Διαδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγήςΟργάνωση και ΛειτουργίαΕταιρική διακυβέρνησηΥποχρεώσεις πληροφόρησηςΚατάχρηση ΑγοράςΔημόσια πρότασηΈξοδος - Διαγραφή

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €35.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-228-3
Σελίδες: 304
Συγγραφέας: Δ. Αυγητίδης

Αφορμή για την παρούσα δεύτερη έκδοση αποτέλεσε οι σημαντικότερες νομοθετικές αλλαγές που προήλθαν από το χώρο της κεφαλαιαγοράς, αλλά από το χώρο των εταιριών. Ο Ν 3884/2010 που ενσωμάτωσε την κοινοτική Οδηγία 2007/36/ΕΚ για την άσκηση δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων ανωνύμων εταιριών ήταν η σημαντικότερη τέτοια τροποποίηση. Δεν έλειψαν, όμως, και παρεμβάσεις του νομοθέτη της κεφαλαιαγοράς, ιδίως στη ρύθμιση των προϋποθέσεων εισαγωγής και των υποχρεώσεων πληροφόρησης των εισηγμένων εταιριών, με τροποποιήσεις στο Ν 3401/2005 και στο Ν 3556/2007, με τις οποίες ενσωματώθηκαν οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ. Στόχος των τροποποιήσεων είναι η ελάττωση του κόστους διατήρησης μετοχών σε οργανωμένες αγορές, ενόψει των συνθηκών γενικότερης οικονομικής ύφεσης που δεν μπορούσαν παρά να έχουν αρνητικότατο αντίκτυπο και στην κεφαλαιαγορά.

Το έργο για την Εισηγμένη Ανώνυμη Εταιρία αποτελείται από 4 Μέρη: Η εισαγωγή μετοχών στην αγορά αξιών του Χ.Α., Η οργάνωση και λειτουργία των εισηγμένων εταιριών, Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριών και συνδεόμενων προσώπων και Έξοδος από το Χρηματιστήριο. Ειδικότερα, μετά την Εισαγωγή (Κεφαλαιαγορά και Ανώνυμη Εταιρία) όπου παρουσιάζεται η σχέση ΑΕ και Χρηματιστηρίου, αναλύονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις αλλά και οι συνέπειες εισαγωγής της ΑΕ στο Χρηματιστήριο, η εταιρική διακυβέρνηση, οι υποχρεώσεις πληροφόρησης, διαφάνειας, υποβολής δημόσιας πρότασης και εξαγοράς καθώς και οι συνέπειες διαγραφής των μετοχών και αναστολής των διαπραγματεύσεων. Συμπληρώνεται από Παράρτημα Νομοθεσίας (εθνικής-κοινοτικής), βιβλιογραφίας (ελληνικής-αλλοδαπής) και αλφαβητικό ευρετήριο. Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων, εταιρίες αλλά και για κάθε ενασχολούμενο με το Χρηματιστήριο.

 • -26
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1
 • I. Η σχέση μεταξύ ανώνυμης εταιρίας και χρηματιστηρίου1
 • ΙΙ. Η ανώνυμη εταιρία στο ελληνικό χρηματιστήριο3
 • Α. Οι πρώτες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση μετοχών3
 • Β. Η νομοθετική εξέλιξη5
 • Γ. Η σύγχρονη προσέγγιση7
 • 1. Στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς7
 • 2. Στο εταιρικό δίκαιο10
 • 3. Το ειδικό δίκαιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας13
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ17
 • Η EΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ17
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ17
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ17
 • I. Το χρηματιστήριο ως δευτερογενής αγορά κεφαλαίου17
 • A. Σκοπός εισαγωγής17
 • Β. Από τα χρηματιστήρια στις οργανωμένες αγορές και στα πολυμερή συστήματα διαπραγμάτευσης19
 • 1. Οργανωμένες αγορές19
 • 2. Εξωχρηματιστηριακές αγορές22
 • 3. Πολυμερή συστήματα διαπραγμάτευσης23
 • IΙ. Η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών25
 • A. Διαδικασία εισαγωγής27
 • 1. Απόφαση εισαγωγής27
 • 2. Κατηγοριοποίηση31
 • 3. Ιδιαίτερα η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου35
 • i. Η ρύθμιση35
 • ii. Η υποχρέωση σύμπραξης Αναδόχου ή Συμβούλου42
 • iii. Kαθορισμός τιμής45
 • Β. Προϋποθέσεις ευθύνης Αναδόχου και άλλων προσώπων υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίο46
 • 1. Ενημερωτικό δελτίο48
 • 2. Απόκτηση μετοχών48
 • 3. Πλημμέλεια του ενημερωτικού δελτίου48
