Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-132-3
Σελίδες: 352
Συγγραφέας: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η παρούσα πέμπτη έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016), που επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία για τις ΑΕ καθώς και στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες.

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη ίδια σειρά «Εμπορικό Δίκαιο - Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης τσέπης», κυκλοφορούν επίσης το «Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα» (4η έκδ.), το «Δίκαιο Ανταγωνισμού», η «Ιδιωτική Ασφάλιση» και το «Ναυτικό Δίκαιο».

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες. Ειδικότερα: Παρατίθενται οι διατάξεις για την ΑΕ (Ν 2190/1920), την ΕΠΕ (Ν 3190/1955), τη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία, όπως πλέον ρυθμίζονται με τον Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις νέες διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • -18
 • [1] ΚΝ 2190/19201
 • Περί Ανωνύμων Εταιρειών1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον1
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον53
 • Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24]53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον67
 • Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ]67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον89
 • Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε]89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον97
 • Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α]97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον110
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ]110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον120
 • Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε]120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον126
 • Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α]126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον127
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ]127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67]134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον138
 • Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68]138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α139
 • Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α]139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β154
 • Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80]154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον155
 • Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81]155
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α156
 • Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87]156
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β164
 • Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88]164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ165
 • Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89]165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13166
 • Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109]166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14171
 • Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133]171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15172
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143]172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16175
 • Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146]175
 • [2] N 3190/1955182
 • Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’182
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5]182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’184
 • Σύστασις της εταιρείας [Άρθρα 6-9]184
 • KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’190
 • Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-26]190
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’198
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37]198
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’203
 • Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α]203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’206
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50α]206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’210
 • Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53]210
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’213
 • Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55]213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’214
 • Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56]214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’215
 • Αλλοδαπαί εταιρείαι [Άρθρα 57-59]215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’215
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60]215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’217
 • Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α]217
 • [3] Ν 4072/2012220
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’220
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 43-48]220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’223
 • Ίδρυση της εταιρείας [Άρθρα 49-54]223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’226
 • Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας [Άρθρα 55-67]226
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’230
 • Αποφάσεις των εταίρων - Η συνέλευση των εταίρων [Άρθρα 68-74]230
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’234
 • Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων [Άρθρα 75-82]234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’239
 • Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων - Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας [Άρθρα 83-93]239
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’244
 • Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και σχέσεις μεταξύ των εταίρων [Άρθρα 94-95]244
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’246
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών - Έλεγχος [Άρθρα 96-101]246
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’248
 • Λύση και εκκαθάριση [Άρθρα 102-105]248
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’250
 • Μετατροπή - Συγχώνευση [Άρθρα 106-115]250
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’257
 • Προσαρμογή διατάξεων στη νέα εταιρική μορφή [Άρθρα 116-118]257
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’264
 • Ποινικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 119-120, 330]264
 • [4] Ν 4072/2012268
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄268
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-18
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ-18
 • Σύσταση της εταιρείας [Άρθρα 249-251]268
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ-18
 • Σχέσεις προς τα έσω [Άρθρα 252-256]269
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ-18
 • Σχέσεις προς τα έξω [Άρθρα 257-258]270
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ-18
 • Λύση της εταιρείας και έξοδος εταίρου [Άρθρα 259-267]271
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-18
 • Εκκαθάριση - Παραγραφή [Άρθρα 268-269]273
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270]274
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄275
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-18
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ-18
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 271-273]275
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ-18
 • Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου [Άρθρα 274-280]276
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281]277
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283]277
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284]278
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄279
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292]279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’281
 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294, 330]281
 • [5] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ283
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ283
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ283
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]283
 • [6] Ν 4441/2016290
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις290
 • MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ290
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης [Άρθρα 1-9, 11-12]290
 • [7] Ν 3016/2002305
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις305
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’305
 • Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1]305
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5]305
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8]308
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11]311
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ313
 • 0
 • 0