Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-217-7
Σελίδες: 312
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης, Κ. Χριστοδούλου
Συνεργασία: Μ. Γεωργιάδου

Στα πλαίσια της εφαρμογής του θεσμού της παυλιανής αγωγής διαπιστώνονται πλείστες δυσχέρειες, ενόψει και της λειτουργίας συγγενών θεσμών (π.χ. αδικοπραξία, μεταβίβαση επιχείρησης). Ακόμη, η θεωρία και η νομολογία δεν τηρούν ομοιόμορφη στάση όσον αφορά τα σχετικά αναφυόμενα ζητήματα, ενώ η πλειοψηφία των υποστηριζόμενων απόψεων έλκει την καταγωγή της από το καθεστώς που ίσχυε πριν από την αναρρύθμιση των αποτελεσμάτων της καταδολιευτικής διαρρήξεως με το Ν 2298/1995. Προς διευκόλυνση του ερμηνευτή του δικαίου κατά την ενασχόλησή του με υποθέσεις που ενέχουν στοιχεία καταδολίευσης παρέχεται με το εν λόγω εγχείρημα υπό τον τίτλο «Καταδολίευση δανειστών – Αστική, ποινική και δικονομική εφαρμογή» ένας πρακτικός οδηγός με τα κατάλληλα «εργαλεία» προς τούτο. Συγκεκριμένα, μέσα από την πλοήγηση στις υφιστάμενες βιβλιογραφικές και νομολογιακές πηγές προσεγγίζεται και αναλύεται τόσο η αστική όσο και η ποινική προστασία της καταδολίευσης δανειστών, συσχετιζόμενη με τα δικονομικά θέματα που ανακύπτουν. Όσον αφορά την αστική προστασία, παρουσιάζονται διεξοδικά οι προϋποθέσεις της καταδολίευσης δανειστών και δη η προστατευτέα αξίωση, η απαλλοτρίωση, ο αιτιώδης σύνδεσμος, η ανεπάρκεια υπόλοιπης περιουσίας οφειλέτη, η πρόθεση βλάβης, η γνώση τρίτου, αλλά και τα αποτελέσματα που επέρχονται από τη διάρρηξη μιας καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης.

Το έργο για την καταδολίευση δανειστών ολοκληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα των συχνότερα συναντώμενων στη δικηγορική πράξη δικογράφων για την καταδολίευση δανειστών. Πρόκειται για την αγωγή καταδολίευσης και την παυλιανή ανακοπή με περιεχόμενο που πραγματικά μπορεί να καθοδηγήσει τον δικηγόρο κατά τη σύνταξη του ανάλογου δικογράφου. Επιπλέον περιέχονται και διαγράμματα με τα βασικά σημεία του θεσμού της καταδολίευσης δανειστών. Έτσι σε πλήρη ανταπόκριση προς την ύλη του πονήματος απεικονίζονται σε διαγράμματα όλα τα θέματα που ανακύπτουν στην πράξη από τη λειτουργία του υπʼ όψιν φαινομένου στο αστικό και στο ποινικό πεδίο, όπως αντιμετωπίζονται από τη θεωρία και τη νομολογία. Τέλος το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο το οποίο βοηθά σημαντικά τον χρήστη στον εντοπισμό των αναζητούμενων θεμάτων.

