Εισαγωγή στα ένδικα μέσαΑνακοπή ερημοδικίαςΈφεσηΑίτηση αναθεώρησηςΤριτανακοπήΑίτηση διόρθωσης ή ερμηνείαςΑίτηση αναίρεσης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-199-6
Σελίδες: 332
Συγγραφέας: Β. Καράκωστας
Πρόλογος: Α. Παντελής

Το έργο του κ. Β. Καράκωστα «Τα ένδικα μέσα στη διοικητική δίκη» παρουσιάζει και αναλύει όλα τα ένδικα μέσα που αφορούν στη διοικητική δίκη, όπως προβλέπονται από τα άρθρα 81 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Πρόκειται για την ανακοπή ερημοδικίας, την έφεση, την αίτηση αναθεώρησης, την τριτανακοπή και την αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας. Επιπλέον στο έργο παρουσιάζεται και αναλύεται ενδελεχώς το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης. Ως προς την τελευταία γίνεται ρητή παραπομπή στη νομοθεσία περί του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είναι αρμόδιο να δικάζει αιτήσεις αναιρέσεως κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται εισαγωγικές σκέψεις για τα ένδικα μέσα. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη διάκριση των ενδίκων μέσων σε τακτικά και έκτακτα, στη νομική τους οριοθέτηση, στην αντιστοιχία τους με τα είδη των δικαστικών αποφάσεων, στον τρόπο άσκησης των ενδίκων μέσων και στη νομοθετική παροχή των ενδίκων μέσων σε αμφότερους τους διαδίκους. Περαιτέρω αναλύονται τα μη μεταβιβαστικά ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας και της αίτησης αναθεώρησης και το συνταγματικό τους έρεισμα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας τόσο κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας όσο και κατά τον προϊσχύοντα Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Ακόμη, στο ίδιο κεφάλαιο αναπτύσσεται η αίτηση επανασυζήτησης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το ένδικο μέσο της έφεσης κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά της, η προδικασία, το δικαίωμα άσκησης, η προθεσμία, οι λόγοι έφεσης και η αντέφεση. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την αίτηση αναθεώρησης στη διοικητική δικονομία τόσο κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας όσο και κατά τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο ο συγγραφέας εμβαθύνει στην τριτανακοπή, ενώ στο έκτο στην αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας. Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνονται εισαγωγικές παρατηρήσεις στην αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου ο συγγραφέας εστιάζει στην σχέση της αίτησης αναιρέσεως με την αίτηση ακυρώσεως και με την αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΑΠ και του ΕλΣυν, καθώς επίσης και στο παραδεκτό και στο βάσιμο της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης.

Η ανάπτυξη των ενδίκων μέσων εμπλουτίζεται με νομολογία τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και του Διοικητικού Εφετείου, καθώς επίσης και με βιβλιογραφικές αναφορές που παρατίθενται σε κάθε κεφάλαιο.

Το έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική ερμηνεία των ενδίκων μέσων. Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται το νομικό πλαίσιο, η θεωρητική, νομολογιακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Τέλος η έκδοση συνοδεύεται από ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει τη χρήση του.

