▪ Φορολογικές διαφορές

▪ Διαφορές Ν 1406/1983 & 702/1977

▪ Ακυρωτικές διαφορές & Ν 3886/2010

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €35.00
ΝΠ €45.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-207-8
Σελίδες: 368
Συγγραφέας: Β. Γκέρτσος, Π. Τσόγκας

Στο παρόν έργο παρουσιάζεται και ερμηνεύεται ο θεσμός της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές ουσίας και κυρίως στις φορολογικές διαφορές, καθώς και στις ακυρωτικές διαφορές. Η μονογραφία είναι ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές αλλαγές κατά χρονική σειρά (Ν 3659/2008, 3842/2010, 3845/2010, 3888/2010, 3900/2010 3943/2011, 4055/2012, 4152/2013, 4170/2013) που επέφεραν πλειάδα νομοθετικών μεταβολών στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και επηρεάζουν τις διαφορές ουσίας και τις φορολογικές διαφορές (βλ. σχετικά άρθρο 34 του Ν 3900/2010 με το οποίο εισήχθησαν για πρώτη φορά (άρθρο 202 παρ. 2 ΚΔΔ) εξειδικευμένες ρυθμίσεις για τη χορήγηση αναστολής σε περίπτωση πράξεων της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής καθώς επίσης και για όλες τις διαφορές με χρηματικό αντικείμενο). Στο πρώτο μέρος ερμηνεύονται θεωρητικά και νομολογιακά τα άρθρα 200-215 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999) που αφορούν στις διαφορές ουσίας, ενώ στο δεύτερο μέρος τα άρθρα 52-52Α του ΠΔ 18/1989 (Οργανισμός Συμβουλίου της Επικρατείας) που αφορούν στις ακυρωτικές διαφορές. Επιπλέον στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Ν 3886/2010 για τις δημόσιες συμβάσεις. Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη περιβάλλεται συνταγματικού κύρους με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 Συντ. ως στάδιο αφενός και απαραίτητη προϋπόθεση αφετέρου του δικαιώματος της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Η προσωρινή δικαστική προστασία και το σύστημα απονομής της διεκδικούν κυρίαρχο ρόλο, αν όχι τον πλέον σημαντικό, στο ισχύον δικαιικό σύστημα, παρόλο που η αίτηση αναστολής έχει καθαρά παρεπόμενο χαρακτήρα σε σχέση με την προσφυγή. Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας ο οποίος κατά το μέρος που περιλαμβάνει διατάξεις για την αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, δεν διαφέρει ουσιωδώς από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις τόσο του άρθρου 31 του ΠΔ 341/1978 όσο και του άρθρου 78 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ύστερα από αλλεπάλληλες «μεταρρυθμίσεις» δέχθηκε καίριες παρεμβάσεις, που ίσως να συνιστούν, ακόμη και κάποιου βαθμού περιστολή, του δικαιώματος αφενός πρόσβασης και αφετέρου απονομής προσωρινής δικαστικής προστασίας, σε σύγκριση με τις αρχικώς ισχύουσες διατάξεις.

Στο πρώτο μέρος που αφορά στην προσωρινή δικαστική προστασία στις διαφορές ουσίας αναλύονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής (διοικητικής πράξης και δικαστικής απόφασης), η αρμοδιότητα του δικαστηρίου επί αιτήσεως αναστολής και οι λόγοι χορήγησης της αναστολής. Αναλύεται επίσης η κύρια διαδικασία, η διαδικασία χορήγησης προσωρινής διαταγής, η απόφαση επί της αναστολής, καθώς και η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και η προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται με την αναγκαία θεωρητική εμβάθυνση και με πρόσφατη νομολογία η λειτουργία του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989 στην ακυρωτική δίκη. Ειδικότερα ερμηνεύεται η αίτηση αναστολής ενώπιον του ΣτΕ, το περιεχόμενο της αναστολής και η διαδικασία της, καθώς επίσης και η προσωρινή διαταγή στις ακυρωτικές διαφορές. Επιπλέον παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ν 3886/2010 που αφορά στο προσυμβατικό στάδιο της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων.

