Έκδοση: 2009
ISBN: 978-960-562-725-6
Σελίδες: 466
Συγγραφέας: Ν. Βερβερίδης
Πρόλογος: Γ. Τριανταφυλλάκης

Mε την παρούσα εργασία επιχειρείται μία πληρέστερη, προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας της τραπεζικής πίστωσης που κινείται με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, δεδομένου ότι ο συνδυασμός αυτός εξυπηρετεί πολύ μεγάλο μέρος των τραπεζικών συναλλαγών και συνεπώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τους πελάτες τους. Αποτελείται από 3 Κεφάλαια: Ερμηνεία – Δικονομία – Υποδείγματα Δικογράφων. Ειδικότερα, στο Πρώτο Κεφάλαιο αναλύονται ζητήματα σχετικά με το άνοιγμα πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, το όριο της πίστωσης, το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού (καταγγελία – έννοια – αποτελέσματα), την απόδειξη του οφειλόμενου υπολοίπου πριν και μετά το οριστικό κλείσιμο, τον ανατοκισμό, των ευθυνομένων για τη μη πληρωμή του καταλοίπου, την εγγύηση πιστώσεως, την παραγραφή, τη χαρτοσήμανση της σύμβασης, τους καταχρηστικούς όρους συναλλαγών και τέλος τη νομοθετική ρύθμιση των οφειλών. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συναφή δικονομικά θέματα, όπως ενδεικτικά, η επιδίκαση του αλληλόχρεου λογαριασμού, η αγωγή (αοριστία – αίτημα), η ανακοπή και οι λόγοι ανακοπής, η ομοδικία (εναγομένων – καθών), η τελεσιδικία της διαταγής πληρωμής, η πίστωση ενεχυρασμένων απαιτήσεων και η αναγνωριστική αγωγή. Το έργο ολοκληρώνεται με την παράθεση σχεδίων, σχετικών δικογράφων, αιτήσεων και αντιστοίχων διαταγών πληρωμής, καθώς και αγωγής για την επιδίκαση απαιτήσεων από αλληλόχρεο λογαριασμό.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ3
 • I. Άνοιγμα (παροχή ή χορήγηση) πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό3
 • Α. Εισαγωγή3
 • Β. Η λειτουργία της (τραπεζικής) πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό στην πράξη4
 • 1. Εφαρμογή - Περιγραφή λειτουργίας της πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό στη τραπεζική πρακτική4
 • 2. Κονδύλια χρέωσης5
 • 3. Κονδύλια πίστωσης6
 • 4. Υπόλοιπο λογαριασμού7
 • 5. Προθεσμία επιστροφής (εξοφλήσεως) των κονδυλίων χρεώσεως8
 • 6. Ασφάλειες11
 • 7. Εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη χρήση της πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό έναντι της χρήσης του δανείου11
 • Γ. Νομική θεμελίωση της ακολουθούμενης πρακτικής14
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση, της πίστωσης και του ανοικτού ή αλληλόχρεου ή τρεχούμενου λογαριασμού μέσω του οποίου αυτή κινείται14
 • 2. Αξιολόγηση των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων18
 • Δ. Οι στη θεωρία διατυπωθείσες απόψεις περί της έννοιας της πίστωσης και του αλληλόχρεου λογαριασμού20
 • Ε. Οι κατά τη Νομολογία απόψεις περί της έννοιας της πίστωσης και του αλληλόχρεου λογαριασμού24
