Αιρετοί - Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ-ΤΕΙ - Διπλωματικοί Υπάλληλοι Δικαστικοί Λειτουργοί - Δικηγόροι - Ιατροί Προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων ΑσφαλείαςΔιαγράμματα - Ερμηνεία - Νομολογία - Σχετικές Διατάξεις

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €50.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-215-3
Σελίδες: XLIV+580
Συγγραφέας: Ν. Πανταζής

Το παρόν έργο, που φέρει τον τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», ασχολείται με τη συστηματική παρουσίαση και αποτύπωση των πειθαρχικών διατάξεων που εφαρμόζονται, σε κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών του Κράτους που δεν υπάγονται στον ν. 3528/2007, αλλά κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη υπάγονται σε ειδικούς νόμους. Επίσης, παρουσιάζονται πειθαρχικές διατάξεις κατηγοριών προσώπων, που ασκούν ορισμένο επάγγελμα ή φέρουν συγκεκριμένη ιδιότητα, οι οποίοι ελέγχονται πειθαρχικά για την εκπλήρωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων -που επίσης αναφέρονται σε ειδικό νόμο ή σε κώδικα δεοντολογίας, για λόγους αναγόμενους στην προστασία των πολιτών, κατ΄ εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Η παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων γίνεται: α) υπό τη συστηματικότητα και την πρακτική μορφή 136 διαγραμμάτων, που διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο να αντιληφθεί καλύτερα τη διάρθρωση και τον τρόπο εφαρμογής κάθε διάταξης, β) μέσω μιας σύντομης ερμηνείας, με στοχευμένες παρατηρήσεις πρακτικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, γ) που ακολουθείται από την παρουσίαση επιλεγμένων αποσπασμάτων της πλέον πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων, επί των αντίστοιχων θεμάτων.Η μελέτη του πειθαρχικού δικαίου των ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών, εκτείνεται σε ένα σύνολο άνω των εκατό (100) νομοθετημάτων. Ωστόσο, η παρουσίασή τους συνολικά, κάθε άλλο παρά χρήσιμη θα ήταν. Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε να παρουσιασθούν οι πειθαρχικές διαδικασίες εκείνες: α) που αφορούν σε μεγάλες κατηγορίες υπαλληλικού προσωπικού του Κράτους, όπως π.χ. στρατιωτικοί, αστυνομικοί ή λειτουργούς, π.χ. δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ιατρούς, ενώ, περαιτέρω, β) από τις διαδικασίες αυτές έχουν ανακύψει σοβαρά νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Ένα σύγχρονο έργο που έρχεται να βοηθήσει τους ενασχολούμενους με το πειθαρχικό δίκαιο, στην καλύτερη εξεύρεση και κατανόηση των εφαρμοστέων διατάξεων, υπό το φως της νομολογίας, με μοναδικό σκοπό την αναζήτηση μιας δίκαιης λύσης και να αποτελέσει την αφετηρία για την κωδικοποίηση πειθαρχικών διατάξεων, όπου αυτό απαιτείται.

 • -46
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α) Διάκριση δημοσίου λειτουργού - δημοσίου υπαλλήλου1
 • Β) Ειδικό Πειθαρχικό Δίκαιο2
 • Γ) Διάρθρωση του έργου2
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ5
 • Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών, διεπόμενες κατ’ αρχήν από ειδικά για τις κατηγορίες αυτές νομοθετήματα, εφαρμοζομένων όμως αναλόγως (όπου δεν υφίσταται αντίστοιχη διάταξη) των διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους5
 • Ι. Πειθαρχικές διατάξεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών7
 • Ν 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117/5.6.2017)7
 • Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών7
 • [1] Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο7
 • Άρθρο 337
 • Διάγραμμα7
 • Ερμηνεία10
 • [2] Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο12
 • Άρθρο 3512
 • Διάγραμμα12
 • Ερμηνεία14
 • Σχετική νομολογία15
 • Συμβουλίου της Επικρατείας15
 • [3] Γενικές διατάξεις16
 • Άρθρο 8116
 • Διάγραμμα16
 • Ερμηνεία17
 • Σχετική νομολογία18
 • Συμβουλίου της Επικρατείας18
 • [4] Αργία24
 • Άρθρο 8124
 • Διάγραμμα24
 • Ερμηνεία25
 • Σχετική νομολογία25
 • Συμβουλίου της Επικρατείας25