 • -16
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Εισαγωγή1
 • § 1. Γενικές παρατηρήσεις1
 • Ι. Οικονομική σημασία και σκοπός του θεσμού της παυλιανής αγωγής2
 • ΙΙ. Συγγενείς θεσμοί5
 • 1. Εικονικότητα 6
 • 2. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης 8
 • 3. Αδικοπρακτική ευθύνη12
 • 4. Αδικαιολόγητος πλουτισμός14
 • 5. Πτωχευτική ανάκληση 15
 • α) Έννοια και σκοπός15
 • β) Είδη17
 • γ) Σχέση προς την παυλιανή αγωγή18
 • αα) Σύγκριση18
 • ββ) Συρροή;19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Αστική προστασία24
 • § 2. Προϋποθέσεις καταδολίευσης24
 • Ι. Προστατευτέα αξίωση 24
 • 1. Περιεχόμενο26
 • α) Ενοχικές αξιώσεις26
 • αα) Αξιώσεις εκτελεστέες σε χρήμα26
 • ββ) Ειδικώς οι αξιώσεις είδους26
 • β) Όχι εμπράγματες αξιώσεις29
 • 2. Κρίσιμος χρόνος (γέννησης) 30
 • α) Η άποψη της νομολογίας31
 • β) Η άποψη της θεωρίας35
 • 3. Απαιτητό 36
 • 4. Όχι αναγκαίως δεδικασμένο για την απαίτηση - εκτελεστότητα41
 • ΙΙ. Απαλλοτρίωση42
 • 1. Έννοια 42
 • α) Περιεχόμενο42
 • β) Υποκείμενο48
 • 2. Περιπτωσιολογία50
 • α) Εκπλήρωση οφειλής 50
 • αα) Η καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέους50
 • ββ) Η δόση αντί καταβολής53
 • β) Σύσταση ασφάλειας 54
 • γ) Γονική παροχή56
 • δ) Όχι αποποίηση κληρονομίας ή κληροδοσίας59
 • ε) Διαδικαστικές πράξεις 60
 • αα) Γενικά60
 • ββ) Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης60
 • στ) Απαλλοτρίωση με παράλειψη 63
 • ΙΙΙ. Ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη64
 • 1. Έννοια66
 • 2. Κρίσιμος χρόνος68
 • IV. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ απαλλοτρίωσης και βλάβης - αφερεγγυότητας69
 • V. Πρόθεση του οφειλέτη για βλάβη των δανειστών71
 • 1. Βαθμός υπαιτιότητας71
 • 2. Κρίσιμος χρόνος74
 • 3. Επί αναμίξεως τρίτων προσώπων75
 • VI. Γνώση του τρίτου77
 • 1. Γενικά77
 • 2. Ειδικώς επί χαριστικής απαλλοτριώσεως80
 • α) Επί ενοχικής διαρρήξεως80
 • β) Επί εμπράγματης διαρρήξεως81
 • 3. Η γνώση του ειδικού διαδόχου του τρίτου 81
 • § 3. Αποτελέσματα καταδολίευσης86
 • Ι. Ενέργεια της διάρρηξης - Νομική φύση της παυλιανής αγωγής 86
 • 1. Το πρόβλημα και η νομοθετική λύση του86
 • α) Ενοχική θεωρία 88
 • β) Εμπράγματη θεωρία 90
 • γ) Θεωρία της υπεγγυότητας92
 • δ) Η κρατούσα άποψη - Μη αντιταξιμότητα 94
 • αα) Nομική φύση της παυλιανής αγωγής96
 • ββ) Περιεχόμενο των εννόμων αποτελεσμάτων98
 • 2. Ειδικώς επί χαριστικής απαλλοτριώσεως 100
 • α) Η ευθύνη του ανυπαίτιου τρίτου101
 • β) Η ευθύνη του αμελούς τρίτου101
 • ΙΙ. Έκταση διάρρηξης103
 • III. Κρίσιμος χρόνος105
 • 1. Γενικά105
 • 2. Επί απαλλοτριώσεως ακινήτων106
 • ΙV. Σύγκρουση προς άλλες απαιτήσεις108
 • 1. Απαιτήσεις δανειστών του οφειλέτη108
 • α) Μη διαρρηξάντων 109
 • β) Διαρρηξάντων109
 • 2. Απαιτήσεις δανειστών του τρίτου110
 • α) Εγχειρόγραφων δανειστών110
