Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-219-1
Σελίδες: 356
Συγγραφέας: Θ. Γεωργόπουλος, Γ.-Ε. Φ. Καλαβρός

Το έργο «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόμος Ι (Θεσμικό δίκαιο), στην 2η πλήρως ενημερωμένη έκδοση που κατέστη επιβεβλημένη λόγω των ραγδαίων αλλαγών στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση που πραγματοποιήθηκαν από το 2010 μέχρι σήμερα, καλύπτει τη δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά στην διάρθρωση των επιμέρους ενοτήτων του τόμου Ι, στο Εισαγωγικό Κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή που πραγματεύεται ζητήματα, όπως η διαχρονικότητα της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι πρώτες προσπάθειες ενοποίησης, η αφετηρία από την οποία ξεκίνησε η Ενωμένη Ευρώπη, η διεύρυνση και εμβάθυνση της κοινοτικής Ευρώπης και η πολιτική και συνταγματική προοπτική που έχει η Ενωμένη Ευρώπη με έμφαση στις Συνθήκες – σταθμούς (Άμστερνταμ, Νίκαιας, Λισσαβώνας) στο δρόμο για την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ενωσιακής ισχύος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση του Δικαίου που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Το Μέρος Α΄ του παρόντος τόμου καταπιάνεται με ζητήματα, όπως η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνδέεται με τον χαρακτήρα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την ικανότητα δικαίου αυτής. Παράλληλα, εξετάζεται η δομή βάσει της οποίας είναι διαρθρωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο αυτό αναλύονται τα θέματα που άπτονται της συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πυλώνες και η επίδραση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, όπως επίσης η σχέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη μέλη που την συναποτελούν. Ομοίως αντικείμενο του παρόντος τόμου είναι ζητήματα αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα η αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, η τυπολογία τους και οι βασικοί κανόνες άσκησης αυτών. Στο Μέρος Β΄ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζεται από την σκοπιά της θεσμικής οργάνωσης και λειτουργίας της. Έτσι, εξετάζονται τα θέματα που αφορούν στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ανάλυση των βασικών και επικουρικών οργάνων και του ρόλου τους. Όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο της ΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ΕΚΤ, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κ.ά επεξηγούνται και αναλύονται σε όλες τις διαστάσεις τους. Κατόπιν παρουσιάζονται οι λειτουργίες της ΕΕ ήτοι η τυπολογία των λειτουργιών που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι βασικές αρχές που διέπουν την θεσμική λειτουργία της ΕΕ. Το Γ΄ Μέρος αφιερώνεται στο κεφαλαιώδες ζήτημα της έννομης τάξης που έχει δομηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτίθενται ζητήματα όπως οι θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της ΕΕ, η ιδιαίτερη φυσιογνωμία που έχει αυτή η διακριτή έννομη τάξη και η καθιέρωση των βασικών αρχών που την διέπουν, όπως η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού και οι αρχές της άμεσης εφαρμογής και του άμεσου αποτελέσματος. Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα θέματα που αφορούν στις πηγές του δικαίου της ΕΕ και του συστήματος ένδικης προστασίας που καθιερώνει το δίκαιο της ΕΕ. Σε ότι αφορά στο τελευταίο ζήτημα γίνεται ανάλυση της δομής που έχει η ένδικη προστασία στο σύστημα δικαίου της ΕΕ και ο τρόπος με τον οποίο μετουσιώνεται σε πράξη η ένδικη προστασία ενώπιον του δικαστή της ΕΕ με την αξιοποίηση των διατιθέμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων τα οποία εκτίθενται διεξοδικά. Υπό το πρίσμα αυτό εξετάζονται δικονομικά ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία ενώπιον του ενωσιακού δικαστή και την εκτέλεση των αποφάσεων που αυτός εκδίδει. Τέλος, την έκδοση πλαισιώνει θεματικό ευρετήριο με παραπομπή στους βασικούς όρους του Δικαίου της ΕΕ.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ29
 • Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ29
 • Α. Η διαχρονικότητα της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης29
 • Β. Οι πρώτες προσπάθειες ενοποίησης32
 • Γ. Η αφετηρία της Ενωμένης Ευρώπης34
 • 1. Η προσπάθεια πολιτικής ενοποίησης: το Συμβούλιο της Ευρώπης34
 • 2. Η προσπάθεια υπερεθνικής ενσωμάτωσης: η κοινοτική Ευρώπη35
 • α. Η ΕΚΑΧ36
 • β. Η αποτυχία της ΕΑΚ και της ΕΠΚ37
 • γ. Η ΕΟΚ και η ΕΚΑΕ38
 • Δ. Διεύρυνση και εμβάθυνση της κοινοτικής Ευρώπης38
 • 1. Η δύσκολη δεκαετία του 196038
 • 2. Η διεύρυνση προς δυσμάς39
 • 3. Η διεύρυνση προς τον ευρωπαϊκό Νότο39
 • α. Η ένταξη της Ελλάδος39
 • β. Η ένταξη της Ιβηρικής Χερσονήσου41
 • 4. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη42
 • Ε. Πολιτική και συνταγματική προοπτική της ενωμένης Ευρώπης43
 • 1. Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης43
 • 2. Η εμβάθυνση της πολιτικής υπόστασης της Ε.Ε.: η Συνθήκη του Άμστερνταμ46
 • 3. Η επανένωση της ευρωπαϊκής Ηπείρου: η Συνθήκη της Νίκαιας και η διεύρυνση προς ανατολάς51
 • 4. Η Συνταγματική προοπτική της ΕΕ: το σχέδιο συνταγματικής Συνθήκης της Ρώμης53
 • α. Η νέα θεσμική αρχιτεκτονική του σχεδίου55
 • β. Δημοκρατική νομιμοποίηση της ΕΕ και Ευρώπη των Πολιτών55
 • γ. Η διεθνής θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης56
 • δ. Η συνταγματική προοπτική της Ένωσης και η καταλληλότητα προς αυτή την κατεύθυνση της «Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης»57
 • 5. Η πραγματικότητα της μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισσαβώνας60
 • ΙΙ. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ64
 • Α. Ευρωπαϊκό δίκαιο, δίκαιο της ΕΕ ή κοινοτικό δίκαιο;64
 • Β. Δίκαιο της ΕΕ ως μερικό διεθνές δίκαιο66
 • ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ67
 • Α. Εγχειρίδια67
 • Β. Συλλογές κειμένων68
 • Γ. Περιοδικά69
 • Δ. Ιστοσελίδες69
 • Α΄ ΜΕΡΟΣΦΥΣΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ73
 • Ι. Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ73
 • Α. Ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης73
 • Β. Η ικανότητα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης81
 • ΙΙ. ΔΟΜΗ84
 • Α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των πυλώνων84
 • 1. Η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πυλώνες84
 • 2. Η συγχώνευση των πυλώνων από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας87
 • 3. Η ιδιαιτερότητα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης88
 • Β. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος μέλος91
 • 1. Ο συντακτικός ρόλος των κρατών μελών91
 • α. Η σύναψη των ιδρυτικών συνθηκών μεταξύ διακυβερνητικότητας και υπερεθνικότητας91
 • β. Οι συμβιβασμοί του Λουξεμβούργου και των Ιωαννίνων94
 • 2. Η ένταξη κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση97
 • α. Προϋποθέσεις ένταξης ενός κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση97
 • β. Αποβολή και αποχώρηση κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση99
 • 3. Η φεντεραλιστική λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης100
 • α. Η αρχή της υπερεθνικότητας100
 • β. Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας103
 • ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ110
