Συμβούλιο της Επικρατείας Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Ελεγκτικό Συνέδριο

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €52.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-622-229-0
Σελίδες: 784
Επιμέλεια: Χαράλαμπος. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Γ. Κουκούτσης, Ε. Λιάσκα, Δ. Πυργάκης

Με τη δεύτερη έκδοση του έργου Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου εμπλουτίζεται η συνεχώς εξελισσόμενη σειρά των Διαγραμμάτων που απεικονίζουν το δημόσιο δίκαιο σε διαγράμματα, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για όσους επιθυμούν να έχουν μία ευσύνοπτη απεικόνιση του διοικητικού και του διοικητικού δικονομικού δικαίου. Το παρόν έργο έτυχε συνολικής επεξεργασίας με τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό και την προσθήκη νέων Διαγραμμάτων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 335 εύχρηστα Διαγράμματα, πλήρως ενημερωμένα με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις.

Η δεύτερη έκδοση, η οποία είναι εμπλουτισμένη με νέα πρόσφατη σημαντική νομολογία, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη επικαιροποίησης των νομοθετημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή λόγω της θέσπισης των Ν 4224/2013, 4218/2013, 4205/2013, 4170/2013, 4152/2013, 4139/2013, 4129/2013, 4093/2012, 4079/2012 και 4072/2012.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται το ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας) ενημερωμένο μέχρι και τον Ν 4205/2013, ο Ν 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) ενημερωμένος με τους Ν 4170/2013, 4152/2013, 4139/2013, 4093/2012, 4079/2012 και 4072/2012, το ΝΔ 356/1974 (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) ενημερωμένο με τους Ν 4224/2013 και 4218/2013 και το ΠΔ 1225/1981 (Δικονομία Ελεγκτικού Συνεδρίου) ενημερωμένο και με τις διατάξεις του πρόσφατου Ν 4129/2013.

Τα νέα 117 Διαγράμματα που προστέθηκαν στη δεύτερη έκδοση αφορούν στο ΝΔ 356/1974 (Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων), στο Ν 3886/2010 (Ασφαλιστικά μέτρα στις Δημόσιες Συμβάσεις), στο ΠΔ 40/2013 για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το παρόν έργο, αποδίδοντας με αφαιρετικό και συγχρόνως πλήρη τρόπο την πλούσια ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου

 • 0
 • Ι. ΠΔ 18/198927
 • Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας27
 • (ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)[Άρθρα 1-72]29
 • ΜEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ29
 • [1] Μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρμοδιότητες και αναπλήρωση Προέδρου και Αντιπροέδρων[άρθρα 1, 2 ΠΔ 18/1989]29
 • [2] Πάρεδροι και Εισηγητές [άρθρα 3, 15 παρ. 4, 34 Α, 52 παρ. 2]30
 • [3] Γραμματεία - Έδρα - Τήβεννος [άρθρο 4 ΠΔ 18/1989]31
 • [4] Ολομέλεια - Τμήματα - Αρμοδιότητα Ολομελείας και Τμημάτων [άρθρα 7, 14 ΠΔ 18/1989]32
