Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-220-7
Σελίδες: 380
Συγγραφέας: Θ. Γεωργόπουλος, Γ.-Ε. Φ. Καλαβρός

Ο δεύτερος τόμος (τόμος ΙΙ) του έργου «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στην δεύτερη έκδοσή του η οποία κατέστη επιβεβλημένη λόγω των ραγδαίων αλλαγών στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση που πραγματοποιηθήκαν από τον χρόνο κυκλοφορίας της πρώτης έκδοσης (2010) μέχρι σήμερα, πραγματεύεται το Ουσιαστικό Δίκαιο της ΕΕ που περιλαμβάνεται στους κανόνες του πρωτογενούς και παράγωγου κοινοτικού/ενωσιακού δικαίου. Στο Εισαγωγικό Κεφάλαιο αναλύεται το αντικείμενο του Ουσιαστικού δικαίου της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα της έννοιας του Ουσιαστικού δικαίου, το ουσιαστικό και θεσμικό δίκαιο της ΕΕ, το οικονομικό σύστημα της ΕΕ και οι ελευθερίες και πολιτικές της ΕΕ. Στο Μέρος Δ΄ του παρόντος δεύτερου τόμου (τα τρία πρώτα Μέρη είχαν παρουσιαστεί στο πλαίσιο του πρώτου τόμου) εξετάζεται η «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας» και συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές ενωσιακές ελευθερίες όπως είναι η ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων, η ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων, η ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και πληρωμών που αποτελούν δομικούς πυλώνες στους οποίους βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Μέρος Ε΄ υπό τον τίτλο: «Η δημιουργία ενός χώρου ελεύθερου ανταγωνισμού» εξετάζονται όλα τα κρίσιμα ζητήματα του ανταγωνισμού που για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει κομβική σημασία για τη συγκρότηση της Ενιαίας Αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στον ανταγωνισμό από άποψη πολιτικής όπως και οι κανονιστικές βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται ο ανταγωνισμός ως ευρωπαϊκή πολιτική. Ομοίως αντικείμενο προβληματικής αποτελούν τα κεφαλαιώδη ζητήματα των περιορισμών ιδιωτικής και δημόσιας προέλευσης με την απαγόρευση αντιανταγωνιστικών πράξεων, την απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, τις κρατικές ενισχύσεις κ.λπ. Στο Μέρος ΣΤ΄ με θέμα την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης προσεγγίζονται ζητήματα όπως ο σχεδιασμός κοινών πολιτικών για την επίτευξη της κοινής αγοράς (κοινή αγροτική πολιτική, απασχόληση, οικονομική και κοινωνική συνοχή κ.ά.), η εμβάθυνση της οικονομικής διάστασης της ενοποίησης με βασικότερο θέμα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την Φορολογική πολιτική και η εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της ενοποίησης με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως το Περιβάλλον, η Δημόσια Υγεία, η Προστασία Καταναλωτών κ.λπ. Στο Μέρος Ζ΄ αναλύονται οι εξωτερικές σχέσεις τις οποίες αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και την συγχώνευση με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας της Ένωσης με την Κοινότητα σε μία και μοναδική οντότητα και την απόκτηση ενιαίας νομικής προσωπικότητας της Ένωσης. Έτσι, η Κοινή Εμπορική Πολιτική αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς των εξωτερικών σχέσεων που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί τμήμα της ανάλυσης του παρόντος Μέρους. Δεύτερο εξίσου σημαντικό αντικείμενο της προβληματικής που αναπτύσσεται είναι η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισσαβώνας και την εισαγωγή νέων θεσμών όπως ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ εξετάζονται τέλος η συνεργασία για την ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Όπως ο πρώτος έτσι και ο δεύτερος τόμος πλαισιώνεται από θεματικό ευρετήριο με παραπομπή στους βασικούς όρους του Ουσιαστικού Δικαίου της ΕΕ.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ29
 • Ι. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.29
 • Α. Η έννοια του «ουσιαστικού» δικαίου της Ε.Ε.29
 • Β. Ουσιαστικό και θεσμικό δίκαιο της Ε.Ε.33
