νομικό πλαίσιο187
 • Γ. Γενικές παρατηρήσεις187
 • Δ. Τα στοιχεία των δικογράφων188
 • 1. Δικαστήριο ή δικαστής ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη κ.λπ.188
 • 2. Είδος του δικογράφου188
 • 3. Στοιχεία διαδίκων188
 • 4. Αντικείμενο δικογράφου190
 • 5. Χρονολογία και υπογραφή191
 • Ε. Ειδικότερα το στοιχείο της διεύθυνσης192
 • 1. Ακριβής καθορισμός της διεύθυνσης192
 • 3. Έλλειψη αναγραφής της διεύθυνσης του διαδίκου ή του αντικλήτου - άγνωστη διεύθυνση194
 • 2. Επίδοση στην αναγραφόμενη διεύθυνση193
 • ΣΤ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων δικηγόρων195
 • Ζ. Υπόδειγμα195
 • [14] EΠΙΔΟΣΕΙΣ199
 • A. Έννοια - Νομικό πλαίσιο201
 • Β. Όργανα επίδοσης202
 • Γ. Παραγγελία επίδοσης203
 • Δ. Τόπος επίδοσης204
 • Ε. Χρόνος επίδοσης204
 • ΣΤ. Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση205
 • 1. Επίδοση σε φυσικά πρόσωπα205
 • 2. Επίδοση σε νομικά πρόσωπα205
 • 3. Επίδοση στο Δημόσιο207
 • 4. Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή208
 • 5. Επίδοση προς ναυτικούς208
 • 6. Επίδοση προς στρατιωτικούς208
 • 7. Άρνηση παραλαβής εγγράφου209
 • 8. Επίδοση σε πρόσωπα αλλοδαπής210
 • 9. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής211
 • 10. Επίδοση στον αντίκλητο212
 • Ζ. Πώς γίνεται η επίδοση215
 • 1. Παράδοση του εγγράφου215
 • 2. Αυτεπάγγελτη επίδοση215
 • 3. Επίδοση σε συνοίκους/Θυροκόλληση215
 • 4. Επίδοση στον τόπο εργασίας218
 • Η. Έκθεση επίδοσης218
 • 1. Στοιχεία έκθεσης επίδοσης218
 • 2. Συστατικός τύπος - Αποδεικτική δύναμη έκθεσης επίδοσης220
 • [15] ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ221
 • A. Νομικό πλαίσιο222
 • Γ. Έναρξη/λήξη προθεσμιών και σχετικός υπολογισμός τους223
 • Β. Διακρίσεις δικονομικών προθεσμιών222
 • 1. Γενικά - Νομικό πλαίσιο223
 • 2. Έναρξη - λήξη προθεσμιών223
 • 3. Αργίες - Σάββατο224
 • Δ. Υπολογισμός προθεσμιών225
 • Ε. Διακοπή προθεσμιών225
 • ΣΤ. Αναστολή προθεσμιών226
 • Ζ. Παράταση προθεσμιών228
 • Η. Σύντμηση προθεσμιών228
 • Θ. Συνέπειες παρέλευσης προθεσμίας228
 • [16] ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ231
 • Α. Έννοια232
 • Β. Νομικό πλαίσιο233
 • Γ. Προϋποθέσεις για την επαναφορά233
 • 1. Γενικά233
 • 3. Δόλος του αντιδίκου236
 • 2. Ανώτερη βία234
 • 4. Πταίσμα του δικαστικού πληρεξουσίου236
 • Δ. Προθεσμία υποβολής της αίτησης237
 • Ε. Αρμοδιότητα238
 • ΣΤ. Άσκηση της αίτησης239
 • Ζ. Περιεχόμενο της αίτησης239
 • Η. Συζήτηση της αίτησης240
 • Θ. Αποτέλεσμα της αίτησης240
 • Ι. Συνέπειες της απόφασης για την επαναφορά241
 • ΙΑ. Υπόδειγμα241
 • [17] ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ245
 • Α. Νομικό πλαίσιο246
 • Β. Έννοια δικονομικής ακυρότητας246
 • Γ. Αυτεπάγγελτη ακυρότητα247
 • Δ. Ακυρότητα από παράβαση διάταξης για την οποία χωρεί αναίρεση ή αναψηλάφηση248
 • Ε. Ακυρότητα λόγω βλάβης του διαδίκου248
 • 1. Γενικά248
 • 2. Στοιχεία/Κατάθεση δικογράφου249
 • 3. Αναγκαστική εκτέλεση250
 • ΣΤ. Πρόταση ακυρότητας252
 • Ζ. Αποτελέσματα ακυρότητας252
 • Η. Ένδικα μέσα κατά απόφασης για τα δικαστικά έξοδα274
 • Θ. Υπόδειγμα276
 • [18] ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ255
 • A. Νομικό πλαίσιο257
 • Β. Γενικά257
 • 1. Γενικά258
 • 2. Εξαιρέσεις259
 • 3. Καθορισμός προκαταβλητέων εξόδων260
 • 4. Συνέπειες από τη μη προκαταβολή των εξόδων260
 • Γ. Προκαταβολή της δικαστικής δαπάνης258
 • Δ. Καταδίκη στην πληρωμή των εξόδων261
 • 1. Αρχή της ήττας261
 • 2. Επιβολή των εξόδων σε βάρος του ενάγοντος262
 • Ε. Συμψηφισμός εξόδων263
 • 1. Γενικά263
 • 2. Δημόσιο264
 • 3. Δυνητικός συμψηφισμός264
 • ΣΤ. Επιβολή των εξόδων σε ειδικότερες περιπτώσεις264
 • 1. Δικαστικά έξοδα επί καταδίκης περισσότερων264
 • 2. Δικαστικά έξοδα επί κύριας/πρόσθετης παρέμβασης265
 • 3. Δικαστικά έξοδα επί ενδίκων μέσων266
 • 5. Δικαστικά έξοδα επί παραίτησης ή αποδοχής267
 • 4. Δικαστικά έξοδα επί ερημοδικίας ή αναβολής της συζήτησης267
 • Ζ. Αποδοτέα έξοδα269
 • 1. Γενικά269
 • 2. Εκκαθάριση αποδοτέων εξόδων271
 • 3. Απόφαση για τα αποδοτέα έξοδα272
 • 4. Εκκαθάριση μετά την παραίτηση ή την αποδοχή273
 • [19] ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ279
 • Α. Νομική βοήθεια και ευεργέτημα πενίας - Διάκριση εννοιών280
 • Β. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας280
 • Γ. Η διαδικασία παροχής νομικής βοήθειας282
 • Δ. Περιεχόμενο και έκταση της νομικής βοήθειας283
 • Ε. Διορισμός συνηγόρου υπηρεσίας - παύση και περιορισμός της νομικής βοήθειας284
 • ΣΤ. Επίδραση της παροχής νομικής βοήθειας στη δικαστική δαπάνη - Εκκαθάριση285
 • [20] ΠΟΙΝΕΣ ΤΑΞΗΣ287
 • Α. Έννοια - σκοπός288
 • Β. Νομικό πλαίσιο288
 • Γ. Άμετρη (προπετής) προσφυγή στη δικαιοσύνη και αθέμιτη διεξαγωγή της δίκης289
 • Δ. Ανάρμοστη ή υβριστική διατύπωση δικογράφων291
 • Ε. Ασυγχώρητες παραδρομές και παραβάσεις υπαλλήλων της γραμματείας, συμβολαιογράφων και δικαστικών υπαλλήλων292
 • ΣΤ. Διατάραξη συνεδρίασης292
 • Ζ. Γενικές παρατηρήσεις ως προς τις ποινές τάξης293
 • Η. Υπόδειγμα294
 • 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ297
 • [21] H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ299
 • Α. Εισαγωγικά303
 • 1. Γενικά - Νομικό πλαίσιο303
 • 2. Σκοπός και νομικός χαρακτήρας της πολιτικής δίκης305
 • Β. Άσκηση της αγωγής - Στοιχεία του δικογράφου306
 • 1. Τρόπος - Στοιχεία306
 • 2. Εγγραφή ορισμένων αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων307
 • 3. Αντικειμενική και επικουρική σώρευση αγωγών308
 • 4. Αποτελέσματα άσκησης της αγωγής308
 • 5. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις με πρακτική σημασία309
 • Γ. Προπαρασκευή της συζήτησης στο ακροατήριο - Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς311
 • 1. Συμβιβασμός με πρωτοβουλία των διαδίκων - Απόπειρα συμβιβασμού με πρωτοβουλία του δικαστηρίου311
 • 2. Οι προτάσεις των διαδίκων - Υποχρέωση καταθέσεως - Χρόνος καταθέσεως312
 • 3. Προσδιορισμός δικασίμου και εκδίκαση της υποθέσεως (άρθρο 237 παρ. 4 και 5 ΚΠολΔ) 313
 • Δ. Η νέα τακτική διαδικασία313
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 313
 • 2. Κατάργηση του άρθρου 269 ή άλλως του συστήματος συγκεντρώσεως στον 1ο βαθμό314
 • 3. Τα αποδεικτικά μέσα - Ένορκες βεβαιώσεις - Μάρτυρες315
 • 4. Η άμυνα του εναγομένου - Η ανταγωγή316
 • 5. Συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων - Αναβολή της συζήτησης - Επανάληψη της συζήτησης319
 • 6. Αναστολή της δίκης για προκριματικά ζητήματα - Αναβολή μέχρι πέρατος της διοικητικής και ποινικής διαδικασίας - Βίαιη διακοπή της δίκης320
 • Ε. Κατάργηση και περάτωση της δίκης322
 • 1. Κατάργηση και περάτωση της δίκης χωρίς απόφαση322
 • 2. Περάτωση της δίκης με δικαστική απόφαση - Γνωστοποίηση των δικαστικών αποφάσεων324
 • 3. Ανυπαρξία δικαστικής απόφασης - Άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις324
 • 4. Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας των δικαστικών αποφάσεων325
 • [22] ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ327
 • Α. Αίτηση για απόπειρα συμβιβασμού - Διαδικασία328
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις - Νομικό πλαίσιο328
 • 3. Διαδικασία329
 • 2. Συμβιβασμός μετά από την υποβολή αίτησης329
 • Β. Συνέπειες329
 • [23] ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ [Εξώδικη επίλυση διαφοράς]331
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις επί του υφιστάμενου νομοθετικού καθεστώτος331
