Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-197-2
Σελίδες: 520
Συγγραφέας: Κ. Παρασκευά
Διεύθυνση Σειράς: Ν. Χατζημιχαήλ

Το έργο «Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο», συνιστά καρπό αφενός της ακαδημαϊκής ενασχόλησης και αφετέρου του βιώματος του διοικητικού δικαίου από τον συγγραφέα στην πράξη. Επιχειρεί να προβεί στη συστηματική ανάλυση και συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων ζητημάτων του Γενικού Μέρους του Κυπριακού Διοικητικού Δικαίου καθώς και των κανόνων που τα διέπουν, ενώ σε ορισμένα σημεία δεν απουσιάζει και η κριτική διάθεση της αντιμετώπισης επιμέρους θεμάτων.

Ειδικότερα, προσεγγίζονται νομικοί κανόνες οι οποίοι βρίσκουν εφαρμογή στη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις σχέσεις της δημόσιας διοίκησης με τους ιδιώτες. Επιδιώκεται, επίσης, η σκιαγράφηση της δράσης της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού της ελέγχου στην κυπριακή έννομη τάξη.

Μέσω του Άρθρου 146 του κυπριακού Συντάγματος εισάγεται η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Ο αναθεωρητικός έλεγχος, έννοια που δεν έχει ασφαλώς προέλευση από το κοινοδίκαιο, στρέφει αναγκαστικά την προσοχή του κυπριακού νομικού κόσμου προς τις αρχές του ηπειρωτικού διοικητικού δικαίου καθιστώντας ουσιαστικά την κυπριακή έννομη τάξη ένα μεικτό δικαϊικό σύστημα στο οποίο συναπαντώνται τα δύο αυτά γνωστά συστήματα δικαίου. Στο μωσαϊκό της κυπριακής πολυδικαιϊκότητας, οι ψηφίδες του Κυπριακού Διοικητικού Δικαίου φέρουν έντονο το ελληνικό χρώμα. Η σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει δεχθεί καταλυτική επίδραση από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και από τα συγγράμματα Ελλήνων νομικών τα οποία μνημονεύονται αδιαλείπτως στις σχετικές αποφάσεις. Έτσι, οι αρχές του ελληνικού Διοικητικού Δικαίου έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη του κυπριακού Διοικητικού Δικαίου, σε τέτοιο βαθμό που δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι το Διοικητικό Δίκαιο που εφαρμόζεται στην κυπριακή έννομη τάξη εδράζεται σε ελληνικά θεμέλια.

Το έργο αυτό απευθύνεται τόσο στον μελετητή όσο και στον εφαρμοστή του Διοικητικού Δικαίου και φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα στην προσπάθεια του να εξοικειωθεί με τους βασικούς κανόνες αυτού του κλάδου δικαίου, να προσεγγίσει με κριτική διάθεση τη σχετική νομολογία και να σχηματίσει σφαιρική αντίληψη για την εικόνα του Διοικητικού Δικαίου στην κυπριακή έννομη τάξη.

Το έργο συμπληρώνεται με κατάλογο αποφάσεων, τον περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999 και αλφαβητικό ευρετήριο, τα οποία διευκολύνουν σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

 • -34
 • KEΦAΛAIO 11
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ1
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • 2. Έννοια του όρου δημόσια διοίκηση1
 • 3. Μορφές ή τύποι της δημόσιας διοίκησης3
 • 4. Δημόσια διοίκηση και κράτος δικαίου6
 • 4.1. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών6
 • 4.2. Αρχή της νομιμότητας7
 • 4.3. Κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών7
 • 4.4. Ασφαλές και δίκαιο σύστημα δικαστικής προστασίας8
 • 5. Δημόσια διοίκηση και αρχή της διάκρισης των εξουσιών9
 • 6. Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης13
 • 6.1. Χαρακτηριστικά αυτοδιοικούμενων οργανισμών15
 • 6.2. Ιεραρχικός έλεγχος και διοικητική εποπτεία15
 • 6.2.1. Ιεραρχικός έλεγχος 15
 • 6.2.2. Διοικητική εποπτεία17
 • 6.2.3. Διαφορά εποπτείας και ιεραρχικού ελέγχου17
 • 6.2.4. Επίτροπος Διοικήσεως18
 • 6.3. Οργάνωση κυπριακής δημόσιας διοίκησης19
 • 7. Δημόσια Υπηρεσία 22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 225
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ25
 • 1. Δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο25
 • 2. Το αντικείμενο του διοικητικού δικαίου26