 • Γ. Το οικονομικό σύνταγμα της Ε.Ε.34
 • Δ. Ελευθερίες και πολιτικές της Ε.Ε.36
 • ΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ38
 • Α. Εγχειρίδια38
 • Β. Συλλογές και σχολιασμοί κειμένων39
 • Γ. Περιοδικά39
 • Δ. Ιστοσελίδες40
 • Δ΄ ΜΕΡΟΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ44
 • Ι. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ44
 • Α. Οριοθέτηση44
 • Β. Η δημιουργία τελωνειακής ένωσης46
 • 1. Η απαγόρευση δασμών και επιβάρυνσης ισοδυνάμου αποτελέσματος47
 • 2. Το κοινό δασμολόγιο51
 • 3. Οι θεσμικές πτυχές της τελωνειακής ένωσης54
 • Γ. Ποσοτικοί περιορισμοί55
 • Δ. Η απαγόρευση φορολογικών διακρίσεων64
 • Ε. Η πρόληψη εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων67
 • ΙΙ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ71
 • Α. Γενικά71
 • Β. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων72
 • 1. Οι φορείς του δικαιώματος72
 • 1.1. Η έννοια του εργαζόμενου72
 • 1.2. Ο κύκλος των φορέων του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και η σταδιακή διεύρυνσή του74
 • 1.3. Η διασυνοριακότητα76
 • 2. Το περιεχόμενο της ελευθερίας77
 • 2.1. Από την αρχή της μη διάκρισης (απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης) στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων78
 • 2.2. Τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων79
 • α. Τα βασικά δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων80
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση80
 • Το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης82
 • Το δικαίωμα διαμονής83
 • β. Τα επικουρικά δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων85
 • Όροι εργασίας, αμοιβής και επαγγελματικής επανένταξης86
 • Φορολογικά πλεονεκτήματα86
 • Κοινωνικές παροχές87
 • Συνδικαλιστικά δικαιώματα87
 • Απόκτηση στέγης87
 • Οικογένειες των εργαζομένων88
 • 3. Οι περιορισμοί του δικαιώματος88
 • 3.1. Επιφυλάξεις υπέρ της εθνικής εξουσίας88
 • 3.2. Εξαίρεση: η απασχόληση στην δημόσια διοίκηση91
 • 4. Η κοινωνική ασφάλιση στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας92
 • 4.1. Το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης93
 • α. Το προσωπικό (ratione personae) πεδίο εφαρμογής94
 • β. Το καθ’ ύλην (ratione materiae) πεδίο εφαρμογής95
 • 4.2. Οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ένωσης για την κοινωνική ασφάλιση95
 • Γ. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης98
 • 1. Γενικά98
 • 2. Οι πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση101
 • 2.1 Οι έλεγχοι στα σύνορα101
 • α. Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν101
 • β. Η θεώρηση ενιαίου τύπου103
 • 2.2. Η πολιτική για το άσυλο107
 • α. Προδιαγραφές για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα και του καθεστώτος δικαιούχου διεθνούς προστασίας108
 • β. Ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα110
 • γ. Ο προσδιορισμός του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου. Ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙ»111
 • Κριτήρια σχετικά με την αρχή της ενότητας των οικογενειών112
 • Κριτήρια που σχετίζονται με την έκδοση αδειών διαμονής ή θεωρήσεων113
 • Κριτήρια που σχετίζονται με παράνομη είσοδο ή διαμονή σε κράτος μέλος113
 • Κριτήρια που σχετίζονται με νόμιμη είσοδο σε κράτος μέλος114
 • Αίτηση στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα114
 • Ανθρωπιστική ρήτρα114
 • γ. Το σύστημα Eurodac114
 • 2.3. Η μεταναστευτική πολιτική115
 • α. Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου116
 • β. Καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών, κατοίκων μακράς διάρκειας117
 • γ. Η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης120
 • Οι ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα (RABIT)122
 • Άλλα μέσα122
 • Συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και με τη Ρωσία123
 • 3. Η Αστυνομική και η Δικαστική Συνεργασία στις Ποινικές Υποθέσεις και η Δικαστική Συνεργασία στις Αστικές Υποθέσεις123