 • ΣΤ. Ο αλληλόχρεος λογαριασμός στα ξένα δίκαια33
 • Ζ. Έννοια, στοιχεία, όροι ανοίγματος πίστωσης και αλληλόχρεου λογαριασμού (κατά το νόμο, τη θεωρία και νομολογία)33
 • 1. Σχετικά με την πίστωση33
 • 2. Σχετικά με τον αλληλόχρεο λογαριασμό37
 • Η. Σύγκριση μεταξύ των τηρούμενων στη πράξη και των γενομένων δεκτών από τη θεωρία και τη νομολογία σε σχέση με το συνδυασμό ανοίγματος πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό41
 • Θ. Τα στοιχεία του αλληλόχρεου λογαριασμού στη θεωρία και νομολογία41
 • Ι. Έννοια πίστωσης και αλληλόχρεου λογαριασμού (Συμπέρασμα μετά από άνω έρευνα)46
 • ΙΑ. Πότε δεν πρόκειται για αλληλόχρεο λογαριασμό (ειδικές περιπτώσεις)50
 • ΙΒ. Περιεχόμενο της σύμβασης 51
 • ΙΙ. Όριο πίστωσης - Έννοια - Τροποποίηση όρων53
 • Α. Αυξήσεις του ορίου της πίστωσης53
 • Β. Μειώσεις ορίου της πίστωσης56
 • 1. Μηδενισμός υπολοίπου χωρίς πρόθεση κλεισίματος του αλληλόχρεου λογαριασμού57
 • Γ. Υπέρβαση του ορίου της πίστωσης58
 • 1. Αποτελέσματα ως προς τον πιστούχο58
 • 2. Αποτελέσματα ως προς τον εγγυητή58
 • Δ. Τροποποιήσεις όρων58
 • ΙΙΙ. Οριστικό κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού - Καταγγελία - Έννοια - Αποτελέσματα59
 • Α. Οριστικό κλείσιμο - Καταγγελία - Έννοια - Αποτελέσματα59
 • Β. Αναγνώριση υπολοίπου - Έννοια - Αποτελέσματα64
 • Γ. Προσωρινό (περιοδικό) κλείσιμο - Αναγνώριση αυτού (έννοια - αποτελέσματα)67
 • IV. Απόδειξη του οφειλόμενου υπολοίπου πριν και μετά το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού68
 • Α. Τρόποι αποδείξεως του προκύψαντος υπολοίπου69
 • 1. Με αντίγραφα λογαριασμών69
 • 2. Λογαριασμός καθυστερήσεων (μετά το κλείσιμο) - Έννοια του τηρούμενου λογαριασμού71
 • 3. Κονδύλια χρεοπιστώσεων λογ/σμών πριν και μετά το οριστικό κλείσιμο72
 • i. Διαχωρισμός - ενοποίηση λογαριασμών72
 • 4. Χορήγηση72
 • 5. Τόκοι73
 • 6. Επιτόκια (εξωτραπεζικά - τραπεζικά)74
 • i. Εξωτραπεζικά επιτόκια74
 • ii. Τραπεζικά επιτόκια78
 • 7. Διοικητικά καθορισμένο (τραπεζικό) επιτόκιο84
 • 8. Επιτόκιο (τραπεζικό) του οποίου προσδιορίζεται το ελάχιστο όριο85
 • 9. Επιτόκιο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο85
 • i. Επιτόκιο σταθερό86
 • ii. Επιτόκιο κυμαινόμενο86
 • iii. Επιτόκιο πιστώσεων σε συνάλλαγμα86
 • iv. Επιτόκιο αναφοράς86
 • 10. Επιβαρύνσεις επί των τόκων88
 • i. Φόρος Κύκλου Εργασιών (ΦΚΕ)88
 • α. Χαρτόσημο89
 • β. ΟΓΑ89
 • ii. Προμήθεια χορηγήσεως89
 • iii. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου89
 • iv. Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ)90
 • α. Τρόπος εμφανίσεως και διεκδικήσεως του ΕΦΤΕ (επί των τόκων)91
 • β. Διαδικασία και Αιτιολογία επιδικάσεως του ΕΦΤΕ (για όσο χρόνο ίσχυσε)92
 • v. Νομισματική Επιτροπή94
 • vi. Οι κατά παράβαση των αποφάσεων της ΝΕ συναπτόμενες συμβάσεις δεν είναι άκυρες94
