Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-130-9
Σελίδες: XΧΧΙΙ+320
Συγγραφέας: Γ. Ναζίρης, Κ. Χατζηκώστας
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοση του έργου «Ναρκωτικά», το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα ναρκωτικά ρυθμίστηκε εκ νέου με τον ν. 4139/2013. Η επανέκδοση του έργου κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ληφθούν υπ΄ όψη η σημαντική αυτή νομοθετική αλλαγή, αλλά και η νομολογία των ποινικών δικαστηρίων των τελευταίων ετών για τα ναρκωτικά.

Οι διατάξεις του νόμου συνοδεύονται από ειδική βιβλιογραφία και νομολογία, όπως και στην προηγούμενη έκδοση, αλλά και από τα σχετικά αποσπάσματα της Αιτιολογικής Έκθεσης, προκειμένου να καταστούν σαφείς στον αναγνώστη οι αλλαγές που επήλθαν με αυτό το νομοθέτημα.

Στο έργο διατηρήθηκε η λογική της προηγούμενης έκδοσης ως προς τη συστηματική παρουσίαση της νομολογίας, ανάλογα με τα θέματα που θίγονται, σε περισσότερες ενότητες: αντικειμενική υπόσταση - άδικο, υποκειμενική υπόσταση - ενοχή, απόπειρα, συμμετοχή, προβλήματα συρροής, ζητήματα δικονομικού δικαίου κ.τ.λ. Προκρίθηκε η επιλογή να διατηρηθεί αναλλοίωτη, στο πλαίσιο των σχετικών λημμάτων και των σχετικών τίτλων, η ορολογία της εκάστοτε απόφασης. Έτσι, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται σε ορισμένες θέσεις ο όρος «τοξικομανής» (αντί του ορθότερου «εξαρτημένος δράστης»), εφ΄ όσον απαντάται στη σχετική νομολογία. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης, οι περιλήψεις των δικαστικών αποφάσεων που εφαρμόζουν τον νέο νόμο για τα ναρκωτικά, φέρουν ιδιαίτερη σήμανση (με βέλος).

Εξ άλλου, όπου κρίνεται απαραίτητο, παρατίθενται από τους συγγραφείς σύντομα διευκρινιστικά σχόλια. Λήφθηκε υπόψη η νομολογία που είχε δημοσιευθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2016. Η έκδοση συμπληρώνεται από το ΠΔ 148/2007 και από γενική βιβλιογραφία.

 • -36
 • Ι. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4139/2013: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις1
 • ΜΕΡΟΣ Α΄: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ1
 • Άρθρο 1 – Ορισμός ναρκωτικών1
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ2
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ2
 • 1. Είδη ναρκωτικών2
 • α) Κάνναβη2
 • β) Ηρωίνη2
 • γ) Κοκαΐνη3
 • δ) Μεθαδόνη3
 • ε) Άλλες ναρκωτικές ουσίες3
 • Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση ναρκωτικών ουσιών-36
 • Άρθρο 2 – Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών3
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4
 • Άρθρο 3 – Πρόδρομες ουσίες4
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ5
 • 1. Εφεδρίνη5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ5
 • Άρθρο 4 – Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών5
 • Άρθρο 5 – Επιτροπή Ναρκωτικών5
 • Άρθρο 6 – Αμοιβή μελών και γραμματέα6
 • Άρθρο 7 – Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων6
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ6
 • Άρθρο 8 – Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών7
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ7
 • Άρθρο 9 – Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ8
 • Άρθρο 10 – Προμήθεια ναρκωτικών8
 • Άρθρο 11 – Κατεργασία ναρκωτικών8
 • Άρθρο 12 – Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου8
 • Άρθρο 13 – Πώληση ναρκωτικών9
 • Άρθρο 14 – Υποχρεώσεις φαρμακοποιών9
 • Άρθρο 15 – Έλεγχος διάθεσης ναρκωτικών και επιβολή προστίμων10
 • Άρθρο 16 – Καθορισμός τιμής ναρκωτικών10
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ10
 • Άρθρο 17 – Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών11
 • Άρθρο 18 – Εξαγωγή ναρκωτικών11
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ11
 • Άρθρο 19 – Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές11
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ12
 • Άρθρο 20 – Διακίνηση ναρκωτικών12
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ13
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ13
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ13
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ14
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ16
 • 1. Πλάνη πραγματική16
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ14
 • 1. Έννοια εισαγωγής.14
 • 2. Τρόποι τέλεσης της εισαγωγής15
 • 3. Στοιχεία του εγκλήματος της εισαγωγής ναρκωτικών15
 • 4. Έννοια διαμετακόμισης ως μορφής «εμπορίας ναρκωτικών»16
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ16
 • 1. Πότε το έγκλημα είναι ολοκληρωμένο16
 • IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ17
 • 1. Εισαγωγή κατά συναυτουργία17
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ17
 • 1. Έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση17
 • 2. Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης17
 • Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Πώληση – αγορά – προσφορά – διάθεση – διανομή – αποθήκευση – παρακατάθεση – διαμεσολάβηση-36
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ18
 • 1. Πώληση και αγορά είναι η μεταβίβαση κυριότητας κατά το άρθρο 513 ΑΚ18
 • 2. Η πώληση ως «εμπορία ναρκωτικών» είναι διεθνές έγκλημα18
 • 3. Σχέση πώλησης και κατοχής18
 • 4. Πώληση ναρκωτικής ουσίας από απόσταση19
 • 5. Έννοια αγοράς ναρκωτικών ουσιών19
 • 6. Η έννοια της αγοράς εμπεριέχει την συνομολόγηση τιμήματος19
 • 7. Αιτιολογία ως προς την πώληση και αγορά ναρκωτικών ουσιών19
 • 8. Έννοια διάθεσης22
 • 9. Έννοια μεσολάβησης στη διάθεση ναρκωτικών22
 • 10. Μεσολάβηση και πώληση είναι αυτοτελή εγκλήματα23
 • 11. Αιτιολογία ως προς τη μεσολάβηση σε πώληση23
 • 12. Παρακατάθεση και πώληση είναι δύο διαφορετικές πράξεις23
 • 13. Έννοια αποθήκευσης23
 • 14. Αιτιολογία ως προς την αποθήκευση24
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ24
 • 1. Αναγκαίος ο σκοπός περαιτέρω διάθεσης24
 • 2. Μη αναγκαίος ο σκοπός περαιτέρω διάθεσης24
 • 3. Αιτιολογία ως προς το δόλο24
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ24