 • [5] Σύνθεση Ολομέλειας [άρθρο 8 ΠΔ 18/1989]42
 • [6] Συγκρότηση Τμημάτων [άρθρο 9 ΠΔ 18/1989]44
 • [7] Σύνθεση Τμημάτων [άρθρο 10 ΠΔ 18/1989]45
 • [8] Δικαστικές διακοπές [άρθρο 11 ΠΔ 18/1989]46
 • [9] Γραφείο νομολογίας και έρευνας - Έργα του Γραφείου νομολογίας και έρευνας[άρθρα 12-13 ΠΔ 18/1989]47
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ48
 • [10] Επεξεργασία κανονιστικών διαταγμάτων [άρθρο 15 ΠΔ 18/1989]48
 • [11] Ορισμός Εισηγητή και ημέρας συνεδρίασης [άρθρο 16 ΠΔ 18/1989]54
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ55
 • [12] Άσκηση ενδίκων μέσων [άρθρο 17 ΠΔ 18/1989]55
 • [13] Aντίκλητος [άρθρο 18 ΠΔ 18/1989]58
 • [14] Κατάθεση δικογράφου [άρθρο 19 ΠΔ 18/1989]60
 • [15] Ορισμός εισηγητή και δικασίμου [άρθρο 20 ΠΔ 18/1989]63
 • [16] Κοινοποίηση δικογράφου [άρθρο 21 ΠΔ 18/1989]64
 • [17] Καθήκοντα εισηγητή [άρθρο 22 ΠΔ 18/1989]72
 • [18] Απόψεις της Διοίκησης [άρθρο 23 ΠΔ 18/1989]74
 • [19] Συνέπειες μη αποστολής φακέλου [άρθρο 24 ΠΔ 18/1989]75
 • [20] Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα [άρθρο 25 ΠΔ 18/1989]76
 • [21] Παράσταση στο ακροατήριο [άρθρο 26 ΠΔ 18/1989]79
 • [22] Πληρεξουσιότητα [άρθρο 27 ΠΔ 18/1989]80
 • [23] Αποκλεισμός ερημοδικίας [άρθρο 28 ΠΔ 18/1989]88
 • [24] Αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης [άρθρο 29 ΠΔ 18/1989]90
 • [25] Παραίτηση [άρθρο 30 ΠΔ 18/1989]92
 • [26] Θάνατος διαδίκων [άρθρο 31 ΠΔ 18/1989]95
 • [27] Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξης [άρθρο 32 ΠΔ 18/1989]97
 • [28] Συζήτηση στο ακροατήριο [άρθρο 33 ΠΔ 18/1989]102
 • [29] Αίτηση επιτάχυνσης [άρθρο 33Α ΠΔ 18/1989104
 • [30] Απόφαση [άρθρο 34 ΠΔ 18/1989]105
 • [31] Απόρριψη προδήλως απαράδεκτων ή αβάσιμων ενδίκων μέσων και παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν αναρμοδίως από Τριμελή Σχηματισμό που αποφασίζει σε συμβούλιο [άρθρο 34Α ΠΔ 18/1989]107
 • [32] Αποδοχή ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων σε συμβούλιο [άρθρο 34Β ΠΔ 18/1989110
 • [33] Τέλη - Παράβολο - Απαλλαγή από τέλη και παράβολο - Έξοδα της διαδικασίας - Δικαστική δαπάνη [άρθρα 35, 36, 37, 38 και 39 ΠΔ 18/1989]111
 • [34] Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρο 40 ΠΔ 18/1989]115
 • ΚΕΦAΛΑΙΟ ΔΕYΤΕΡΟ ΠΡOΣΦΥΓΈΣ119
 • [35] Προθεσμίες [άρθρο 41 ΠΔ 18/1989]119
 • [36] Ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρο 42 ΠΔ 18/1989]125
 • [37] Έκταση ελέγχου, διαδικασία - Παρέμβαση - Τριτανακοπή [άρθρα 43-44 ΠΔ 18/1989]126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ129
 • [38] Προσβαλλόμενες πράξεις - Προθεσμία - Έννομο συμφέρον [άρθρα 45, 46, 47 ΠΔ 18/1989]129
 • [39] Λόγοι ακυρώσεως [άρθρο 48 ΠΔ 18/1989]153
 • [40] Παρέμβαση [άρθρο 49 ΠΔ 18/1989]157
 • [41] Συνέπειες απόφασης [άρθρο 50 ΠΔ 18/1989]159
 • [42] Τριτανακοπή [άρθρο 51 ΠΔ 18/1989]164
 • [43] Προσωρινή δικαστική προστασία [άρθρο 52 ΠΔ 18/1989]167