 • 3.1. Η Δικαστική Συνεργασία στις Αστικές Υποθέσεις123
 • 3.2. Η Δικαστική Συνεργασία στις Ποινικές Υποθέσεις124
 • 3.3. Η Αστυνομική Συνεργασία128
 • 3.4. Εξαιρέσεις128
 • III. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ131
 • Α. Η ελευθερία εγκατάστασης131
 • Β. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών133
 • 1. Σχέση μεταξύ ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ελευθερίας εγκατάστασης134
 • 2. Πεδίο εφαρμογής - Φορείς134
 • 3. Περιεχόμενο ελευθερίας137
 • 4. Περιορισμοί140
 • IV. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ143
 • Α. Περιεχόμενο της ελευθερίας143
 • Β. Πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας145
 • Γ. Περιορισμοί147
 • Δ. Εναρμόνιση των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών152
 • Ε΄ ΜΕΡΟΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ159
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ159
 • Α. Πολιτική ανταγωνισμού159
 • Κοινή Αγορά και ελευθερία ανταγωνισμού159
 • Β. Οι κανονιστικές βάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού161
 • II. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ162
 • Α. Απαγόρευση αντιανταγωνιστικών συμπράξεων162
 • 1. Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο162
 • 2. Παράγωγο ενωσιακό δίκαιο162
 • 3. Η απαγόρευση των αντιανταγωνιστικών συμπράξεων κατά το άρθρο 101 παρ. 1 ΣυνθΛΕΕ164
 • 4. Επηρεασμός του διακοινοτικού εμπορίου168
 • 5. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 101 παρ. 3 ΣυνθΛΕΕ170
 • 6. Συνέπειες παραβίασης του άρθρου 101 ΣυνθΛΕΕ - ακυρότητα171
 • Β. Απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 ΣυνθΛΕΕ)171
 • 1. Έννοια της δεσπόζουσας θέσης172
 • 1.1. Ατομική δεσπόζουσα θέση172
 • 1.2. Συλλογική δεσπόζουσα θέση173
 • 2. Η έννοια της «σχετικής αγοράς»173
 • 2.1. Γεωγραφική οριοθέτηση174
 • 3. Απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης175
 • Έννοια και περιεχόμενο απαγόρευσης175
 • 4. Συνέπειες παραβίασης της απαγόρευσης του άρθρου 102 ΣυνθΛΕΕ176
 • Γ. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων177
 • 1. Κανονιστικό πλαίσιο και πεδίο εφαρμογής του ελέγχου177
 • 2. Προϋποθέσεις απαγόρευσης των συγκεντρώσεων179
 • 3. Κοινοποίηση μιας πράξης συγκέντρωσης και έννομες συνέπειες181
 • 4. Διαδικασία ελέγχου συγκεντρώσεων182
 • ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ184
 • Α. Δημόσιες και προνομιούχες επιχειρήσεις184
 • 1. Η κατ’ αρχήν υπαγωγή των δημόσιων επιχειρήσεων στους κανόνες ανταγωνισμού184
 • 2. Η δυνατότητα εξαιρέσεων: Άρθρο 106 παρ. 2 ΣυνθΛΕΕ186
 • 3. Τα κρατικά μονοπώλια187
 • Β. Κρατικές ενισχύσεις189
 • 1. Ο κανόνας της βασικής απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων189
 • 2. Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης190
 • 2.1. Η παραδοσιακά ευρεία εννοιολογική-νομική οριοθέτηση και η δικαιολόγησή της190
 • 2.2. Ο νομικός ορισμός191
 • 3. Ο βασικός απαγορευτικός κανόνας του άρθρου 107 παρ. 1 ΣυνθΛΕΕ και οι εξαιρέσεις του193
 • 3.1. Συμβατές ενισχύσεις194
 • 3.2. Συμβιβάσιμες ενισχύσεις194
 • 4. Διαδικασία ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων196
 • Υφιστάμενες ενισχύσεις198
 • 5. Η υποχρέωση ανάκτησης των παρανόμων κρατικών ενισχύσεων199
 • ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ205
 • Ι. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ205
 • Α. Η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική αλιείας205
 • Β. Η πολιτική μεταφορών209
 • Γ. Η βιομηχανική πολιτική 213
 • Δ. Απασχόληση216
 • Ε. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη223
 • ΣΤ. Οικονομική και κοινωνική συνοχή 228
 • Ζ. Τα πρώτα βήματα της ενεργειακής πολιτικής234
 • 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή234
 • 2. Οι βασικοί κανονιστικοί πυλώνες της σύγχρονης κοινής ενεργειακής πολιτικής236
 • 3. Κοινή ενεργειακή πολιτική και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας237