Διαμέσου της παρούσας μελέτης και της ερμηνείας των διατάξεων, καταβάλλεται προσπάθεια να καταδειχθεί κατά πόσο το σύστημα προσωρινής δικαστικής προστασίας της Διοικητικής Δικονομίας ανταποκρίνεται στις συνταγματικές επιταγές, ιδίως μετά και τις αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, που για πολλούς εγείρουν αμφισβητήσεις και σίγουρα τροφοδοτούν τον επιστημονικό διάλογο, σʼ ένα δικαιικό πεδίο με εξέχον κοινωνικό ενδιαφέρον.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α'23
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ23
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ33
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ33
 • Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ33
 • I. Η προηγούμενη άσκηση της προσφυγής33
 • II. Αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή34
 • III. Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα36
 • IV. Οι αρνητικές διοικητικές πράξεις41
 • V. Αιτιολογία της δικαστικής απόφασης47
 • Γ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ47
 • I. Δικαιοδοσία47
 • II. Αρμοδιότητα55
 • α. Ζητήματα αρμοδιότητας μεταξύ διοικητικών δικαστηρίων61
 • α 1. Ακυρωτικές διαφορές62
 • α 2. Διαφορές ουσίας65
 • α 3. Διαφορές αρμοδιότητας Ελεγκτικού Συνεδρίου69
 • β. Ζητήματα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας70
 • β 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα70
 • β 2. Κατά τόπον αρμοδιότητα72
 • Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ74
 • I. Λόγοι χορήγησης αναστολής76
 • α. Η βλάβη76
 • α 1. Η ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη76
 • α 2. Ιδίως οι φορολογικές διαφορές87
 • α 3. Η αποστέρηση των μέσων βιοπορισμού93
 • α 4. Η αδυναμία εκπλήρωσης επαγγελματικών υποχρεώσεων και η διαρροή πελατείας95
 • α 5. Η ηθική βλάβη96
 • β. Το προδήλως βάσιμο του ενδίκου βοηθήματος98
 • II. Λόγοι απόρριψης της αναστολής102
 • α. Το προδήλως απαράδεκτο της αίτησης αναστολής102
 • α 1. Γενικές προϋποθέσεις παραδεκτού - δικαιοδοσία - νομιμοποίηση103
 • α 2. Παράβολο104
 • α 3. Οι περιπτώσεις του άρθρου 142 του ΚΔΔ105
 • α 4. Η υποχρέωση του αιτούντος για επίδοση προς τη Διοίκηση105
 • α 5. Η δεύτερη αίτηση αναστολής107
 • β. Το προδήλως απαράδεκτο - αβάσιμο της προσφυγής108
 • γ. Το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των τρίτων110
 • δ. Η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης115
 • ε. Ιδίως οι φορολογικές διαφορές και δήλωση περιουσιακής κατάστασης116
 • III. Η αίτηση αναστολής κατά της πράξης που διατάσσει την ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο117
 • Ε. Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 205Α ΚΔΔ120
 • ΣΤ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ121
 • I. Στοιχεία δικογράφου της αίτησης αναστολής121
 • II. Κατάθεση της αίτησης αναστολής - Υποχρεώσεις διαδίκων δικαστηρίου123
 • α. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και παγκόσμιου εισοδήματος124
 • β. Οι ενέργειες του δικαστηρίου125
 • β 1. Υποχρεώσεις της Διοίκησης126
 • β 2. Υποχρεώσεις του αιτούντος128
 • Ζ. Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ130
 • I. Η εκδίκαση της αίτησης αναστολής130
 • α. Υπομνήματα και πρόσθετοι λόγοι131
 • β. Η εφαρμογή άλλων διατάξεων της κύριας διαδικασίας133
 • II. Η προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης134
 • α. Η νομική φύση της προσωρινής διαταγής134
 • β. Προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινής διαταγής135
 • γ. Η διάρκεια ισχύος της προσωρινής διαταγής και η κατάθεση της αναστολής σε αναρμόδιο δικαστήριο137
 • δ. Η αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής138
 • ε. Ειδικά η προσωρινή διαταγή επί των φορολογικών και τελωνειακών διαφορών140
 • Η. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ141