 • Πειθαρχική εξουσία27
 • Άρθρο 8327
 • Σχετική νομολογία27
 • Συμβουλίου της Επικρατείας27
 • [5] Κλήση σε απολογία28
 • Άρθρο 8428
 • Διάγραμμα28
 • Ερμηνεία28
 • [6] Επιβολή πειθαρχικής ποινής29
 • Άρθρο 8529
 • Διάγραμμα29
 • Ερμηνεία29
 • Σχετική νομολογία29
 • Συμβουλίου της Επικρατείας29
 • Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών30
 • Άρθρα 8630
 • Μη ανάκληση - τροποποίηση πειθαρχικών ποινών30
 • Άρθρα 8730
 • Παραγραφή30
 • Άρθρα 8830
 • Σχετικές διατάξεις30
 • ΙΙ. Πειθαρχικές διατάξεις των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ - ΤΕΙ31
 • Εισαγωγικό σημείωμα31
 • Ν 5343/1932 (ΦΕΚ Α΄ 85/23.3.1932)33
 • Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών33
 • [7] Πειθαρχικές διατάξεις33
 • Άρθρο 32633
 • Διάγραμμα33
 • Ερμηνεία34
 • Απολογία πριν την επιβολή ποινής - Όργανα επιβολής πειθαρχικών ποινών35
 • Άρθρο 32735
 • Σχετική νομολογία35
 • Συμβουλίου της Επικρατείας35
 • Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 326 σε Υφηγητές36
 • Άρθρο 32836
 • Πειθαρχικές ποινές σε κατώτερο διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου36
 • Άρθρο 32936
 • [8] Αποχή από άσκηση καθηκόντων37
 • Άρθρο 33137
 • Διάγραμμα37
 • Ερμηνεία38
 • Σχετική νομολογία38
 • Συμβουλίου της Επικρατείας38
 • [9] Παραγραφή39
 • Άρθρο 33239
 • Διάγραμμα39
 • ΠΔ της 12/26 Ιουλίου 1933 (ΦΕΚ Α΄ 225/26.7.1933)40
 • Περί της πειθαρχικής διώξεως και της τηρητέας διαδικασίας ενώπιον των κατά τα άρθρα 327 και 328 Ν 5343 πειθαρχικών συμβουλίων Παν/μίου Αθηνών40
 • Άρθρα 1-440
 • [10] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης - Ενέργειες Εισηγητή41
 • Άρθρο 541
 • Διάγραμμα41
 • Ερμηνεία41
 • [11] Διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου42
 • Άρθρο 642
 • Διάγραμμα42
 • Ερμηνεία43
 • Σχετική νομολογία43
 • Συμβουλίου της Επικρατείας43
 • Άρθρο 744
 • Σχετική νομολογία44
 • Συμβουλίου της Επικρατείας44
 • Άρθρο 845
 • Σχετική νομολογία45
 • Συμβουλίου της Επικρατείας45
 • Άρθρο 945
 • Ν 249/1976 (ΦΕΚ Α΄ 7/13.1.1976)46
 • Περί Πειθαρχικού Συμβουλίου Καθηγητών και Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων46
 • Άρθρα 1-446
 • [12] Επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης47
 • Άρθρο 547
 • Διάγραμμα47
 • Ερμηνεία47
 • Άρθρα 6-748
 • Σχετική νομολογία48
 • Συμβουλίου της Επικρατείας48
 • Άρθρα 8-949
 • Σχετική νομολογία49
 • Συμβουλίου της Επικρατείας49
 • ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α΄ 220/3.11.2008)50
 • Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ50
 • [13] Πειθαρχικό Συμβούλιο50
 • Άρθρο 550
 • Διάγραμμα50
 • Ερμηνεία51
 • Σχετική νομολογία51
 • Συμβουλίου της Επικρατείας51
 • [14] Επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης54
 • Άρθρο 654
 • Διάγραμμα54
 • Ερμηνεία55
 • Σχετική νομολογία55
 • Διοικητικών Δικαστηρίων55
 • Πειθαρχικό Συμβούλιο φοιτητών ή σπουδαστών55
 • Άρθρο 755
 • [15] Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου56
 • Άρθρο 2256
 • Διάγραμμα56
 • Ερμηνεία56
 • [16] Πειθαρχικά παραπτώματα57
 • Άρθρο 2357
 • Διάγραμμα57
 • Ερμηνεία58
 • [17] Πειθαρχικές ποινές59
 • Άρθρο 2459
 • Διάγραμμα59
 • Ερμηνεία60
 • Σχετική νομολογία60
 • Συμβουλίου της Επικρατείας60
 • [18] Πειθαρχικά όργανα (και είδη ποινών)67
 • Άρθρο 2567
 • Ερμηνεία68
 • Διάγραμμα67
 • [19] Πειθαρχική διαδικασία69
 • Άρθρο 2669
 • Διάγραμμα69
 • Ερμηνεία71
 • Σχετική νομολογία72
 • Συμβουλίου της Επικρατείας72
 • Γνωμοδοτήσεις74
 • Νομικού Συμβουλίου του Κράτους74
 • [20] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων75
 • Άρθρο 2775
 • Διάγραμμα75
 • Ερμηνεία75
 • Σχετική νομολογία75
 • Συμβουλίου της Επικρατείας75
 • Σχετικές διατάξεις76
 • ΠΔ 372/1984 (ΦΕΚ Α΄ 129/7.9.1984)77
 • Πειθαρχικό δίκαιο μελών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων77
 • Άρθρο 177
 • Σχετική νομολογία78
 • Συμβουλίου της Επικρατείας78
 • Άρθρα 2-378
 • Σχετική νομολογία79
 • Συμβουλίου της Επικρατείας79
 • Άρθρο 480
 • Σχετική νομολογία80