 • 1. Πότε υπάρχει απόπειρα ή ολοκληρωμένο έγκλημα αγοράς ή πώλησης ναρκωτικών ουσιών24
 • 2. Αιτιολογημένη καταδίκη για απόπειρα πώλησης από κοινού25
 • 3. Έλλειψη αιτιολογίας επί καταδίκης για απόπειρα αγοράς ναρκωτικών ουσιών26
 • 4. Απρόσφορη απόπειρα26
 • ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ27
 • 1. Κατά συναυτουργία αγορά και πώληση ναρκωτικών27
 • 2. Αιτιολογία της κατά συναυτουργία τέλεσης αγοράς και πώλησης ναρκωτικών27
 • 3. Άμεση συνέργεια σε απόπειρα αγοράς ναρκωτικών28
 • 4. Άμεση συνέργεια σε πώληση ναρκωτικών28
 • 5. Απλή συνέργεια σε πώληση ναρκωτικών28
 • V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ28
 • 1. Αιτιολογία ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί ελαφρυντικών28
 • 2. Μετατροπή ποινής29
 • VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ29
 • 1. Αυτοτελείς ισχυρισμοί29
 • 2. Ακυρότητα στην προδικασία29
 • 3. Μεταβολή κατηγορίας29
 • 4. Ένσταση ακυρότητας για την εξέταση του μάρτυρα αστυνομικού που διενήργησε τη σύλληψη29
 • Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών-36
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ 30
 • 1. Έννοια κατοχής30
 • 2. Αιτιολογία ως προς την κατοχή ναρκωτικών ουσιών31
 • 3. Κατοχή και αποθήκευση33
 • 4. Έννοια μεταφοράς33
 • 5. Επί μεταφοράς απαιτείται προσδιορισμός του τόπου φόρτωσης και του προορισμού;34
 • 6. Αιτιολογία για τη μεταφορά ναρκωτικής ουσίας34
 • 7. Σχέση κατοχής και μεταφοράς με «εμπορία ναρκωτικών» κατά τα άρθρα 8 και 82 ΠΚ35
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ35
 • 1. Αναγκαίος ο σκοπός περαιτέρω διάθεσης35
 • 2. Η πράξη πρέπει να τελείται προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ναρκωτικών από άτομο σε άτομο35
 • 3. Αιτιολογία ως προς το δόλο36
 • ΙΙΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ36
 • 1. Πότε υπάρχει απόπειρα μεταφοράς και κατοχής ναρκωτικών36
 • 2. Αιτιολογημένη καταδίκη για απόπειρα μεταφοράς ναρκωτικών36
 • 3. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού απρόσφορης απόπειρας κατοχής ναρκωτικών37
 • IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ37
 • 1. Συγκατοχή ναρκωτικών ουσιών37
 • 2. Αιτιολογία ως προς τη συγκατοχή ναρκωτικών ουσιών38
 • 3. Απλή συνέργεια σε κατοχή ναρκωτικών ουσιών40
 • 4. Απλή συνέργεια σε μεταφορά ναρκωτικών ουσιών40
 • V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ41
 • 1. Μετατροπή ποινής41
 • VI. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ42
 • 1. Αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί42
 • 2. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορούμενου42
 • Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Καλλιέργεια και συγκομιδή ναρκωτικών ουσιών-36
 • VIΙ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ42
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ43
 • 1. Έννοια καλλιέργειας43
 • 2. Αιτιολογία για την καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών44
 • 3. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος της καλλιέργειας45
 • 4. Η «καλλιέργεια» κατά το άρθρο 20 § 2 και η «προμήθεια» κατά το άρθρο 29 § 1 45
 • 5. Έννοια συγκομιδής46
 • 6. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος της συγκομιδής46
 • 7. Η «καλλιέργεια» και η «συγκομιδή» φυτών ινδικής κάνναβης αποτελούν δύο αυτοτελή και ανεξάρτητα εγκλήματα46
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ46
 • 1. Τέλεση του εγκλήματος «προς εμπορία»46
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ47
 • 1. Απόπειρα καλλιέργειας47
 • 2. Απρόσφορη απόπειρα καλλιέργειας47
 • IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ47
 • 1. Συναυτουργία σε καλλιέργεια ινδικής κάνναβης47
 • 2. Έμμεση αυτουργία σε καλλιέργεια ινδικής κάνναβης47
 • 3. Ηθική αυτουργία σε καλλιέργεια ή συγκομιδή ινδικής κάνναβης48
 • 4. Απλή συνέργεια σε καλλιέργεια48
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ48
 • 1. Συρροή καλλιέργειας-κατοχής ναρκωτικών ουσιών48
 • VI. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ49
 • 1. Μετατροπή ποινής49
 • Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Διάθεση χώρου για χρήση ναρκωτικών-36
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ49
 • 1. Πότε πραγματώνεται αντικειμενικά το αδίκημα49
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ 50
 • 1. Αιτιολογία για την ύπαρξη δόλου50
 • IΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ50
 • 1. Κατά συναυτουργία τέλεση της πράξης50
 • Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Συμβολή στη διάδοση της χρήσης ναρκωτικών-36
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ50
 • 1. Πότε τελείται το έγκλημα50
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ52
 • 1. Αναγκαία η ύπαρξη δόλου διάδοσης52
 • 2. Αναγκαία η ύπαρξη σκοπού διάδοσης της χρήσης σε αόριστο αριθμό προσώπων52
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ52
 • 1. Απόπειρα συμβολής στη διάδοση με τη φόρτωση του πλοίου52
 • Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Αποστολή ή παραλαβή δεμάτων-36
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ 52
 • 1. Έννοια αποστολής.52
 • 2. Έννοια παραλαβής53
 • Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Χρηματοδότηση, οργάνωση, διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών-36
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ 53
 • 1. Η έννοια της οργάνωσης, κατεύθυνσης και εποπτείας53
 • Άρθρο 20 §§ 1, 2 – Παράνομη διακίνηση πρόδρομων ναρκωτικών ουσιών-36
 • Ι. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ53
 • 1. Στοιχεία υποκειμενικής υπόστασης 53
 • Άρθρο 20 § 3 – Περισσότερες πράξεις διακίνησης που αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών-36
 • Ελαφρυντικές περιστάσεις – ειλικρινής μετάνοια55
 • Διαχρονικό δίκαιο56
 • Άρθρο 21 § 2 – Διάθεση χωρίς κέρδος σε τρίτον για δική του αποκλειστική χρήση μέρος ποσότητας που ο δράστης προμηθεύτηκε για τις προσωπικές του ανάγκες-36
 • 1. Συρροή καλλιέργειας και κατοχής ναρκωτικών54
 • 2. Περισσότερες πράξεις που αφορούν την ίδια ποσότητα συρρέουν αληθινά, αλλά γι΄ αυτές επιβάλλεται μία ποινή54
