Σκέψεις γύρω από την τρέχουσα κρίση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €19.00
ΝΠ €29.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-129-3
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: Μ. Χρυσομάλλης

Σκοπός του παρόντος έργου «Η Κοινοτική Μέθοδος σε αμφισβήτηση και ο Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός σε κίνδυνο» είναι η ανάδειξη των κινδύνων που σχετίζονται με την προσπάθεια αντιμετώπισης της πολυεπίπεδης κρίσης, από την οποία διέρχεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Παρουσιάζεται, αφενός, η έννοια της «Κοινοτικής Μεθόδου» και αφετέρου το περιεχόμενο του «Ευρωπαϊκού Συνταγματισμού», τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της προσπάθειας ενοποίησης.

Στη συνέχεια, εξερευνώνται οι συνέπειες της «Κοινοτικής Μεθόδου» και του «Ευρωπαϊκού Συνταγματισμού» κατόπιν της εισαγωγής της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και των λύσεων τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα οικονομική κρίση και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, ιδιαίτερα με τη διακυβερνητική μετακίνηση στην Ευρωζώνη με αποτέλεσμα τη σύναψη του Συμφώνου Σταθερότητας και την εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

 • -2
 • Πρόλογος9
 • Συντομογραφίες15
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ19
 • 2. «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ» ΚΑΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ»29
 • 2.1. Η έννοια και το περιεχόμενο της «κοινοτικής μεθόδου»29
 • 2.1.1. Η θεσμική διάσταση31
 • 2.1.2. Η νομική διάσταση34
 • 2.2. Η οικοδόμηση και το περιεχόμενο του «ευρωπαϊκού συνταγματισμού»38
 • 3. Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ60
 • 3.1. Γενικά60
 • 3.2. Η έννοια, το πεδίο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού65
 • 3.3. Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού και η «κοινοτική μέθοδος»78
 • 4. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ88
 • 4.1. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση στα χρόνια της κρίσης88
 • 4.1.1. Η «δομική ασυμμετρία» της ΟΝΕ και η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης88
 • 4.1.2. Οι ανεπάρκειες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης94
 • 4.1.3. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης και η αντιμετώπιση της κρίσης χρέους χωρών της Ευρωζώνης100
 • 4.2. Τα διακυβερνητικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης109
 • 4.2.1. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ)109
 • α) Ίδρυση, φύση και αποστολή του ΕΜΣ109
 • β) Θεσμική οργάνωση του ΕΜΣ119
 • 4.2.2. Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΟΝΕ (Δημοσιονομικό Σύμφωνο, Euro - Plus Pact)124
 • α) Κυοφορία, σύναψη, φύση και αντικείμενο του Δημοσιονομικού Συμφώνου 124
 • β) Κατευθυντήριοι κανόνες και αρχές του Δημοσιονομικού Συμφώνου130
 • γ) Θεσμική οργάνωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και επίλυση διαφορών135
 • 4.3. Η διακυβερνητική στροφή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και «ο ευρωπαϊκός συνταγματισμός»151
 • δ) Αξιολόγηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου139
 • 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ172
 • Βιβλιογραφία179
 • I. Ελληνόγλωσση179
 • II. Ξενόγλωσση183
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο209
 • 0
 • 0