 • vii. Καθορισμός ποινικών ρητρών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για παραβάσεις των όρων της χρηματοδότησης94
 • 11. Με αναγνώριση94
 • V. Ανατοκισμός94
 • Α. Έννοια του ανατοκισμού94
 • 1. Έννοια του ανατοκισμού - Εφαρμογή στην πράξη - Επιπτώσεις96
 • 2. Ιστορικό του ανατοκισμού101
 • 3. Ανατοκισμός σύμφωνα με το άρθρο 112 του ΕισΝΑΚ111
 • 4. Ανατοκισμός σύμφωνα με τη 289/1980 απόφαση της Νομισμ. Επιτροπής113
 • 5. Ο Ανατοκισμός σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 Ν 2601/1998129
 • 6. Ανατοκισμός πριν το κλείσιμο καθυστερούμενων τόκων139
 • 7. Μετά το οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού139
 • Β. Ανατοκισμός και προσδιορισμός επιτοκίου υπερημερίας μετά την έκδοση απόφασης που επιδικάζει την απαίτηση140
 • 1. Ανατοκισμός επί επιδικασθέντων με δικαστική απόφαση απαιτήσεων142
 • Γ. Επιδίκαση ανατοκισμού143
 • 1. Ανεξάρτητη επιδίκαση τόκων εξ ανατοκισμού για απαιτήσεις των τραπεζών που είχαν επιδικασθεί (νομιμοτόκως) με έκδοση διαταγής πληρωμής πριν τεθεί σε ισχύ ο Ν 2601/1998143
 • Δ. Πότε δεν επιτρέπεται ο ανατοκισμός146
 • Ε. Προβλήματα (νομικά και πρακτικά) που δημιουργήθηκαν μετά την έκδοση των αποφάσεων ΑΠ 96/1996 και 8/1998 και του άρθρου 12 του Ν 2601/1998, σε σχέση με το προισχύσαν δίκαιο του ανατοκισμού που βασίζετο στην 289/1980 απόφαση της ΝΕ και την πάγια, περί της ερμηνείας της διατάξεως αυτής, νομολογία148
 • VI. Ποιοι ευθύνονται για την πληρωμή του καταλοίπου149
 • Α. Ο πιστούχος150
 • Β. Τα oμόρρυθμα μέλη των ΟΕ ή ΕΕ150
 • 1. Μετά την αποχώρηση από την εταιρία151
 • 2. Μετά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας152
 • 3. Μετά την μετατροπή της ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ ή ΕΠΕ152
 • Γ. Ευθύνη κληρονόμων153
 • 1. Ευθύνη κληρονόμων των ως άνω φυσικών προσώπων (πιστούχων, ομορρύθμών μελών και εγγυητών)153
 • 2. Ευθύνη εξ αδιαθέτου κληρονόμων153
 • 3. Ευθύνη εκ διαθήκης κληρονόμων153
 • 4. Ευθύνη των εξ απογραφής κληρονόμων (άρθρο 1902 επ. ΑΚ)154
 • 5. Διαχειριστής σχολάζουσας κληρονομίας154
 • Δ. Συρροή ευθύνης155
 • Ε. Ευθύνη της υπό εκκαθάριση ΑΕ155
 • 1. Ευθύνη της υπό εκκαθάριση ΟΕ ή ΕΕ156
 • 2. Ευθύνη της ΕΠΕ εκ μετατροπής ΟΕ156
 • ΣΤ. Ευθύνη της ΑΕ εκ μετατροπής της ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ156
 • 1. Ευθύνη της ΑΕ για χρέη της συγχωνευθείσης σ’ αυτήν ΕΠΕ157
 • i. Ευθύνη της ΑΕ για χρέη της συγχωνευθείσης σ’ αυτήν ατομικής επιχειρήσεως157
 • 2. Ευθύνη της νέας ΑΕ διά χρέη δύο συγχωνευομένων ΑΕ - Καθολική διαδοχή158
 • i. Συγχώνευση δύο ΑΕ δι’ απορροφήσεως της μιάς από την άλλη. Ευθύνη της απορροφούσας διά τα χρέη της απορροφούμενης. Καθολική διαδοχή158
 • ii. Ευθύνη αποκτώντος από μεταβίβαση ομάδος περιουσίας. (κατ’ άρθρο 479 ΑΚ)158