 • 3. Συρροή αγοράς-κατοχής και πώλησης ναρκωτικών55
 • 4. Συρροή κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών55
 • Άρθρο 21 – Ιδιαίτερες περιπτώσεις56
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ56
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ57
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ57
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ57
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ57
 • 1. Έννοια διάθεσης57
 • Άρθρο 22 § 1 περ. α΄ – Τέλεση πράξης διακίνησης από υπάλληλο, ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξή τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμου 4139/2013-36
 • Άρθρο 22 § 2 περ. α΄ – Διακίνηση ναρκωτικών σε στρατόπεδα ή σε άλλους χώρους των ενόπλων δυνάμεων, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς-36
 • Άρθρο 22 – Διακεκριμένες περιπτώσεις58
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ59
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ60
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ60
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ60
 • 1. Τέλεση του εγκλήματος από αστυνομικό της «ομάδας Ζήτα»60
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ61
 • 1. Δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα με την εισαγωγή ναρκωτικών στο σωφρονιστικό κατάστημα από τον ίδιο τον δράστη για δική του χρήση61
 • 2. Τέλεση του εγκλήματος με παράλειψη61
 • 3. Δεν είναι αναγκαίος ο ειδικότερος προσδιορισμός της ποσότητας και του χρόνου τέλεσης61
 • 4. Πράξη διακίνησης σε σχολική μονάδα62
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ62
 • 1. Πραγματική πλάνη62
 • ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ62
 • 1. Απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα62
 • 2. Αιτιολογία επί καταδίκης για ολοκληρωμένο έγκλημα63
 • 3. Απρόσφορη απόπειρα63
 • IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ64
 • 1. Ηθική αυτουργία σε απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα 64
 • 2. Απλή συνέργεια64
 • V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ64
 • 1. Μετατροπή ποινής64
 • Άρθρο 22 § 2 περ. γ΄ - Υποτροπή-36
 • Ι. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ65
 • IΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ66
 • 1. Επιτρεπόμενη μεταβολή της κατηγορίας66
 • Άρθρο 22 § 2 περ. ε΄ – Έκδοση ιατρικής συνταγής για χορήγηση ναρκωτικών χωρίς πραγματική ιατρική ένδειξη67
 • Άρθρο 22 § 5 – Παράνομη χορήγηση ναρκωτικών για την υποκατάσταση της εξάρτησης-36
 • ΙΙΙ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ66
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ 67
 • 1. Έννοια της χορήγησης ναρκωτικών ως υποκατάστατων67
 • 2. Αναγκαία η απόδειξη της χορήγησης των ναρκωτικών ως υποκατάστατων68
 • Άρθρο 23 § 2 περ. α΄ - Κατ` επάγγελμα χρηματοδότηση της τέλεσης κάποιας πράξης διακίνησης ή κατ` επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εφόσον το προσδοκώμενο όφελος του δράστη υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ-36
 • Άρθρο 23 – Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις68
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ68
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ69
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ69
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ70
 • Ι. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΑΣΗ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ70
 • 1. Στοιχεία κατ’ επάγγελμα τέλεσης70
 • 2. Το προσδοκώμενο όφελος θα πρέπει να υπερβαίνει τα 75.000 ευρώ73
 • 3. Σε περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών από περισσότερους του ενός δράστες, λαμβάνεται υπόψη για τον καθένα το σύνολο του οφέλους που επιδιώχθηκε από την ίδια πράξη διακίνησης73
 • IΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ74
 • 1. Αιτιολογία74
 • ΙΙΙ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ74
 • Άρθρο 24 – Πρόκληση και διαφήμιση79
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ79
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ79
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ79
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:79
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ 79
 • 1. Δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα.79
 • Άρθρο 25 – Οδήγηση μεταφορικών μέσων80
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ81
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ81
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ81
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ81
 • I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ81
 • 1. Έγκλημα διακινδύνευσης81
 • 2. Η ιδιότητα του εξαρτημένου χρήστη δεν προεξοφλεί οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών81
 • ΙI. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ81
 • 1. Αιτιολογία σε σχέση με το δόλο του δράστη81
 • Άρθρο 27 § 1 – Ελαφρυντική περίσταση-αναστολή εκτέλεσης της ποινής-36
 • Άρθρο 26 – Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων82
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ82
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ82
 • Άρθρο 27 – Ευνοϊκά μέτρα83
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ84
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ84
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ85
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ85
 • Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2785
 • ΙΙ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ85
 • ΙΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ86
 • 1. Ο ισχυρισμός ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 27 παρ. 1 ως αυτοτελής ισχυρισμός86
 • Άρθρο 28 – Πράξεις ελεγκτικών οργάνων86
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ87
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ88
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ88
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ88
 • Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ88