 • 3. Διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο28
 • 4. Χαρακτηριστικά του Διοικητικού Δικαίου29
 • 5. Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο30
 • 5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις30
 • 5.2. Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο33
 • 5.3. Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου35
 • 5.4. Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Νόμος 158(Ι)/1999)40
 • 5.5. Διοικητικό Δικαστήριο42
 • 5.6. Ο Έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων46
 • 5.6.1. Ο κατασταλτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων46
 • 5.6.2. Ο Προληπτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων 49
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 351
 • ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ51
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις51
 • 2. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης52
 • 2.1. Η υπεροχή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης52
 • 2.2. Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο54
 • 2.3. Δευτερογενές ή Παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο55
 • 2.4. Εξευρωπαϊσμός του διοικητικού δικαίου55
 • 3. Σύνταγμα56
 • 3.1. Λειτουργίες του Συντάγματος57
 • 3.2. Μορφές ή/και τύποι Συνταγμάτων58
 • 3.3. Το κυπριακό Σύνταγμα59
 • 3.4. Οι Τροποποιήσεις του κυπριακού Συντάγματος60
 • 4. Διεθνές Δίκαιο63
 • 4.1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων63
 • 4.2. Αντίθεση νομοθετικής ή συνταγματικής διάταξης με διεθνή Συνθήκη 64
 • 5. Νόμος65
 • 5.1. Ουσιαστικός – τυπικός νόμος66
 • 5.2. Βουλή των Αντιπροσώπων: το κατεξοχήν νομοθετικό όργανο66
 • 6. Κανονιστική πράξη της Διοίκησης69
 • 6.1. Κανονιστική πράξη: Γενική και αφηρημένη ρύθμιση70
 • 6.2. Γενική Διοικητική Πράξη73
 • 6.3. Η σημασία της διάκρισης ανάμεσα στην κανονιστική και στην ατομική διοικητική πράξη74
 • 6.4. Κανονιστική εξουσία της διοίκησης76
 • 6.5. Νομοθετική εξουσιοδότηση77
 • 6.6. Κανονιστική πράξη intra vires του εξουσιοδοτικού νόμου.82
 • 6.7. Νομοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα όργανα της Πολιτείας82
 • 6.8. Νομοθετικός περιορισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών84
 • 6.9. Ακυρότητα κανονιστικής πράξης87
 • 7. Νομολογία88
 • 7.1. Η αρχή της δεσμευτικότητας των δικαστικών αποφάσεων89
 • 7.2. Ratio decidendi-Obiter dicta91
 • 7.3. Δυνατότητα παρέκκλισης από προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας91
 • 8. Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου92
 • 9. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 494
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ94
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις94
 • 2. Η αρχή της νομιμότητας94
 • 2.1. Ειδικές κυριαρχικές σχέσεις97
 • 2.2. Κυβερνητικές πράξεις (πράξεις κυβερνήσεως)98
 • 2.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις98
 • 2.2.2. Πράξεις που αφορούν τις σχέσεις εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και πράξεις αναφορικά με την εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια του κράτους99
 • 2.2.3. Πράξεις που πηγάζουν από το Σύνταγμα και ρυθμίζουν την κυβερνητική λειτουργία100
 • 2.2.4. Πράξεις που αφορούν διπλωματική δραστηριότητα και τις διεθνείς σχέσεις του κράτους101
 • 2.2.5. Άλλες πράξεις104
 • 3. Το δημόσιο συμφέρον105
 • 4. Η αρχή της χρηστής διοίκησης106
 • 5. Αρχή της καλής πίστης109
 • 6. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου111
 • 7. Αρχή της αναλογικότητας113
 • 7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις113
 • 7.2. Προστασία της αρχής της αναλογικότητας στην κυπριακή έννομη τάξη114
 • 7.2.1. Στάθμιση όλων των αναμιγμένων συμφερόντων115
 • 7.2.2. Μέσα ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό115
 • 7.2.3. Η λιγότερο επαχθής λύση για το διοικούμενο115