 • 3. Ευθύνη της συνιστωμένης νέας ΑΕ από απόσπαση ή απόσχιση βιομηχανικού κλάδου άλλης ΑΕ και για τα χρέη της παλαιάς ΑΕ158
 • 4. Η αγωγή κατά της ΕΠΕ πρέπει να στρέφεται κατ’ αυτής και όχι κατά του διαχειριστού της158
 • Z. Πτώχευση159
 • 1. Αποτελέσματα παύσης εργασιών της πτώχευσης160
 • 2. Η ΟΕ δεν λύεται με την κήρυξη της σε πτώχευση161
 • Η. Εκχώρηση161
 • Θ. Αναδοχή χρέους161
 • 1. Ανανέωση σύμβασης πίστωσης με αλλαγή του προσώπου του οφειλέτου161
 • Ι. Μεταβίβαση ενοχικής σχέσεως161
 • ΙΑ. Σύμβαση ρυθμίσεως ή συμβιβασμού162
 • ΙΒ. Προβληματικές επιχειρήσεις163
 • VII. Εγγύηση πιστώσεως (σε συνδυασμό με αλληλόχρεο λογαριασμό). Έννοια (πλήρης - μερική εγγύηση)163
 • Α. Ευθύνη του εγγυητού για μέρος της πίστωσης(μερική εγγύηση)165
 • Β. Ευθύνη μεταξύ των εγγυητών169
 • Γ. Απόδειξη εγγυήσεως172
 • Δ. Εγγυητής προβληματικής επιχειρήσεως (Ν 1386/1983)172
 • Ε. Μέχρι της αξίας και διά της αξίας παρεχομένης ασφαλείας173
 • ΣΤ. Υποκατάσταση του εγγυητή στα δικαιώματα του δανειστή173
 • Ζ. Κληρονόμοι εγγυητών173
 • Η. Ευθύνη ΑΕ για εγγύησή της υπέρ τρίτων173
 • Θ. Οι μέτοχοι της ΑΕ δεν είναι δανειστές της174
 • Ι. Λόγοι ελευθερώσεως εγγυητού174
 • Κ. Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητού, υπέρ οφειλετών τραπεζών174
 • VIII. Παραγραφή175
 • Α. Κονδυλίων αλληλόχρεου λογαριασμού175
 • Β. Υπολοίπου περιοδικού κλεισίματος175
 • Γ. Καταλοίπου οριστικού κλεισίματος175
 • Δ. Κονδυλίων καταχωρημένων στον τηρούμενο μετά το οριστικό κλείσιμο του αλληλοχρέου λογαριασμού, απλό λογαριασμό176
 • Ε. Τόκων176
 • 1. Προ του κλεισίματος176
 • 2. Μετά το κλείσιμο176
 • 3. Μετά την τελεσίδικη επιδίκαση με απόφαση ή Διατ. Πληρωμής177
 • IX. Χαρτοσήμανση συμβάσεως και λοιπών εγγράφων178
 • A. Χαρτοσήμανση συμβάσεως178
 • 1. Με χαρτόσημο και ΟΓΑ179
 • 2. Με ΕΦΤΕ180
 • 3. Χαρτοσήμανση συμβάσεως με Ν 1882/1990 (άρθρο 8 παρ. 16)181
 • Β. Λοιπών εγγράφων που αποδεικνύουν την απαίτηση182
 • 1. Αντιγράφων κινήσεως των λογαριασμών182
 • 2. Επιστολών αναγνωρίσεως182
 • 3. Ενταλμάτων - Γραμματίων εισπράξεως182
 • 4. Εκθέσεων επιδόσεως182
 • X. Καταχρηστικοί όροι συναλλαγών183
 • ΧΙ. Νομοθετική ρύθμιση οφειλών187
 • Α. Η ρύθμιση του άρθρου 30 Ν 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21/11.2.2000)188
 • 1. Περιεχόμενο του άρθρου 30 Ν 2789/2000189
 • 2. Ερμηνεία του άρθρου 30193
 • 3. Η βάση του υπολογισμού στον αλληλόχρεο λογαριασμό201
 • 4. Συνήθη θέματα που ανέκυψαν από την ανωτέρω διάταξη202
 • Β. Η ρύθμιση του άρθρου 42 Ν 2912/2001 (ΦΕΚ Α΄ 94/9.5.2001)204
 • 1. Περιεχόμενο του άρθρου 42 Ν 2912/2001 (ΦΕΚ Α΄ 94/9.5.2001)205
 • 2. Ερμηνεία του άρθρου 42214
 • 3. Συνήθη θέματα που ανέκυψαν από την ανωτέρω διάταξη221
 • Γ. Η ρύθμιση του άρθρου 39 Ν 3259/4.8.2004 (ΦΕΚ Α΄ 149/4.8.2004)223
 • 1. Περιεχόμενο του άρθρου 39223
 • 2. Ερμηνεία του άρθρου 39225