 • -16
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ1
 • I. Ένδικα βοηθήματα (άρθρα 63 επ. και 71 επ. ΚΔΔ) και ένδικα μέσα (άρθρο 81 επ. ΚΔΔ)1
 • II. Διάκριση των ενδίκων μέσων3
 • III. Νομική οριοθέτηση των ενδίκων μέσων7
 • IV. Αντιστοιχία των ενδίκων μέσων με τα είδη δικαστικών αποφάσεων9
 • V. Τρόπος άσκησης των ενδίκων μέσων11
 • VI. Νομοθετική παροχή των ενδίκων μέσων εις αμφοτέρους τους διαδίκους32
 • VII. Τα μη μεταβιβαστικά ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας και της αίτησης αναθεώρησης του ΚΔΔ. Συνταγματικό έρεισμα40
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ43
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (τώρα και άλλοτε)43
 • I. Γενικά χαρακτηριστικά44
 • ΙΙ. Δικαίωμα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 89 ΚΔΔ)48
 • ΙΙΙ. Προθεσμία (άρθρο 90 ΚΔΔ)55
 • IV. Απόφαση επί της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 91 ΚΔΔ)57
 • V. Αναδρομή στην ανακοπή του πάλαι ποτέ ΚΦΔ59
 • Α. Το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά τον ΚΦΔ (άρθρα 162-164 Ν 4125/1960)59
 • 1. Υποκείμενες σε ανακοπή αποφάσεις (άρθρο 162)59
 • 2. Άσκηση και εκδίκαση της ανακοπής (άρθρο 163 ΚΦΔ)65
 • 3. Αποτελέσματα της ανακοπής (άρθρο 164 ΚΦΔ)67
 • VI. Η αίτηση επανασυζητήσεως ενώπιον του ΣτΕ68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ71
 • ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ71
 • Ι. Η έφεση κατά τον ΚΔΔ (άρθρο 92 επ.)72
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά72
 • Β. Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας. Εκκλητό και ανέκκλητο αποφάσεων74
 • Γ. Προδικασία της έφεσης86
 • Δ. Δικαίωμα άσκησης, προθεσμία και ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης93
 • Ε. Η αντέφεση στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας109
 • 1. Εισαγωγικά109
 • 2. Ειδικότερα112
 • i. Η δικονομική εξάρτηση112
 • ii. Λόγοι αντέφεσης114
 • iii. Τρόπος άσκησης (παρ. 2 άρθρου 100 ΚΔΔ)116
 • iv. Απόφαση για την αντέφεση117
 • ΣΤ. Λόγοι έφεσης, πρόσθετοι λόγοι. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα-16
 • (άρθρα 95, 97, 122 και 131 του ΚΔΔ)120
 • Ζ. Μεταβολή του αντικειμένου. Νέοι ισχυρισμοί. Αποδείξεις (άρθρο 96 ΚΔΔ)132
 • Η. Απόφαση. Εφαρμοστέο δίκαιο. Μη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος-16
 • (άρθρο 98 του ΚΔΔ)151
 • II. Έφεση ενώπιον του ΣτΕ161
 • Α. Η έφεση ενώπιον του ΣτΕ. Γενικά χαρακτηριστικά161
 • Β. Η «πρωτότυπη» έφεση στις ακυρωτικές διοικητικές διαφορές171
 • 1. Η Συνταγματική πρόβλεψη171
 • 2. Η Νομοθετική υλοποίηση175
 • 3. Η δικαστική εναρμόνιση180
 • 4. Η «υποκειμενική» επιβεβαίωση184
 • 5. Συμπερασματικά187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ193
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (τώρα και άλλοτε)193
 • Ι. Η αίτηση αναθεώρησης τώρα194
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά194
 • 1. Κατάταξη 194
 • 2. Άσκηση - Διαδικασία196
 • 3. Αναστολή - Επανάσκηση197
 • 4. Επανάσκηση - Άπαξ μόνον άσκηση198
 • Β. Προσβαλλόμενες αποφάσεις199
 • Γ. Δικαίωμα άσκησης201
 • Δ. Λόγοι αναθεώρησης202
 • Ε. Προθεσμία209
 • Στ. Απόφαση και ένδικα μέσα211
 • 1. Απόφαση211
 • 2. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί της αίτησης αναθεώρησης212
 • ΙΙ. Η αίτηση αναθεώρησης άλλοτε υπό τον ΚΦΔ (άρθρα 176 μέχρι 183 Ν 4125/1960)214
 • Α. Αποφάσεις οι οποίες υπόκεινται σε αναθεώρηση (άρθρο 176 ΚΦΔ)214
 • Β. Δικαίωμα αναθεωρήσεως (άρθρο 177 ΚΦΔ)218
 • Γ. Λόγοι αναθεωρήσεως (άρθρο 178 ΚΦΔ)223
 • 1. Ως προς την ψευδή κατάθεση μάρτυρα ή την ψευδή έκθεση-16
 • ή κατάθεση πραγματογνώμονα227
 • 2. Ως προς την ανεύρεση από το διάδικο, μετά την έκδοση της αποφάσεως,-16