 • 7.2.4. Αντικειμενική συνάφεια και εύλογη σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό118
 • 7.2.5. Μη δυσανάλογες συνέπειες με τον επιδιωκόμενο σκοπό120
 • 8. Η αρχή της αμεροληψίας120
 • 8.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις120
 • 8.2. Εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης122
 • 8.3. Υποχρέωση αποχής από συμμετοχή στην παραγωγή διοικητικής πράξης123
 • 8.4. Αντικειμενικό κριτήριο124
 • 8.5. Νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου125
 • 8.6. Εξαίρεση από την εφαρμογή της αρχής της αμεροληψίας128
 • 8.7. Ισχυρισμοί περί κλονισμού της αρχής της αμεροληψίας128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5130
 • ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ130
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις130
 • 2. Περιεχόμενο της αρχής της ισότητας132
 • 3. Το άρθρο 38 του Νόμου 158(Ι)/1999133
 • 4. Ουσιαστική και όχι φαινομενική ή αριθμητική ομοιομορφία 133
 • 5. Η αρχή της ισότητας δεσμεύει τη διοίκηση 138
 • 6. Η υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί την αλλαγή τακτικής στην άσκηση της διακριτικής της εξουσίας 140
 • 7. Διαφοροποίηση βασισμένη σε αντικειμενική και εύλογη διάκριση - Εξυπηρετούμενος σκοπός 142
 • 8. Απαγόρευση ίσης μεταχείρισης ανόμοιων και άνισης μεταχείρισης όμοιων καταστάσεων145
 • 9. Μη αναγνώριση ισότητας στην παρανομία (ουκ ισότης εν τη παρανομία)147
 • 10. Η ισότητα των φύλων150
 • 11. Ισότητα πρόσβασης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6157
 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις157
 • 2. Συστατικά της έννοιας της διοικητικής πράξης158
 • 2.1. Μονομερής θέσπιση ρύθμισης158
 • 2.2. Προέλευση από διοικητικό όργανο159
 • 2.2.1. Φύση και ο χαρακτήρας της διοικητικής πράξης161
 • 2.2.2. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου164
 • 2.3. Ρύθμιση εννόμων σχέσεων διοικητικού δικαίου167
 • 2.4. Συγκεκριμένη περίπτωση167
 • 3. Τα βασικά χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης168
 • 3.1. Το τεκμήριο νομιμότητας168
 • 3.2. Εκτελεστότητα170
 • 3.3. Διοικητικός καταναγκασμός173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7175
 • ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ175
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις175
 • 2. Προπαρασκευαστικές πράξεις176
 • 3. Διοικητικά μέτρα εσωτερικής φύσης178
 • 4. Βεβαιωτικές πράξεις184
 • 5. Πράξεις πληροφοριακού χαρακτήρα187
 • 6. Πράξεις εκτέλεσης189
 • 7. Πράξεις που χάνουν την εκτελεστότητα τους191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8193
 • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ193
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις193
 • 2. Ατομικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις193
 • 3. Συστατικές και διαπιστωτικές διοικητικές πράξεις194
 • 4. Ευμενείς και δυσμενείς διοικητικές πράξεις196
 • 5. Θετικές και αρνητικές διοικητικές πράξεις198
 • 6. Ρητές και σιωπηρές διοικητικές πράξεις198
 • 6.1. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 199
 • 7. Αυτοτελείς και μη αυτοτελείς διοικητικές ενέργειες203
 • 8. Δέσμιες διοικητικές πράξεις και πράξεις διακριτικής ευχέρειας204
 • 9. Σύνθετη διοικητική ενέργεια204
 • 9.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις204
 • 9.2. Ορισμός της σύνθετης διοικητικής ενέργειας205
 • 9.3. Περιπτώσεις σύνθετης διοικητικής ενέργειας208
 • 9.4. Προϋποθέσεις της σύνθετης διοικητικής πράξης 209
 • 9.4.1. Ύπαρξη μιας αλυσίδας νομικών πράξεων210
 • 9.4.2. Η σχέση μεταξύ των βαθμιαία συναρμολογούμενων εκτελεστών πράξεων211
 • 9.5. Αποσπαστές πράξεις213
 • 9.6. Συναφείς πράξεις215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9217
 • ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ217
 • 1. Προέλευση από διοικητικό όργανο217
 • 2. Διακρίσεις των διοικητικών οργάνων217
 • 3. Νόμιμη υπόσταση του οργάνου218
 • 4. De facto διοικητικό όργανο220