 • [44] Αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρο 52 Α ΠΔ 18/1989]176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ178
 • [45] Παραδεκτό - Ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρα 53, 54 ΠΔ 18/1989]178
 • [46] Παρέμβαση - Τριτανακοπή [άρθρο 55 ΠΔ 18/1989]186
 • [47] Λόγοι αναιρέσεως [άρθρο 56 ΠΔ 18/1989]187
 • [48] Συνέπειες αναιρέσεως [άρθρο 57 ΠΔ 18/1989]191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΦΕΣΗ192
 • [49] Παραδεκτό - Ανεπίτρεπτο δεύτερης έφεσης και αντέφεσης - Ανασταλτικό αποτέλεσμα - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρα 58, 59, 61, 66 ΠΔ 18/1989]192
 • [50] Στοιχεία δικογράφου - Πρόσθετοι λόγοι - Παρέμβαση - Αναστολή εκτελέσεως διοικητικής πράξης [άρθρα 60, 62, 63, 65 ΠΔ 18/1989]197
 • [51] Λόγοι έφεσης, συνέπειες απόφασης που δέχεται έφεση [άρθρο 64 ΠΔ 18/1989]199
 • [52] Παραπομπή υπόθεσης σε διοικητικό εφετείο - Περιπτώσεις εκδίκασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας [άρθρο 67 ΠΔ 18/1989]200
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ201
 • [53] Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [άρθρα 68, 69 ΠΔ 18/1989]201
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ203
 • [54] Έναρξη προθεσμίας [άρθρο 70 του ΠΔ 18/1989]203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ204
 • [55] Ειδική Επιτροπή [άρθρο 72 ΠΔ 18/1989]204
 • ΙA. Κανονισμός του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμ. απόφ. 19/2013205
 • Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο. Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ' αριθ. 9/2008 και 17/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο)205
 • (ΦΕΚ Β΄ 2462/1.10.2013)207
 • Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ207
 • [1] Δικαιοδοτικό έργο207
 • [2] Προδικασία209
 • [3] Κύρια διαδικασία215
 • [4] Επιτροπές218
 • [5] Υπηρεσιακά καθήκοντα δικαστικών λειτουργών220
 • [6] Αξιολόγηση δικαστικών λειτουργών222
 • [7] Γραμματεία225
 • [8] Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα - Βιβλία228
 • ΙB. N 3886/2010235
 • Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)235
 • (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010)235
 • Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ235
 • [1] Πεδίο εφαρμογής [άρθρο 1]235
 • [2] Είδη δικαστικής προστασίας [άρθρο 2]237
 • [3] Αρμόδιο δικαστήριο [άρθρο 3]238
 • [4] Προδικαστική προσφυγή [άρθρο 4]240
 • [5] Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων [άρθρο 5]243
 • [6] Παράνομη υπογραφή σύμβασης [άρθρο 6]248
 • [7] Ακύρωση πράξης ή παράλειψης [άρθρο 7]248
 • [8] Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης [άρθρο 8]249
 • [9] Αξίωση αποζημίωσης [άρθρο 9]251
 • [10] Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [άρθρο 10]252
 • [11] Μεταβατικές διατάξεις [άρθρο 11]253
 • [12] Καταργούμενες διατάξεις [άρθρο 12]253
 • [13] Έναρξη ισχύος [άρθρο 13]253