 • β) Εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια επί του απαλλοτριωθέντος111
 • V. Παραγραφή112
 • 1. Ratio 112
 • 2. Νομική φύση113
 • 3. Αντικείμενο114
 • 4. Διάρκεια115
 • VΙ. Άμυνα του καθ’ ου τρίτου - έννομα βοηθήματα118
 • 1. Κατά του δανειστή118
 • 2. Κατά του οφειλέτη118
 • § 4. Δικονομικά122
 • Ι. Προδικασία122
 • 1. Αρμοδιότητα 122
 • α) Καθ’ ύλην122
 • β) Κατά τόπον123
 • 2. Ενεργητική - παθητική νομιμοποίηση124
 • 3. Ιστορική βάση 128
 • 4. Αίτημα131
 • 5. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων 136
 • 6. Εκκρεμοδικία139
 • ΙΙ. Κυρίως διαδικασία140
 • 1. Διαδικασία140
 • 2. Απόδειξη141
 • α) Γενικά141
 • β) Ειδικώς η απόδειξη της γνώσης του τρίτου - Το τεκμήριο της ΑΚ 941 παρ. 2142
 • αα) Ιστορική βάση - Συγγενικός δεσμός 143
 • ββ) Διάρκεια του τεκμηρίου 145
 • III. Απόφαση 146
 • 1. Δεδικασμένο - Αντικείμενο 146
 • 2. Διαπλαστική ενέργεια150
 • 3. Εκτελεστότητα151
 • IV. Αναγκαστική εκτέλεση 152
 • 1. Παθητική νομιμοποίηση153
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση154
 • 3. Τύχη συγκρούσεων156
 • V. Προσωρινή δικαστική προστασία158
 • 1. Προϋποθέσεις του επιτρεπτού159
 • 2. Στοιχεία της αίτησης 161
 • 3. Πρόσφορα μέτρα162
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Ποινική προστασία166
 • § 5. Ποινικά γνωρίσματα της καταδολίευσης166
 • Ι. Έννομο αγαθό166
 • ΙΙ. Αντικειμενική υπόσταση170
 • 1. Υποκείμενο του εγκλήματος170
 • α) Ο οφειλέτης170
 • β) Ο τρίτος που ενεργεί υπέρ του οφειλέτη173
 • 2. Παθών (ο δανειστής και η απαίτησή του)175
 • α) Ο δανειστής175
 • β) Η απαίτηση του δανειστή175
 • αα) Χαρακτηριστικά γνωρίσματα175
 • ββ) Ειδικότερα η απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό179
 • 3. Αντικείμενο του εγκλήματος («οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο») 182
 • 4. Τρόποι τέλεσης του εγκλήματος186
 • α) Βλάβη, καταστροφή ή εκμηδένιση της αξίας περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη187
 • β) Απόκρυψη190
 • γ) Απαλλοτρίωση χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα191
 • αα) Απαλλοτρίωση191
 • ββ) Απαλλοτρίωση χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα194
 • δ) Κατασκευή ψευδών χρεών ή δικαιοπραξιών195
 • 5. Αποτέλεσμα της εγκληματικής συμπεριφοράς: η ματαίωση της ικανοποίησης του δανειστή201
 • ΙΙΙ. Υποκειμενική υπόσταση201
 • IV. Απόπειρα - συμμετοχή204
 • 1. Απόπειρα204
 • 2. Συμμετοχή206
 • V. Έγκληση - Δικονομικά ζητήματα 212
 • 1. Έγκληση212
 • 2. Δικονομικά ζητήματα216
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ229
 • 1. Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας229
 • 2. Διάρρηξη χαριστικής δικαιοπραξίας231
 • 3. Διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης πλοίου241
 • 4. Διάρρηξη προσημείωσης υποθήκης247
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ256
 • 1. Αστικό (άρθρα 939-946 ΑΚ)256
 • 2. Ποινικό (άρθρο 397 ΠΚ)287
 • 0
 • 0