 • 1. Προϋποθέσεις νομιμότητας της πράξης αστυνομικής παγίδευσης 88
 • 2. Απαγόρευση υπέρβασης των ορίων της επιτρεπόμενης καλυμμένης δράσης89
 • 3. Δογματική φύση της ατιμωρησίας των προσώπων που ενεργούν ως αgents provocateurs90
 • ΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ90
 • 1. Δικονομικές συνέπειες της παραβίασης της αρχής της δίκαιης δίκης 90
 • Άρθρο 29 § 1 – Προμήθεια, καλλιέργεια και κατοχή για προσωπική χρήση – χρήση ναρκωτικών-36
 • Άρθρο 29 – Καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής91
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ91
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ92
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ92
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ92
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ92
 • 1. Η έννοια της «προμήθειας» για προσωπική χρήση92
 • 2. Εισαγωγή ναρκωτικών σε αστυνομικό κρατητήριο για ίδια χρήση93
 • 3. Προμήθεια συνιστά και η εισαγωγή μικροποσότητας ναρκωτικών για προσωπική χρήση στην επικράτεια93
 • 4. Προμήθεια συνιστά και η συγκομιδή94
 • 5. Συγκομιδή για ίδια χρήση94
 • 6. Έννοια της κατοχής για προσωπική χρήση94
 • 7. Δεν αποτελεί κατοχή η στιγμιαία επαφή με το ναρκωτικό94
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ95
 • 1. Ο υπερχειλής σκοπός των εγκλημάτων του άρθρου 29 § 195
 • 2. Πότε διαπιστώνεται σκοπός εξυπηρέτησης αποκλειστικής χρήσης του δράστη;95
 • 3. Πότε δεν διαπιστώνεται σκοπός εξυπηρέτησης αποκλειστικής χρήσης του δράστη;96
 • 4. Προμήθεια ναρκωτικών από εξαρτημένο χρήστη97
 • IΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ97
 • 1. Δυνατή η κατά συναυτουργία χρήση ναρκωτικών;97
 • 2. Συγκατοχή97
 • 3. Άμεση συνέργεια σε προμήθεια98
 • ΙV. ΣΥΡΡΟΗ98
 • 1. Συρροή προμήθειας, κατοχής και χρήσης στο πλαίσιο του άρθρου 29 § 1 ΚΝΝ [και ήδη του άρθρου 29 § 1 του Ν 4139/2013]98
 • 2. Συρροή εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα προς ίδια χρήση και κατοχής της ίδιας ποσότητας ναρκωτικών100
 • V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ100
 • 1. Αυτοτελείς ισχυρισμοί100
 • 2. Αιτιολογία102
 • 3. Μεταβολή κατηγορίας103
 • 4. Υπέρβαση εξουσίας103
 • Άρθρο 29 § 2 – Εντελώς περιστασιακή προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών-36
 • 5. Μεταχείριση της φαινομενικής πραγματικής συρροής στην απόφαση104
 • Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ104
 • 1. Έννοια συμπτωματικής προμήθειας και χρήσης104
 • 2. Συμπτωματική η χρήση υπό την πίεση προβλημάτων ή από περιέργεια105
 • 3. Συμπτωματική προμήθεια από επιπολαιότητα και περιέργεια105
 • 4. Η κατοχή από περιέργεια είναι συμπτωματική;105
 • 5. Αιτιολογία για την απόρριψη ισχυρισμού συμπτωματικής χρήσης105
 • ΙΙ. Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 106
 • IΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ107
 • 1. Αυτοτελείς ισχυρισμοί107
 • Α. ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 1 – ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ-36
 • Άρθρο 30 – Μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες107
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ108
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ110
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ110
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ111
 • 1. Έννοια έξης της χρήσης ναρκωτικών («τοξικομανίας»)111
 • 2. Έξη της χρήσης ναρκωτικών και ικανότητα για καταλογισμό113
 • 3. Αυτοτελής ισχυρισμός114
 • α. Αυτοτελής ο ισχυρισμός περί έξης της χρήσης ναρκωτικών114
 • β. Περιεχόμενο σαφούς και ορισμένου αυτοτελούς ισχυρισμού115
 • γ. Μη σαφής και ορισμένος ισχυρισμός δεν χρήζει αιτιολογημένης απόρριψης115
 • δ. Επαρκής αιτιολογία116
 • ε. Ανεπαρκής αιτιολογία117
 • Β. ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 2, 3 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ-36
 • Γ. ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 4, 5 – ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΗ ΔΡΑΣΤΗ-36
 • 1. Ελεύθερη εκτίμηση118
 • 2. Συνεκτίμηση πραγματογνωμοσύνης και λοιπών αποδεικτικών μέσων119
 • 3. Διαπίστωση εξάρτησης σε κάθε στάδιο της ποινικής δίκης121
 • 4. Αιτιολογία121
 • 5. Αρμόδιοι φορείς για τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης123
 • 6. Αναβολή δίκης124
 • 7. Αίτημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης124
 • 8. Περιεχόμενο έκθεσης124
 • 9. Μη επέλευση ακυρότητας εξαιτίας της μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών για τη διενέργεια εξετάσεων125
 • ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 4 ΠΕΡ. Α΄ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ126
 • 1. Ο τοξικομανής μένει ατιμώρητος για τις πράξεις της προμήθειας, καλλιέργειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση, όπως και για τη χρήση ναρκωτικών126
 • 2. Η φύση της τοξικομανίας ως λόγου αποκλεισμού του καταλογισμού ή απαλλαγής από την ποινή126
 • 3. Πότε διαπιστώνεται η εξάρτηση127
 • 4. Αυτοτελείς ισχυρισμοί [βλ. και παραπάνω, υπό Α-3]129
 • 5. Μεταβολή κατηγορίας130
 • Δ. ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 4 ΠΕΡ. Β΄, Γ΄, Δ΄ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗ-36
 • Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΑΔΙΚΟ130
 • 1. Ο χαρακτήρας του εγκλήματος κρίνεται με βάση την αντίστοιχη ποινή που απειλείται στο άρθρο 30 παρ. 4130
 • ΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΝΟΧΗ132
 • 1. Σχέση τοξικομανίας και ικανότητας για καταλογισμό [βλ. και παραπάνω, υπό Α-2]132
 • IIΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ132
 • 1. Ευμενέστερος νόμος132
 • 2. Εκ παραδρομής μνεία του προϊσχύσαντος νόμου134
 • ΙV. ΣΥΡΡΟΗ134
 • Εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 20 παρ. 3134
 • V. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ134
 • 1. Εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων που απειλούν ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών από εξαρτημένο δράστη134
 • 2. Επιβαρυντικές περιστάσεις135
 • VI. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ136