 • ΙΙ. Ν 2717/1999257
 • Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας257
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ257
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ262
 • (ΦΕΚ Α΄ 97/17.5.1999)263
 • Επιμέλεια: Γεώργιος Β. Κουκούτσης, Δικηγόρος, Υπ. Δρ Νομικής ΑΠΘ263
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ263
 • Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα263
 • [1] Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [άρθρο 1 ΚΔΔ]263
 • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα274
 • [2] Δικαιοδοσία [άρθρα 2-4 ΚΔΔ]274
 • [3] Δέσμευση διοικητικών δικαστηρίων από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων [άρθρα 5, 79 παρ. 1 περ. γ’, 197 παρ. 1 ΚΔΔ]277
 • [4] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου [άρθρο 6 παρ. 2 περ. β’, γ’, 3, 218 παρ. 1 ΚΔΔ]281
 • [5] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Προέδρου Πρωτοδικών [άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ’ ΚΔΔ]283
 • [6] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου [άρθρα 6 παρ. 1, 245 παρ. 1, 268 παρ. 1 ΚΔΔ]284
 • [7] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου [άρθρα 6 παρ. 6, 218 παρ. 1 ΚΔΔ]287
 • [8] Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου [άρθρα 6 παρ. 2 εδ. α’, β’, 3, 5, 6, 218 παρ. 1 ΚΔΔ]288
 • [9] Κατά τόπο αρμοδιότητα [άρθρο 7 ΚΔΔ]291
 • [10] Διατήρηση αρμοδιότητας - Απαγόρευση παρέκτασης αρμοδιότητας [άρθρα 8, 9 ΚΔΔ]294
 • [11] Κανονισμός αρμοδιότητας [άρθρο 10 ΚΔΔ]295
 • [12] Παραπομπή υπόθεσης [άρθρο 11 ΚΔΔ]296
 • [13] Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας [άρθρα 12, 97 παρ. 2, 201 ΚΔΔ]298
 • [14] Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας [άρθρα 13, 41, 54, 62, 156 παρ. 2 ΚΔΔ]300
 • Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση301
 • [15] Λόγοι αποκλεισμού και λόγοι ευπρέπειας Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων [άρθρα 14, 15 παρ. 1, 22 ΚΔΔ]301
 • [16] Δήλωση αποχής από δίκη [άρθρα 15-16, 20-21 ΚΔΔ]303
 • [17] Αίτηση εξαίρεσης δικαστών [άρθρα 17-21 ΚΔΔ]305
 • Διάδικοι308
 • [18] Ικανότητα διαδίκου [άρθρα 23, 35, 128 παρ. 2 ΚΔΔ]308
 • [19] Δικανική ικανότητα [άρθρα 24, 35 ΚΔΔ]311
 • [20] Εκπροσώπηση και επιδόσεις προς το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προσώπων και τις ομάδες περιουσίας [άρθρα 25, 49 ΚΔΔ]313
 • [21] Νομιμοποίηση νομίμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων [άρθρα 26, 28 παρ. 2-4 ΚΔΔ]315
 • [22] Δικολογική ικανότητα [άρθρα 27, 29, 263 ΚΔΔ]316
 • [23] Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων [άρθρo 28 ΚΔΔ]318
 • [24] Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των άλλων ΝΠΔΔ [άρθρο 29 ΚΔΔ]321
 • [25] Δικαστική πληρεξουσιότητα [άρθρα 30-32 ΚΔΔ]323
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές326
 • [26] Εφαρμογή ανακριτικού συστήματος [άρθρα 33-35, 89 ΚΔΔ]326