 • Β. Προϋποθέσεις - Χρόνος332
 • Γ. Πρακτικό εξωδικαστικού συμβιβασμού332
 • [24] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ335
 • Α. Έννοια - Νομική φύση335
 • Β. Διαδικασία - Αρμοδιότητα336
 • Γ. Αποτέλεσμα337
 • [25] ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ339
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο340
 • Β. Έννοια - Πεδίο εφαρμογής341
 • Γ. Υπαγωγή στη διαμεσολάβηση - Διαδικασία341
 • Δ. Αποτέλεσμα προσφυγής στη διαμεσολάβηση343
 • [26] ΕΝΣΗΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ345
 • Α. Νομικό πλαίσιο346
 • Β. Γενικά346
 • Γ. Αγωγές υποκείμενες σε δικαστικό ένσημο347
 • Δ. Αγωγές μη υποκείμενες σε δικαστικό ένσημο348
 • Ε. Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου349
 • ΣΤ. Απαλλαγή από την καταβολή δικαστικού ενσήμου350
 • Ζ. Συνέπειες μη καταβολής δικαστικού ενσήμου350
 • [27] ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ355
 • Α. Έννοια356
 • Β. Τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο358
 • Γ. Θετική και αρνητική λειτουργία του δεδικασμένου359
 • Δ. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου360
 • Ε. Υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου362
 • ΣT. Χρονικά όρια του δεδικασμένου366
 • Ζ. Δεδικασμένο επί των ενστάσεων368
 • Η. Δεδικασμένο επί προδικαστικών ζητημάτων369
 • Θ. Τριτενέργεια του δεδικασμένου370
 • Ι. Δικονομικό δεδικασμένο371
 • ΙA. Προσωρινό δεδικασμένο372
 • ΙB. Δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία375
 • [28] ΑΠΟΔΕΙΞΗ377
 • Α. Εισαγωγή378
 • 1. Η έννοια της δικονομικής αποδείξεως378
 • 2. Ο σκοπός του δικαίου της αποδείξεως379
 • Β. Θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της αποδείξεως379
 • 1. Η αρχή της απαγορεύσεως της ιδιωτικής γνώσεως εκ μέρους του δικαστή379
 • 2. Η αρχή της πρωτοβουλίας των διαδίκων380
 • 3. Η αρχή της κοινότητας των αποδεικτικών μέσων381
 • 4. Η αρχή της ελεύθερης εκτιμήσεως των αποδεικτικών μέσων381
 • 5. Η αρχή της ισότητας383
 • 6. Η αρχή της αυτεπάγγελτης διατάξεως383
 • 7. Η αρχή της αμεσότητας384
 • Γ. Το δικαίωμα αποδείξεως385
 • 1. Έννοια, περιεχόμενο και νομική βάση385
 • 2. Περιορισμοί385
 • Δ. Το αντικείμενο αποδείξεως385
 • 1. Το ουσιώδες πραγματικό γεγονός385
 • 2. Το αμφισβητούμενο πραγματικό γεγονός386
 • Ε. Το βάρος αποδείξεως387
 • 1. Αντικειμενικό βάρος387
 • 2. Υποκειμενικό βάρος387
 • ΣΤ. Αποδεικτικές συμβάσεις388
 • 1. Έννοια - Νομική φύση388
 • 2. Επιτρεπτό388
 • Ζ. Τα είδη αποδείξεως389
 • Η. Απόδειξη στην κατ’ έφεση δίκη393
 • [29] ΟΜΟΛΟΓΙΑ395
 • Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο396
 • Β. Νομική φύση397
 • Γ. Αντικείμενο της ομολογίας397
 • Δ. Προϋποθέσεις ομολογίας398
 • 1. Ικανότητα για ομολογία398
 • 2. Πρόθεση ομολογίας398
 • Ε. Είδη ομολογίας398
 • 1. Γενικά398
 • 2. Δικαστική και εξώδικη ομολογία398
 • 3. Απλή και σύνθετη ομολογία399
 • 4. Ρητή και σιωπηρή ομολογία400
 • 5. Ομολογία απαντητική και με υποφορά400
 • ΣΤ. Διακρίσεις από συναφείς έννοιες400
 • Ζ. Αποδεικτική δύναμη της ομολογίας401
 • 1. Αποδεικτική δύναμη της δικαστικής ομολογίας401
 • 2. Αποδεικτική δύναμη της εξώδικης ομολογίας402
 • 3. Αποδεικτική δύναμη της σύνθετης ομολογίας402
 • Η. Ανάκληση της ομολογίας402
 • 1. Η πρόβλεψη του άρθρου 354 ΚΠολΔ402
 • 2. Η ανάκληση της δικαστικής ομολογίας403
 • 3. Η ανάκληση της εξώδικης ομολογίας403
 • 4. Η ανάκληση της ομολογίας του πληρεξουσίου404
 • Θ. Αναιρετικός έλεγχος404
 • [30] ΑΥΤΟΨΙΑ405
 • Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο406
 • Β. Αντικείμενο αυτοψίας407
 • Γ. Διεξαγωγή της αυτοψίας407
 • 1. Προϋποθέσεις αυτοψίας407
 • 2. Πώς διατάσσεται η αυτοψία408
 • Δ. Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη ή εξέταση μαρτύρων408
 • 1. Συνδυασμός αυτοψίας με πραγματογνωμοσύνη408
 • 2. Συνδυασμός αυτοψίας με εξέταση μαρτύρων408
 • Ε. Υποχρέωση συνδρομής διαδίκων ή τρίτων409
 • 1. Συνδρομή διαδίκων ή τρίτων409
 • 2. Υποχρέωση συνδρομής στη διεξαγωγή αυτοψίας σε πρόσωπο409
 • 3. Υποχρέωση συνδρομής στη διεξαγωγή αυτοψίας σε πράγμα409
 • 4. Καταδίκη διαδίκου ή τρίτου που εμποδίζουν αδικαιολόγητα την αυτοψία410
 • ΣΤ. Αποδεικτική δύναμη αυτοψίας411
 • Ζ. Υπόδειγμα411
 • [31] ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ415
 • Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο417
 • 1. Έννοια417
 • 2. Νομικό πλαίσιο418
 • Β. Νομική φύση και αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης418
 • 1. Οι πραγματογνώμονες ως βοηθοί του δικαστηρίου418
 • 2. Η πραγματογνωμοσύνη ως αποδεικτικό μέσο418
 • Γ. Διάκριση από άλλους θεσμούς419
 • 1. Μάρτυρες419
 • 2. Αυτοψία420
 • 3. Διαιτητική πραγματογνωμοσύνη420
 • 4. Εξώδικες γνωμοδοτήσεις420
 • 5. Τεχνικοί σύμβουλοι421
 • 6. Γνωμοδοτήσεις νομομαθών422
 • Δ. Διάταξη πραγματογνωμοσύνης422
 • 1. Δυνατότητα και υποχρέωση διάταξης πραγματογνωμοσύνης – Αναιρετικός έλεγχος422
 • 2. Πώς διατάσσεται η πραγματογνωμοσύνη423
 • Ε. Διορισμός πραγματογνωμόνων424
 • ΣΤ. Αντικατάσταση πραγματογνωμόνων426
 • Ζ. Εξαίρεση πραγματογνωμόνων426
 • Η. Δικαιώματα πραγματογνωμόνων428
 • 1. Λήψη οδηγιών από το δικαστήριο428
 • 2. Παράσταση κατά τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων428
 • 3. Γνώση στοιχείων της δικογραφίας428
 • 4. Υποβολή ερωτήσεων στους διαδίκους κ.λπ.428
 • 5. Άλλα δικαιώματα429
 • 6. Αμοιβή429
 • Ι. Αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης431
 • 1. Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδότησης – Αναιρετικός έλεγχος431
 • 2. Ειδικά οι επιβληθείσες από το δικαστήριο ιατρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας (άρθρο 607 ΚΠολΔ)432
 • ΙΑ. Υπόδειγμα433
 • Θ. Υποχρεώσεις πραγματογνωμόνων430
 • 1. Υποχρέωση εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανατίθενται430
 • 2. Όρκιση πραγματογνωμόνων430
 • 3. Σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης430
 • [32] ΜΑΡΤΥΡΕΣ435
 • Α. Έννοια - Αντικείμενο μαρτυρίας435
 • Β. Εξέταση μαρτύρων - Διαδικασία436
 • Γ. Περιορισμοί μαρτυρικής απόδειξης437
 • Δ. Εξαιρέσεις440
 • Ε. Διεξαγωγή της εξέτασης των διαδίκων444
 • [33] ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ441
 • Α. Νομικό πλαίσιο442
 • Β. Έννοια του αποδεικτικού μέσου της εξέτασης των διαδίκων442
 • Γ. Προϋποθέσεις εξέτασης των διαδίκων442
 • Δ. Εξεταζόμενα πρόσωπα443
 • ΣΤ. Αποκλεισμός ένορκης εξέτασης444
 • Ζ. Συνέπειες μη εμφάνισης ή άρνησης κατάθεσης διαδίκου445
 • Η. Ελεύθερη εκτίμηση της κατάθεσης445
 • [34] EΓΓΡΑΦΑ447
 • Α. Νομικό πλαίσιο449
 • Β. Έννοια και διακρίσεις των εγγράφων450
 • 1. Έννοια450
 • 2. Διακρίσεις451
 • Γ. Προϋποθέσεις του κύρους και της αποδεικτικής δύναμης των δημοσίων εγγράφων452
 • Δ. Προϋποθέσεις του κύρους και της αποδεικτικής δύναμης των ιδιωτικών εγγράφων453
 • 1. Γενικές προϋποθέσεις453
 • 2. Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων - τηλεομοιοτυπία - φωτογραφίες - απεικονίσεις κάθε φύσεως454
 • 3. Αποδεικτική δύναμη επίσημων βιβλίων εμπόρων και επαγγελματιών και εν γένει επαγγελματικών βιβλίων455
 • 4. Ηλεκτρονικά έγγραφα - μαγνητοταινία - αντίγραφα - άλλα έγγραφα456
 • 5. Θεώρηση συμφωνητικών και άλλων εγγράφων458
 • Ε. Επίκληση εγγράφων459
 • ΣΤ. Πλαστότητα εγγράφου460
 • Ζ. Παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου462
 • Η. Επίδειξη εγγράφων462
 • 1. Η ρύθμιση της αξίωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 901-903 ΑΚ και 450-452 ΚΠολΔ462