 • Συμβουλίου της Επικρατείας80
 • Άρθρα 5-781
 • [21] Παραπομπή81
 • Άρθρο 881
 • Διάγραμμα82
 • Ερμηνεία83
 • Σχετική νομολογία83
 • Συμβουλίου της Επικρατείας83
 • Άρθρο 984
 • [22] Ένδικα μέσα85
 • Άρθρο 1085
 • Διάγραμμα85
 • Ερμηνεία85
 • Σχετική νομολογία86
 • Συμβουλίου της Επικρατείας86
 • Άρθρα 11-1286
 • Σχετική νομολογία86
 • Συμβουλίου της Επικρατείας87
 • ΥΑ 23267/Ε5/4.3.2005 (ΦΕΚ Β΄ 316/10.3.2005)88
 • Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου88
 • Άρθρο 4688
 • Σχετική νομολογία89
 • Συμβουλίου της Επικρατείας89
 • Άρθρο 4790
 • Άρθρο 4891
 • Άρθρο 4992
 • Σχετική νομολογία93
 • Συμβουλίου της Επικρατείας93
 • Άρθρο 5095
 • Σχετική νομολογία96
 • Συμβουλίου της Επικρατείας96
 • Άρθρο 5197
 • Σχετική νομολογία99
 • Συμβουλίου της Επικρατείας99
 • Άρθρο 52100
 • Σχετική νομολογία101
 • Συμβουλίου της Επικρατείας101
 • Άρθρο 53α101
 • Σχετικές διατάξεις102
 • ΙΙΙ. Πειθαρχικό Δίκαιο Ιατρών ΕΣΥ103
 • Ν 1397/1983 (ΦΕΚ Α΄ 143/7.10.1983)103
 • Εθνικό Σύστημα Υγείας103
 • [23] Πειθαρχική δικαιοδοσία103
 • Άρθρο 34103
 • Διάγραμμα103
 • Ερμηνεία105
 • Σχετική νομολογία106
 • Συμβουλίου της Επικρατείας106
 • Ν 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄ 123/15.7.1992)108
 • Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας108
 • [24] Πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικές ποινές108
 • Άρθρο 77108
 • Διάγραμμα108
 • Ερμηνεία110
 • Σχετική νομολογία112
 • Συμβουλίου της Επικρατείας112
 • Διοικητικών δικαστηρίων116
 • Άρθρο 145116
 • Πειθαρχικές αρμοδιότητες και Πειθαρχικοί προϊστάμενοι117
 • Ν 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/4.4.2005)117
 • Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις117
 • Άρθρο 3117
 • Σχετική νομολογία117
 • Συμβουλίου της Επικρατείας117
 • Άρθρο 7118
 • [25] Πειθαρχικές διατάξεις119
 • Άρθρο 11119
 • Διάγραμμα119
 • Ερμηνεία122
 • Σχετική νομολογία124
 • Συμβουλίου της Επικρατείας124
 • Άρθρο 15126
 • Σχετικές διατάξεις126
 • ΙV. Πειθαρχικές διατάξεις του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας127
 • Εισαγωγικό σημείωμα127
 • ΠΔ 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99/16.6.1992)129
 • Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος129
 • Άρθρο μόνο129
 • Άρθρο 60129
 • Άρθρα 61-62130
 • Σχετική νομολογία130
 • Διοικητικών δικαστηρίων132
 • [26] Πειθαρχικές ποινές133
 • Άρθρο 63133
 • Διάγραμμα133
 • Σχετική νομολογία134
 • Συμβουλίου της Επικρατείας134
 • Διοικητικών δικαστηρίων136
 • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου τους Κράτους138
 • Άρθρα 64-65139
 • [27] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων140
 • Άρθρο 66140
 • Διάγραμμα140
 • Άρθρα 67-68140
 • [28] Βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωμάτων - Καταγγελίες141
 • Άρθρο 69141
 • Διάγραμμα141
 • [29] Αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης - Άσκηση πειθαρχικής δίωξης142
 • Άρθρο 70142
 • Διάγραμμα142
 • [30] Κλήση σε απολογία - Απολογία143
 • Άρθρο 71143
 • Διάγραμμα143
 • Σχετική νομολογία144
 • Συμβουλίου της Επικρατείας144
 • Διοικητικών δικαστηρίων144
 • Άρθρα 72-73145
 • Σχετική νομολογία146
 • Διοικητικών δικαστηρίων146
 • Άρθρο 74147
 • [31] Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίωξη148
 • Άρθρο 75148
 • Διάγραμμα148
 • Σχετική νομολογία148
 • Συμβουλίου της Επικρατείας148
 • Άρθρα 76-77149
 • [32] Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις150
 • Άρθρο 78150
 • Διάγραμμα150
 • [33] Προφορικές διοικητικές εξετάσεις151
 • Άρθρο 79151
 • Διάγραμμα151
 • [34] Παράπονα152
 • Άρθρο 80152
 • Διάγραμμα152
 • Σχετική νομολογία154
 • Διοικητικών δικαστηρίων154
 • ΠΔ 16/1998 (ΦΕΚ Α΄ 27/11.2.1998)156
 • Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις156
 • Άρθρο 3156
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ161
 • Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών, διεπόμενες αποκλειστικά από ειδικά για τις κατηγορίες αυτές νομοθετήματα161
 • Ι. Πειθαρχικό Δίκαιο Αιρετών161
 • Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010)161
 • Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης161
 • [35] Πειθαρχική ευθύνη - Πειθαρχικές ποινές161
 • Άρθρο 233161
 • Διάγραμμα161
 • Ερμηνεία162
 • Σχετική νομολογία162
 • Συμβουλίου της Επικρατείας162
 • Πειθαρχικές ποινές163
 • [36] Πειθαρχική διαδικασία171
 • Άρθρο 234171
 • Διάγραμμα171
 • Ερμηνεία172
 • Σχετική νομολογία173
 • Συμβουλίου της Επικρατείας173
 • [37] Έκπτωση εξ αιτίας καταδίκης176
 • Άρθρο 236176
 • Διάγραμμα176
 • Ερμηνεία177
 • Σχετική νομολογία178
 • Συμβουλίου της Επικρατείας178
 • [38] Παύση182
 • Άρθρο 237182
 • Διάγραμμα182
 • Ερμηνεία183
 • Σχετική νομολογία183
 • Συμβουλίου της Επικρατείας183
 • Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ - Αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ184
 • Άρθρο 238184
 • Σχετικές διατάξεις184
 • ΙΙ. Πειθαρχικό Δίκαιο Δικαστικών Υπαλλήλων185
 • Ν 2812/2000 (ΦΕΚ Α΄ 67/10.3.2000)185
 • Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων185
 • [39] Αυτοδίκαιη θέση σε αργία185
 • Άρθρο 88185
 • Διάγραμμα185
 • Ερμηνεία186
 • [40] Δυνητική θέση σε αργία187
 • Άρθρο 89187
 • Διάγραμμα187
 • Ερμηνεία188
 • Σχετική νομολογία188
 • Συμβουλίου της Επικρατείας188
 • Άρθρο 90189
 • [41] Αναστολή άσκησης καθηκόντων189
 • Άρθρο 91189
 • Διάγραμμα189
 • Ερμηνεία189
 • Άρθρο 92190
 • [42] Πειθαρχικές ποινές191
 • Άρθρο 93191
 • Διάγραμμα191
 • Σχετική νομολογία191
 • Συμβουλίου της Επικρατείας192
 • [43] Γενικοί Κανόνες195
 • Άρθρο 94195
 • Άρθρα 95-97196
 • Διάγραμμα196
 • Σχετική νομολογία197
 • Συμβουλίου της Επικρατείας197
 • Άρθρα 98-100198
 • [44] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων199
 • Άρθρο 101199
 • Διάγραμμα199
 • Σχετική νομολογία199
 • Συμβουλίου της Επικρατείας199
 • [45] Σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης200
 • Άρθρο 102200
 • Διάγραμμα200
 • Άρθρο 103201
 • [46] Αρμοδιότητα πειθαρχικής δίωξης201
 • Άρθρο 104201
 • Διάγραμμα201
 • [47] Πειθαρχικά όργανα202
 • Άρθρο 105202
 • Διάγραμμα202
 • Ερμηνεία202
 • [48] Μονομελή πειθαρχικά όργανα (πειθαρχική αρμοδιότητα)203
 • Άρθρο 106203
 • Διάγραμμα203
 • Ερμηνεία204
 • Άρθρα 107205
 • Άρθρο 107205
 • Άρθρα 108-109206
 • Προδικασία206
 • Άρθρα 110-111206
 • Άρθρα 112-113207
 • [49] Πειθαρχική αγωγή208
 • Άρθρο 114208
 • Διάγραμμα208
 • [50] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης208
 • Άρθρο 115208
 • Διάγραμμα208
 • [51] Διαδικασία στα πειθαρχικά όργανα209
 • Άρθρο 116209
 • Διάγραμμα209
 • [52] Ορισμός εισηγητή στο πειθαρχικό συμβούλιο - Κλήση διωκομένου σε απολογία210
 • Άρθρο 117210
 • Διάγραμμα210
 • Ερμηνεία211
 • Άρθρο 118211
 • Άρθρα 119-125212
 • Άρθρα 126-127213
 • Άρθρα 128-129214
 • [53] Έφεση κατά των αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων215
 • Άρθρο 130215
 • Διάγραμμα215
 • [54] Αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο216
 • Άρθρο 131216
 • Διάγραμμα216
 • [55] Έφεση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων217
 • Άρθρο 132217
 • Διάγραμμα217
 • Ερμηνεία218
 • Άρθρα 133-134218
 • Σχετική νομολογία219
 • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους219
 • Άρθρα 135-138219
 • Άρθρο 144220
 • Σχετικές διατάξεις220
 • ΙΙI. Πειθαρχικό Δίκαιο Δικαστικών Λειτουργών221
 • Σύνταγμα: Άρθρα 88, 91221
 • Ν 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35/25.2.1988)222
 • [56] Αργία222
 • Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών222
 • Άρθρο 57222
 • Διάγραμμα222
 • Ερμηνεία224
 • Σχετική νομολογία225
 • Συμβουλίου της Επικρατείας225
 • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους225
 • [57] Θέση εκτός υπηρεσίας226
 • Άρθρο 57Α226
 • Διάγραμμα226
 • Ερμηνεία226
 • [58] Οριστική παύση226
 • Άρθρο 60228
 • Διάγραμμα228
 • Ερμηνεία229
 • Σχετική νομολογία230
 • Συμβουλίου της Επικρατείας230
 • [59] Γενικές αρχές233
 • Άρθρο 90233
 • Διάγραμμα233
 • Ερμηνεία234
 • Σχετική νομολογία234
 • Συμβουλίου της Επικρατείας234