 • [27] Διαδικαστικές αρχές [άρθρα 36-38 ΚΔΔ]329
 • [28] Αιτιολογία και δημοσίευση της απόφασης [άρθρο 39 ΚΔΔ]331
 • [29] Αρχές δικονομικής ισότητας και εκατέρωθεν ακρόασης [άρθρα 40-41 ΚΔΔ]332
 • [30] Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης [άρθρα 42-43 ΚΔΔ]334
 • Γενικά θέματα της διαδικασίας336
 • [31] Ουσιώδη στοιχεία εκθέσεων [άρθρο 44 ΚΔΔ]336
 • [32] Στοιχεία δικογράφων [άρθρα 45-46, 68, 73, 87, 251 ΚΔΔ]338
 • [33] Επιδόσεις [άρθρα 47-49 ΚΔΔ]343
 • [34] Επίδοση στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας [άρθρα 50-52 ΚΔΔ]348
 • [35] Επίδοση σε ειδικές περιπτώσεις [άρθρο 53 ΚΔΔ]351
 • [36] Επίδοση στην αλλοδαπή και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής [άρθρο 54 ΚΔΔ]352
 • [37] Θυροκόλληση [άρθρο 55 ΚΔΔ]353
 • [38] Έκθεση επίδοσης [άρθρο 56 ΚΔΔ]355
 • [39] Συντέλεση επίδοσης [άρθρο 57 ΚΔΔ]359
 • [40] Αντίκλητος [άρθρα 58-59 ΚΔΔ]360
 • [41] Προθεσμίες [άρθρα 60-61, 280-282 ΚΔΔ]362
 • [42] Δικονομικές ακυρότητες [άρθρο 62 ΚΔΔ]365
 • Ένδικα βοηθήματα369
 • [43] Προσφυγή [άρθρα 63, 70 ΚΔΔ]369
 • [44] Νομιμοποίηση [άρθρα 64-65, 68 ΚΔΔ]373
 • [45] Προθεσμία προσφυγής [άρθρο 66 ΚΔΔ]376
 • [46] Διακοπή προθεσμίας προσφυγής λόγω άσκησης διοικητικής προσφυγής [άρθρο 67 ΚΔΔ]379
 • [47] Αίτημα προσφυγής [άρθρο 68 παρ. 2 ΚΔΔ]381
 • [48] Ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρο 69 ΚΔΔ]382
 • [48Α] Παραδεκτή η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη απορρίφθηκε για λόγους τυπικούς [άρθρο 70 ΚΔΔ]384
 • [49] Αγωγή [άρθρα 71-78 ΚΔΔ]385
 • [50] Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής [άρθρο 79 ΚΔΔ]401
 • [51] Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση αγωγής [άρθρο 80 ΚΔΔ]407
 • Ένδικα μέσα409
 • [52] Διακρίσεις ένδικων μέσων [άρθρα 81-82, 88, 99 ΚΔΔ]409
 • [53] Γενικές διατάξεις περί ενδίκων μέσων [άρθρα 83-87 ΚΔΔ]411
 • [54] Ανακοπή ερημοδικίας [άρθρα 89-91 ΚΔΔ]415
 • [55] Έφεση [άρθρα 92-99 ΚΔΔ]417
 • [56] Αντέφεση [άρθρο 100 ΚΔΔ]427
 • [57] Αίτηση αναθεώρησης [άρθρα 101-105 ΚΔΔ]429
 • [58] Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [άρθρο 105 Α ΚΔΔ]432
 • [59] Τριτανακοπή [άρθρα 106-108 ΚΔΔ]434
 • [60] Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας της απόφασης [άρθρα 109-111 ΚΔΔ]437
 • Παρέμβαση441
 • [61] Κύρια παρέμβαση [άρθρα 112, 114 ΚΔΔ]441
 • [62] Πρόσθετη παρέμβαση [άρθρα 113, 114, 223, 255 ΚΔΔ]443
 • Ομοδικία - Συνάφεια446
 • [63] Δυνητική ομοδικία [άρθρα 115, 121, 125, 227 παρ. 1 ΚΔΔ]446
 • [64] Αναγκαστική ομοδικία [άρθρα 116-121, 227 παρ. 1 ΚΔΔ]449
 • [65] Συνάφεια [άρθρα 122-123, 227 παρ. 1 ΚΔΔ]452
 • Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση454
 • [66] Αντικειμενική σώρευση [άρθρο 124 ΚΔΔ]454
 • [67] Συνεκδίκαση [άρθρο 125 ΚΔΔ]455
 • Προδικασία456
 • [68] Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων [άρθρο 126 ΚΔΔ]456
 • [69] Άσκηση ενδίκων μέσων [άρθρο 126 ΚΔΔ]458