 • 1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλη136
 • 2. Αυτοτελείς ισχυρισμοί [βλ. και παραπάνω, υπό Α-3]137
 • 3. Μεταβολή κατηγορίας139
 • 4. Προσωρινή κράτηση [βλ. και υπό άρθρο 42]139
 • 5. Καταδίκη με βάση μαρτυρία συγκατηγορουμένου139
 • 6. Ένδικα μέσα139
 • 7. Αναίρεση140
 • 8. Επανάληψη διαδικασίας140
 • 9. Δεν απαιτείται αίτηση της κυβέρνησης της ξένης χώρας για την άσκηση δίωξης επί αγοράς ναρκωτικών από τοξικομανή στην αλλοδαπή140
 • Α. ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Α΄ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ151
 • Β. ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Γ΄ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ-36
 • Γ. ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Γ΄ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ-36
 • Άρθρο 31 – Ειδική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην προδικασία141
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ142
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 31 Ν 4139/2013]143
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ143
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ143
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ144
 • 1. Θεραπευτικά προγράμματα εγκεκριμένων οργανισμών144
 • 2. Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους145
 • 3. Αντικατάσταση έτερου περιοριστικού όρου με εκείνον της παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος145
 • 4. Μη εφαρμογή άρθρου 31 Ν 4139/2013 επί αδικήματος που δεν τελέστηκε για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών146
 • 5. Η βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος του ΚΕ.Θ.Ε.Α. δεν επέχει θέση πραγματογνωμοσύνης146
 • Άρθρο 32 – Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης146
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 32 Ν 4139/2013]150
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ150
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ150
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ151
 • 1. Πότε χορηγείται151
 • 2. Εφαρμογή επί υπολοίπου ανεκτέλεστης χρηματικής ποινής που πρέκυψε από συγχώνευση152
 • 3. Αναστολή εκτέλεσης πρωτόδικης απόφασης στο πλαίσιο του άρθρου 497 ΚΠΔ υπό τον όρο της εισαγωγής του κατηγορουμένου σε θεραπευτικό κατάστημα152
 • 1. Η χορήγηση αναβολής είναι υποχρεωτική152
 • 2. Μη εφαρμογή επί προσχηματικής ένταξης σε θεραπευτικό πρόγραμμα153
 • 3. Αναστολή παραγραφής153
 • 4. Αναιρετικός έλεγχος153
 • α. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας153
 • β. Υπέρβαση εξουσίας154
 • Α. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Α΄ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ-36
 • 1. Προϋποθέσεις χορήγησης157
 • 2. Πότε δεν χορηγείται157
 • 3. Προσμέτρηση χρόνου παρακολούθησης του προγράμματος στον χρόνο έκτισης της ποινής158
 • 4. Ανάκληση αναστολής μη δυνατή βάσει του άρθρου 101 παρ. 2 ΠΚ158
 • 5. Εφαρμογή γενικών διατάξεων περί αναστολής επί εγκλημάτων που εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 32, 33 Ν 4139/2013158
 • 6. Αρμοδιότητα Εισαγγελέα να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης βάσει της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 97 παρ. 3 Ν 4139/2013159
 • B. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Β΄ – ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ-36
 • 1. Προϋποθέσεις χορήγησης159
 • 2. Πότε δεν χορηγείται159
 • 3. Εφαρμογή και επί λοιπών εγκλημάτων που τελέστηκαν προς διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από εξαρτημένο δράστη160
 • 4. Κατά τόπο αρμοδιότητα160
 • 5. Ένδικο μέσο160
 • Γ. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Γ΄ – ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-36
 • 1. Προϋποθέσεις αναγνώρισης161
 • 2. Πότε δεν χορηγείται161
 • 3. Αναιρετικός έλεγχος161
 • 4. Η παρακολούθηση προγραμμάτων απεξάρτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (εντός σωφρονιστικών ιδρυμάτων) θεμελιώνει την ελαφρυντική περίσταση κατ’ άρθρο 84 παρ. 2 περ. ε΄ ΠΚ162
 • Δ. ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 2, 3 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-36
 • 1. Αποδεικτική ισχύς βεβαίωσης εγκεκριμένου προγράμματος162
 • 2. Ανεπαρκής αιτιολογία163
 • 3. Μη εφαρμογή επί μη διαπίστωσης της ιδιότητας εξαρτημένου κατά την τέλεση της πράξης163
 • Άρθρο 33 – Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων154
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ155
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 33 Ν 4139/2013]156
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ156
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ156
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ157
 • Άρθρο 34 – Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης163
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ164
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 34 Ν 4139/2013]165
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ165
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ165
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ166
 • 1. Δυνητικός εγκλεισμός προς σωματική απεξάρτηση166
 • 2. Ψυχική εξάρτηση166
 • 3. Υποχρεωτική για τη διοίκηση δημόσιου νοσηλευτικού καταστήματος η αποδοχή του τοξικομανή που παραπέμπεται σε αυτό166
 • 4. Ο εγκλεισμός δεν είναι ευεργέτημα – Μη χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου167
 • 5. Έκτιση ποινής εξαρτημένου δράστη σε σωφρονιστικό κατάστημα αντί για θεραπευτικό κατάστημα και άρθρο 5 παρ. 1 περ. α΄ της ΕΣΔΑ167
 • Άρθρο 35 – Απόλυση υπό όρο168
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ169
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 35 Ν 4139/2013]169
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ170
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ170
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ171
 • 1. Χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης παρά την μη καταδίκη του κατηγορουμένου ως εξαρτημένου [και παρά την επιβολή απέλασης ή πειθαρχικής ποινής]171