 • [60] Πειθαρχικά παραπτώματα235
 • Άρθρο 91235
 • Διάγραμμα235
 • Ερμηνεία237
 • Σχετική νομολογία238
 • Συμβουλίου της Επικρατείας238
 • Αρείου Πάγου238
 • Άρθρο 92238
 • [61] Πειθαρχικές ποινές239
 • Άρθρο 93239
 • Διάγραμμα239
 • Ερμηνεία240
 • Σχετική νομολογία240
 • Συμβουλίου της Επικρατείας240
 • Άρθρο 94241
 • [62] Πειθαρχικές δικαιοδοσίες241
 • Άρθρο 95241
 • Διάγραμμα241
 • Ερμηνεία243
 • Άρθρο 96244
 • Άρθρο 97245
 • [63] Δίωξη - Δικονομικές διατάξεις246
 • Άρθρο 98246
 • Διάγραμμα246
 • Ερμηνεία247
 • [64] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης248
 • Άρθρο 99248
 • Διάγραμμα248
 • Ερμηνεία251
 • Άρθρο 100253
 • [65] Προδικασία254
 • Άρθρο 101254
 • Διάγραμμα254
 • Ερμηνεία255
 • Σχετική νομολογία255
 • Συμβουλίου της Επικρατείας255
 • Άρθρο 102256
 • [66] Ορισμός συνεδρίασης - Κλήση του διωκομένου257
 • Άρθρο 103257
 • Διάγραμμα257
 • Ερμηνεία257
 • [67] Κύρια διαδικασία στα πειθαρχικά συμβούλια258
 • Άρθρο 104258
 • Διάγραμμα258
 • Ερμηνεία260
 • [68] Ένδικα μέσα261
 • Άρθρο 105261
 • Διάγραμμα261
 • Ερμηνεία263
 • Σχετική νομολογία264
 • Συμβουλίου της Επικρατείας264
 • Άρθρο 106264
 • [69] Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων (συμβουλίων)265
 • Άρθρο 107265
 • Διάγραμμα265
 • Ερμηνεία266
 • Σχετική νομολογία266
 • Συμβουλίου της Επικρατείας266
 • Άρθρο 108267
 • Σχετική νομολογία267
 • Συμβουλίου της Επικρατείας267
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ269
 • Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν κατηγορίες προσώπων που ασκούν ορισμένο επάγγελμα ή φέρουν συγκεκριμένη ιδιότητα, οι οποίοι ελέγχονται πειθαρχικά για την εκπλήρωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων που αναφέρονται σε ειδικό νόμο ή σε Kώδικα Δεοντολογίας269
 • Ι. Πειθαρχικό Δίκαιο Δικηγόρων271
 • Ν 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013)271
 • Κώδικας Δικηγόρων271
 • [70] Γενικές αρχές271
 • Άρθρο 139271
 • Διάγραμμα271
 • Ερμηνεία272
 • Σχετική νομολογία273
 • Συμβουλίου της Επικρατείας273
 • [71] Πειθαρχικά παραπτώματα274
 • Άρθρο 140274
 • Διάγραμμα274
 • Ερμηνεία275
 • Σχετική νομολογία275
 • Άρθρο 141276
 • Σχετική νομολογία276
 • Συμβουλίου της Επικρατείας276
 • [72] Πειθαρχικές ποινές276
 • Άρθρο 142276
 • Διάγραμμα276
 • Ερμηνεία277
 • Σχετική νομολογία278
 • Συμβουλίου της Επικρατείας278
 • Άρθρα 143-144281
 • Άρθρα 145-146282
 • [73] Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια282
 • Άρθρο 147282
 • Διάγραμμα282
 • Ερμηνεία283
 • Σχετική νομολογία284
 • Συμβουλίου της Επικρατείας284
 • [74] Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο285
 • Άρθρο 148285
 • Διάγραμμα285
 • Ερμηνεία286
 • Σχετική νομολογία287
 • Συμβουλίου της Επικρατείας287
 • Άρθρο 149288
 • Σχετική νομολογία288
 • Συμβουλίου της Επικρατείας288
 • Άρθρο 150288
 • Άρθρο 151289
 • [75] Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση289
 • Άρθρο 152289
 • Διάγραμμα289
 • Ερμηνεία291
 • Σχετική νομολογία291
 • Συμβουλίου της Επικρατείας291
 • [76] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης293
 • Άρθρο 153293
 • Διάγραμμα293
 • Ερμηνεία293
 • Σχετική νομολογία293
 • Συμβουλίου της Επικρατείας293
 • [77] Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων294
 • Άρθρο 154294
 • Διάγραμμα294
 • Ερμηνεία296
 • Σχετική νομολογία297
 • Συμβουλίου της Επικρατείας297
 • Άρθρο 155299
 • [78] Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης299
 • Άρθρο 156299
 • Διάγραμμα299
 • Ερμηνεία300
 • Σχετική νομολογία300
 • Συμβουλίου της Επικρατείας300
 • [79] Έφεση301
 • Άρθρο 157301
 • Διάγραμμα301
 • Ερμηνεία302
 • Σχετική νομολογία302
 • Συμβουλίου της Επικρατείας302
 • Άρθρο 158304
 • Σχετική νομολογία304
 • Συμβουλίου της Επικρατείας304
 • Άρθρο 159304
 • Σχετική νομολογία305
 • Συμβουλίου της Επικρατείας305
 • Σχετικές διατάξεις305
 • ΙΙ. Πειθαρχικό Δίκαιο Ιδιωτών Ιατρών307
 • BΔ της 11.10 - 7.11.1957 (ΦEK A΄ 225/7.11.1957)307
 • Σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του AN 1565/1939307