 • 5. Κανόνες που διέπουν τα συλλογικά όργανα222
 • 5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις222
 • 5.2. Συγκρότηση223
 • 5.2.1. Ορισμός223
 • 5.2.2. Προηγούμενη έκδοση πράξης συγκρότησης224
 • 5.2.3. Διορισμός όλων των μελών225
 • 5.2.4. Περιττός αριθμός μελών226
 • 5.2.5. Πρόσωπα που δικαιούνται να διορισθούν226
 • 5.2.6. Αναπλήρωση μελών229
 • 5.2.7. Έλλειψη τακτικού μέλους229
 • 5.2.8. Μέλη με θητεία232
 • 5.2.9. Λόγος ακύρωσης δημόσιας τάξης233
 • 5.3. Σύνθεση συλλογικού οργάνου233
 • 5.3.1. Νόμιμη σύνθεση233
 • 5.3.2. Παρουσία προσώπων που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους235
 • 5.3.3. Παρουσία αρμόδιων υπηρεσιακών ή άλλων προσώπων236
 • 5.3.4. Παρουσία προσώπου για την τήρηση των πρακτικών237
 • 5.3.5. Συμμετοχή όλων των μελών238
 • 5.4. Αμεροληψία του συλλογικού διοικητικού οργάνου239
 • 5.5. Νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήση241
 • 5.6. Επανεξέταση και λήψη απόφασης σε περίπτωση ακύρωσης πράξης του οργάνου 246
 • 5.7. Αλλαγή στη σύνθεση246
 • 5.8. Απαρτία250
 • 5.9. Σύνταξη άρτιου πρακτικού252
 • 5.10. Περιπτώσεις διορισμών ή προαγωγών255
 • 5.11. Λήψη απόφασης256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10260
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ260
 • 1. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας του διοικητικού οργάνου260
 • 1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις260
 • 1.2. Άσκηση της αρμοδιότητας260
 • 1.3. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα - κατά τόπον - κατά χρόνον αρμοδιότητα262
 • 1.4. Αποφασιστική - γνωμοδοτική αρμοδιότητα263
 • 1.5. Κατευθυντήρια αρμοδιότητα264
 • 1.6. Αποκλειστική αρμοδιότητα264
 • 1.7. Συλλογική αρμοδιότητα265
 • 2. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας265
 • 3. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια268
 • 4. Ουσία ή/και έννοια της διακριτικής ευχέρειας271
 • 5. Ο δικαστικός έλεγχος της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης272
 • 6. Υποχρέωση άσκησης της διακριτικής εξουσίας275
 • 7. Επαρκής έρευνα280
 • 7.1. Διορισμοί στο δημόσιο281
 • 7.2. Διαδικασία απαλλοτρίωσης282
 • 7.3. Πειθαρχικές διαδικασίες 283
 • 7.4. Διακριτική ευχέρεια του Λειτουργού Μετανάστευσης284
 • 8. Πλάνη285
 • 9. Στοιχεία κρίσης287
 • 10. Κατάχρηση εξουσίας287
 • 11. Όροι και αιρέσεις290
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11291
 • ΤΥΠΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ291
 • 1. Τύπος της διοικητικής πράξης291
 • 2. Έγγραφη και προφορική διοικητική πράξη292
 • 3. Δημοσίευση - κοινοποίηση της διοικητικής πράξης293
 • 4. Διοικητική διαδικασία294
 • 4.1. Γνωμοδότηση294
 • 4.2. Συμμετοχή του ενδιαφερομένου στην έκδοση της διοικητικής πράξης295
 • 4.3. Διοικητικές προθεσμίες295
 • 5. Ισχύς της διοικητικής πράξης296
 • 6. Αναδρομική ισχύς των διοικητικών πράξεων299
 • 7. Ενημέρωση για τα μέσα θεραπείας299
 • 8. Λήξη ισχύος των διοικητικών πράξεων301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12302
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ302
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις302
 • 2. Εμβέλεια και προϋποθέσεις εφαρμογής του δικαιώματος ακρόασης305
 • 2.1. Γενικές παρατηρήσεις305
 • 2.2. Η καταλυτική επίδραση των ελληνικών συγγραμμάτων307
 • 3. Σκοπός του δικαιώματος σε προηγούμενη ακρόαση311
 • 4. Η κυπριακή νομολογία312
 • 4.1. Εφαρμογή του άρθρου 43 του Νόμου 158(Ι)/1999312
 • 4.2. Το δικαίωμα ακρόασης όταν «ο νόμος προβλέπει ρητά»314
 • 4.3. Διαθεσιμότητα ως δυσμενές διοικητικό μέτρο315
 • 4.4. Η φράση «άλλως πως δυσμενούς φύσης»316
 • 4.5. Ο τερματισμός απασχόλησης ως δυσμενές διοικητικό μέτρο319
 • 4.6. Δέσμιες διοικητικές ενέργειες320
 • 4.7. Κρίση διοικητικού οργάνου που στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα322
 • 5. Άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης322
