Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-195-8
Σελίδες: 400
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης

Η παρούσα 10η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία» κατέστη αναγκαία λόγω της θέσπισης του Ν 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/4.4.2017), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο ΠΔ 18/1989.

Ειδικότερα, πέραν του τελευταίου αυτού νόμου, η έκδοση είναι ενημερωμένη με το Ν 4446/2016, ο οποίος τροποποίησε πολλές διατάξεις του ΠΔ 18/1989, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του Ν 3900/2010, το Ν 4370/2016, ο οποίος επέφερε αλλαγές στις διατάξεις του ΚΕΔΕ, το Ν 4369/2016, ο οποίος μετέβαλε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τους N 4337/2015 και Ν 4336/2015 που τροποποίησαν εκτεταμένα επίσης τον ΚΕΔΕ, το Ν 4329/2015, ο οποίος άλλαξε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το Ν 4325/2015, που τροποποίησε επίσης τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το Ν 4321/2015, που επέφερε αλλαγές πάλι στον ΚΕΔΕ

Στη Διοικητική Δικονομία εμπεριέχονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν τη διοικητική δίκη, δηλαδή το ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές που υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας), ο Ν 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες υπάγονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και ο Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) που αφορά εν γένει στη διοικητική διαδικασία. Επιπλέον στο παρόν έργο περιλαμβάνονται ενημερωμένες οι διατάξεις του Ν 1406/1983 (Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων), με τις οποίες ολοκληρώθηκε η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρυθμίστηκε η αρμοδιότητά τους, του Ν 702/1977 (Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας) που αφορά τόσο στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, όσο και στις διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και του ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». Ήδη από την 3η έκδοση συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή οι διατάξεις του Ν 3900/2010 και του Ν 4055/2012 που αφορούν στους θεσμούς της πιλοτικής δίκης και της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης.

Τέλος, η έκδοση περιέχει αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Η παρούσα συλλογή νομοθετημάτων συνιστά για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση.

 • -18
 • [1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/19891
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14]1
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ10
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16]10
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ12
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ12
 • Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]12
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ37
 • Προσφυγές [Άρθρα 41-44]37
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ38
 • Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]38
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ48
 • Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]48
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ52
 • Έφεση [Άρθρα 58-67]52
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ54
 • Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]54
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ55
 • Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α]55
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ56
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ56
 • Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]56
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ57
 • Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]57
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ59
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]59
 • [2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/199963
 • Ν 2717/199963
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ64
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ64
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ64
 • Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1]64
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ64
 • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13]64
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ72
 • Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22]72
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ77
 • Διάδικοι [Άρθρα 23-32]77
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ83
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43]83
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ86
 • Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62]86
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ98
 • Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80]98
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ110
 • Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111]110
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ121
 • Παρέμβαση [Άρθρα 112-114]121
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ123
 • Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123]123
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ127
 • Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125]127
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ128
 • Προδικασία [Άρθρα 126-131]128
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ139
 • Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143]139
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ148
 • Απόδειξη [Άρθρα 144-186]148
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ167
 • Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199]167
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ176
 • Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215]176
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ -18
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ189
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ189
 • Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243]189
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ196
 • Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272]196
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ209
 • Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι]209
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277]215
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ215
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ224
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 224
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ224
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] 224
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜA225
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285]225
 • [3] Ν 1406/1983227
 • Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων227
 • [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]227
 • [4] Ν 702/1977237
 • Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας237
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37]237
 • [5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999251
 • Άρθρο πρώτο251
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ251
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]251
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ265
 • Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]265
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ269
 • Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]269
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ272
 • Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]272
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ272
 • Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]272
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ274
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33]274
 • Άρθρο δεύτερο275
 • Άρθρο τρίτο276
 • [6] ΝΔ 356/1974277
 • Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ277
 • Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8]277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ289
 • Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72]289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ333
 • Ανακοπαί [Άρθρα 73-75A]333
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ336
 • Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79]336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ339
 • Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81]339
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ339
 • Διαγραφή χρεών [Άρθρα 82-82A]340
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ345
 • Συμψηφισμός [Άρθρo 83]345
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ346
 • Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85]346
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ348
 • Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88]348
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ350
 • Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93]350
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ352
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95]352
 • [7] Ν 3900/2010353
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις353
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ353
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70]353
 • [8] Ν 4055/2012357
 • Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58]357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’357
 • Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής357
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ363
 • 0
 • 0