 • 4. Ενεργειακή πολιτική μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας239
 • ΙΙ. Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ240
 • Α. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση240
 • 1. Η Οικονομική πολιτική243
 • 1.1. Οι γενικές αρχές της οικονομικής πολιτικής243
 • 1.2. Ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών245
 • 1.3. Έκτακτα μέτρα247
 • 1.4. Απαγόρευση υπεραναλήψεων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων248
 • 1.5. Απαγόρευση προνομιακής πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα250
 • 1.6. Μη ευθύνη της Ένωσης και των κρατών μελών από υποχρεώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα εν γένει251
 • 1.7. Αρχές δημοσιονομικής πειθαρχίας251
 • 1.8. Η Τραπεζική Ένωση264
 • 2. Η νομισματική πολιτική266
 • 2.1. Στόχος και αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (εφεξής ΕΣΚΤ)266
 • 2.2. Το εκδοτικό δικαίωμα της ΕΚΤ270
 • 2.3. Οργάνωση και διοίκηση του ΕΣΚΤ270
 • 2.4. Ανεξαρτησία της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών271
 • 2.5. Η υποχρέωση προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στις συνθήκες και το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ273
 • 2.6. Εξουσιοδότηση έκδοσης πράξεων από την ΕΚΤ273
 • 2.7. Συναλλαγματική πολιτική275
 • 2.8. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ)278
 • 2.9. Το ειδικό καθεστώς των κρατών μελών της ευρωζώνης279
 • 2.10. Το ειδικό μεταβατικό καθεστώς των κρατών μελών με παρέκκλιση281
 • Β. Φορολογική πολιτική288
 • 1. Η έμμεση φορολογία288
 • 2. Άμεση φορολογία291
 • ΙΙΙ. Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ295
 • Α. Περιβάλλον295
 • Β. Δημόσια Υγεία302
 • Γ. Προστασία Καταναλωτών306
 • Δ. Πολιτισμός309
 • Ε. Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία313
 • Ζ΄ ΜΕΡΟΣΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ322
 • Ι. Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ322
 • Α. Γενικά322
 • Β. Το πεδίο εφαρμογής 323
 • Γ. Η αρμοδιότητα 327
 • Δ. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων331
 • Ε. Ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου332
 • ΣΤ. Η σύναψη διεθνών συμφωνιών 334
 • ΙΙ. Η ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ335
 • Α. Γενικά335
 • Β. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας335
 • Γ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης340
 • Δ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας342
 • 1. Γενικά 342
 • 2. Η ιδιαίτερη φύση της ΚΕΠΠΑ 342
 • 2.1. Δομή 343
 • 2.2. Αρμοδιότητα343
 • 2.3. Πράξεις344
 • 2.4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων 345
 • 2.5. Περιθωριακός ρόλος της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου347
 • 3. Περιοριστικά μέτρα350
 • 4. Ενισχυμένη συνεργασία353
 • Ε. Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας355
 • 1. Γενικά355
 • 2. Ειδικότερες ρυθμίσεις 357
 • 2.1. Διεύρυνση αποστολών Petersberg357
 • 2.2. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας357
 • 2.3. Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής 358
 • 2.4. Ρήτρα αλληλεγγύης 359
 • 2.5. Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία 360
 • 2.6. Εκτέλεση αποστολής από ομάδα κρατών μελών362
 • 1. Γενικά 363
 • 2. Στόχος της συνεργασίας για την ανάπτυξη364
 • 3. Aρμοδιότητα366
 • 4. Διαδικασία θέσπισης νομοθετικών μέτρων367
 • 5. Χρηματοδοτικά μέσα 368
 • 6. Μορφές βοήθειας από την Ένωση369
 • 7. Aνθρωπιστική βοήθεια 371
 • ΙΙΙ. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ0
 • IV. H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ374
 • Α. Η πολιτική γειτονίας γενικά374
 • 1. Περιεχόμενος και στόχος 374
 • 2. Τρόπος λειτουργίας376
 • 3. Χρηματοδότηση377
 • Β. Η πολιτική γειτονίας ως προενταξιακός μηχανισμός 378
 • Γ. Η πολιτική γειτονίας ως εναλλακτικός μηχανισμός διάπλασης σχέσεων με τρίτα κράτη379
 • ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ385
 • 0
 • 0