Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-227-6
Σελίδες: 120
Συγγραφέας: Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης, Λ. Στεφανής

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2016, κυκλοφορούν για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί του ενιαίου εντύπου Ν, του εντύπου Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, με οδηγίες συμπλήρωσης, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και καταγραφή όλων των, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν. Επίσης, παρατίθενται παραδείγματα - εφαρμογές με απεικόνιση των αριθμητικών δεδομένων στα έντυπα.

Όπως και κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 2015, το κλείσιμο της χρήσης 2016 έγινε σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν 4308/2014 (ΕΛΠ). Βάσει των διατάξεων του νόμου και των σχετικών οδηγιών, η συμφωνία των λογιστικών και των φορολογικών δεδομένων δεν πραγματοποιείται στη φορολογική δήλωση, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, αλλά αποτελεί μέρος των λογιστικών αρχείων που τηρεί η οντότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη απεικόνιση στο τέλος της χρήσης του λογιστικού και του φορολογικού υπολοίπου του κάθε λογαριασμού, αλλά και της μεταξύς τους διαφοράς. Περαιτέρω, υφίσταται η υποχρέωση μεταφοράς των δεδομένων της κατάστασης διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης των λογαριασμών, στη φορολογική δήλωση συγκεντρωτικά και με διάκριση των διαφορών αυτών σε μόνιμες και προσωρινές.

Eιδικότερα, αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα:

- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

- Διάκριση διαφορών σε μόνιμες ή προσωρινές.

- Η Κατάσταση διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης.

- Η φορολόγηση διανεμόμενων αποθεματικών προηγούμενων ετών.

- Ο φορολογικός χειρισμός ενδοομιλικών μερισμάτων, τόσο των συνδεδεμένων κατά το άρθρο 48 ΚΦΕ όσο και των λοιπών.

- Ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος και η συμπλήρωση του σχετικού πίναα 2 από τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα.

- Η φορολόγηση των νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

- Ο υπολογισμός της προκαταβολής του φόρου.

- Ο υπολογισμός της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτει για κάθε μορφή νομικού προσώπου ή οντότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2016, απευθύνονται σε λογιστές, επιχειρήσεις, οικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις εταιρειών.

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ3
 • I. Γενικά7
 • Α. Θέματα υποβολής της φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου7
 • i. Το έντυπο "Ν"7
 • ii. Υποκείμενα του φόρου7
 • iii. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την δήλωση8
 • iv. Δαπάνες νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα10
 • v. Τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ111
 • II. Έντυπο Ν13
 • Α. Πρώτο μέρος της πρώτης σελίδας13
 • 1. Αναγνωριστικά στοιχεία13
 • 2. Εφαρμογή ΔΛΠ/ ΕΛΠ14
 • 3. Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο13
 • Β. Δεύτερο μέρος της πρώτης σελίδας16
 • 1. Αναγραφή ποσών για την εκκαθάριση του φόρου, τελών κ.λπ.16
 • 2. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχουσας χρήσης19
 • Γ. Το εσωτερικό του Εντύπου Ν22
 • 1. Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως"22
 • 2. Φορολογική αναμόρφωση, σύμφωνα με τα ΕΛΠ24
 • 3. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών25
 • 4. Διαφορές λογιστικής- φορολογικής βάσης40
 • 5. Οι λοιπές περιπτώσεις αναμόρφωσης των κερδών47
 • 6. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτους69
 • 7. Εισόδημα αλλοδαπής72
 • 8. Φορολογική απαλλαγή (Ν 3908/2011)73
 • 9. Χρεωστική διαφορά λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων- P.S.I (N 4046/2012)73
 • 10. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3, άρθρου 27, Ν 4172/2013) 73
 • 11. Πίνακας 2: Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα74
 • 12. Πίνακας 3Α1: Μερίσματα (άρθρο 36 Ν 4172/2013)78
 • 13. Πίνακας 3Α2: Τόκοι (άρθρο 37 Ν 4172/2013) - Πίνακας 3Α3: Δικαιώματα (άρθρο 38 Ν 4172/201380
 • 14. Πίνακας 3Α4: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39 Ν 4172/2013)81
 • 15. Πίνακας 3Β: Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίο82
 • 16. Πίνακας 3Β1: Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 41, Ν 4172/2013)83
 • 17. Πίνακας 3Β2: Μεταβίβαση Τίτλων (άρθρο 42, Ν 4172/2013)83
 • Δ. Η συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 για τα Νομικά Πρόσωπα 85
 • 1. Γενικές οδηγίες85
 • 2. Το έντυπο E3 των Nομικών Προσώπων με απλογραφικά βιβλία88
 • 3. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ: Προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής - φορολογικής βάσης91
 • 4. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης92
 • 5. Παραδείγματα 92
 • Παράδειγμα 1ο: +++++++ 92
 • Παράδειγμα 2ο: Δικηγορική Εταιρεία 96
 • Παράδειγμα 3ο: Συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης ΑΕ, με συμμετοχή σε άλλες ΑΕ102
 • Παράδειγμα 4ο: ΕΠΕ με βιοτεχνικό κλάδο 109
 • 0
 • 0