Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-209-2
Σελίδες: 255
Συγγραφέας: Μ. Μενγκ-Παπαντώνη, Χ. Ταγαράς

Το πανεπιστημιακό εγχειρίδιο «Η κατʼ άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά: Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων», αποτελεί μια ενημερωμένη, σύγχρονη έκδοση για τον πυρήνα του Δικαίου της ΕΕ, την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων/προσώπων/υπηρεσιών/κεφαλαίων. Η ύλη διαρθρώνεται σε τέσσερις μείζονες ενότητες, μία για καθεμία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ειδικότερα στην πρώτη ενότητα για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εξετάζονται τα ζητήματα της απαγόρευσης των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των κρατών μελών, όπως και η απαγόρευση ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των κρατών μελών. Στην δεύτερη ενότητα για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αναλύονται τα δικαιώματα κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρα 20-21 ΣΛΕΕ), καθώς και τα ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων/ελευθερία εγκατάστασης). Η τρίτη ενότητα η οποία πραγματεύεται την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, διαρθρώνεται σε δύο τμήματα, αφενός το πεδίο εφαρμογής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, αφετέρου τους περιορισμούς στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Τέλος, η τέταρτη ενότητα αφορά στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και πληρωμών. Το εγχειρίδιο «Η κατʼ άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά: Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων» απευθύνεται κατεξοχήν στους φοιτητές, αλλά φιλοδοξεί να αποδειχθεί χρήσιμο τόσο στους δικηγόρους και τους δικαστές, όσο και στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.

 • 0
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ23
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ23
 • Περί της εννοίας της τελωνειακής ενώσεως και περί ορισμένων οριζοντίου χαρακτήρα ζητημάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων23
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ28
 • Η απαγόρευση των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των Kρατών μελών28
 • Μέρος Πρώτο0
 • Το περιεχόμενο της απαγόρευσης 30
 • Μέρος Δεύτερο0
 • Οι εξαιρέσεις και οιονεί εξαιρέσεις 32
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ39
 • Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των Κρατών μελών 39
 • Μέρος Πρώτο0
 • Τυπολογία/περιπτωσιολογία των μ.ι.α. και το ζήτημα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων52
 • Μέρος Δεύτερο0
 • Οι λεγόμενες «καθαρώς εσωτερικές σχέσεις»57
 • Μέρος Τρίτο0
 • Τα «τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο» και το πρόβλημα των «όρων πωλήσεως» (νομολογία Cassis de Dijon και Keck Mithouard)59
 • (α) Cassis de Dijon59
 • i. Ως προς τα προϊόντα που εμπίπτουν στην εμβέλεια της απόφασης60
 • ii. Ο βασικός νομολογιακός κανόνας της Cassis de Dijon61
 • iii. Οι εξαιρέσεις για επιτακτικές ανάγκες 62
 • iv. Η νομολογία Cassis de Dijon και η εναρμόνιση, ιδίως, των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών69
 • Μέρος Τέταρτο0
 • Μέρος Πέμπτο0
 • Μέρος Πρώτο - Γενικό0
 • (β) Keck Mithouard72
 • Το άρθρο 36 και οι εξαιρέσεις στις απαγορευτικές διατάξεις των άρθρων 34 και 35 82
 • (α) Ειδικότερα για την προϋπόθεση της αναλογικότητας86
 • (β) Ως προς τους επιμέρους λόγους γενικού συμφέροντος του άρθρου 36 - ειδικότερα για την προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας94
 • Περί του άρθρου 37 ΣΛΕΕ100
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ105
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ105
 • Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων ιθαγένειας κατά το άρθρο 18 ΣΛΕΕ105
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ116
 • Τα εκ των άρθρων 20 και 21 ΣΛΕΕ δικαιώματα κυκλοφορίας και διαμονής 116
 • Περί της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και περί της εν γένει εμβέλειας του άρθρου 21 119
 • (α) Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια119
 • (β) Εννοιολογική σχέση των όρων «κυκλοφορία» και «διαμονή»124
 • (γ) Γενικά ζητήματα ερμηνείας του άρθρου 21125
 • i. Περί της οδηγίας 2004/38126
 • ii. Περί των εκ του διεθνούς δικαίου περιορισμών130
 • iii. Ως προς τον αυτεκτελέσιμο χαρακτήρα του άρθρου 21 και την αναγκαιότητα ή δυνατότητα σωρευτικής εφαρμογής του με άλλες διατάξεις του πρωτογενούς ή παράγωγου δικαίου 132
 • Μέρος Δεύτερο - Ειδικό0
 • Περιπτωσιολογία εφαρμογής του άρθρου 21137
 • (α) Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος137
 • i. Οικογενειακή επανένωση137
 • ii. Το ζήτημα της προϋπόθεσης κατοικίας στην (ή άλλου συνδέσμου με την) εθνική επικράτεια για τη λήψη παροχής ή άλλου πλεονεκτήματος 146
 • iii. Η απαγόρευση εξόδου από την εθνική επικράτεια156
 • iv. H για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας απέλαση πολίτη της Ένωσης που απολαμβάνει δικαιώματος διαμονής κατά την οδηγία 2004/38158
 • v. Φορολογικά πλεονεκτήματα162
 • (β) Ειδικά θέματα164
 • i. Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών άλλων Κρατών μελών164
 • ii. Το ζήτημα του επωνύμου166
 • Μέρος πρώτο0
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ171
 • Ζητήματα συνδεόμενα με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας171
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων 173
 • (α) Η έννοια «εργαζόμενος»177
 • i. Πραγματικές και γνήσιες υπηρεσίες 178
 • ii. Υπό τη διεύθυνση άλλου179
 • iii. H προϋπόθεση αμοιβής 180
 • iv. Οι αναζητούντες εργασία (Jobseekers) 180
 • Mέρος δεύτερο0
 • (β) Η δεσμευτικότητα των διατάξεων περί ελεύθερης κυκλοφορίας έναντι των ιδιωτών182
 • (γ) Η εξαίρεση για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος185
 • (δ) Η απασχόληση στη δημόσια διοίκηση188
 • Ελευθερία εγκατάστασης190
 • (α) Η αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων και ιδιοτήτων193
 • (β) Η απαγόρευση των περιορισμών στην ελευθερία εγκατάστασης195
 • i. Περί της εννοίας της εγκατάστασης195
 • ii. Ratione personae 200
 • iii. Ο βαθμός της ελευθερίας201
 • iv. Περιορισμοί στην ελευθερία εγκατάστασης205
 • Μέρος πρώτο0
 • Μέρος δεύτερο0
 • Μέρος πρώτο0
 • Μέρος δεύτερο0
 • (γ) Ελεύθερη εγκατάσταση και το ειδικότερο ζήτημα της έδρας των νομικών προσώπων 209
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ225
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ225
 • Περί της εννοίας της υπηρεσίας225
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ228
 • Το πεδίο εφαρμογής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών228
 • Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής229
 • Τα όρια της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 231
 • (α) Το μέτρο της ελευθερίας231
 • (β) Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)233
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ238
 • Περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 238
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ242
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ242
 • Περί της εννοίας της κίνησης κεφαλαίων και των πληρωμών242
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ245
 • Το πεδίο εφαρμογής της προστασίας 245
 • Οι περιορισμοί και τα μέτρα διασφάλισης246
 • Η εφαρμογή περισσοτέρων της μιας θεμελιώδους ελευθερίας249
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ251
 • Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και των περιορισμών 251
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ255
 • 0
 • 0