 • 2. Υποχρέωση του αιτούντος για ακριβή προσδιορισμό (περιγραφή) του ζητουμένου να επιδειχθεί εγγράφου465
 • 3. Διαδικασία και αρμοδιότητα466
 • 4. Δυσχέρειες προσαγωγής του εγγράφου467
 • 5. Παραίτηση από το δικαίωμα προς επίδειξη εγγράφων468
 • 6. Ένδικα μέσα468
 • 7. Επίδειξη εγγράφου που βρίσκεται σε δημόσια αρχή - Εξαιρέσεις469
 • Θ. Υπόδειγμα470
 • [35] ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ473
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις473
 • Β. Πεδίο εφαρμογής474
 • Γ. Διαδικαστικές αποκλίσεις476
 • Δ. Η ενωσιακή ρύθμιση482
 • Ε. Υπόδειγμα482
 • [36] ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ485
 • Α. Έννοια - σκοπός486
 • Β. Νομικό πλαίσιο - ειδικές περιπτώσεις υποχρέωσης λογοδοσίας και παράδοσης καταλόγου ομάδας αντικειμένων487
 • 1. Νομικό πλαίσιο487
 • 2. Ειδικές περιπτώσεις υποχρέωσης λογοδοσίας και υποχρέωσης παροχής καταλόγου στοιχείων ομάδας αντικειμένων487
 • Γ. Διαδικασία εκδίκασης της αγωγής λογοδοσίας - αποκλίσεις από την τακτική διαδικασία488
 • 1. Στάδια εκδίκασης της αγωγής λογοδοσίας488
 • 2. Αποκλίσεις από την τακτική διαδικασία - σώρευση αγωγών489
 • 3. Στοιχεία παραδεκτού και βασιμότητας της αγωγής λογοδοσίας490
 • 4. Περιορισμός του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό491
 • Δ. Αρμοδιότητα491
 • 1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην491
 • 2. Αρμοδιότητα κατά τόπο491
 • Ε. Απόφαση που διατάσσει τη λογοδοσία492
 • 1. Περιεχόμενο της απόφασης492
 • 2. Πότε η απόφαση καθίσταται οριστική492
 • 3. Προσβολή με έφεση493
 • 4. Συνέπειες μη συμμόρφωσης του εναγομένου494
 • ΣΤ. Κατάθεση του λογαριασμού ή του καταλόγου494
 • 1. Συζήτηση επί του λογαριασμού ή του καταλόγου494
 • 2. Αίτηση για καταβολή ποσού ή την απόδοση των αντικειμένων494
 • Ζ. Υπόδειγμα495
 • [37] AΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ499
 • Α. Νομικό πλαίσιο501
 • Β. Έννοια501
 • Γ. Είδη διανομής502
 • 1. Εξώδικη (εκούσια) διανομή502
 • 2. Δικαστική διανομή504
 • 3. Αυτούσια διανομή506
 • Δ. Αρμοδιότητα514
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα514
 • 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα515
 • Ε. Ενεργητική - Παθητική Νομιμοποίηση (478 ΚΠολΔ)516
 • 1. Ενάγων516
 • 2. Εναγόμενος517
 • 3. Προσεπικαλούμενοι517
 • 4. Παρέμβαση519
 • ΣΤ. Αγωγή διανομής520
 • 1. Γενικά520
 • 2. Στοιχεία της αγωγής διανομής521
 • 3. Ενστάσεις530
 • Ζ. Αντικείμενο της δίκης διανομής531
 • Η. Βιβλία διεκδικήσεων532
 • Θ. Δικαστικό ένσημο533
 • Ι. Απόφαση διανομής534
 • 1. Νομική φύση δικαστικής απόφασης διανομής536
 • ΙΑ. Τρόπος διανομής537
 • ΙΒ. Αμοιβή δικηγόρου538
 • ΙΓ. Υποδείγματα538
 • 3. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ543
 • [38] ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΓΕΝΙΚΑ545
 • Α. Ορισμός και διακρίσεις546
 • Β. Παραδεκτό και βάσιμο547
 • Γ. Προσδιορισμός δικασίμου και κλήτευση διαδίκων551
 • [39] ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ553
 • A. Νομικό πλαίσιο555
 • Β. Έννοια - άσκηση ανακοπής556
 • Γ. Προϋποθέσεις άσκησης ανακοπής556
 • Δ. Έννομο συμφέρον557
 • Ε. Ερήμην απόφαση557
 • ΣΤ. Αποφάσεις δεκτικές ανακοπής558
 • Ζ. Ανώτερη βία559
 • Η. Παραίτηση από το δικαίωμα ανακοπής563
 • Θ. Νομιμοποίηση για την άσκηση ανακοπής564
 • Ι. Προθεσμία ανακοπής565
 • ΙΑ. Δικόγραφο ανακοπής και παράβολο566
 • ΙΒ. Συζήτηση της ανακοπής568
 • 1. Ερημοδικία του ανακόπτοντος/Απαγόρευση άσκησης δεύτερης ανακοπής568
 • 2. Εκδίκαση της ανακοπής/Εξέταση της διαφοράς569
 • 3. Ερημοδικία του καθ’ ού569
 • [40] EΦΕΣΗ571
 • Α. Νομικό πλαίσιο574
 • Β. Άσκηση της έφεσης – Λόγοι574
 • 1. Κατάθεση δικογράφου / σύνταξη έκθεσης / παράβολο574
 • 2. Λόγοι της έφεσης577
 • Γ. Δεύτερη έφεση579
 • Δ. Αποφάσεις προσβαλλόμενες με έφεση580
 • 1. Γενικά580
 • 2. Ανέκκλητες αποφάσεις582
 • 3. Έφεση κατά ερήμην αποφάσεων583
 • Ε. Νομιμοποίηση ενεργητική585
 • 1. Δικαιούμενοι στην άσκηση έφεσης585
 • 2. Έννομο συμφέρον νικήσαντος διαδίκου586
 • ΣΤ. Νομιμοποίηση παθητική586
 • Ζ. Προθεσμία της έφεσης588
 • Η. Αποτελέσματα της έφεσης590
 • 1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα590
 • 2. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα590
 • 3. Επεκτατικό αποτέλεσμα592
 • Θ. Εκδίκαση της έφεσης592
 • 1. Διαδικασία συζήτησης592
 • 2. Νόμος εφαρμοστέος594
 • 3. Αντικείμενο - Περιορισμοί στην κατ’ έφεση δίκη594
 • 4. Νέοι ισχυρισμοί στο Εφετείο595
 • 5. Νέα αποδεικτικά μέσα στο Εφετείο596
 • Ι. Αντέφεση597
 • Κ. Υπόδειγμα599
 • [41] ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ601
 • Α. Έννοια και σκοπός της αναψηλάφησης602
 • Β. Το παραδεκτό603
 • 1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις603
 • 2. Νομιμοποίηση604
 • 3. Έννομο συμφέρον605
 • 4. Προθεσμία605
 • 5. Διαδοχική άσκηση608
 • 6. Υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου609
 • 7. Τρόπος ασκήσεως609
 • Γ. Το βάσιμο - Οι λόγοι αναψηλάφησης610
 • 1. Ύπαρξη αντιφατικών αποφάσεων (ΚΠολΔ 544 αρ. 1)611
 • 2. Μη νόμιμη εκπροσώπηση του διαδίκου στη δίκη (ΚΠολΔ 544 αρ. 2)612
 • 3. Εκπροσώπηση αντιθέτων συμφερόντων στη δίκη (ΚΠολΔ 544 αρ. 3)612
 • 4. Έλλειψη δικαστικής πληρεξουσιότητας (ΚΠολΔ 544 αρ. 4)613
 • 5. Πλαστότητα της απόφασης (ΚΠολΔ 544 αρ. 5)613
 • 6. Ψευδείς καταθέσεις και πλαστά έγγραφα (ΚΠολΔ 544 αρ. 6)613
 • 7. Νέα κρίσιμα έγγραφα (ΚΠολΔ 544 αρ. 7)614
 • 8. Ανατροπή απόφασης (ΚΠολΔ 544 αρ. 8)616
 • 9. Κλεψιδικία με την κλήτευση ως άγνωστης διαμονής (ΚΠολΔ 544 αρ. 9)617
 • 10. Δωροληψία ή παράβαση καθήκοντος δικαστή (ΚΠολΔ 544 αρ. 10)617
 • Δ. Διαδικασία617
 • Ε. Υπόδειγμα619
 • [42] ANAIΡΕΣΗ621
 • Α. Νομικό πλαίσιο626
 • Β. Φύση και σκοπός της αναίρεσης 627
 • Γ. Αποφάσεις που υπόκεινται σε αναίρεση 630
 • Δ. Άσκηση της αναίρεσης - Έννομο συμφέρον634
 • Ε. Στοιχεία του δικογράφου της αναίρεσης637
 • ΣΤ. Προθεσμία άσκησης της αίτησης αναίρεσης - Μη ανασταλτικό αποτέλεσμα - Αναστολή εκτέλεσης 639
 • Ζ. Νομιμοποίηση ενεργητική στην αναιρετική διαδικασία - Έννομο συμφέρον - Ομοδικία - Παρέμβαση - Έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου642
 • Η. Νομιμοποίηση παθητική στην αναιρετική διαδικασία644
 • Θ. Aρνητικές προϋποθέσεις για την άσκηση της αναίρεσης646
 • 1. Αποδοχή της απόφασης 647
 • 2. Παραίτηση από την αναίρεση648
 • 3. Τελευταία αρνητική προϋπόθεση είναι η μη άσκηση της αναίρεσης για δεύτερη φορά649
 • ΙΑ. Αναίρεση υπέρ του νόμου651
 • ΙΒ. Λόγοι αναίρεσης 652
 • 1. Παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου653
 • 2. Η κακή σύνθεση του δικαστηρίου και η εξαίρεση του δικαστή662
 • 3. H μη εξαίρεση δικαστή663
 • 4. Η υπέρβαση δικαιοδοσίας664
 • 5. Ύπαρξη αρμοδιότητας ή αναρμοδιότητας666
 • 6. Η εκδίκαση υποθέσων ερήμην παρά το νόμο667
 • 7. Παράνομος αποκλεισμός δημοσιότητας669
 • 8. Η λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν ή η μη λήψη πραγμάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 669
 • 9. Επιδίκαση από το δικαστήριο μη αιτηθέντων ή περισσότερων από όσα ζητήθηκαν ή αδίκαστη αίτηση 674
 • 10. Πράγματα που έγιναν δεκτά χωρίς απόδειξη677
 • 11. Παραβάσεις και παραλείψεις ως προς τα αποδεικτικά μέσα678
 • 12. Παράβαση του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων684
 • 13. Εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων ως προς το βάρος της απόδειξης686