 • 4. Υπαιτιότητα49
 • 5. Ζημία50
 • 6. Αιτιώδης συνάφεια51
 • 7. Παραγραφή51
 • 8. Κανονισμός αναδοχών51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ55
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ55
 • Ι. Το καθεστώς των προϋποθέσεων εισαγωγής στο ΧΑ55
 • Α. Προϋποθέσεις σχετικές με την εταιρία56
 • 1. Νομιμότητα56
 • 2. Ελάχιστο μέγεθος56
 • 3. Διάρκεια της εταιρίας56
 • 4. Κερδοφορία57
 • 5. Φορολογικός έλεγχος58
 • 6. Εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης58
 • Β. Προϋποθέσεις σχετικές με τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης59
 • 1. Νομιμότητα59
 • 2. Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα59
 • 3. Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών60
 • 4. Επαρκής διασπορά61
 • 5. Δημόσια εγγραφή63
 • 6. Αποπληρωμή μετοχών65
 • 7. Δημιουργία Ομίλου65
 • 8. Διοικητικές προϋποθέσεις65
 • II. Εισαγωγή μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.)67
 • Α. Η ΕΝ.Α67
 • Β. Προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στην ΕΝ.Α.69
 • 1. Νομική κατάσταση69
 • 2. Διαπραγματευσιμότητα και άυλη μορφή69
 • 3. Καθαρή θέση69
 • 4. Οικονομικές καταστάσεις69
 • 5. Φορολογικός έλεγχος70
 • 6. Ζημίες70
 • 7. Δέσμευση μετοχών70
 • 8. Διασπορά70
 • 9. Σύμβουλος70
 • 10. Καταλληλότητα71
 • 11. Ενημερωτικό δελτίο - Πληροφοριακό έγγραφο71
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ75
 • Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ75
 • Η «ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΝ 2190/192075
 • Ι. Συνέπειες εισαγωγής75
 • Α. Ο σκοπός της προστασίας του μετόχου - επενδυτή75
 • Β. Ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου77
 • 1. Εποπτεία78
 • 2. Μητρώο81
 • 3. Δημόσια εγγραφή81
 • 4. Κεφάλαιο83
 • 5. Μετοχές84
 • i. Άυλη μορφή84
 • ii. Δέσμευση ονομαστικών μετοχών88
 • 6. Διοικητικό συμβούλιο89
 • i. Πρόσκληση89
 • ii. Ασυμβίβαστα90
 • iii. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη διοικητικού συμβουλίου90
 • 7. Γενική συνέλευση91
 • i. Ρυθμίσεις του Ν 3884/201091
 • ii. Άλλες ρυθμίσεις97
 • (αα) Σύγκληση97
 • (ββ) Πρόσκληση98
 • (γγ) Αποφάσεις98
 • (δδ) Απόκτηση ιδίων μετοχών99
 • (εε) Απόφαση διαγραφής100
 • 8. Τακτικός έλεγχος100
 • 9. Έκτακτος έλεγχος101
 • 10. Οικονομικές καταστάσεις102
 • 11. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων106
 • 12. Λύση109
 • 13. Εξαγορά μετοχών110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ133
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ113
 • I. Ρυθμίσεις113
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο115
 • 1. Σύνθεση115
 • 2. Υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου118
 • i. Υποχρέωση ενίσχυσης της αξίας και προάσπισης του εταιρικού συμφέροντος118
 • ii. Άλλες υποχρεώσεις121
 • Β. Κεφάλαιο121
 • Γ. Οργανωτικές ρυθμίσεις122
 • 1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας123
 • 2. Εσωτερικός έλεγχος124
 • 3. Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων126
 • 4. Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων127
 • Δ. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης127
 • ΙΙ. Αξιολόγηση129
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ133
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ133
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ133
 • Ι. Εισαγωγή133
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις πληροφόρησης εισηγμένων εταιριών136
 • A. Η ισότιμη μεταχείριση των μετόχων137
 • Β. Τακτική και έκτακτη πληροφόρηση140
 • 1. Βασική τακτική πληροφόρηση141
 • 2. Πρόσθετη τακτική πληροφόρηση143
 • 3. Έκτακτη πληροφόρηση144
 • i. Συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου144
