Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-200-9
Σελίδες: 592
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης

Το παρόν έργο αποτελεί τον τρίτο τόμο του έργου «Ποινική Δικονομία - Ένδικα Μέσα» και έχει ως αντικείμενο το ένδικο μέσο της έφεσης κατά αποφάσεων. Στην αρχή του έργου ο συγγραφέας κάνει μια πρώτη προσέγγιση στο ένδικο μέσο της έφεσης κατά αποφάσεων, με ιστορικές επισημάνσεις και αναφορές στο προϊσχύσαν δίκαιο και τις προπαρασκευαστικές εργασίες καθιέρωσης του θεσμού. Στη συνέχεια εξετάζει την έφεση κατά αποφάσεων στα πλαίσια του ΚΠΔ, δηλαδή το κανονιστικό της περίγραμμα από την αρχική στην τελική του μορφή, τις αποφάσεις που υπόκεινται σε έφεση καθώς και τα δικαιούχα πρόσωπα και τις προσβαλλόμενες κρίσεις.

Ακολούθως, στο τμήμα περί εκκλητού των αποφάσεων, αναλύονται η έφεση εναντίον αθωωτικών αποφάσεων από κατηγορούμενο, πολιτικώς ενάγοντα, τρίτο ή εισαγγελέα, η έφεση εναντίον αποφάσεων που κηρύσσουν καθʼ ύλην αναρμοδιότητα, η έφεση εναντίον καταδικαστικών αποφάσεων από τον πολιτικώς ενάγοντα, τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα, η έφεση εναντίον καταδικαστικών αποφάσεων σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων, η έφεση κατά του μέρους της αποφάσεως που προβλέπει την απόδοση ή τη δήμευση και η έφεση σε συναφή εγκλήματα.

Τέλος, στο τμήμα όπου ο συγγραφέας αναφέρεται στη διαδικασία ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εξετάζονται οι πρόσθετες προϋποθέσεις παραδεκτού της εφέσεως κατά αποφάσεων (διορισμός αντικλήτου - δήλωση κατοικίας), το αρμόδιο για την εκδίκαση της έφεσης δικαστήριο, η προπαρασκευαστική για τη συζήτηση της έφεσης διαδικασία και η συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο όταν απουσιάζει και όταν εμφανίζεται ο εκκαλών.

 • -14
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ1
 • Ι. Ιστορικές επισημάνσεις3
 • II. Το προϊσχύσαν δίκαιο5
 • ΙΙΙ. Προπαρασκευαστικές εργασίες11
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΔ: ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ17
 • Ι. Οι νομοθετικές μεταβολές μέσα στο χρόνο17
 • ΙΙ. Αντέφεση: από την αναγνώριση έως την κατάργησή της20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΕΣΗ33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ51
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΤΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΘΩΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΑ - ΤΡΙΤΟ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΑ129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΡΡΟΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΕΥΣΗ253
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΕΦΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ283
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ307
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΕΦΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ307
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΕΚΚΑΛΩΝ381
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΚΚΑΛΩΝ467
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ561
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ573
 • 0
 • 0