 • I. Το διατακτικό της απόφασης - Ολική ή μερική αναστολή142
 • II. Η επιβολή άλλων κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων145
 • α. Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής148
 • β. Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του αιτούντος151
 • γ. Η επιβολή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου όρου152
 • III. Η αίτηση ανάκλησης της απόφασης επί της αίτησης αναστολής154
 • α. Τα νέα στοιχεία του άρθρου 205 παρ. 5 ΚΔΔ155
 • α 1. Η επίκληση νομικών πλημμελειών157
 • α 2. Η νομολογιακή επιβεβαίωση της έλλειψης συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος, ως ισχυρισμός ανάκλησης158
 • β. Η δεύτερη αίτηση ανάκλησης159
 • γ. Οι υποθέσεις ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης160
 • Ιστορική αναδρομή191
 • Χαρακτήρας της αναστολής εκτελέσεως197
 • Συνταγματική κατοχύρωση198
 • Υποθέσεις με κοινοτικό ενδιαφέρον200
 • ΕΣΔΑ201
 • Συνέπειες συνταγματικής κατοχύρωσης202
 • Διοικητική αναστολή211
 • Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα212
 • Παρακολουθηματικός χαρακτήρας αιτήσεως αναστολής214
 • Αίτηση αναστολής πράξεων που προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας218
 • Αίτηση αναστολής εκτελέσεως δικαστικής απόφασης218
 • Λόγοι αναστολής εκτελέσεως220
 • Υπογραφή δικογράφου αιτήσεως αναστολής/παράβολο/ευεργέτημα πενίας220
 • Αίτηση αναστολής συνοδεύουσα αίτηση ακυρώσεως221
 • Δεύτερη αίτηση αναστολής221
 • Κοινοποιήσεις επιμελεία του διαδίκου221
 • Αναστολή «προ πάσης κοινοποιήσεως»222
 • Δικαιούμενος παρεμβάσεως223
 • Προδικασία - Διαδικασία σε συμβούλιο - Σύνθεση ΕΑ223
 • Γενικά224
 • Κατόπιν αιτήματος ή και αυτεπαγγέλτως224
 • Προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινής διαταγής225
 • Αποδοχή - απόρριψη - ανάκληση προσωρινής διαταγής225
 • Υποχρέωση συμμόρφωσης Διοίκησης στην προσωρινή διαταγή226
 • Γενικά227
 • Χαρακτηριστικά βλάβης227
 • IV. Η υποβολή παραίτησης από την αίτηση αναστολής160
 • Θ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ161
 • Ι. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ168
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ168
 • ΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ168
 • ΙΒ. ΛΟΓΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ175
 • ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ175
 • ΙΓ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ175
 • ΙΔ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ179
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ187
 • ΜΕΡΟΣ Β'191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ191
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ191
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ191
 • Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (άρθρο 52 παρ. 1 ΠΔ 18/1989) - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (άρθρο 52Α ΠΔ 18/1989)211
 • Γ. ΑΡΘΡΟ 52 ΠΑΡ. 2 ΠΔ 18/1989214
 • Ι. Προηγούμενη άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως214
 • Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (άρθρο 52 παρ. 3-4 ΠΔ 18/1989)220
 • Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ (άρθρο 52 παρ. 5 ΠΔ 18/1989)224
 • ΣΤ. ΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (άρθρο 52 παρ. 6-7 ΠΔ 18/1989)226
 • Ι. Η βλάβη ως λόγος αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως227
 • ΙΙ. Είδη βλάβης228
 • α. Η περιουσιακή - υλική βλάβη228
 • Υλικές επεμβάσεις228
 • β. Η οικονομική βλάβη230
 • Χρηματική ζημία230
 • γ. Η ηθική βλάβη237
 • Εισαγωγικά237
 • Σοβαρές επεμβάσεις237
 • Ηπιώτερες επεμβάσεις238
 • Συρροή ηθικής με άλλες μορφές βλάβης238
 • Ειδικώς, η περιβαλλοντική βλάβη239
 • δ. Η επαγγελματική βλάβη242
 • Αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμό242
 • Συρροή επαγγελματικής με άλλες μορφές βλάβης242