 • 14. Κήρυξη ή μη κήρυξη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωμα ή απαραδέκτου689
 • 15. Ανάκληση οριστικής απόφασης παρά το νόμο692
 • 16. Παράβαση των ισχυόντων για το δεδικασμένο693
 • 17. Aντιφατικές διατάξεις της απόφασης697
 • 18. Mη συμμόρφωση προς την αναιρετική απόφαση698
 • 19. Aναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης699
 • 20. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου703
 • ΙΓ. Λόγοι αναίρεσης κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων707
 • ΙΔ. Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι από τον Άρειο Πάγο708
 • ΙΕ. Αρμοδιότητα Ολομέλειας και Τμημάτων του Αρείου Πάγου709
 • ΙΣΤ. Προσδιορισμός δικασίμου για την αναίρεση - Συζήτηση - Πρόσθετοι λόγοι - Πληρεξουσιότητα - Αναβολή - Παραπομπή710
 • 1. Προσδιορισμός δικασίμου710
 • 2. Συζήτηση της αναίρεσης711
 • 3. Πληρεξουσιότητα715
 • 4. Αναβολή της αναίρεσης715
 • 5. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης716
 • 6. Παραπομπή719
 • IΖ. Προτάσεις - Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση723
 • ΙΗ. Εισηγητής - «Φιλτράρισμα της αναίρεσης» - Τριμελές Συμβούλιο726
 • Κ. Υπόδειγμα727
 • [43] ΑΝΑΚΟΠΗ-ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ733
 • A. Aνακοπή734
 • 1. Έννοια734
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού734
 • 3. Άσκηση και περιεχόμενο735
 • 4. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής736
 • 5. Συζήτηση της ανακοπής736
 • 6. Συνέπειες ασκήσεως ανακοπής737
 • Β. Τριτανακοπή737
 • 1. Έννοια και μορφές τριτανακοπής737
 • 2. Παραδεκτό738
 • 3. Άσκηση και αποτελέσματα ασκήσεως740
 • 4. Συζήτηση της τριτανακοπής741
 • 5. Απόφαση επί της τριτανακοπής742
 • Γ. Υπόδειγμα743
 • 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ745
 • [44] ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ747
 • Α. Οι ειδικές διαδικασίες μετά από την ισχύ του Ν 4335/2015747
 • Β. Η ρύθμιση του άρθρου 591 ΚΠολΔ748
 • Γ. Η ειδική διαδικασία ως διαδικαστική ή μη προϋπόθεση - Εφαρμογή από το δικαστήριο της προσήκουσας διαδικασίας748
 • Δ. Ένδικα μέσα - Δεδικασμένο749
 • [45] ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ751
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις754
 • Β. Οι υπαγόμενες στην ειδική διαδικασία γαμικές και οικογενειακές διαφορές754
 • Γ. Οι κοινές ρυθμίσεις για τις γαμικές διαφορές και τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων756
 • 1. Ικανότητα παραστάσεως756
 • 2. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα757
 • 3. Διαδικασία - Συζήτηση759
 • 4. Ερημοδικία761
 • 5. Ανταγωγή762
 • 6. Αποδεικτική διαδικασία762
 • 7. Κατάργηση της δίκης764
 • 8. Προδικαστικά ζητήματα764
 • 9. Ένδικα μέσα765
 • 10. Δεδικασμένο766
 • Δ. Οι ειδικές ρυθμίσεις για τις γαμικές διαφορές767
 • 1. Διάδικοι767
 • 2. Δικαιοδοσία επί αλλοδαπών768
 • Ε. Οι ειδικές ρυθμίσεις για τις δίκες γονικής μέριμνας ή επικοινωνίας με το τέκνο768
 • ΣΤ. Υποδείγματα770
 • [46] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ775
 • Α. Νομικό πλαίσιο776
 • Β. Υπαγόμενες διαφορές - Συγκριτική επισκόπηση παλαιού και νέου ΚΠολΔ777
 • Γ. Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις778
 • Δ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση779
 • Ε. Προδικαστικά ζητήματα781
 • ΣΤ. Κατά τόπον αρμοδιότητα (608) - Διεθνής Δικαιοδοσία βάσει ιθαγένειας781
 • Ζ. Κατάργηση ή διακοπή της δίκης (596)782
 • Η. Προτάσεις - Ανταγωγή782
 • Θ. Δεδικασμένο783
 • Ι. Ένδικα μέσα784
 • [47] ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Εμπορικές-Αστικές)787
 • Α. Νομικό πλαίσιο788
 • Β. Έννοια789
 • Γ. Διαδικασία789
 • 1.Υπαγόμενες διαφορές789
 • 2. Ειδικές διατάξεις για τη διαδικασία στο ακροατήριο791
 • 3. Δεδικασμένο795
 • Δ. Αποδεικτικά μέσα796
 • Ε. Ένδικα μέσα798
 • ΣΤ. Αναγκαστική Εκτέλεση799
 • Ζ. Μισθώσεις κατοικιών801
 • Η. Υποδείγματα802
 • [48] EΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ807
 • Α. Έννοια – Σκοπός809
 • Β. Νομικό πλαίσιο810
 • Γ. Ποιες διαφορές υπάγονται στη διαδικασία των εργατικών διαφορών811
 • 1. Διαφορές από εξαρτημένη εργασία ή με αφορμή αυτή μεταξύ των εργαζομένων κ.λπ. και των εργοδοτών κ.λπ.811
 • 2. Διαφορές από εξαρτημένη εργασία ή με αφορμή αυτή μεταξύ εργαζομένων στον ίδιο εργοδότη812
 • 3. Διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας κ.λπ.813
 • 4. Παρεμπίπτουσες αγωγές κατά δικονομικών εγγυητών813
 • 5. Αγωγές κατά ομοδίκων των εναγομένων814
 • Δ. Αρμοδιότητα814
 • 1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην814
 • 2. Αρμοδιότητα κατά τόπο815
 • Ε. Διαδικασία815
 • 1. Αγωγή – Κλήτευση διαδίκων815
 • 2. Παρέμβαση, προσεπίκληση και ανακοίνωση της δίκης816
 • 3. Δικαστικό ένσημο816
 • 4. Συζήτηση817
 • 5. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης817
 • 6. Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης και αναψηλάφησης817
 • ΣΤ. Απλή ομοδικία εργαζομένων817
 • Ζ. Ενεργητική νομιμοποίηση και παρέμβαση επαγγελματικών οργανώσεων818
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση818
 • 2. Παρέμβαση819
 • Η. Απόδειξη820
 • 1. Προσκομιδή αποδεικτικών μέσων – Διαταγή αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης820
 • 2. Βάρος απόδειξης820
 • Θ. Ερημοδικία στις εργατικές διαφορές821
 • Ι. Ένδικα μέσα821
 • ΙΑ. Υποδείγματα822
 • [49] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ829
 • Α. Έννοια830
 • Β. Νομικό πλαίσιο - Διαδικασία830
 • Γ. Ποιες διαφορές υπάγονται στη διαδικασία των διαφορών από αμοιβές831
 • 1. Αμοιβές κ.λπ. ελευθέρων επαγγελματιών από την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών831
 • 2. Αμοιβές κ.λπ. προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με άλλες ειδικές σχέσεις833
 • Δ. Νομιμοποίηση834
 • Ε. Αρμοδιότητα836
 • 1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην836
 • 2. Αρμοδιότητα κατά τόπο837
 • ΣΤ. Διαδικασία837
 • Ζ. Περιεχόμενο αγωγής838
 • Η. Υπόδειγμα839
 • [50] ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ843
 • Α. Νοµικό πλαίσιο845
 • Β. Διαφορές που υπάγονται στην ειδική διαδικασία του άρθρου 614 παρ. 6 ΚΠολΔ846
 • 1. Γενικά846
 • 2. Η αίτηση απαγγελίας προσωπικής κράτησης847
 • Ε. Διεθνής δικαιοδοσία850
 • Γ. Αρµοδιότητα καθ’ ύλην848
 • Δ. Αρµοδιότητα κατά τόπον849
 • 1. Γενικά849
 • 2. Δωσιδικία της αδικοπραξίας849
 • 3. Δωσιδικία της δικαιοπραξίας850
 • 4. Δωσιδικία της προσωπικής ταυτότητας του δικαίου850
 • ΣΤ. Άσκηση αγωγής και περιεχόµενο αυτής851
 • Ζ. Προσεπίκληση852
 • Η. Παρέµβαση853
 • Θ. Δικαστικό ένσηµο853
 • Ι. Δικαστική πληρεξουσιότητα854
 • ΙΑ. Συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο854
 • 1. Προφορικότητα της διαδικασίας - Παράσταση των διαδίκων854
 • 2. Προβολή ενστάσεων855
 • 3. Περιορισµός του αιτήµατος - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής855
 • 4. Η άσκηση ανταγωγής856
 • ΙΒ. Απόδειξη856
 • 1. Γενικά856
 • 2. Οµολογία857
 • 3. Αυτοψία857
 • 4. Πραγµατογνωµοσύνη857
 • 5. Έγγραφα858
 • 6. Εξέταση των διαδίκων858
 • 7. Μάρτυρες858
 • 8. Ένορκες βεβαιώσεις858
 • 9. Δικαστικά τεκµήρια859
 • ΙΓ. Ένδικα µέσα859
 • 1. Γενικά859
 • 2. Ανακοπή ερηµοδικίας859
 • 3. Έφεση860
 • 4. Αναίρεση863
 • ΙΔ. Επαναφορά των πραγµάτων863
 • ΙΕ. Υπόδειγµα864
 • [51] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ867
 • Α. Νομικό πλαίσιο - Γενικά868
 • Β. Υπαγόμενες διαφορές (614 παρ. 8 ΚΠολΔ)869