 • [80] Πειθαρχικά Συμβούλια - Πειθαρχικά Παραπτώματα307
 • Άρθρο 57307
 • Διάγραμμα307
 • Ερμηνεία307
 • [81] Παραγραφή308
 • Άρθρο 58308
 • Διάγραμμα308
 • Ερμηνεία309
 • Σχετική νομολογία309
 • Συμβουλίου της Επικρατείας309
 • Άρθρα 59-60310
 • [82] Πειθαρχική εξουσία311
 • Άρθρο 61311
 • Διάγραμμα311
 • Ερμηνεία311
 • Σχετική νομολογία311
 • Συμβουλίου της Επικρατείας311
 • Άρθρο 62313
 • Σχετική νομολογία313
 • Συμβουλίου της Επικρατείας313
 • Άρθρα 63-64313
 • Σχετική νομολογία314
 • Συμβουλίου της Επικρατείας314
 • Άρθρα 65-67315
 • [83] Αρμόδιο όργανο προς άσκηση πειθαρχικής δίωξης316
 • Άρθρο 68316
 • Διάγραμμα316
 • Ερμηνεία316
 • Σχετική νομολογία316
 • Συμβουλίου της Επικρατείας316
 • [84] Απολογία317
 • Άρθρο 69317
 • Διάγραμμα317
 • Ερμηνεία318
 • Σχετική νομολογία318
 • Συμβουλίου της Επικρατείας318
 • Διοικητικών Δικαστηρίων320
 • [85] Άσκηση έφεσης321
 • Άρθρο 70321
 • Ερμηνεία322
 • Διάγραμμα321
 • Σχετική νομολογία322
 • Συμβουλίου της Επικρατείας322
 • [86] Αρμοδιότητα Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΑΠΣΙ)322
 • Άρθρο 71323
 • Διάγραμμα323
 • Ερμηνεία323
 • Σχετική νομολογία323
 • Συμβουλίου της Επικρατείας323
 • Άρθρα 72-73324
 • Σχετική νομολογία325
 • Διοικητικών Εφετείων325
 • Σχετικές διατάξεις325
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ327
 • Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν το Στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας327
 • Ι. Πειθαρχικές διατάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων329
 • Εισαγωγικό σημείωμα329
 • Ν 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24.9.2010)333
 • Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις333
 • [87] Γενικές διατάξεις333
 • Άρθρο 40333
 • Διάγραμμα333
 • Ερμηνεία336
 • Σχετική νομολογία337
 • [88] Πειθαρχικά Συμβούλια338
 • Άρθρο 41338
 • Διάγραμμα338
 • Ερμηνεία339
 • Άρθρο 42340
 • [89] Διαδικασία παραπομπής340
 • Άρθρο 43340
 • Διάγραμμα340
 • Ερμηνεία341
 • Άρθρο 44342
 • Σχετική νομολογία342
 • Διοικητικών Δικαστηρίων343
 • Άρθρα 45-46343
 • Άρθρο 47344
 • Σχετική νομολογία344
 • Συμβουλίου της Επικρατείας344
 • Άρθρο 48344
 • Άρθρα 49-50345
 • Σχετική νομολογία345
 • Συμβουλίου της Επικρατείας346
 • [90] Προσφυγή κατά της Γνωμοδότησης347
 • Άρθρο 51347
 • Διάγραμμα347
 • Ερμηνεία348
 • Σχετική νομολογία348
 • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους348
 • Άρθρο 52349
 • Ερμηνεία349
 • Άρθρο 53349
 • Σχετικές διατάξεις349
 • ΠΔ 130/1984 (ΦΕΚ Α΄ 42/10.4.1984)350
 • Κύρωση του Γενικού Κανονισμού (20-1) Υπηρεσίας στο Στρατό350
 • Άρθρο 62350
 • Σχετική νομολογία350
 • Συμβουλίου της Επικρατείας350
 • Διοικητικών Δικαστηρίων350
 • Άρθρο 63350
 • Σχετική νομολογία350
 • Άρθρο 64351
 • Σχετική νομολογία351
 • Συμβουλίου της Επικρατείας351
 • Διοικητικών Δικαστηρίων354
 • Άρθρα 65-67357
 • Σχετική νομολογία358
 • Συμβουλίου της Επικρατείας358
 • Άρθρα 68-69358
 • Άρθρα 73-75359
 • Άρθρα 77-78360
 • Σχετική νομολογία360
 • Συμβουλίου της Επικρατείας360
 • Σχετικές διατάξεις360
 • ΠΔ 60/2009 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.6.2009)361
 • Κύρωση Κανονισμού Πειθαρχίας Πολεμικής Αεροπορίας361
 • [91] Γενικές διατάξεις361
 • Άρθρο 11361
 • Διάγραμμα361
 • Ερμηνεία362
 • Σχετική νομολογία362
 • Συμβουλίου της Επικρατείας362
 • [92] Πειθαρχικά παραπτώματα364
 • Άρθρο 12364
 • Ερμηνεία365
 • Διάγραμμα364
 • Σχετική νομολογία366
 • [93] Πειθαρχικός έλεγχος367
 • Άρθρο 13367
 • Διάγραμμα367
 • Ερμηνεία369
 • Σχετική νομολογία370
 • Συμβουλίου της Επικρατείας370
 • Άρθρο 14371
 • Σχετική νομολογία372
 • Συμβουλίου της Επικρατείας372
 • [94] Μέριμνα για την τήρηση κανόνων πειθαρχίας373
 • Άρθρο 15373
 • Διάγραμμα373
 • Ερμηνεία374
 • [95] Είδη ποινών375
 • Άρθρο 16375
 • Διάγραμμα375
 • Ερμηνεία376
 • Σχετική νομολογία376
 • Συμβουλίου της Επικρατείας376
 • Διοικητικών Δικαστηρίων378
 • Άρθρα 17-18380
 • Άρθρα 19-22381