 • ii. Προνομιακές πληροφορίες145
 • iii. Υποχρεώσεις έκτακτης ενημέρωσης με βάση τον Κανονισμό του ΧΑ150
 • iv. Σχολιασμός δημοσιευμάτων154
 • ΙΙΙ. Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών156
 • A. Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχών156
 • Β. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών διευθυντικών στελεχών159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ161
 • Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ161
 • Ι. Εισαγωγή161
 • ΙΙ. Οι ρυθμίσεις του Ν 3340/2005164
 • Α. Η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών165
 • 1. Αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις της απαγόρευσης165
 • i. Πρωτογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών166
 • ii. Δευτερογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών171
 • iii. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας172
 • 2. Εξαιρέσεις179
 • Β. Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς182
 • 1. Χειραγώγηση μέσω συναλλαγών184
 • 2. Χειραγώγηση μέσω διάδοσης πληροφοριών189
 • 3. Εξαιρέσεις192
 • Γ. Κυρώσεις193
 • 1. Διοικητικές193
 • 2. Ποινικές198
 • i. Για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών198
 • ii. Για την χειραγώγηση της αγοράς199
 • 3. Αξιώσεις αποζημίωσης201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ241
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ205
 • I. Δημόσιες προτάσεις205
 • A. Η κεφαλαιαγορά ως αγορά εταιρικού ελέγχου205
 • Β. Απόκτηση εταιρικού ελέγχου205
 • Γ. Το «υπερτίμημα» απόκτησης του ελέγχου206
 • II. Η ρύθμιση208
 • Α. Η Οδηγία 2004/25/ΕΚ208
 • 1. Η ιστορία της Οδηγίας209
 • 2. Βασικές έννοιες210
 • i. Ορισμός210
 • ii. Προαιρετικές και υποχρεωτικές προτάσεις212
 • iii. Ρυθμίσεις και για τα δύο είδη προτάσεων212
 • iv. Υποχρεωτική δημόσια πρόταση214
 • v. Ο κανόνας εξουδετέρωσης των μέτρων αμύνης («breakthrough rule»)217
 • vi. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδου218
 • Β. Η ελληνική ρύθμιση των δημόσιων προτάσεων220
 • 1. Προαιρετικές δημόσιες προτάσεις220
 • 2. Διαδικασία των δημοσίων προτάσεων221
 • 3. Η ρύθμιση των υποχρεωτικών δημόσιων προτάσεων225
 • i. Η υποχρέωση225
 • ii. Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα226
 • iii. Οι εξαιρέσεις229
 • iv. Το αντάλλαγμα232
 • Γ. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδου235
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ241
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ241
 • ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ241
 • ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ241
 • Ι. Ο μέτοχος - επενδυτής241
 • Α. Οι μέτοχοι στις εισηγμένες εταιρίες241
 • Β. Σημασία διατήρησης των μετοχών στην οργανωμένη αγορά243
 • ΙΙ. Η διαγραφή μετοχών246
 • Α. Η διαγραφή στο κοινοτικό δίκαιο246
 • Β. Η διαγραφή στο ελληνικό δίκαιο247
 • 1. Η διαγραφή ως κυρωτικό μέτρο248
 • i. Διαγραφή από το ΧΑ248
 • ii. Διαγραφή από την ΕΚ249
 • 2. Η διαγραφή με απόφαση της εκδότριας εταιρίας (Hot delisting)252
 • i. Απόφαση γενικής συνέλευσης253
 • ii. Τρόποι απόκτησης του 95%254
 • iii. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς256
 • 3. Η διαγραφή ως έμμεσο αποτέλεσμα τέλεσης εταιρικής πράξης (cold delisting)257
 • ΙΙΙ. Αναστολή διαπραγμάτευσης260
 • Α. Η απόφαση για την αναστολή261
 • 1. Λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης263
 • i. Έλλειψη διασφάλισης ή προσωρινή απειλή της ομαλής λειτουργίας της αγοράς263
 • ii. Η προστασία των επενδυτών264
 • B. Συνέπειες της αναστολής διαπραγμάτευσης265
 • 1. Συνέπειες ως προς τα πρόσωπα265
 • 2. Συνέπειες ως προς τις συναλλαγές265
 • 3. Ως προς τις υποχρεώσεις των εκδοτριών εταιριών267
 • Ελληνική283
 • Αλλοδαπή296
 • 0
 • 0