 • 2. Πότε δεν χορηγείται η υφ’ όρον απόλυση172
 • 3. Υποχρέωση των υπευθύνων του προγράμματος προς ενημέρωση της δικαστικής αρχής173
 • 4. Σχέση άρθρων 35, 97 παρ. 4 Ν 4139/2013 και 105 επ. ΠΚ173
 • 5. Απαράδεκτη αίτηση για υπό όρο απόλυση επί μη εισαγωγής σε θεραπευτικό κατάστημα174
 • 6. Υφ’ όρον απόλυση σε περίπτωση επιβολής συνολικής ποινής174
 • 7. Ανάκληση υφ’ όρον απόλυσης176
 • 8. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου176
 • α. Επί ρυθμίσεων ουσιαστικού ποινικού δικαίου176
 • β. Επί ρυθμίσεων δικονομικού δικαίου176
 • 9. Ένδικο μέσο177
 • 10. Άδειες κρατουμένων177
 • Άρθρο 36 – Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος177
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ178
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ178
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ178
 • Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος – Σφράγιση κέντρων αναψυχής στα οποία διαπιστώνεται η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών178
 • Άρθρο 37 – Περιορισμοί διαμονής178
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ179
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ179
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ179
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ179
 • 1. Ισόβια απέλαση αλλοδαπού υπηκόου κράτους-μέλους της ΕΕ – Σύγκρουση με διατάξεις του κοινοτικού δικαίου179
 • 2. Νομική φύση της απέλασης αλλοδαπού ως μέτρου ασφαλείας ή παρεπόμενης ποινής – Συνέπειες της μιας ή της άλλης θεώρησης181
 • α. Κράτηση αλλοδαπού προς τον σκοπό της απέλασης και μετά την υφ’ όρο απόλυσή του181
 • β. Αρχή μη χειροτέρευσης [άρθρο 470 ΚΠΔ]182
 • 3. Αιτιολογία183
 • α. Σε σχέση με την ιθαγένεια του καταδικασθέντος (υπηκόου κράτους-μη μέλους της ΕΕ) εναντίον του οποίου διατάσσεται απέλαση183
 • β. Σε σχέση με τον αυτοτελή ισχυρισμό περί τη συνδρομή σπουδαίων οικογενειακών λόγων που κωλύουν την απέλαση184
 • 5. Μη δυνατότητα επιβολής απέλασης μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης185
 • 6. Επιβολή απέλασης παρά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση πολιτικού ασύλου στο ακροατήριο185
 • 7. Σχέση διοικητικής και «ποινικής» απέλασης186
 • α. Δυνατότητα επιβολής διοικητικής απέλασης και επί καταδίκης σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα του νόμου περί ναρκωτικών186
 • β. Αδυναμία του ΣτΕ [Επιτροπή Αναστολών] να διατάξει τη λήψη μέτρων για την παραμονή καταδικασθέντος του οποίου έχει διαταχθεί απέλαση από ποινικό δικαστήριο186
 • Άρθρο 38 – Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής187
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ187
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ187
 • Άρθρο 39 – Ανήλικοι και νεαροί ενήλικες δράστες187
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.188
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ188
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ188
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ188
 • Επιβολή αναμορφωτικών μέτρων σύμφωνα με τον ΠΚ188
 • Άρθρο 40 – Δήμευση189
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ189
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ191
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ191
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ191
 • 1. Δήμευση μεταφορικού μέσου191
 • α. Παρεπόμενη ποινή191
 • β. Αιτιολογία191
 • γ. Επί κυριότητας τρίτου προσώπου [μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4139/2013]192
 • γ. Έννομο συμφέρον193
 • 2. Δήμευση τιμήματος από την πώληση ναρκωτικών και όσων αποκτήθηκαν με αυτό193
 • α. Τραπεζικές καταθέσεις193
 • β. Βιβλιάρια καταθέσεων – Πιστωτικές κάρτες194
 • γ. Αιτιολογία194
 • 3. Δήμευση αντικειμένων τα οποία χρησίμευσαν για την τέλεση της πράξης195
 • 4. Απόδοση κατασχεθέντων πραγμάτων για τα οποία δεν διατάχθηκε δήμευση από το δικαστήριο195
 • α. Απόδοση επί μη καταδίκης για αδίκημα των άρθρων 20-24195
 • β. Απόδοση με αίτηση συμπλήρωσης196
 • γ. Αιτιολογία επί απόδοσης κατασχεθέντος χρηματικού ποσού196
 • 5. Άρση κατάσχεσης στην προδικασία196
 • α. Αρμοδιότητα για άρση κατάσχεσης μεταφορικού μέσου196
 • β. Επί κατασχεθέντος χρηματικού ποσού199
 • γ. Εφαρμογή άρθρου 177 Τελωνειακού Κώδικα199
 • 6. Δήμευση σύμφωνα με το άρθρο 5 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών200
 • Άρθρο 41 – Κατάσχεση και δήμευση ναρκωτικών200
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ202
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ202
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ202
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ203
 • 1. Δήμευση ναρκωτικών ουσιών και επί έκδοσης (εν ευρεία εννοία) αθωωτικής απόφασης ή απαλλακτικού βουλεύματος λόγω της φύσης της ως μέτρου ασφαλείας203
 • 2. Μη υποχρεωτική δήμευση επί νόμιμης κατοχής ναρκωτικών203
 • 3. Αρμοδιότητα συμβουλίου πλημμελειοδικών204
 • α. Αρμοδιότητα του συμβουλίου πλημμελειοδικών ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών204
 • β. Επί προανάκρισης205
 • Α. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 1 – ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-36
 • Β. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Β΄ ΚΑΙ ΠΑΡ. 3 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-36
 • Γ. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Γ΄ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ-36
 • 4. Διαδικασία αμφισβήτησης – Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ206
 • Άρθρο 42 – Προανάκριση206
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ206
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ207
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ207
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ207
 • 1. Αρμοδιότητα για χημική εξέταση ναρκωτικών ουσιών και δικαίωμα ενημέρωσης πληρεξουσίων δικηγόρων σχετικά με την «καθαρότητα» κατασχεθέντων ναρκωτικών207