 • [96] Επαύξηση - Μείωση - Άρση - Διακοπή - Ακύρωση και εκ νέου επιβολή - Απαλλαγή έκτισης πειθαρχικών ποινών382
 • Άρθρο 23382
 • Διάγραμμα382
 • Ερμηνεία384
 • Σχετική νομολογία385
 • Συμβουλίου της Επικρατείας385
 • [97] Γενικές διατάξεις περί παραπόνων386
 • Άρθρο 24386
 • Διάγραμμα386
 • Ερμηνεία387
 • [98] Υποβολή παραπόνων388
 • Άρθρο 25388
 • Διάγραμμα388
 • Ερμηνεία390
 • Σχετική νομολογία391
 • Συμβουλίου της Επικρατείας391
 • Σχετικές διατάξεις393
 • ΠΔ 210/1993 (ΦΕΚ Α΄ 89/28.5.1993)394
 • Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού394
 • Άρθρο 1702394
 • Σχετική νομολογία395
 • Συμβουλίου της Επικρατείας395
 • Άρθρο 1703395
 • Σχετική νομολογία396
 • Συμβουλίου της Επικρατείας396
 • Διοικητικών Δικαστηρίων397
 • Άρθρα 1704-1706397
 • Σχετική νομολογία398
 • Συμβουλίου της Επικρατείας398
 • Διοικητικών Δικαστηρίων398
 • Άρθρα 1707-1709399
 • Άρθρα 1710-1713399
 • Άρθρα 1715-1716401
 • Σχετική νομολογία402
 • Διοικητικών Δικαστηρίων402
 • Άρθρα 1717-1720403
 • Άρθρα 1721-1722, 1801-1802404
 • Σχετική νομολογία405
 • Διοικητικών Δικαστηρίων405
 • Άρθρα 1803-1804405
 • Σχετικές διατάξεις406
 • ΙΙ. Πειθαρχικές διατάξεις του Λιμενικού Σώματος407
 • Εισαγωγικό σημείωμα407
 • Ν 3079/2002 (ΦΕΚ Α΄ 311/19.12.2002)407
 • Κύρωση Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος407
 • [99] Πειθαρχικές ποινές409
 • Άρθρο 73409
 • Διάγραμμα409
 • Σχετική νομολογία411
 • Συμβουλίου της Επικρατείας411
 • Διοικητικών Δικαστηρίων412
 • Άρθρο 99412
 • Άρθρα 100-101413
 • Σχετική νομολογία414
 • Συμβουλίου της Επικρατείας414
 • ΠΔ 37/2012 (ΦΕΚ Α΄ 75/9.4.2012)415
 • Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής415
 • Άρθρα 1-2415
 • [100] Αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα416
 • Άρθρο 7416
 • Διάγραμμα416
 • Σχετική νομολογία419
 • Διοικητικών Δικαστηρίων419
 • Άρθρο 14419
 • [101] Αργία με πρόσκαιρη παύση420
 • Άρθρο 15420
 • Διάγραμμα420
 • Σχετική νομολογία421
 • Διοικητικών Δικαστηρίων421
 • [102] Αργία με προσωρινή απόλυση422
 • Άρθρο 16422
 • Διάγραμμα422
 • [103] Κοινές διατάξεις αργίας με πρόσκαιρη παύση και αργίας με προσωρινή απόλυση424
 • Άρθρο 17424
 • Διάγραμμα424
 • ΠΔ 187/2004 (ΦΕΚ Α΄ 164/3.9.2004)425
 • Ανακριτικά Συμβούλια Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (διόρθ.σφάλμ.ΦΕΚ Α΄ 238.3.12.2004)425
 • Άρθρα 1-2425
 • [104] Βαθμίδες Ανακριτικών Συμβουλίων425
 • Άρθρο 3425
 • Διάγραμμα425
 • Άρθρο 4426
 • [105] Διαδικασία παραπομπής σε Ανακριτικό Συμβούλιο427
 • Άρθρο 5427
 • Διάγραμμα427
 • [106] Πράξη παραπομπής στο Πρωτοβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο428
 • Άρθρο 6428
 • Διάγραμμα428
 • [107] Σύγκληση Ανακριτικού Συμβουλίου429
 • Άρθρο 7429
 • Διάγραμμα429
 • Άρθρο 8430
 • [108] Δικαιώματα εγκαλουμένου431
 • Άρθρο 9431
 • Διάγραμμα431
 • Σχετική νομολογία432
 • Συμβουλίου της Επικρατείας432
 • Άρθρο 10432
 • [109] Ακροαματική διαδικασία433
 • Άρθρο 11433
 • Διάγραμμα433
 • Άρθρο 12435
 • [110] Πρακτικό γνωμοδοτήσεως Ανακριτικού Συμβουλίου437
 • Άρθρο 13437
 • Διάγραμμα437
 • [111] Προσφυγή κατά της γνωμοδοτήσεως438
 • Άρθρο 14438
 • Διάγραμμα438
 • [112] Δευτεροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο439
 • Άρθρο 15439
 • Διάγραμμα439
 • Άρθρο 16439
 • ΠΔ 514/1982 (ΦΕΚ Α΄ 94/13.8.1982)440
 • Πειθαρχική δικαιοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος440
 • Άρθρα 1-2440
 • Σχετική νομολογία441
 • Συμβουλίου της Επικρατείας441
 • Άρθρο 3442
 • Σχετικές διατάξεις442
 • ΙΙΙ. Πειθαρχικές διατάξεις Αστυνομικού Προσωπικού443
 • Εισαγωγικό σημείωμα443
 • ΠΔ 120/2008 (ΦΕΚ Α΄ 182/2.9.2008)445
 • Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού445
 • Άρθρα 1-2445
 • Άρθρο 3446
 • Σχετική νομολογία446
 • Διοικητικών Δικαστηρίων446
 • Άρθρο 4446
 • [113] Πειθαρχικές ποινές447
 • Άρθρο 5447
 • Διάγραμμα447
 • Ερμηνεία447
 • Άρθρο 6448
 • Σχετική νομολογία448
 • Διοικητικών Δικαστηρίων448
 • [114] Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων449
 • Άρθρο 7449
 • Διάγραμμα449