 • Α. Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας110
 • Β. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.110
 • 1. Το φαινόμενο της διαρκούς διεύρυνσης των τομέων κοινοτικού ενδιαφέροντος (spill-over)111
 • 2. H θεωρία των λανθανουσών εξουσιών113
 • 3. Η αρνητική ενσωμάτωση μέσω της νομολογίας113
 • 4. Ο μηχανισμός προσαρμογής του άρθρου 352 ΣυνθΛΕΕ114
 • Γ. Τυπολογία των αρμοδιοτήτων116
 • 1. Εσωτερικές αρμοδιότητες116
 • α. Αποκλειστική αρμοδιότητα116
 • β. Συντρέχουσα αρμοδιότητα117
 • γ. Αρμοδιότητα υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης119
 • 2. Εξωτερικές αρμοδιότητες121
 • α. Αποκλειστική αρμοδιότητα121
 • β. Συντρέχουσα αρμοδιότητα124
 • Δ. Βασικοί κανόνες άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.125
 • 1. Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας125
 • 2. Η δημοκρατική αρχή128
 • 3. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων131
 • α. Γενική θεώρηση131
 • β. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια137
 • 4. Η αρχή της ελαστικότητας: οι ενισχυμένες συνεργασίες139
 • Β΄ ΜΕΡΟΣΘΕΣΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.145
 • Ι. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ145
 • Α. ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ145
 • 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο145
 • α. Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου146
 • β. Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου147
 • γ. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου148
 • 2. Το Συμβούλιο της Ε.Ε.149
 • α. Οργάνωση του Συμβουλίου150
 • β. Λειτουργία του Συμβουλίου151
 • γ. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου155
 • 3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή156
 • α. Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής156
 • i. Ο αριθμός των Επιτρόπων156
 • ii. Η διαδικασία ανάδειξης των Επιτρόπων157
 • β. Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής159
 • i. Ο συλλογικός χαρακτήρας της λειτουργίας της Επιτροπής159
 • ii. Η προεδρία της Επιτροπής160
 • γ. Αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής161
 • 4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο163
 • α. Οργάνωση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου163
 • i. Η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου164
 • ii. Η ανάδειξη των Ευρωβουλευτών164
 • iii. Το καθεστώς των Ευρωβουλευτών166
 • iv. Εσωτερική οργάνωση167
 • β. Αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου169
 • i. Αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα169
 • ii. Ελεγκτικές αρμοδιότητες170
 • 5. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης172
 • α. Οργάνωση και εσωτερική λειτουργία173
 • i. Σύνθεση173
 • ii. Καθεστώς των μελών του ΔΕΕ174
 • iii. Διάρθρωση175
 • iv. Τα τμήματα (συνθέσεις)176
 • β. Αρμοδιότητες177
 • i. Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες177
 • ii. Προδικαστικές αρμοδιότητες180
 • iii. Λοιπές αρμοδιότητες180
 • 6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο181
 • 7. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα183
 • α. Οργάνωση και λειτουργία184
 • β. Αρμοδιότητες: η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών185
 • Β. Επικουρικά όργανα186
 • 1. Επικουρικά όργανα γενικού χαρακτήρα186
 • α. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή187
 • β. Η Επιτροπή των Περιφερειών188
 • 2. Επικουρικά όργανα ειδικού χαρακτήρα189
 • α. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων189
 • β. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής191
 • γ. Οι ανεξάρτητες αρχές της Ε.Ε. (agencies)193
