Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-214-6
Σελίδες: 640
Συγγραφέας: Θ. Φορτσάκης

Μετά την τελευταία έκδοση της συλλογής, νέες τροποποιήσεις των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει αυτή έλαβαν χώρα, οπότε κατέστη εκ νέου απαραίτητη η επικαιροποίησή της. Η 9η, κατά σειρά, έκδοση της «Φορολογικής νομοθεσίας», είναι ενημερωμένη έως το Ν 4467/2017 (ΦΕΚ Α΄ 56/13.4.2017).

Ειδικότερα, πέραν του ως άνω νόμου που επέφερε τροποποιήσεις στον ΚΦΕ και στον ΚΦΠΑ, το Έργο ενημερώθηκε με το Ν 4465/2017 (που τροποποίησε τον ΚΦΕ, τον ΚΦΔ και το Ν 2523/1997), το Ν 4446/2016 (που επέφερε και αυτός αλλαγές στους ΚΦΕ, ΚΦΠΑ, ΚΦΔ και Ν 4308/2014), το Ν 4438/2016 (που μετέβαλε τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ) και τέλος το Ν 4430/2016 (που άλλαξε πάλι τον ΚΦΕ και τον Ν 4223/2013).

Υπενθυμίζεται ότι το έργο εντάσσεται στη νέα σειρά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης και περιλαμβάνει κατά σειρά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), τον Ν 2523/1997 για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν 4223/2013 για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη επισημαίνονται σε αγκύλη οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Ο κώδικας τσέπης «Φορολογική νομοθεσία» συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η Συλλογή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, οι οποίοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το Έργο για τη χρηστικότητα και την υψηλή του επιστημονική αξιοπιστία.

 • -10
 • [1] Ν 4172/20131
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] 1
 • [2] Ν 2859/2000165
 • Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 165
 • [3] Ν 4174/2013336
 • Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72]336
 • [4] Ν 2523/1997471
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-22 παρ. 3-13, 24-25, 38] 471
 • [5] Ν 4223/2013502
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-8, 13, 59] 502
 • [6] Ν 4308/2014535
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-40, 44] 535
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 619
 • 0
 • 0