 • 5.1. Άσκηση του δικαιώματος αυτοπροσώπως ή διά δικηγόρου323
 • 5.2. Άσκηση του δικαιώματος εντός εύλογου χρόνου324
 • 5.3. Άσκηση του δικαιώματος σε περιπτώσεις διαθεσιμότητας325
 • 5.4. Το δικαίωμα γνώσης των σχετικών διοικητικών στοιχείων326
 • 5.4.1. Άσκηση του δικαιώματος327
 • 5.4.2. Περιορισμός του δικαιώματος329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13331
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ331
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις331
 • 2. Η σημασία της αιτιολογίας των ατομικών διοικητικών πράξεων332
 • 3. Υποχρέωση αιτιολογίας διοικητικών πράξεων και περιορισμοί335
 • 3.1. Αιτιολογητέες πράξεις335
 • 3.1.1. Πράξεις δυσμενείς για το διοικούμενο336
 • 3.1.2. Πράξεις αντίθετες ως προς το περιεχόμενό τους με προηγηθείσα γνωμοδότηση, πρόταση, εισήγηση ή έκθεση αρμόδιου οργάνου337
 • 3.1.3. Πράξεις αντίθετες με χαραχθείσα πολιτική ή τακτική340
 • 3.1.4. Πράξεις αιτιολογητέες από το νόμο340
 • 3.2. Πράξεις που δεν χρειάζονται αιτιολογία342
 • 4. Υποχρέωση για επαρκή αιτιολογία342
 • 4.1. Σαφήνεια αιτιολογίας342
 • 4.2. Ανεπαρκής αιτιολογία344
 • 4.3. Το δημόσιο συμφέρον346
 • 5. Συμπλήρωση και αναπλήρωση της αιτιολογίας347
 • 6. Μεταγενέστερη αιτιολογία349
 • 7. Εσφαλμένη νομική αιτιολογία350
 • 8. Πολλαπλές ή διαζευκτικές αιτιολογίες351
 • 9. Οι συνέπειες της έλλειψης αιτιολογίας ή εσφαλμένης αιτιολογίας352
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14354
 • ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ354
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις354
 • 2. Η ανάκληση ατομικών διοικητικών πράξεων στο Νόμο 158(Ι)/1999356
 • 3. Η ανάκληση παράνομων ευμενών ατομικών διοικητικών πράξεων 357
 • 3.1. Παράνομη διοικητική πράξη358
 • 3.2. Πάροδος εύλογου χρόνου 359
 • 3.3. Η καλή πίστη του διοικούμενου και το δημόσιο συμφέρον362
 • 3.4. Αιτιολογία της ύπαρξης λόγων δημοσίου συμφέροντος365
 • 4. Η ανάκληση παράνομων δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων366
 • 5. Η ανάκληση νόμιμων ευμενών ατομικών διοικητικών πράξεων366
 • 5.1. Η αιτιολογία της ανάκλησης νόμιμης ευμενούς πράξης369
 • 5.2. Ανάκληση διοικητικής πράξης σε περίπτωση μεταβολής των πραγματικών συνθηκών371
 • 6. Η ανάκληση νόμιμων δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων371
 • 7. Ειδική ρύθμιση της ανάκλησης από το νόμο372
 • 8. Συνέπειες ανάκλησης νόμιμων και παράνομων ατομικών διοικητικών πράξεων373
 • 9. Αρμοδιότητα ανάκλησης374
 • 10. Τύπος και διαδικασία ανάκλησης375
 • 10.1. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης376
 • 11. Ανάκληση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης εκκρεμούσης της δίκης377
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15382
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ382
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις382
 • 2. Η αίτηση θεραπείας που προβλέπεται στο Άρθρο 29 του Συντάγματος383
 • 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις383
 • 2.2. Ιστορική Προέλευση384
 • 2.3. Περιεχόμενο385
 • 2.4. Φύση της προθεσμίας των 30 ημερών 390
 • 2.5. Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο391
 • 2.6. Φορείς και αποδέκτες της ισχύος του δικαιώματος395
 • 2.7. Καταληκτικές παρατηρήσεις397
 • 3. Ιεραρχική προσφυγή398
 • 3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις398
 • 3.2. Μη υποχρεωτική δυνατότητα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής399
 • 3.3. Διαδικασία υποβολής ιεραρχικής προσφυγής400
 • 3.4. Μεταβιβαστικός χαρακτήρας της ιεραρχικής προσφυγής401
 • 3.5. Ιεραρχική προσφυγή και απώλεια εκτελεστότητας της πράξης403
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ405
 • Α. Ελληνόγλωσση405
 • Β. Ξενόγλωσση414
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ417
 • ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 (158(I)/1999)458
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ475
 • 0
 • 0