 • [70] Η έκτακτη διαδικασία της αποδοχής, της απόρριψης ή της παραπομπής ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων [άρθρο 126 Α ΚΔΔ]459
 • [71] Ορισμός δικασίμου και αίτηση επιτάχυνσης - προτίμησης [άρθρα 127-127 Α ΚΔΔ]461
 • [72] Επιδόσεις στην προδικασία [άρθρο 128 ΚΔΔ]463
 • [73] Υποχρεώσεις της Διοίκησης [άρθρο 129 ΚΔΔ]466
 • [74] Πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας [άρθρο 130 ΚΔΔ]468
 • [75] Πρόσθετοι λόγοι [άρθρο 131 ΚΔΔ]470
 • Κύρια διαδικασία472
 • [76] Ενέργειες γραμματείας [άρθρο 132 ΚΔΔ]472
 • [77] Ενέργειες δικαστή που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση [άρθρα 133, 135 παρ. 1, 137 παρ. 2, 139 ΚΔΔ]473
 • [78] Συζήτηση [άρθρα 134, 137 ΚΔΔ]475
 • [79] Αναβολή της συζήτησης [άρθρα 135-136 ΚΔΔ]476
 • [80] Υπομνήματα [άρθρο 138 ΚΔΔ]479
 • [81] Πρόσκληση για συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων [άρθρο 139 Α ΚΔΔ]481
 • [82] Διακοπή της δίκης [άρθρο 140 ΚΔΔ]482
 • [83] Επανάληψη της δίκης [άρθρο 141 ΚΔΔ]486
 • [84] Γενικά οι λόγοι κατάργησης της δίκης [άρθρο 142 ΚΔΔ]489
 • [85] Ειδικά ο λόγος της κατάργησης της δίκης λόγω παραίτησης από ένδικο βοήθημα ή μέσο [άρθρο 143 ΚΔΔ]492
 • Απόδειξη494
 • [86] Γενικές διατάξεις περί απόδειξης [άρθρα 144-148, 150 ΚΔΔ]494
 • [87] Διοικητικός φάκελος [άρθρο 149 ΚΔΔ]500
 • [88] Προαπόδειξη [άρθρο 150 ΚΔΔ]501
 • [89] Συμπληρωματική απόδειξη [άρθρα 151-153 ΚΔΔ]503
 • [90] Συντηρητική απόδειξη [άρθρο 154 ΚΔΔ]505
 • [91] Προδικαστικές αποφάσεις αναζήτησης στοιχείων, διοικητικού επανελέγχου, διενέργειας αριθμητικών υπολογισμών [άρθρο 155 ΚΔΔ]506
 • [92] Αυτοψία [άρθρα 156-158 ΚΔΔ]507
 • [93] Πραγματογνωμοσύνη [άρθρα 159-168 ΚΔΔ]509
 • [94] Έγγραφα [άρθρα 169-176 ΚΔΔ]514
 • [95] Ομολογία ιδιώτη διαδίκου [άρθρο 177 ΚΔΔ]520
 • [96] Εξηγήσεις των διαδίκων [άρθρο 178 ΚΔΔ]521
 • [97] Μάρτυρες [άρθρα 179-185 ΚΔΔ]522
 • [98] Δικαστικά τεκμήρια [άρθρο 186 ΚΔΔ]528
 • Απόφαση και πρακτικά529
 • [99] Διακρίσεις δικαστικών αποφάσεων [άρθρα 187, 192, 196, 199 ΚΔΔ]529
 • [100] Διαδικασία έκδοσης δικαστικής απόφασης [άρθρα 188-189, 191, 194, 195 παρ. 1 ΚΔΔ]533
 • [101] Περιεχόμενο δικαστικής απόφασης [άρθρα 189 παρ. 2, 190, 191 παρ. 1, 39 ΚΔΔ]536
 • [102] Πρακτικά [άρθρα 193, 195 παρ. 2 ΚΔΔ]537
 • [103] Δεδικασμένο [άρθρο 197 ΚΔΔ]538
 • [104] Υποχρέωση συμμόρφωσης [άρθρο 198 ΚΔΔ]540
 • [105] Η αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης [άρθρα 200-202 ΚΔΔ]541
 • [106] Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση [άρθρα 203-205, 209 ΚΔΔ]547
 • [107] Η εκτέλεση φορολογικής ή τελωνειακής πράξης [άρθρα 205 Α ΚΔΔ]550
 • [108] Η αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης [άρθρα 206-208 ΚΔΔ]551
 • [109] Η αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης επί φορολογικής ή τελωνειακής διαφοράς [άρθρο 209 Α ΚΔΔ]552
 • [110] Προσωρινή διαταγή [άρθρο 204 παρ. 3 ΚΔΔ]553
 • [111] Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [άρθρο 210 ΚΔΔ]554