 • Εισαγωγικά243
 • Διοικητικές πράξεις συναπτόμενες από τη φύση τους ή λόγω του αντικειμένου τους με το δημόσιο συμφέρον244
 • Ομαλή λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας244
 • Έκδοση πράξεως, υπαγορευόμενης από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος246
 • Στάθμιση συμφερόντων247
 • Περιπτώσεις υπεροχής βλάβης αιτούντος248
 • Περιπτώσεις υπεροχής δημοσίου συμφέροντος249
 • Λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την αποδοχή της αιτήσεως αναστολής250
 • Λόγοι δημοσίου συμφέροντος επί πρόδηλης παρανομίας της προσβαλλόμενης πράξεως251
 • Αυτοτέλεια της πρόδηλης βασιμότητας ως λόγου αναστολής252
 • Πρόδηλη βασιμότητα και όχι σοβαρή πιθανολόγηση254
 • α. Σοβαρά σφάλματα της προσβαλλόμενης πράξης δικαιολογούντα την πρόδηλη βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεως254
 • β. Περιπτωσιολογία254
 • Αντισυνταγματικότητα ως λόγος πρόδηλης βασιμότητας256
 • γ. Επιρροή απαραδέκτου ή αβασίμου της αιτήσεως ακυρώσεως (άρθρο 52 παρ. 7 εδ. β’ του ΠΔ 18/1989)257
 • Προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως257
 • Περιπτωσιολογία257
 • Σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεως257
 • Προδήλως αβάσιμο258
 • Κανονιστικές πράξεις258
 • Υποκατάσταση Διοίκησης259
 • Αρνητικές πράξεις ανεπίδεκτες αναστολής260
 • Νόθες αρνητικές πράξεις261
 • Πραγματική κατάσταση χρήζουσα προστασίας262
 • Ανοχή της Διοίκησης επί μιας παρανόμως δημιουργηθείσας πραγματικής καταστάσεως263
 • Περιπτώσεις στις οποίες η χορήγηση της αναστολής θα ισοδυναμούσε με την δημιουργία νέας καταστάσεως264
 • Κατάλληλα μέτρα266
 • Απομάκρυνση αλλοδαπών από τη χώρα268
 • Ματαίωση διαγωνισμού268
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις269
 • Κατά την έκδοση προσωρινής διαταγής269
 • Επιβολή όρου269
 • Χρονικό όριο αναστολής270
 • Μερική αναστολή271
 • Γενικά272
 • Υποκείμενες σε ανάκληση αποφάσεις272
 • Έννομο συμφέρον273
 • Νέα κρίσιμα στοιχεία273
 • Επίκληση νομικών πλημμελειών273
 • Περιπτωσιολογία274
 • Περιπτωσιολογία στοιχείων που δεν κρίνονται ως νεώτερα κρίσιμα276
 • Απόφαση επί της αιτήσεως ανακλήσεως277
 • Προδικαστική - αναβλητική απόφαση277
 • Αιτιολογία απόφασης ΕΑ278
 • Υποχρέωση συμμόρφωσης279
 • Προσωρινό δεδικασμένο279
 • Υπαγωγή στις οδηγίες 2004/18 και 2004/17282
 • Προϋποθέσεις υπαγωγής στην οδηγία 2004/18282
 • Προϋποθέσεις υπαγωγής στην οδηγία 2004/17293
 • Ενδιαφερόμενος294
 • Τρίτοι που δεν διεκδικούν την ανάθεση της σύμβασης296
 • Έννομο συμφέρον296
 • Άμεση - ενδεχόμενη βλάβη298
 • Νομική φύση προδικαστικής προσφυγής301
 • Απαραίτητη διαδικαστική προϋπόθεση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής302
 • Έναρξη προθεσμίας υποβολής προδικαστικής προσφυγής302
 • Τεκμήριο πλήρους γνώσης303
 • Αποστολή της υποκείμενης σε προδικαστική προσφυγή απόφασης από την αναθέτουσα αρχή στον ενδιαφερόμενο304
 • Μη υποχρέωση ενημέρωσης για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής305
 • Κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής306
 • Φύση προσβαλλόμενης πράξεως - εκτελεστότητα310
 • Περιεχόμενο προδικαστικής προσφυγής312
 • Ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως της προδικαστικής προσφυγής312
 • Αρχή επικαίρου313
 • Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής316
 • Έννοια θιγομένου317
 • Πράξη που δέχεται προσφυγή άλλου προσώπου317
 • Προθεσμία απόφανσης της αναθέτουσας αρχής επί της προδικαστικής προσφυγής320
 • Έναρξη προθεσμίας άσκησης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων320
 • Υποχρέωση αιτιολογημένης απάντησης επί της προδικαστικής προσφυγής321
 • Σχέση με άλλες διοικητικές προσφυγές322
 • Εν αμφιβολία προδικαστική324
 • Προθεσμία325
 • Αναστολή προθεσμίας325
 • Υπολογισμός προθεσμίας325
 • Κατάθεση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων326