 • Γ. Το κοινό καθεστώς των θεσμικών οργάνων194
 • 1. Έδρα, προνόμια και ασυλίες194
 • 2. Γλώσσα196
 • 3. Το προσωπικό των θεσμικών οργάνων197
 • ΙΙ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ200
 • Α. Τυπολογία των λειτουργιών της Ε.Ε.200
 • 1. Αναθεωρητική λειτουργία200
 • α. Συνήθης διαδικασία αναθεώρησης200
 • β. Απλοποιημένες διαδικασίες αναθεώρησης201
 • 2. Νομοθετική λειτουργία203
 • α. Η νομοθετική πρωτοβουλία204
 • β. Οι διαδικασίες λήψης απόφασης205
 • i. Η συνήθης νομοθετική διαδικασία206
 • ii. Ειδικές νομοθετικές διαδικασίες208
 • 3. Εκτελεστική λειτουργία210
 • α. Ο κανόνας της έμμεσης διοίκησης: ο ρόλος του Κράτους μέλους στην εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε.210
 • β. Άμεση διοίκηση212
 • 4. Δημοσιονομική λειτουργία216
 • α. Η χρηματοδότηση της Ε.Ε.216
 • β. Βασικές δημοσιονομικές αρχές της Ε.Ε.218
 • γ. Η ψήφιση του προϋπολογισμού220
 • δ. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού221
 • 5. Διεθνής λειτουργία222
 • Β. Βασικές αρχές που διέπουν τη θεσμική λειτουργία της Ε.Ε.224
 • 1. Η αρχή της διαφάνειας224
 • 2. Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας227
 • 3. Η αρχή της συνοχής228
 • Γ΄ ΜΕΡΟΣΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ233
 • Ι. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.233
 • A. Η αρχή της υπεροχής (προτεραιότητας) του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού δικαίου233
 • Β. Οι αρχές της άμεσης εφαρμογής και του άμεσου αποτελέσματος236
 • 1. Άμεση εφαρμογή236
 • 2. Άμεσο αποτέλεσμα237
 • α. Γενική θεώρηση237
 • β. Ένταση και μορφές άμεσου αποτελέσματος238
 • ΙΙ. ΠΗΓΕΣ240
 • Α. Το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης240
 • 1. Οι ιδρυτικές συνθήκες241
 • 2. Οι τροποποιητικές πράξεις242
 • 3. Οι συνθήκες προσχώρησης Κρατών μελών244
 • Β. Το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης244
 • 1. Το γραπτό παράγωγο δίκαιο244
 • α. Τυπολογία244
 • i. Κανονισμός244
 • ii. Οδηγία247
 • iii. Απόφαση251
 • iv. Η σύσταση και η γνώμη252
 • v. Οι άτυπες πράξεις253
 • β. Το νομικό καθεστώς των πράξεων του παράγωγου δικαίου της Ένωσης255
 • i. Η επιλογή της νομικής βάσης255
 • ii. Η αιτιολογία257
 • iii. Η θέση σε ισχύ257
 • iv. Το τέλος της ισχύος των πράξεων258
 • 2. Το άγραφο κοινοδίκαιο: οι γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης259
 • α. Έννοια και εκφορά259
 • β. Πηγές και περιεχόμενο260
 • Γ. Οι διεθνείς συμφωνίες της Ε.Ε.262
 • 1. Οι διεθνείς συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτα μέρη262
 • 2. Οι διεθνείς συμφωνίες μεταξύ Κρατών μελών της Ε.Ε.265
 • α. Τυπικές συμφωνίες265
 • β. Συμφωνίες απλοποιημένης μορφής στο πλαίσιο του Συμβουλίου266
 • ΙΙΙ. Η ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.268
 • Α. Δομή της ένδικης προστασίας268
 • 1. Η ένδικη προστασία ως θεμελιώδης κανόνας της Ε.Ε.268
 • α. Η αρχή της «Ένωσης δικαίου»268
 • β. Η αρχή της αποτελεσματικής ένδικης προστασίας269
 • 2. Ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό σύστημα και εθνικός δικαστής270
 • α. Η γενική υποχρέωση ελέγχου της κοινοτικής νομιμότητας του εθνικού δικαίου271
 • β. Η διάταξη ασφαλιστικών μέτρων273
 • γ. Η αναγνώριση της εξωσυμβατικής ευθύνης του δημοσίου για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου274
 • 3. Η ιεραρχία μεταξύ των δικαιοδοτικών οργάνων278
 • α. Η αναίρεση278
 • Β. Η ένδικη προστασία ενώπιον του δικαστή της Ε.Ε.279
 • 1. Προσφυγή λόγω παράβασης από κράτος μέλος υποχρέωσης εκ των Συνθηκών279
 • α. Οι διαφορετικές διαδικασίες προσφυγής λόγω παράβασης κοινοτικής υποχρέωσης279
 • β. Η «παράβαση από κράτος μέλος υποχρέωσης εκ των Συνθηκών»280