 • Γ. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην και κατά τόπον (622Β παρ. 1 ΚΠολΔ)870
 • Δ. Περιεχόμενο δικογράφου αγωγής - Προθεσμία κλήτευσης871
 • Ε. Προσαγωγή πιστωτικών τίτλων (622Β παρ. 2 ΚΠολΔ)872
 • ΣΤ. Ένδικα μέσα (622Β παρ. 4 ΚΠολΔ)873
 • Ζ. Υποδείγματα874
 • [52] ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ879
 • Α. Γενικά882
 • Β. Προϋποθέσεις εκδόσεως882
 • 1. Χρηματική απαίτηση ή απαίτηση παροχής χρεογράφων882
 • 2. Διαφορά ιδιωτικού δικαίου882
 • 3. Έγγραφη απόδειξη της απαιτήσεως883
 • 4. Μη ύπαρξη αιρέσεως, προθεσμίας, όρου ή αντιπαροχής895
 • 5. Επίδοση σε πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό ή η διαμονή τους είναι άγνωστη896
 • 6. Γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις899
 • Γ. Αρμοδιότητα899
 • Δ. Αίτηση899
 • Ε. Διαδικασία902
 • ΣΤ. Κατάρτιση και στοιχεία της Διαταγής Πληρωμής903
 • Ζ. Αποτελέσματα Διαταγής Πληρωμής905
 • Η. Ανακοπή908
 • 1. Γενικά908
 • 2. Αρμοδιότητα909
 • 3. Άσκηση910
 • 4. Προθεσμία913
 • 5. Εκκρεμοδικία913
 • 6. Απόφαση επί της ανακοπής και ισχύς δεδικασμένου914
 • 7. Σχέση της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ με άλλες ανακοπές916
 • 8. Αναγκαστική Εκτέλεση917
 • Θ. Υποδείγματα920
 • 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ925
 • [53] ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ927
 • Α. Νοµικό πλαίσιο930
 • Β. Γενικές επισηµάνσεις για την προσωρινή δικαστική προστασία - Σκοπός930
 • Γ. Έννοια και χαρακτήρας των ασφαλιστικών µέτρων931
 • Δ. Προϋποθέσεις λήψεως ασφαλιστικών µέτρων932
 • Ε. Δικαιοδοσία - Αρµοδιότητα καθ’ ύλην και κατά τόπον932
 • 1. Διεθνής δικαιοδοσία932
 • 2. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα933
 • 3. Κατά τόπον αρμοδιότητα933
 • ΣΤ. Κατάθεση αιτήσεως - Διαδικασία στο ακροατήριο - Απόδειξη - Προσωρινή διαταγή - Απόφαση - Μη ικανοποίηση του δικαιώµατος933
 • Ζ. Αυτοδίκαιη άρση - Αποτελέσµατα της απόφασης ασφαλιστικών µέτρων - Ανάκληση ή µεταρρύθµιση937
 • Η. Εκτέλεση των ασφαλιστικών µέτρων - Αναστολή επί εγγυοδοσίας - Διαφορές περί την εκτέλεση ασφαλιστικών µέτρων - Αποζηµίωση από τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων940
 • Θ. Τα κατ’ ιδίαν ασφαλιστικά µέτρα943
 • 1. Η εγγυοδοσία (άρθρα 704 - 705 ΚΠολΔ)943
 • 2. Η εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης (άρθρο 706 ΚΠολΔ)943
 • 3. Συντηρητική κατάσχεση (άρθρα 707 - 724 ΚΠολΔ)945
 • 4. Δικαστική µεσεγγύηση (άρθρα 725 - 727 ΚΠολΔ)947
 • 5. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθρα 728 - 730 ΚΠολΔ)948
 • 6. Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης (άρθρα 731 - 735 ΚΠολΔ)956
 • Ι. Υποδείγµατα963
 • 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ967
 • [54] ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ969
 • Α. Έννοια - Νομικό πλαίσιο972
 • Β. Αντικείμενο δίκης973
 • Γ. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας973
 • Δ. Υπαγόμενες υποθέσεις975
 • 1. Γενικά975
 • 2. Υποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 782 έως 866 ΚΠολΔ975
 • 3. Υποθέσεις που παραπέμπονται από διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας και του εισαγωγικού του νόμου976
 • 4. Υποθέσεις που παραπέμπονται από διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του εισαγωγικού του νόμου976
 • 5. Υποθέσεις που παραπέμπονται από διατάξεις ειδικών νόμων976
 • 6. Υποθέσεις διοικητικής φύσης977
 • 7. Αποκλεισμός παραπομπής ιδιωτικής διαφοράς με συμφωνία977
 • Ε. Αρμοδιότητα977
 • 1. Υλική αρμοδιότητα977
 • 2. Τοπική αρμοδιότητα978
 • ΣΤ. Ικανότητα ανηλίκου για δικαστική παράσταση979
 • Ζ. Δικαστική πληρεξουσιότητα979
 • Η. Ανακριτικό σύστημα980
 • Θ. Προβολή ισχυρισμών980
 • Ι. Επιβολή δικαστικών εξόδων980
 • ΙΑ. Αίτηση981
 • 1. Τρόπος υποβολής της αίτησης981
 • 2. Περιεχόμενο της αίτησης981
 • 3. Έννομες συνέπειες υποβολής της αίτησης982
 • 4. Προδικασία της αίτησης982
 • ΙΒ. Μη εφαρμογή των διατάξεων για την απόπειρα συμβιβασμού και τη διαμεσολάβηση984
 • ΙΓ. Ο Εισαγγελέας ως διάδικος984
 • ΙΔ. Μεταβολή του αιτήματος984
 • ΙΕ. Παρέμβαση985
 • 1. Κύρια παρέμβαση985
 • 2. Πρόσθετη παρέμβαση985
 • ΙΣΤ. Προσεπίκληση986
 • ΙΖ. Ερημοδικία διαδίκου987
 • ΙΗ. Πρακτικά987
 • ΙΘ. Απόφαση987
 • 1. Δημοσίευση αποφάσεων987
 • 2. Πλασματική επίδοση απόφασης987
 • 3. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης988
 • Κ. Κανόνες απόδειξης989
 • ΚΑ. Προδικασία ως προς τα ένδικα μέσα990
 • ΚΒ. Έφεση991
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον για την έφεση991
 • 2. Παθητική νομιμοποίηση για την έφεση992
 • 3. Έλλειψη ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης993
 • 4. Κανόνες για τη δίκη της έφεσης994
 • 5. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα στη δίκη της έφεσης994
 • 6. Γνωστοποίηση σχετικά με την έκβαση της έφεσης994
 • ΚΓ. Αναψηλάφηση994
 • ΚΔ. Αναίρεση995
 • 1. Νομιμοποίηση για την αναίρεση995
 • 2. Αναστολή της εκτέλεσης και της ισχύος της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης996
 • 3. Γνωστοποίηση για την αναστολή996
 • 4. Γνωστοποίηση για την έκβαση της αναίρεσης997
 • ΚΕ. Τριτανακοπή997
 • 1. Άσκηση τριτανακοπής997
 • 2. Αναστολή της εκτέλεσης και της ισχύος της τριτανακοπτόμενης απόφασης999
 • 3. Γνωστοποίηση για την έκβαση της τριτανακοπής999
 • ΚΣΤ. Τήρηση βιβλίων999
 • ΚΖ. Σημειώσεις στα αντίγραφα ή αποσπάσματα αποφάσεων1000
 • ΚΗ. Απαράδεκτο νέας αίτησης - περιορισμένο δεδικασμένο1000
 • ΚΘ. Πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης1001
 • Λ. Αλλοδαπές αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας1001
 • ΛΑ. Προσωρινή διαταγή για τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα1002
 • ΛΒ. Υποδείγματα1003
 • [55] ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1005
 • Α. Ληξιαρχικές πράξεις1011
 • 1. Έννοια - νομικό πλαίσιο - πεδίο εφαρμογής1011
 • 2. Αίτηση1011
 • 3. Νομιμοποίηση - έννομο συμφέρον1012
 • 4. Αρμοδιότητα1013
 • 5. Απόφαση1013
 • Β. Αφάνεια1014
 • 1. Αίτηση1014
 • 2. Αρμοδιότητα1014
 • 3. Νομιμοποίηση - συμμετοχή τρίτων1015
 • 4. Συζήτηση1015
 • 5. Απόφαση1016
 • Γ. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή εκκαθαριστών ΝΠ ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα1017
 • 1. Νομικό πλαίσιο - πεδίο εφαρμογής1017
 • 2. Αίτηση1018
 • 3. Αρμοδιότητα1019
 • 4. Απόφαση1020
 • 5. Ευθύνη μελών της προσωρινής διοίκησης και εκκαθαριστών1020
 • Δ. Ίδρυση, λειτουργία και διάλυση σωματείου1020
 • 1. Νομικό πλαίσιο1020
 • 2. Αίτηση1021
 • 3. Αρμοδιότητα1022
 • 4. Διάταξη/διαταγή του Ειρηνοδίκη1023
 • Ε. Έλεγχος ανώνυμης εταιρίας1023
 • 1. Νομικό πλαίσιο - αρμοδιότητα1023
 • 2. Αίτηση1024
 • 3. Απόφαση1024
 • ΣΤ. Σύγκληση συνέλευσης συνεταιρισμού1025
 • Ζ. Διορισμός ή αντικατάσταση εκκαθαριστών συνεταιρισμού1025
 • Η. Διαταγή προς τα πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών δικαιωμάτων1026
 • 1. Πεδίο εφαρμογής1026
 • 2. Αίτηση1027
 • 3. Αρμοδιότητα1027
 • 4. Απόφαση1028
 • Θ. Άδεια για εκποίηση ή απόδοση ενεχύρου1028
 • 1. Αίτηση1028
 • 2. Αρμοδιότητα - απόφαση1029
 • Ι. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση μεσεγγυούχου ή φύλακα1029
 • 1. Αίτηση1029
 • 2. Αρμοδιότητα - απόφαση1030
 • ΙΑ. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση πραγματογνώμονα1030
 • 1. Αίτηση1030
 • 2. Αρμοδιότητα - απόφαση1031