 • Καταβολή παραβόλου326
 • Παραπομπή από αναρμόδιο στο αρμόδιο δικαστήριο329
 • Δικόγραφο αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων329
 • Ταυτότητα αιτιάσεων προδικαστικής προσφυγής και αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων331
 • Λόγοι αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι332
 • Λόγοι αλυσιτελώς προβαλλόμενοι333
 • Υποχρέωση μη σύναψης της σύμβασης κατά την διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της προδικαστικής προσφυγής, με την άσκησή της και κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων334
 • Προδικασία - κοινοποιήσεις αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων335
 • Παρέμβαση337
 • Προσκομιδή αποδεικτικών μέσων - Αποστολή φακέλου από τη διοίκηση338
 • Προσωρινή διαταγή339
 • Προϋποθέσεις αποδοχής της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων339
 • Σοβαρή πιθανολόγηση της παρανομίας339
 • Υποστηρίξιμες δύο αντίθετες ερμηνευτικές εκδοχές340
 • Αποστολή προδικαστικού ερωτήματος340
 • Ύπαρξη σταδίου αναστολής εκτέλεσης341
 • Στάθμιση λόγων δημόσιου συμφέροντος - τρίτων και βλάβης αιτούντος341
 • Ειδικώς, η απώλεια κοινοτικής χρηματοδότησης342
 • Απόρριψη αιτήσεως λόγω ελλείψεως αντικειμένου343
 • Διαπλαστική ισχύς345
 • Διατασσόμενα ασφαλιστικά μέτρα346
 • Υποχρέωση συμμόρφωσης348
 • Υποχρέωση ανακλήσεως διοικητικής πράξης350
 • Εκτέλεση350
 • Δημοσίευση διατακτικού351
 • Ισχύς ασφαλιστικού μέτρου351
 • Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως Επιτροπής Αναστολών352
 • Τριτανακοπή353
 • Αίτηση επανασυζητήσεως, αίτηση ερμηνείας - διόρθωσης353
 • Ακυρότητα συναφθείσας συμβάσεως [άρθρο 8 του Ν 3886/2010]354
 • III. Δημόσιο συμφέρον243
 • IV. Η πρόδηλη βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεως ως λόγος αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξης252
 • Ζ. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (άρθρο 52 παρ. 8 ΠΔ 18/1989)258
 • Η. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ - ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (άρθρο 52 παρ. 9-10)272
 • Θ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ281
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ν 3886/2010281
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ281
 • Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρα 1 - 3 Ν 3886/2010, ΦΕΚ Α’ 173)282
 • I. Υλικό πεδίο εφαρμογής282
 • II. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής294
 • III. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων άλλων νομοθετημάτων299
 • IV. Σχέση με τον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των συμβάσεων μεγάλης αξίας300
 • Γ. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρο 4 Ν 3886/2010)301
 • Ι. Άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3886/2010301
 • ΙΙ. Άρθρο 4 παρ. 2 Ν 3886/2010316
 • ΙΙΙ. Άρθρο 4 παρ. 3 Ν 3886/2010317
 • IV. Άρθρο 4 παρ. 4 Ν 3886/2010320
 • V. Άρθρο 4 παρ. 3 Ν 3886/2010322
 • Δ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (άρθρο 5 Ν 3886/2010)325
 • I. Άρθρο 5 παρ. 1 Ν 3886/2010325
 • II. Άρθρο 5 παρ. 2 του Ν 3886/2010334
 • III. Άρθρο 5 παρ. 3 εδ. α’, β’ και γ’ του Ν 3886/2010335
 • IV. Άρθρο 5 παρ. 3 εδ. ε’ Ν 3886/2010337
 • V. Άρθρο 5 παρ. 3 εδ. ε’ του Ν 3886/2010338
 • VI. Άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 3886/2010339
 • VII. Άρθρο 5 παρ. 5 του Ν 3886/2010339
 • E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (άρθρο 5 παρ. 6, παρ. 7 εδ. β’ και παρ. 8 του Ν 3886/2010)345
 • I. Άρθρο 5 παρ. 6 του Ν 3886/2010345
 • II. Άρθρο 5 παρ. 7 εδ. β’ του Ν 3886/2010351
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ356
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ357
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ361
 • 0
 • 0