 • i. «Η έννοια της παράβασης»280
 • ii. «Υποχρέωση εκ των Συνθηκών»281
 • iii. «Κράτος μέλος»282
 • γ. Η ενεργητική νομιμοποίηση284
 • δ. Η προδικασία285
 • i. Επί πρωτοβουλίας της Επιτροπής285
 • ii. Επί πρωτοβουλίας κράτους μέλους286
 • ε. Διαδικασία και απόφαση287
 • i. Βάρος απόδειξης287
 • ii. Παρέμβαση288
 • iii. Λόγοι δικαιολόγησης της παράβασης288
 • iv. Ασφαλιστικά μέτρα289
 • στ. Έννομες συνέπειες της απόφασης290
 • ζ. Εκτέλεση της απόφασης291
 • 2. Προσφυγή ακύρωσης294
 • α. Λόγοι παραδεκτού294
 • i. Ακυρωτέες πράξεις294
 • ii. Παθητική νομιμοποίηση297
 • iii. Προθεσμία298
 • β. Ενεργητική νομιμοποίηση299
 • i. Οι εν όλω νομιμοποιούμενοι299
 • ii. Οι εν μέρει θεσμικοί νομιμοποιούμενοι299
 • iii. Τα νομιμοποιούμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα299
 • γ. Λόγοι ακυρότητας303
 • i. Αναρμοδιότητα303
 • ii. Παράβαση ουσιώδους τύπου304
 • iii. Παράβαση των Συνθηκών ή οποιουδήποτε άλλου κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή τους305
 • iv. Κατάχρηση εξουσίας306
 • δ. Η παρεμπίπτουσα ένσταση έλλειψης νομιμότητας306
 • ε. Οι έννομες συνέπειες της ακύρωσης308
 • 3. Προσφυγή επί παράλειψης310
 • α. Η έννοια της παράλειψης πράξης310
 • β. Παθητική νομιμοποίηση311
 • γ. Ενεργητική νομιμοποίηση312
 • δ. Προδικασία και προθεσμία313
 • ε. Εκδίκαση και απόφαση313
 • 4. Προδικαστική παραπομπή314
 • α. Έννοια, φύση και τυπολογία315
 • β. Προϋποθέσεις παραδεκτού316
 • i. Ως προς το εθνικό δικαστήριο317
 • ii. Ως προς την κύρια ένδικη διαφορά318
 • iii. Ως προς τον εξεταζόμενο κανόνα δικαίου319
 • iv. Ως προς το σεβασμό της αυτονομίας της προσφυγής ακυρότητας321
 • γ. Δυνατότητα και υποχρέωση παραπομπής321
 • δ. Διαδικασία324
 • ε. Οι έννομες συνέπειες της απόφασης324
 • i. Επί ερωτήματος ερμηνείας324
 • ii. Επί ερωτήματος περί του κύρους πράξεων της Ε.Ε.325
 • 5. Προσφυγή αποζημίωσης της Ένωσης326
 • α. Συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη327
 • β. Ενεργητική νομιμοποίηση327
 • γ. Παθητική νομιμοποίηση328
 • δ. Προϋποθέσεις329
 • i. Ζημία329
 • ii. Πταίσμα329
 • iii. Αιτιώδης συνάφεια331
 • ε. Παραγραφή332
 • 6. Προσφυγή πλήρους δικαιοδοσίας333
 • 7. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα334
 • Γ. Διαδικασία ενώπιον του ενωσιακού δικαστή και εκτέλεση των αποφάσεων335
 • 1. Η εισαγωγή της υπόθεσης335
 • α. Εκπροσώπηση των διαδίκων335
 • β. Το έγγραφο της προσφυγής335
 • 2. Η εκδίκαση της υπόθεσης336
 • α. Γραπτή φάση της διαδικασίας336
 • β. Εξέταση και απόδειξη337
 • γ. Προφορική φάση της διαδικασίας337
 • δ. Παρέμβαση338
 • ε. Επιτάχυνση της διαδικασίας339
 • 3. Η διάταξη ασφαλιστικών μέτρων340
 • α. Έννοια και λειτουργία340
 • β. Προϋποθέσεις341
 • γ. Η διαδικασία342
 • 4. Η απόφαση και η εκτέλεσή της343
 • α. Περιεχόμενο, δομή και δημοσίευση της απόφασης343
 • β. Εκτέλεση της απόφασης344
 • γ. Λήξη της διαδικασίας χωρίς έκδοση απόφασης344
 • 5. Ένδικα μέσα και βοηθήματα345
 • α. Αίτηση αναίρεσης κατ’ αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου346
 • β. Αίτηση αναίρεσης κατ’ απόφασης του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης347
 • γ. Αίτηση επανεξέτασης κατ’ αποφάσεων ειδικευμένου δικαστηρίου και κατ’ αποφάσεων του ΓΔ348
 • α. Ανακοπή ερημοδικίας348
 • β. Τριτανακοπή349
 • γ. Αίτηση ερμηνείας απόφασης349
 • δ. Αίτηση αναθεώρησης350
 • ε. Αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης351
 • στ. Αίτηση επίλυσης διαφοράς κατ΄άρθρο 35 παρ. 7 ΣυνθΕΕ (όπως ίσχυε προ της ΣυνθΛΕΕ)351
 • ζ. Προσεπίκληση352
 • η. Παρέμβαση353
 • Α. Ένδικα μέσα346
 • Β. Ένδικα βοηθήματα348
 • ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ355
 • 0
 • 0