 • ΙΒ. Εκμίσθωση ή διορισμός διαχειριστή αντικειμένου επικαρπίας1031
 • 1. Αίτηση1031
 • 2. Αρμοδιότητα - απόφαση1032
 • ΙΓ. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση επιτρόπου, ειδικού επιτρόπου ή προσωρινού επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου1032
 • 1. Αίτηση1032
 • 2. Αρμοδιότητα1033
 • 3. Απόφαση1033
 • ΙΔ. Άδεια για ενέργεια πράξεων υπέρ ανηλίκων, προσώπωνπου τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, κληρονομίας και ξένων υποθέσεων1033
 • 1. Πεδίο εφαρμογής - Αίτηση1033
 • 2. Αρμοδιότητα1035
 • 3. Απόφαση1035
 • ΙE. Άδεια για ενέργεια άλλων πράξεων1036
 • 1. Αίτηση1036
 • 2. Αρμοδιότητα1036
 • 3. Απόφαση1037
 • ΙΣΤ. Άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση ή για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα1037
 • 1. Αίτηση1037
 • 2. Αρμοδιότητα1038
 • 3. Απόφαση1038
 • ΙΖ. Τέλεση υιοθεσίας1038
 • 1. Αίτηση1038
 • 2. Αρμοδιότητα1039
 • 3. Απόφαση1040
 • ΙΗ. Θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση - διορισμός, αντικατάσταση και παύση δικαστικού συμπαραστάτη1041
 • 1. Αίτηση - πεδίο εφαρμογής1041
 • 2. Αρμοδιότητα1042
 • 3. Ειδικές ρυθμίσεις για την απόδειξη1043
 • 4. Απόφαση - προσβολή με ένδικα μέσα1043
 • ΙΘ. Διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη1045
 • 1. Αίτηση1045
 • 2. Αρμοδιότητα1046
 • 3. Απόφαση1046
 • Κ. Υποθέσεις από το κληρονομικό δίκαιο1047
 • 1. Δημοσίευση διαθήκης - κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας1047
 • 2. Κατάθεση διαθήκης - δόση βεβαιωτικού όρκου1050
 • 3. Δηλώσεις σχετικά με την κληρονομία1051
 • 4. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση ειδικού κηδεμόνα για τη διεξαγωγή δίκης - βεβαίωση ανυπαρξίας κληρονόμου πλην του Δημοσίου1051
 • 5. Υποθέσεις από την εκκαθάριση της κληρονομίας1052
 • 6. Υποθέσεις σχετικά με τον εκτελεστή διαθήκης1053
 • 7. Δικαστική προθεσμία για δήλωση επιλογής ως προς το κληροδότημα1055
 • 8. Εκκαθάριση της κληρονομικής περιουσίας που περιέρχεται στην κληρονόμο με απογραφή1056
 • 9. Άδεια για την εκποίηση του αντικειμένου καταπιστεύματος1057
 • 10. Έκδοση κληρονομητηρίου1058
 • 11. Ερμηνεία διαθήκης ή άλλης πράξης υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών1065
 • ΚΑ. Σφράγιση1067
 • ΚΒ. Αποσφράγιση1069
 • ΚΓ. Απογραφή1071
 • ΚΔ. Πρόσκληση για την αναγγελία δικαιώματος1073
 • ΚΕ. Κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρου1076
 • ΚΣΤ. Βεβαιωτικός όρκος1080
 • ΚΖ. Υπόδειγμα1083
 • 7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ1085
 • [56] ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ1087
 • Α. Εισαγωγή - Νομική φύση1088
 • 1. Διαφορές δεκτικές διαιτησίας1089
 • 2. Συμφωνία διαιτησίας1090
 • Β. Διαιτητές1093
 • 1. Ορισμός διαιτητών1093
 • 2. Αμοιβή διαιτητών1095
 • 3. Ανάκληση διαιτητών1096
 • Γ. Παύση της συμφωνίας διαιτησίας1097
 • Δ. Διαδικασία1098
 • 1. Διαδικασία ενώπιον διαιτητών1098
 • 2. Δικαιοδοσία διαιτητών1101
 • 3. Απόδειξη1101
 • 4. Εφαρμοστέο δίκαιο1102
 • Ε. Διαιτητική απόφαση1103
 • ΣΤ. Αγωγή ακυρώσεως1105
 • Ζ. Αγωγή ανυπαρξίας διαιτητικής αποφάσεως1110
 • 8. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ1113
 • [57] ANAΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1115
 • Α. Νομικό πλαίσιο1117
 • Β. Έννοια1118
 • Γ. Όργανα της εκτέλεσης1118
 • Δ. Εκτελεστοί τίτλοι1118
 • 1. Έννοια και σημασία1118
 • 2. Εκτελεστοί τίτλοι του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας1119
 • Ε. Κήρυξη της εκτελεστότητας αλλοδαπού τίτλου1125
 • 1. Διαδικασία του ΚΠολΔ1125
 • 2. Διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις1126
 • 3. Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης1127
 • ΣΤ. Κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων1128
 • Ζ. Εκτελεστήριος τύπος1128
 • Η. Απόγραφο1128
 • Θ. Επιταγή για εκούσια συμμόρφωση1129
 • Ι. Εντολή για εκτέλεση1130
 • ΙΑ. Υπόδειγμα1131
 • [58] ANAΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ1133
 • Α. Ανακοπή για την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 933 ΚΠολΔ)1135
 • 1. Έννοια, νομικό πλαίσιο και λειτουργία1135
 • 2. Νομιμοποίηση (ενεργητική - παθητική)1136
 • 3. Έννομο συμφέρον1137
 • 4. Περιεχόμενο δικογράφου1137
 • 5. Διαδικασία - Άσκηση - Προσδιορισμός συζήτησης1138
 • 6. Αρμοδιότητα (υλική - τοπική)1138
 • 7. Λόγοι της ανακοπής1139
 • 8. Ανακοπή για την ακύρωση της διαταγής πληρωμής1141
 • 9. Απαράδεκτο λόγων ανακοπής λόγω δεδικασμένου1142
 • 10. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής1143
 • 11. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης1143
 • 12. Απόδειξη1143
 • 13. Απόφαση1144
 • 14. Προθεσμίες1144
 • Β. Ανακοπή τρίτου του άρθρου 936 ΚΠολΔ1145
 • 1. Έννοια και νομικό πλαίσιο1145
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση1145
 • 3. Παθητική νομιμοποίηση1146
 • 4. Αίτημα της ανακοπής του τρίτου1147
 • 5. Λόγος της ανακοπής του τρίτου1147
 • 6. Ειδικά η καταδολιευτική απαλλοτρίωση ως προς την ανακοπή του τρίτου1149
 • 7. Αρμοδιότητα (υλική - τοπική)1149
 • 8. Διαδικασία1150
 • 9. Άσκηση και περιεχόμενο δικογράφου1150
 • 10. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης1151
 • 11. Απόδειξη1151
 • 12. Προθεσμία1151
 • Γ. Δίκες περί την εκτέλεση (άρθρο 937 ΚΠολΔ)1152
 • 1. Έννοια, νομικό πλαίσιο, σκοπός1152
 • 2. Παρέμβαση δανειστών1152
 • 3. Επιτρεπόμενα ένδικα μέσα1153
 • 4. Έλλειψη ανασταλτικού αποτελέσματος της άσκησης ένδικου μέσου1153
 • 5. Ειδικές διατάξεις ως προς την αναιρετική δίκη1153
 • Δ. Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης1154
 • 1. Έννοια - νομικό πλαίσιο - κατάργηση της αναστολής1154
 • 2. Συνέπειες της αναστολής1154
 • 3. Γνωστοποίηση της απόφασης της αναστολής1154
 • Ε. Υπόδειγμα1155
 • [59] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ1159
 • Α. Αξίωση για παράδοση ή απόδοση κινητού πράγματος (άρθρο 941 ΚΠολΔ)1161
 • 1. Νομικό πλαίσιο και έννοια1161
 • 2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης1161
 • 3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση1162
 • Β. Αξίωση για παροχή αντικαταστατών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων (άρθρο 942 ΚΠολΔ)1163
 • 1. Νομικό πλαίσιο και έννοια1163
 • 2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης1163
 • 3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση1164
 • Γ. Αξίωση για παράδοση ή απόδοση ακινήτου (άρθρο 943 ΚΠολΔ)1164
 • 1. Νομικό πλαίσιο και έννοια1164
 • 2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης1165
 • 3. Τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο ακίνητο1166
 • 4. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση1166
 • Δ. Αξίωση για παροχή πλοίου ή αεροσκάφους (άρθρο 944 ΚΠολΔ)1167
 • 1. Νομικό πλαίσιο, έννοια, μέσα και διαδικασία εκτέλεσης1167
 • Ε. Αξίωση για επιχείρηση πράξης που μπορεί να γίνει και από τρίτο (άρθρο 945 ΚΠολΔ)1167
 • 1. Νομικό πλαίσιο και έννοια1167
 • 2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης1168
 • 3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση1169
 • ΣΤ. Αξίωση για επιχείρηση πράξης που μπορεί να γίνει μόνο από τον οφειλέτη (άρθρο 946 ΚΠολΔ)1169
 • 1. Νομικό πλαίσιο και έννοια1169
 • 2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης1170
 • 3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση1171
 • Ζ. Αξίωση για παράλειψη ή ανοχή πράξης (άρθρο 947 ΚΠολΔ)1171