 • 2. Υποχρέωση του Γενικού Χημείου του Κράτους για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και σε σύριγγες που έχουν κατασχεθεί ως πειστήρια ανεξάρτητα από τον κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό HIV207
 • Άρθρο 43 – Προδικασία – Αρμοδιότητες208
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ209
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ210
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ210
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ211
 • 1. Προσδιορισμός αρμοδιότητας βάσει της απειλούμενης στο νόμο ποινής211
 • 2. Αρμοδιότητα και επί συναφών εγκλημάτων211
 • 3. Διαχρονικό δίκαιο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα212
 • 4. Ανήλικοι δράστες212
 • 1. Εξαρτημένος δράστης212
 • 2. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών213
 • 3. Αρμοδιότητα Προέδρου Εφετών214
 • 4. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών214
 • 5. Επί ανηλίκου215
 • 6. Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους – Περιστάσεις που τη δικαιολογούν215
 • 1. Ανεπίτρεπτο προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος216
 • 2. Δικαίωμα κατηγορουμένου να λάβει γνώση της εισαγγελικής πρότασης216
 • 3. Συνταγματικότητα ρυθμίσεων σχετικά με την επιτάχυνση της προδικασίας216
 • 4. Διακοπή συνάφειας επί απαλλαγής για βαρύτερο συρρέον έγκλημα217
 • 5. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών επί απουσίας επαρκών ενδείξεων, συνδρομής λόγου απαλλαγής ή διαφωνίας Εισαγγελέα Εφετών και Προέδρου Εφετών217
 • α. Απουσία επαρκών ενδείξεων217
 • γ. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών και για τα συναφή εγκλήματα218
 • δ. Διαφωνία μεταξύ Εισαγγελέα Εφετών και Προέδρου Εφετών218
 • ε. Αρμοδιότητα για την παραπομπή στα στρατιωτικά δικαστήρια και την άρση των επιβληθέντων περιοριστικών όρων219
 • στ. Κήρυξη ακυρότητας της προδικασίας219
 • Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-36
 • Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ NE BIS IN IDEM-36
 • 6. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, όταν ο Εισαγγελέας Εφετών κρίνει ότι η πράξη φέρει τον χαρακτήρα όχι κακουργήματος αλλά πλημμελήματος219
 • 7. Παραπομπή ανηλίκου στο ακροατήριο220
 • 1. Ανεπίτρεπτη μεταβολή220
 • 2. Επιτρεπτή βελτίωση221
 • 3. Μεταβολή της κατηγορίας σε δεύτερο βαθμό και αρχή της μη χειροτέρευσης221
 • 4. Αρμοδιότητα για μεταβολή της κατηγορίας222
 • 1. Τρίτα κράτη (μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)223
 • 2. Ειδικά επί δικαστικών αποφάσεων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης223
 • Άρθρο 44 – Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης223
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ224
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ224
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄– ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ225
 • Άρθρο 45 – Έσοδα225
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ225
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4274/2014 [επί του άρθρου 45, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 45 Ν 4139/2013]225
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ226
 • Άρθρο 46 – Διάθεση εσόδων226
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ226
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4274/2014 [επί του άρθρου 45, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 46 Ν 4139/2013]226
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ227
 • Άρθρο 47 – Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς227
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ227
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ227
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ228
 • Απαγόρευση διάθεσης ναρκωτικών σε ιδιώτες, έστω και για εκπαιδευτικούς σκοπούς228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ228
 • Άρθρο 48 – Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών228
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ230
 • Άρθρο 49 – Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών230
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ232
 • Άρθρο 50 – Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών232
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ233
 • Άρθρο 51 – Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος233
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ234
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4322/2015 [επί του άρθρου 10, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 31 Ν 4139/2013]234
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ234
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ234
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ234
 • 1. Θεραπευτικά προγράμματα εγκεκριμένων οργανισμών [βλ. και παραπάνω, υπό άρθρο 30]234
 • 2. Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μονάδων του ΟΚΑΝΑ235
 • 3. Συμμετοχή κρατουμένων σε προγράμματα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ235
 • Άρθρο 52 – Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ.235
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ236
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ236
 • Άρθρο 53 – Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ.237
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ237
 • Άρθρο 54 – Πόροι του Ο.ΚΑ.ΝΑ.237
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ238
 • Άρθρο 55 – Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ.238
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ239
 • Άρθρο 56 – Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)239
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ240
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ240
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ240
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ240
 • 1. Εφαρμογή σχετικών διατάξεων και σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα240
 • 2. Εγκατάσταση υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ241
 • 3. Προστασία προσωπικών δεδομένων χρηστών ναρκωτικών ουσιών241
 • 4. Αποζημίωση επί θανάτου εξαρτημένου που μετέχει σε θεραπευτικό πρόγραμμα242