 • Σχετική νομολογία449
 • Συμβουλίου της Επικρατείας449
 • Άρθρα 8-9450
 • Σχετική νομολογία450
 • Συμβουλίου της Επικρατείας450
 • Άρθρο 10451
 • Σχετική νομολογία452
 • Συμβουλίου της Επικρατείας452
 • Διοικητικών Δικαστηρίων454
 • [115] Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με απόλυση456
 • Άρθρο 11456
 • Διάγραμμα456
 • Σχετική νομολογία457
 • Συμβουλίου της Επικρατείας457
 • Διοικητικών Δικαστηρίων457
 • [116] Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση460
 • Άρθρο 12460
 • Διάγραμμα460
 • Σχετική νομολογία460
 • Συμβουλίου της Επικρατείας460
 • Διοικητικών Δικαστηρίων461
 • [117] Παραπτώματα που επισύρουν ποινή προστίμου462
 • Άρθρο 13462
 • Διάγραμμα462
 • Σχετική νομολογία463
 • Συμβουλίου της Επικρατείας463
 • Διοικητικών Δικαστηρίων463
 • [118] Παραπτώματα που επισύρουν ποινή επίπληξης465
 • Άρθρο 14465
 • Διάγραμμα465
 • [119] Διαθεσιμότητα465
 • Άρθρο 15465
 • Διάγραμμα465
 • Σχετική νομολογία467
 • Διοικητικών Δικαστηρίων467
 • Άρθρα 16-19468
 • Άρθρο 20469
 • [120] Άσκηση πειθαρχικής δίωξης469
 • Άρθρο 21469
 • Διάγραμμα469
 • [121] Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης470
 • Άρθρο 22470
 • Διάγραμμα470
 • Σχετική νομολογία471
 • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους471
 • Άρθρο 23471
 • [122] Διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης (ΠΔΕ)472
 • Άρθρο 24472
 • Διάγραμμα472
 • Σχετική νομολογία473
 • Διοικητικών Δικαστηρίων473
 • [123] Απ’ ευθείας κλήση προς απολογία473
 • Άρθρο 25473
 • Διάγραμμα473
 • Σχετική νομολογία474
 • Διοικητικών Δικαστηρίων474
 • [124] Ένορκη Διοικητική Εξέταση476
 • Άρθρο 26476
 • Διάγραμμα476
 • Άρθρα 27-28478
 • Άρθρο 29479
 • Σχετική νομολογία480
 • Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους480
 • Άρθρα 30-31480
 • Σχετική νομολογία481
 • Συμβουλίου της Επικρατείας481
 • Άρθρο 32481
 • [125] Σύνταξη εκθέσεων - Επιδόσεις εγγράφων της προδικασίας482
 • Άρθρο 33482
 • Διάγραμμα482
 • [126] Πειθαρχικά όργανα - Πειθαρχική δικαιοδοσία483
 • Άρθρο 34483
 • Διάγραμμα483
 • Άρθρο 35485
 • [127] Δικαιοδοσία πειθαρχικών οργάνων485
 • Άρθρο 36485
 • Διάγραμμα485
 • [129] Διαδικασία μετά την Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση (ΠΔΕ)487
 • Άρθρο 38487
 • Διάγραμμα487
 • [128] Διαδικασία μετά από απ’ ευθείας κλήση σε απολογία486
 • Άρθρο 37486
 • Διάγραμμα486
 • [130] Διαδικασία μετά την Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)488
 • Άρθρο 39488
 • Διάγραμμα488
 • [131] Έλεγχος κατώτερων πειθαρχικών ποινών489
 • Άρθρο 40489
 • Διάγραμμα489
 • [132] Δικαιώματα εγκαλουμένου ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου491
 • Άρθρο 41491
 • Διάγραμμα491
 • Άρθρο 42491
 • Άρθρο 43492
 • Σχετική νομολογία492
 • Συμβουλίου της Επικρατείας493
 • [133] Ακροαματική διαδικασία493
 • Άρθρο 44493
 • Διάγραμμα493
 • Σχετική νομολογία493
 • Συμβουλίου της Επικρατείας495
 • Διοικητικών Δικαστηρίων495
 • Άρθρα 45-46496
 • Σχετική νομολογία496
 • Διοικητικών Δικαστηρίων497
 • Άρθρα 47-48497
 • Σχετική νομολογία497
 • Συμβουλίου της Επικρατείας498
 • [134] Επανάληψη πειθαρχικής δίκης499
 • Άρθρο 49499
 • Διάγραμμα499
 • Σχετική νομολογία499
 • Συμβουλίου της Επικρατείας500
 • Διοικητικών Δικαστηρίων501
 • Άρθρο 50501
 • [135] Προσφυγή κατ’ αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων503
 • Άρθρο 51503
 • Διάγραμμα503
 • Ερμηνεία504
 • Άρθρο 52504
 • [136] Προσφυγή κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων505
 • Άρθρο 53505
 • Διάγραμμα505
 • Σχετική νομολογία506
 • Διοικητικών Δικαστηρίων506
 • Άρθρο 54507
 • Σχετική νομολογία508
 • Διοικητικών Δικαστηρίων508
 • Άρθρο 55508
 • Σχετική νομολογία508
 • Συμβουλίου της Επικρατείας508
 • Άρθρο 56509
 • Σχετικές διατάξεις509
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ511
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ543
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ546
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ563
 • 0
 • 0