 • 3. Γενική επισκόπηση και των τριών ρυθμίσεων (Συνήθη θέματα που ανέκυψαν από την ανωτέρω διάταξη)238
 • 4. Διαφορές ερμηνείας της διάταξης μεταξύ οφειλετών και Τραπεζών244
 • 5. Η βάση του υπολογισμού στον αλληλόχρεο λογαριασμό (άρθρο 39)267
 • 6. Οφειλές που υπερβαίνουν τα 2.201.000,00 ευρώ (ισόποσον των 750.000.000. δρχ.)267
 • 7. Καταβολές και έξοδα267
 • 8. Οφειλές εξ εγγυήσεως267
 • 9. Μεταχείριση της οφειλής μετά τη ρύθμιση267
 • 10. Επαναρρύθμιση ρυθμισθεισών με τις προηγούμενες διατάξεις (άρθρα 30 και 42) οφειλών267
 • 11. Μη αναζήτηση ποσών που κατεβλήθησαν προ της ρύθμισης267
 • 12. Συμφωνία ρύθμισης με βάση τη διάταξη του νόμου267
 • 13. Συμπεράσματα επί των ρυθμίσεων268
 • 14. Νομολογία (Γενικά επί όλων των διατάξεων περί ρύθμισης οφειλών)268
 • 15. ΘΕΩΡΙΑ272
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ275
 • Ι. Επιδίκαση αλληλόχρεου λογαριασμού277
 • Α. Τρόποι επιδίκασης277
 • Β. Επιδίκαση με αγωγή (Στοιχεία της αγωγής)278
 • 1. Τοκογονία - Συνέπειες επιδόσεως της αγωγής278
 • 2. Προσωρινώς εκτελεστή απόφαση (επί αγωγής)279
 • Γ. Επιδίκαση με Διαταγή Πληρωμής (Στοιχεία αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής)279
 • 1. Συμφωνία ως αποδεικτικού μέσου των αντιγράφων λογαριασμού, και επικύρωση αυτών286
 • 2. Δικαιοπρακτικά έγγραφα και έγγραφα μαρτυρίας287
 • 3. Που απευθύνεται η αίτηση287
 • 4. Ποια στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στη Διαταγή Πληρωμής289
 • 5. Η Διαταγή Πληρωμής δύναται να εκδοθεί και κατά ανηλίκου290
 • 6. Επίδοση - Συνέπειες επιδόσεως της διαταγής πληρωμής291
 • 7. Η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη αν η επίδοσή της πρέπει να γίνει σε πρόσωπο που διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι αγνώστου διαμονής291
 • 8. Μερική επιδίκαση με επιφύλαξη για το υπόλοιπο292
 • 9. Επιδίκαση Λογ/σμών Ειδικών Χορηγήσεων (για κάλυμμα εγγυητικών επιστολών)293
 • ΙΙ. Αοριστία (αγωγής - αιτήσεως Διαταγής Πληρωμής)297
 • Α. Λόγω μη παραθέσεως της κινήσεως του λογαριασμού297
 • Β. Λόγω ασαφούς αιτιολογίας των χρεοπιστώσεων των λογαριασμών297
 • ΙΙΙ. Αίτημα (αγωγής - αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής)298
 • Α. Επιδίκαση ανατοκισμού ανά τρίμηνο ή εξάμηνο299
 • 1. Επιδίκαση τόκων εξ ανατοκισμού με ιδιαίτερη αγωγή300
 • Β. Πληρωμή ΕΦΤΕ επί των τόκων301
 • Γ. Δικαστική δαπάνη301
 • Δ. Δικαστικό ένσημο (πώς υπολογίζεται)302
 • 1. Αμφισβήτηση καταβολής δικαστικού ενσήμου επί τόκων302
 • Ε. Τέλος απογράφου (πώς υπολογίζεται)303
 • IV. Ανακοπή303
 • Α. Πώς ασκείται η Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής303
 • 1. Προθεσμία ανακοπής (Σάββατο αργία)304
 • 2. Αποτελέσματα ασκήσεως της ανακοπής305
 • 3. Διαδικασία με την οποία δικάζεται η ανακοπή κατά ΔΠ και αρμόδιο Δικαστήριο305
 • 4. Παραπομπή στο αρμόδιο Δικαστήριο305
 • 5. Συζήτηση ανακοπής ερήμην των ανακοπτόντων305