 • Άρθρο 57 – Ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης242
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ242
 • Άρθρο 58 – Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων243
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ243
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ243
 • Άρθρο 59 – Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουμένων244
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ244
 • Άρθρο 60 – Προγράμματα πρόληψης244
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ245
 • Άρθρο 97 – Μεταβατικές διατάξεις Α΄ Μέρους245
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ246
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ246
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ247
 • Αρμοδιότητα Εισαγγελέα να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης βάσει της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 97 παρ. 3 Ν 4139/2013247
 • Άρθρο 99 – Διατηρούμενες διατάξεις247
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ247
 • Ν 3459/2006: Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)247
 • Άρθρο 58 – Κέντρα απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων247
 • Άρθρο 100 – Καταργούμενες διατάξεις249
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ249
 • Άρθρο 104 – Έναρξη ισχύος250
 • II. ΠΔ 148/2007: Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά251
 • Άρθρο πρώτο –251
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων257
 • Άρθρο 1 – Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων257
 • Άρθρο 2 – Εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών ουσιών και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις για τα ναρκωτικά261
 • Άρθρο 3 – Τιμές πώλησης ναρκωτικών Κρατικού Μονοπωλίου263
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Επιτροπή Ναρκωτικών - Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών263
 • Άρθρο 4 – Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ναρκωτικών263
 • Άρθρο 5 – Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών264
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Διάγνωση της εξάρτησης - Σωματικό στερητικό σύνδρομο-φαρμακευτική καταστολή αυτού265
 • Άρθρο 6 – Έλεγχος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών265
 • Άρθρο 7 – Διάγνωση265
 • Άρθρο 8 – Περιεχόμενο της πραγματογνωμοσύνης266
 • Άρθρο 9 – Σωματικό στερητικό σύνδρομο266
 • Άρθρο 10 – Προϋποθέσεις φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου267
 • Άρθρο 11 – Μέθοδος καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου267
 • Άρθρο 12 – Διαδικασία φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού συνδρόμου267
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ)268
 • Άρθρο 13 – Συγκρότηση του ΣΟΔΝ268
 • Άρθρο 14 – Αρμοδιότητες του ΣΟΔΝ268
 • Άρθρο 15 – Λειτουργία του ΣΟΔΝ269
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Καταστροφή Ναρκωτικών Ουσιών269
 • Άρθρο 16 – Αντικείμενο της διαδικασίας269
 • Άρθρο 17 – Φύλαξη των ναρκωτικών269
 • Άρθρο 18 – Αρμόδιες για τη φύλαξη αρχές270
 • Άρθρο 19 – Πραγματογνωμοσύνη270
 • Άρθρο 20 – Διαδικασία καταστροφής271
 • Άρθρο 21 – Τρόπος και μέσα καταστροφής272
 • Άρθρο 22 – Καταστροφή ακατάλληλων ναρκωτικών φαρμάκων272
 • Άρθρο 23 – Καταστροφή μετά την πάροδο τριετίας273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς273
 • Άρθρο 24 – Διάθεση στις αστυνομικές σχολές273
 • Άρθρο 25 – Όροι φύλαξης273
 • Άρθρο 26 – Όροι χρησιμοποίησης274
 • Άρθρο 27 – Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης275
 • Άρθρο 28 – Έλεγχος275
 • Άρθρο 29 – Διάθεση στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας275
 • Άρθρο 30 – Όροι χρησιμοποίησης276
 • Άρθρο 31 – Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)277
 • Άρθρο 32 – Πρόσληψη του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ277
 • Άρθρο 33 – Διαδικασία πρόσληψης278
 • Άρθρο 34 – Αξιολόγηση προσωπικού280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Extern.)282
 • Άρθρο 35 – Σκοπός282
 • Άρθρο 36 – Καθήκοντα283
 • Άρθρο 37 – Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του ΕΚΤΕΠΝ από τον ΟΚΑΝΑ284
 • Άρθρο 38 – Συμβουλευτική επιτροπή284
 • Άρθρο 39 – Συνεργαζόμενοι φορείς και προγράμματα285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)286
 • Άρθρο 40 – Όργανα286
 • Άρθρο 41 – Αρμοδιότητες287
 • Άρθρο 42 – Ένταξη μονάδων - Διαχείριση - Προσωπικό288
 • Άρθρο 43 – Μεταβατικές Διατάξεις289
 • Άρθρο 44 – Μεταβίβαση περιουσίας στο ΚΕΘΕΑ289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Προγράμματα Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από Ναρκωτικές Ουσίες289
 • Άρθρο 45 – Συμβουλευτικά υποστηρικτικά και θεραπευτικά προγράμματα289
 • Άρθρο 46 – Προγράμματα υποκατάστασης για εξαρτημένους από μείζονες οπιοειδείς ουσίες χρήστες290
 • Άρθρο 47 – Σκοπός θεραπευτικής διαδικασίας291
 • Άρθρο 48 – Στόχοι των προγραμμάτων υποκατάστασης291
 • Άρθρο 49 – Γενικές αρχές λειτουργίας προγραμμάτων υποκατάστασης291
 • Άρθρο 50 – Προϋποθέσεις συμμετοχής σε πρόγραμμα υποκατάστασης292
 • Άρθρο 51 – Όροι για την παραμονή εξαρτημένων ατόμων σε πρόγραμμα υποκατάστασης292
 • Άρθρο 52 – Υλοποίηση των πειραματικών προγραμμάτων292
 • Άρθρο 53 – Χορήγηση υποκατάστατων ουσιών σε κρατουμένους, ενταγμένους σε προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ.293
 • Άρθρο 54 – Χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών σε εξαρτημένους από αλκοόλ και οπιοειδή293
 • Άρθρο 55 – Συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες294
 • Άρθρο 56 – Θεραπευτικό πρόγραμμα κέντρων απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων295
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ – Λοιπές Διατάξεις296
 • Άρθρο 57 – Εθελοντική Εισφορά της Ελλάδος στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο κατάχρησης ναρκωτικών296
 • Άρθρο δεύτερο –296
 • III. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:297
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ315
 • 0
 • 0