 • 1. Νομικό πλαίσιο και έννοια1171
 • 2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης1172
 • 3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση1174
 • Η. Αξίωση για δήλωση δικαιοπρακτικής βουλήσεως (άρθρο 949 ΚΠολΔ)1175
 • 1. Νομικό πλαίσιο και έννοια1175
 • 2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης1176
 • 3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση1177
 • Θ. Αξίωση για απόδοση ή παράδοση τέκνου και προσωπικής επικοινωνίας γονέα και τέκνου (άρθρο 950 ΚΠολΔ)1177
 • 1. Νομικό πλαίσιο και έννοια1177
 • 2. Μέσα και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης1178
 • 3. Άμυνα του καθ’ ού η εκτέλεση1179
 • Ι. Υπόδειγμα1179
 • [60] ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ1185
 • Α. Νομικό πλαίσιο - Έννοια - Σκοπός1186
 • Β. Περιπτώσεις και προϋποθέσεις της υποχρέωσης υποβολής καταλόγου1187
 • Γ. Νομιμοποίηση1187
 • Δ. Αντικείμενο και νομική φύση της δικαστικής διαταγής του άρθρου 952 ΚΠολΔ1188
 • Ε. Περιεχόμενο του δικογράφου της αίτησης1188
 • ΣΤ. Αρμοδιότητα1189
 • Ζ. Διαδικασία1189
 • Η. Περιεχόμενο του καταλόγου1189
 • Θ. Επιβολή προσωπικής κράτησης1190
 • Ι. Δόση ψευδούς όρκου1191
 • ΙΑ. Υπόδειγμα1191
 • [61] ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ1195
 • Α. Νομικό πλαίσιο1196
 • Β. Γενικά1196
 • Γ. Αντικείμενο της αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών1197
 • Δ. Ακατάσχετα κινητά1199
 • Ε. Τρόπος κατάσχεσης κινητού στα χέρια του οφειλέτη1200
 • ΣΤ. Περιεχόμενο - Επιδόσεις της κατασχετήριας έκθεσης1200
 • 1. Περιεχόμενο της κατασχετήριας έκθεσης1200
 • 2. Επιδόσεις της κατασχετήριας έκθεσης - Δημοσιότητα του πλειστηριασμού1201
 • Ζ. Η διορθωτική ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ1202
 • Η. Μεσεγγύηση των κατασχεθέντων κινητών1203
 • Θ. Δημόσια κατάθεση κατασχεθέντων χρημάτων ή πραγμάτων δεκτικών κατάθεσης1204
 • Ι. Συνέπειες της κατάσχεσης1205
 • 1. Απαγόρευση διάθεσης του κατασχεμένου κινητού1205
 • [62] ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ1207
 • Α. Προϋποθέσεις της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου1209
 • 1. Γενικές προϋποθέσεις1209
 • 2. Η έννοια του «τρίτου»1209
 • Β. Αντικείμενο κατασχέσεως στα χέρια τρίτου1209
 • 4. Κατάσχεση κινητών αξιών ή χρηματοπιστωτικών μέσων που τηρούνται σε άυλη μορφή1211
 • 2. Κατάσχεση μελλοντικών χρηματικών απαιτήσεων1210
 • 3. Κατάσχεση στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης1210
 • 1. Γενικά1209
 • Γ. Ακατάσχετα1211
 • Δ. Διαδικασία της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου1213
 • 1. Γενικά1213
 • 2. Η επιβολή της κατασχέσεως1214
 • Ε. Συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου1214
 • 1. Συνέπειες για τον καθ’ ου η εκτέλεση1214
 • 2. Συνέπειες για τον τρίτο1214
 • 3. Χρόνος επελεύσεως των συνεπειών1215
 • 4. Ακυρότητα της κατασχέσεως1215
 • ΣΤ. Η δήλωση του τρίτου1215
 • 1. Το περιεχόμενο της δηλώσεως1215
 • 2. Υποβολή της δηλώσεως1216
 • 3. Δήλωση επί κατασχέσεως στα χέρια τρίτου από το Δημόσιο1216
 • Ζ. Συνέπειες της δηλώσεως (καταφατικής ή αρνητικής)1217
 • 1. Καταφατική δήλωση1217
 • 2. Αρνητική δήλωση1218
 • Η. Συνέπειες παραλείψεως υποβολής δηλώσεως1218
 • Θ. Ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου1219
 • 1. Γενικά1219
 • 2. Το περιεχόμενο της ανακοπής1219
 • 3. Το αίτημα της ανακοπής1220
 • 4. Η άμυνα του τρίτου1220
 • 5. Οι ενέργειες της αποφάσεως επί της ανακοπής1221
 • Ι. Προσβολή του κύρους της κατασχέσεως από τον τρίτο1221
 • ΙΑ. Υπόδειγµα1222
 • [63] ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ1225
 • Α. Νομικό πλαίσιο1227
 • Β. Αντικείμενο της κατάσχεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 992 επ. ΚΠολΔ1227
 • 1. Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σ’ αυτά1227
 • 2. Διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης1228
 • 3. Επέκταση εφαρμογής κανόνων που ισχύουν για τα ακίνητα και σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία1228
 • 4. Συστατικά και παραρτήματα ακινήτου1229
 • 5. Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές κ.λπ. επιχειρήσεις1229
 • 6. Επέκταση κατάσχεσης και στην ασφαλιστική αποζημίωση1230
 • Γ. Διαδικασία επιβολής της κατάσχεσης επί ακινήτων1231
 • 1. Γενικά1231
 • 2. Η ιδιότητα του καθ’ ου η εκτέλεση - Εμπράγματη υποθηκική αγωγή1231
 • Δ. Χωριστή πλειστηρίαση παραρτημάτων1232
 • Ε. Στοιχεία και περιεχόμενο της έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου1233
 • ΣΤ. Επιδόσεις αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης1234
 • 1. Επιδόσεις στον καθ’ ου1234
 • 2. Επιδόσεις στον Υποθηκοφύλακα κ.λπ.1234
 • 3. Επιδόσεις στην περίπτωση κατάσχεσης ενυπόθηκου κτήματος.1235
 • Ζ. Υποχρέωση κατάθεσης εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού1235
 • Η. Μεσεγγύηση κατασχεθέντος ακινήτου1236
 • Θ. Κατάσχεση ασφαλισμένου ακινήτου1237
 • Ι. Συνέπειες της κατάσχεσης1238
 • 1. Γενικά1238
 • 2. Απαγόρευση διάθεσης του κατασχεμένου ακινήτου.1238
 • 3. Μεταγραφή ή εγγραφή υποθήκης1239
 • 4. Επιτρεπτό επιβολής και άλλης αναγκαστικής κατάσχεσης στο ίδιο ακίνητο1240
 • ΙΑ. Ειδικές ρυθμίσεις για την κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών1240
 • 1. Γενικά1240
 • 2. Ειδικές ρυθμίσεις για την κατάσχεση πλοίων1240
 • 3. Ειδικές ρυθμίσεις για την κατάσχεση αεροσκαφών.1242
 • ΙΒ. Υπόδειγµα1242
 • [64] ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ1245
 • Α. Έννοια και διακρίσεις1249
 • Β. Νομική φύση1250
 • Γ. Η προδικασία του πλειστηριασμού1251
 • 1. Το περιεχόμενο της κατασχετήριας έκθεσης1251
 • 2. Ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης1251
 • 3. Διατυπώσεις της προδικασίας του πλειστηριασμού κινητών - Επιδόσεις1252
 • 4. Διατυπώσεις της προδικασίας του πλειστηριασμού ακινήτου - Επιδόσεις1253
 • 5. Επιδόσεις σε υποθηκοφύλακα - κτηματολόγιο (για ακίνητα), στον τηρούντα το νηολόγιο (για πλοία) και στον τηρούντα το μητρώο αεροσκαφών (για αεροπλάνα) - και επί ενυποθήκου κτήματος1253
 • Δ. Η αναστολή του πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 1000)1254
 • Ε. Η διαδικασία του πλειστηριασμού1254
 • 1. Όργανο του πλειστηριασμού1254
 • 2. Ο τόπος του πλειστηριασμού1255
 • 3. Ο χρόνος διεξαγωγής του πλειστηριασμού1256
 • 4. Κήρυξη1256
 • 5. Εκποίηση χρηματιστηριακών αξιών και νομισμάτων ή άλλων αντικειμένων από χρυσό ή άργυρο1256
 • 6. Πλειστηριασμός καρπών1256
 • 7. Ενεχυρίαση των πλειστηριαζομένων πραγμάτων1256
 • 8. Πλειοδοσία1257
 • 9. Νέος πλειστηριασμός σε περίπτωση μη κατακύρωσης στον επισπεύδοντα - αδυναμία κατακύρωσης κατά το νέο πλειστηριασμό1258
 • ΣΤ. Πλειστηριασμός περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων1259
 • Ζ. Απαγόρευση πλειστηριασμών ακινήτων οφειλετών που χρησιμεύουν ως πρώτη κατοικία1260
 • Η. Εκτίμηση αξίας ακινήτου που κατάσχεται1260
 • Θ. Η κατακύρωση1261
 • 1. Η έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης1261
 • 2. Η υποχρέωση καταβολής του πλειστηριάσματος1261
 • 3. Η εκτελεστότητα της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης1262
 • 4. Μεταβίβαση κυριότητας του πλειστηριαζόμενου πράγματος1262
 • 5. Η μεταφορά του κινδύνου στον υπερθεματιστή1262
 • 6. Τα ωφελήματα και τα βάρη του πράγματος1263
 • 7. Η απαίτηση του υπερθεματιστή του πλειστηριασμού που ακυρώθηκε να αναλάβει το διανεμηθέν πλειστηρίασμα1263
 • 8. Η διεκδικητική αγωγή1263