 • 6. Αντικείμενο δίκης που ανοίγει με την ανακοπή του 632, 633 ΚΠΔ305
 • 7. Σχέση ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής και ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης307
 • 8. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως Διαταγής Πληρωμής (αποτελέσματα)308
 • 9. Αίτηση στον ΑΠ αναστολής αποτελεσμάτων από το δεδικασμένο αποφάσεων του Εφετείου308
 • 10. Παραίτηση από του δικογράφου της ασκηθείσης ανακοπής309
 • V. Λόγοι ανακοπών309
 • Α. Πότε είναι ορισμένοι και σε τι μπορούν να αφορούν310
 • 1. Απόρριψη λόγων ανακοπής λόγω αοριστίας310
 • Β. Νέοι λόγοι - Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής - Προθεσμία ασκήσεως311
 • Γ. Περιεχόμενο λόγων ανακοπής312
 • 1. Ενστάσεις που αφορούν τη νομιμότητα γέννεσης της απαίτησης312
 • 2. Παραίτηση από το δικαίωμα δίζησης (αποτελέσματα)312
 • 3. Μη καταχρηστική η επιλογή του εγγυητή αντί του πρωτοφειλέτη312
 • 4. Η καθυστέρηση επί πολλά έτη της ενάρξεως της δικαστικής επιδιώξεως της απαιτήσεως δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος313
 • 5. Άκυρες οι συμβάσεις σε περίπτωση εικονικότητας314
 • 6. Πλάνη του οφειλέτη κατά την κατάρτιση της συμβάσεως314
 • 7. Πλάνη του οφειλέτη κατά την αναγνώριση της οφειλής315
 • 8. Απάτη315
 • 9. Απειλή πιστούχου από Τράπεζα315
 • 10. Απόσβεση απαιτήσεως εκ Διαταγής Πληρωμής συντελεσθείσα μεταγενέστερα της εκδόσεώς της (Ένσταση εξοφλήσεως)316
 • 11. Η κατ’ ιδίαν ομολογία κατισχύει της γενικής αρνήσεως317
 • 12. Ταυτότης των στοιχείων του καθ’ ου317
 • Δ. Λόγοι ελευθέρωσης του εγγυητού317
 • Ε. Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής318
 • 1. Μερική ακύρωση Διαταγής Πληρωμής319
 • VI. Ομοδικία (εναγομένων-καθ’ ων)319
 • Α. Απλή ομοδικία320
 • Β. Αναγκαστική ομοδικία320
 • VII. Τελεσιδικία διαταγής πληρωμής (Κτήση δυνάμεως δεδικασμένου)321
 • VIII. Πίστωση στον αλληλόχρεο λογαριασμό ενεχυρασμένων απαιτήσεων322
 • Α. Ενεχύραση στην πιστώτρια Τράπεζα κινητών πραγμάτων - απαιτήσεων323
 • 1. Ενεχύραση πιστωτικών τίτλων (επιταγών - συναλλαγματικών)323
 • 2. Ενεχύραση μελλοντικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτου325
 • 3. Ενεχύραση στην πιστώτρια τράπεζα απαιτήσεως του εγγυητή επί ονομαστικών μετοχών325
 • 4. Προεξόφληση συν/κών325
 • ΙΧ. Αναγνωριστική (αρνητική) αγωγή326
 • Α. Απαράδεκτος λόγος καθ ό σημείο ισχύει το δεδικασμένο326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ327
 • ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ332
 • Γενικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των υποδειγμάτων332
 • Ι. Υποδείγματα αιτήσεων για έκδοση Διαταγής Πληρωμής, για επιδίκαση απαιτήσεως από αλληλόχρεο λογαριασμό που στηρίζεται σε σύμβαση ανοιγμένης πίστωσης334
 • ΙΙ. Υποδείγματα Διαταγής Πληρωμής415
 • ΙΙΙ. Υπόδειγμα αγωγής425