 • προϋπαρχόντων της δίκης κρισίμων εγγράφων, αγνώστων σε αυτόν230
 • 3. Ως προς την αμετάκλητη ανατροπή, μετά την τελευταία συζήτηση,-16
 • αποφάσεως πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου, στην οποία-16
 • στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση233
 • Δ. Προθεσμία αναθεωρήσεως (άρθρο 179 ΚΦΔ)235
 • Ε. Δικόγραφο αναθεωρήσεως, πρόσθετοι λόγοι και διαδικασία (άρθρο 180 ΚΦΔ)237
 • ΣΤ. Το παράβολο της αναθεωρήσεως (άρθρο 181 ΚΦΔ)240
 • Ζ. Απόφαση αναθεωρήσεως (άρθρο 182 ΚΦΔ)242
 • Η. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως επί της αναθεωρήσεως (άρθρο 183 ΚΦΔ)243
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ245
 • Η ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ245
 • Ι. Γενικά 246
 • Α. Η δικονομική της θέση246
 • Β. Αρμόδιο δικαστήριο247
 • Γ. Προσβαλλόμενες αποφάσεις248
 • Δ. Άπαξ μόνον άσκηση249
 • Ε. Τρόπος άσκησης250
 • ΣΤ. Θέμα αναστολής προσβαλλόμενης απόφασης251
 • ΙΙ. Δικαίωμα άσκησης252
 • Α. Τρίτος, έννοια252
 • Β. Βλάβη του τρίτου253
 • Γ. Μη άσκηση παρέμβασης ή μη ειδοποίηση για παρέμβαση254
 • Δ. Έννομο συμφέρον τριτανακοπής ή παρέμβασης. Παθητική νομιμοποίηση256
 • ΙΙΙ. Προθεσμία (άρθρο 107 του ΚΔΔ)259
 • IV. Απόφαση επί της τριτανακοπής (άρθρo 108 ΚΔΔ)262
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ263
 • ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ263
 • Ι. Χαρακτηριστικά της αίτησης διόρθωσης - Ιδιότητα ενδίκου μέσου - Διαδικασία γενικώς263
 • ΙΙ. Δικαίωμα άσκησης (άρθρο 109 του ΚΔΔ)266
 • ΙΙΙ. Διαδικασία (ειδικότερη) της αίτησης διόρθωσης (άρθρο 110 του ΚΔΔ)272
 • IV. Συζήτηση και απόφαση275
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ277
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ277
 • Ι. Ένδικο μέσο. Μεταβιβαστικό, υπό ποίαν έννοιαν. Βαθμοί δικαιοδοσίας. Έκτακτο μέσο278
 • ΙΙ. Συνταγματική κατοχύρωση. Υπό ποίαν έννοιαν. Σχέση της με την αίτηση ακύρωσης279
 • ΙΙΙ. Σχέση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ προς τις αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Σχέση της με τον ΚΠολΔ και τον ΚΔΔ282
 • IV. Σχέση της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης προς τις αποφάσεις του ΑΕΔ285
 • V. Σχέση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ με την αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΑΠ και του ΕλΣυν287
 • VI. Επιρροή της ολοκλήρωσης της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην ενώπιον του ΣτΕ αναίρεση288
 • VΙΙ. Λογική και φιλοσοφική θεμελίωση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης. Διάκριση νομικού και πραγματικού ζητήματος290
 • VΙΙΙ. Ακυρωτικός χαρακτήρας της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ και του ΑΠ. Πλεονεκτήματα του γερμανικού συστήματος της Revision291
 • ΙΧ. Παρατηρήσεις για το παραδεκτό της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης293
 • Χ. Παρατηρήσεις για το βάσιμο της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης299
 • Α. Υπέρβαση καθηκόντων ή καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του διοικητικού-16
 • δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση301
 • Β. Μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσε-16
 • την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση302
 • Γ. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας303
 • Δ. Εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελής εφαρμογή του νόμου που διέπει-16
 • την επίδικη σχέση305
 • Ε. Ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων τελεσιδίκων αποφάσεων που είναι αντιφατικές-16
 • μεταξύ τους στην ίδια υπόθεση και για τους ίδιους διαδίκους307
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ309
 • 0
 • 0