 • 9. Απόσβεση και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων1264
 • 10. Η τύχη των ενοχικών δικαιωμάτων τρίτων (ΚΠολΔ 1009)1265
 • 11. Ευθύνη ένεκα πραγματικών και νομικών ελαττωμάτων (ΚΠολΔ 1017)1265
 • 12. Η συμφωνία για ματαίωση του πλειστηριασμού1267
 • 13. Η ενδιάμεση μεταξύ πλειστηριασμού και αναπλειστηριασμού διαδικασία1267
 • Ι. Ο αναπλειστηριασμός1268
 • 1. Προϋποθέσεις1268
 • 2. Νομιμοποίηση1268
 • 3. Η διαδικασία1268
 • 4. Οι συνέπειες του αναπλειστηριασμού1269
 • ΙΑ. Αναγγελία1269
 • 1. Έννοια1269
 • 2. Νομιμοποίηση1270
 • 3. Επίδοση - χρόνος της αναγγελίας1270
 • 4. Το περιεχόμενο του αναγγελτηρίου1271
 • 5. Κατάθεση εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού1272
 • 6. Η προσβολή της αναγγελίας1273
 • 7. Οι συνέπειες της αναγγελίας1273
 • ΙΒ. Εντολή συνέχισης του πλειστηριασμού - Υποκατάσταση του επισπεύδοντα1273
 • ΙΓ. Ικανοποίηση των δανειστών σε περίπτωση επάρκειας του πλειστηριάσματος1274
 • ΙΔ. Ικανοποίηση των δανειστών σε περίπτωση ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος1274
 • 1. Πότε συντάσσεται πίνακας κατάταξης1274
 • 2. Προθεσμία σύνταξης του πίνακα1275
 • 3. Οι αρχές που διέπουν την κατάταξη των δανειστών1275
 • 4. Η προαφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης1277
 • 5. Προνόμια1278
 • 6. Η οριστική και η τυχαία κατάταξη των απαιτήσεων1287
 • ΙΕ. Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως1288
 • 1. Το αντικείμενο της ανακοπής του άρθρου 979 ΚΠολΔ - Το περιεχόμενο του δικογράφου1288
 • 2. Νομιμοποίηση - έννομο συμφέρον1289
 • 3. Η προθεσμία άσκησης1289
 • 4. Η διαδικασία εκδίκασης1290
 • 5. Δικαιοδοσία1290
 • 6. Λόγοι ανακοπής και απόδειξη αυτών1290
 • 7. Αποτελέσματα της απόφασης που κάνει δεκτή την ανακοπή1291
 • ΙΣΤ. Υπόδειγμα1292
 • [65] ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ1295
 • Α. Νομικό πλαίσιο1296
 • Β. Γενικά1296
 • Γ. Προϋποθέσεις ανατροπής της κατάσχεσης1298
 • Δ. Διαδικασία ανατροπής της κατάσχεσης1299
 • Ε. Οι προθεσμίες του άρθρου 1019 ΚΠολΔ1301
 • ΣΤ. Συνέπειες της ανατροπής της κατάσχεσης1304
 • 1. Γενικά1304
 • 2. Ανατροπή επί μη διενέργειας αναπλειστηριασμού στο νόμιμο χρόνο1304
 • 3. Αποτελέσματα ανατροπής ως προς τους αναγγελθέντες δανειστές1305
 • Ζ. Υπόδειγμα1305
 • [66] ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ1309
 • Α. Νομικό πλαίσιο1311
 • Β. Αντικείμενο της κατάσχεσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 1022 ΚΠολΔ1312
 • 1. Γενικά1312
 • 2. Έννοια περιουσιακού δικαιώματος1312
 • 3. Δικαίωμα που δεν είναι δεκτικό κατάσχεσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 953 επ., 982 επ. και 992 επ. ΚΠολΔ1313
 • 4. Δυνατότητα μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος1313
 • 5. Απόφαση για την κατάσχεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου1313
 • Γ. Δικαιώματα υπαγόμενα στη διαδικασία της κατάσχεσης κατά τα άρθρα 1022 επ. ΚΠολΔ1315
 • 1. Γενικά1315
 • 2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας1316
 • 3. Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας1317
 • 4. Δικαίωμα εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών1317
 • 5. Απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή1318
 • 6. Άλλα δικαιώματα που κατάσχονται ως ειδικά περιουσιακά στοιχεία1318
 • Δ. Αξιοποίηση του δικαιώματος1320
 • 1. Γενικά1320
 • 2. Η μεταβίβαση του δικαιώματος στον υπέρ ου η εκτέλεση1321
 • 3. Η διάθεση του δικαιώματος1321
 • 4. Διορισμός διαχειριστή1322
 • 5. Εκπλήρωση της αντιπαροχής προς τον τρίτο1327
 • Ε. Τρόπος επιβολής της κατάσχεσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων1328
 • 1. Γενικά1328
 • 2. Η επιβολή της κατάσχεσης1329
 • ΣΤ. Διαδικασία μετά την κατάσχεση1330
 • Ζ. Διάθεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου με αναγκαστικό πλειστηριασμό1331
 • Η. Συνέπειες επιβολής της κατάσχεσης1331
 • Θ. Υποδείγματα1332
 • [67] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ1339
 • Α. Νομικό πλαίσιο1340
 • Β. Γενικά1340
 • Γ. Αντικείμενο της αναγκαστικής διαχείρισης1341
 • 1. Γενικά1341
 • 2. Το ακίνητο του οφειλέτη ως αντικείμενο της αναγκαστικής διαχείρισης1341
 • 3. Η επιχείρηση ως αντικείμενο της αναγκαστικής διαχείρισης1341
 • Δ. Προϋποθέσεις της αναγκαστικής διαχείρισης - Λόγοι αποκλεισμού επιβολής της1342
 • Ε. Στοιχεία της αιτήσεως - Η άμυνα του καθ’ ου1343
 • ΣΤ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διαδικαστικά θέματα1344
 • Ζ. Η απόφαση για την αναγκαστική διαχείριση1344
 • 1. Περιεχόμενο της απόφασης1344
 • 2. Η επιβολή της αναγκαστικής διαχείρισης1345
 • 3. Η εκτέλεση της απόφασης1345
 • 4. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης1346
 • Η. Συνέπειες επιβολής της αναγκαστικής διαχείρισης1346
 • Θ. Διορισμός - Αντικατάσταση - Παραίτηση διαχειριστή1348
 • Ι. Νομιμοποίηση του διαχειριστή1348
 • ΙΑ. Καθήκοντα του διαχειριστή1349
 • 1. Γενικά1349
 • 2. Η ικανοποίηση των δανειστών1350
 • ΙΒ. Ανακοπή κατά της αναγγελίας και κατά του πίνακα διανομής1351
 • ΙΓ. Λογοδοσία διαχειριστή - Επόπτης1351
 • ΙΔ. Η προστασία του διαχειριστή1352
 • ΙΕ. Η αποζημίωση του διαχειριστή1352
 • ΙΣΤ. Δίκες περί την αναγκαστική διαχείριση1353
 • ΙΖ. Λόγοι παύσης της αναγκαστικής διαχείρισης1353
 • 1. Αυτοδίκαιη παύση1353
 • 2. Παύση με δικαστική απόφαση1354
 • ΙΗ. Υπόδειγμα1355
 • [68] ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ1357
 • Α. Έννοια - Σκοπός - Νομικό πλαίσιο1359
 • 1. Έννοια - Σκοπός1359
 • 2. Νομικό πλαίσιο1359
 • Β. Επιτρεπτό της προσωπικής κράτησης κατά το Σύνταγμα και κατά το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν 2462/1997)1360
 • 1. Επιτρεπτό της προσωπικής κράτησης κατά το Σύνταγμα1360
 • 2. Επιτρεπτό της προσωπικής κράτησης κατά το Διεθνές Σύμφωνογια τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν 2462/1997)1361
 • Δ. Περιπτώσεις που αποκλείεται η απαγγελία προσωπικής κράτησης1364
 • 1. Γενικά1364
 • 2. Περιπτώσεις που αφορούν στην απαίτηση1365
 • 3. Περιπτώσεις που αφορούν στο πρόσωπο του οφειλέτη1365
 • Γ. Περιπτώσεις προσωπικής κράτησης κατά το άρθρο 1047 ΚΠολΔ1362
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ1362
 • 2. Ειδικά η προσωπική κράτηση για απαιτήσεις από αδικοπραξίες1363
 • 3. Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικών προσώπων1364
 • 4. Προσωπική κράτηση νομίμων αντιπροσώπων προσώπων τελούντων υπό επιμέλεια1364
 • Ε. Διαδικασία απαγγελίας της προσωπικής κράτησης ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης (αίτηση, αντικείμενο, αρμοδιότητα, διαδικασία, νομιμοποίηση)1366
 • 1. Γενικά1366
 • 2. Αυτοτελής αγωγή για απαγγελία προσωπικής κράτησης1366
 • 3. Σώρευση αιτήματος προσωπικής κράτησης στην αγωγή για την απαίτηση1367
 • Ζ. Εκτέλεση της απόφασης που απαγγέλλει την προσωπική κράτηση1368
 • 1. Προδικασία1368
 • 2. Αδυναμία εκπλήρωσης χρηματικής οφειλής1369
 • 3. Σύλληψη του οφειλέτη1370
 • 4. Φυλάκιση του οφειλέτη1370
 • ΣΤ. Διάρκεια της προσωπικής κράτησης1368
 • Η. Απόλυση κρατουμένου1371
 • Θ. Η ανακοπή κατά της προσωπικής κράτησης1372
 • 1. Γενικά1372
 • 2. Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ1372
 • 3. Εναντίωση του καθ’ ού η εκτέλεση στη σύλληψή του (1050 παρ. 1 ΚΠολΔ)1372
 • 4. Ανακοπή για την ακύρωση της προσωπικής κράτησης (1054 ΚΠολΔ)1373
 • Ι. Υπόδειγμα1374
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο1377
 • 0
 • 0