Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €9.00
ΝΠ €11.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-562-698-3
Σελίδες: 384
Συγγραφέας: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.

Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99€ ανά έτος. 

Η παρούσα τέταρτη έκδοση «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» είναι ενημερωμένη έως και τον Ν 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016), που επέφερε σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία για το Γ.Ε.ΜΗ. Εμπλουτίστηκε δε, με τις διατάξεις του Ν 146/1914 περί του αθέμιτου ανταγωνισμού. Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη σειρά αυτή με τίτλο «Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης», κυκλοφορούν επίσης το «Σύνταγμα» (2η έκδ), ο «Αστικός Κώδικας» (5η έκδ), ο «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (8η έκδ), η «Εργατική Νομοθεσία» (4η έκδ), το «Εταιρικό Δίκαιο» (4η έκδ), το «Δίκαιο Ανταγωνισμού», η «Ιδιωτική ασφάλιση», το «Ναυτικό Δίκαιο», ο «Ποινικός Κώδικας» (9η έκδ), ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (8η έκδ), η «Διοικητική Δικονομία» (9η έκδ), το «Υπαλληλικό Δίκαιο» (3η έκδ), η «Φορολογική Νομοθεσία» (8η έκδ), κ.ά. Στο παρόν έργο «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες και οι ισχύουσες πλέον διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι διατάξεις του Ν 3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ., του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, οι διατάξεις του Ν 4072/2012 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, οι διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933, για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • -22
 • Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου1
 • [1] ΒΔ της 19.4/1.5.18351
 • Περί του Εμπορικού Νόμου1
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ1
 • ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ1
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ1
 • Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7]1
 • TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ2
 • Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17]2
 • TMHMA ΤΡΙΤΟΝ4
 • Περί εταιριών4
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ4
 • Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50]4
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ6
 • Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64]6
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ6
 • Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69]6
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ7
 • Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]7
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ7
 • Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94]7
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ8
 • Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101]8
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ9
 • Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107]9
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ10
 • Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108]10
 • [2] ΒΔ της 2/14.5.183511
 • Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων11
 • [Άρθρα 1-8]11
 • [3] Ν 3419/200513
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας13
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ13
 • Γενικό εμπορικό μητρώο [Άρθρα 1-18]13
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ50
 • Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 50
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ50
 • Άλλες διατάξεις 50
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 30, 36-37]50
 • Β. Βιομηχανική ιδιοκτησία54
 • [4] Ν 1733/198754
 • Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας54
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ54
 • Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1]54
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ55
 • Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’55
 • Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6]55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’59
 • Διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9]59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’63
 • Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11]63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’65
 • Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14]65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’69
 • Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ]69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’78
 • Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18]78
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ-22
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ79
 • Τεχνολογική καινοτομία79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’79
 • Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19]79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’80
 • Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20]80
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ81
 • Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22]81
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ83
 • Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23]83
 • [6] Ν 2417/1996146
 • Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979146
 • [Άρθρο πρώτο]146
 • ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925147
 • ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-32]147
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979164
 • [Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο]164
 • [7] ΠΔ 259/1997167
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ167
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2]167
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ169
 • Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11]169
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ172
 • Εθνικός τίτλος προστασίας172
 • Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ172
 • Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16]172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ176
 • Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19]176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ178
 • Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25]178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ184
 • Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α]184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ187
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31]187
 • Γ. Πνευματική ιδιοκτησία189
 • [8] Ν 2121/1993189
 • Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ189
 • Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5]189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ196
 • Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11]196
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ198
 • Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17]198
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ201
 • Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ]201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ215
 • Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31]215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ216
 • Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39]216
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ224
 • Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α]224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ229
 • Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53]229
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ242
 • Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58]242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ252
 • Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63]252
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ254
 • Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Δ]254
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ270
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72]270
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ278
 • Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77]278
 • Δ. Αξιόγραφα279
 • [9] Ν 5325/1932279
 • Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν279
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι279
 • Περί συναλλαγματικής279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’279
 • Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10]279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’281
 • Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20]281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’284
 • Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29]284
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’286
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32]286
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’287
 • Περί λήξεως [Άρθρα 33-37]287
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’289
 • Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42]289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’290
 • Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54]290
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’296
 • Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63]296
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’299
 • Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68]299
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’301
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69]301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’301
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71]301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’301
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74]301
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ302
 • Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78]302
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ304
 • Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89]304
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV305
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100]305
 • [10] Ν 5960/1933308
 • Περί Επιταγής308
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’308
 • Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13]308
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’310
 • Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24]310
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’313
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27]313
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’314
 • Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36]314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’316
 • Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39]316
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’317
 • Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48]317
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄321
 • Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50]321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄321
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51]321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄322
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53]322
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’322
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57]322
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’323
 • Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69]323
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’324
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76]324
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’326
 • Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80]326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’327
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82]327
 • [11] ΝΔ της 17.7./13.8.1923328
 • Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄328
 • Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν328
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ328
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68]328
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ329
 • Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75]329
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ329
 • Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80]329
 • [12] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ331
 • ΠΔ 456/1984331
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ331
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ331
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]331
 • Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός334
 • [13] Ν 146/1914334
 • Περί αθεμίτου ανταγωνισμού334
 • [Άρθρα 1-24]334
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 345
 • 0
 • 0