 • [112] Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης [άρθρα 211-215 ΚΔΔ]555
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ557
 • Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης557
 • [113] Ανακοπή [άρθρα 216-230 ΚΔΔ]557
 • [114] Επιβολή προσωπικής κράτησης [άρθρα 231-243 ΚΔΔ]564
 • Διαδικασία εκλογικών διαφορών565
 • [115] Ένσταση [άρθρα 244-252 ΚΔΔ]565
 • [116] Προδικασία [άρθρα 253 ΚΔΔ]567
 • [117] Κύρια διαδικασία [άρθρα 254-255, 257 ΚΔΔ]569
 • [118] Αντένσταση [άρθρο 256 ΚΔΔ]571
 • [119] Δικαστικός έλεγχος και εξουσία του δικαστηρίου [άρθρο 258 ΚΔΔ]572
 • [120] Δικαστική απόφαση και ένδικα μέσα [άρθρα 259 παρ. 3-6, 260-261, 264 παρ. 3 ΚΔΔ]573
 • [121] Διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στα ΝΠΔΔ [άρθρα 267-272 ΚΔΔ]574
 • ΤΡIΤΟ ΜEΡΟΣ: ΔΑΠAΝΕΣ ΤΗΣ ΔIΚΗΣ575
 • [122] Δικαστικό ένσημο [άρθρα 274, 276 ΚΔΔ]575
 • [123] Καταλογισμός δικαστικών εξόδων [άρθρο 275 ΚΔΔ]577
 • [124] Παράβολο [άρθρο 277 ΚΔΔ]579
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜEΡΟΣ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ583
 • [125] Μεταβατικές, τελικές, καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος [άρθρα 278-285 ΚΔΔ]583
 • [125Α] Ν 4055/2012 [άρθρα 53-58 ΚΔΔ]585
 • ΙΙΑ. ΠΔ 40/2013592
 • Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια592
 • (ΦΕΚ Α΄ 75/22.3.2013)592
 • Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ592
 • [1] Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης592
 • [2] Αρμοδιότητες593
 • ΙΙΙ. ΠΔ 1225/1981599
 • Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων599
 • (ΦΕΚ Α΄ 304/16.10.1981)599
 • Επιμέλεια: Ειρήνη Ζ. Λιάσκα, Εισηγήτρια ΕλΣυν599
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ599
 • Δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου599
 • [1] Δικαιοδοσία [Άρθρο 1 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 98 Συντ., 1 Ν 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013)]599
 • [2] Αρμοδιότητα Ολομέλειας και Τμημάτων [Άρθρο 2 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρα 4, 5, 8, 35, 36, 37, 70 Ν 4129/2013)]601
 • [3] Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες αρχές [Άρθρο 3 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 74 Ν 4129/2013)]604
 • Εξαίρεση δικαστών605
 • [4] Εξαίρεση - Αποχή Δικαστών [Άρθρα 4 - 7 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 10 Ν 4129/2013)]605
 • Διάδικοι στην ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίκη - Εκπροσώπηση606
 • [5] Διάδικοι [Άρθρο 8 ΠΔ 1225/1981]606
 • [6] Ικανότητα δικαστικής παράστασης [άρθρο 9 ΠΔ 1225/1981]608
 • [7] Εκπροσώπηση Δημοσίου - Νομικών Προσώπων κ.λπ. [άρθρο 11 ΠΔ 1225/1981]609
 • Ομοδικία - Παρέμβαση610
 • [8] Ομοδικία - Συνεκδίκαση - Χωρισμός [άρθρα 12, 13 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και 57 παρ. 2 Ν 3659/2008)]610
 • [9] Παρέμβαση [άρθρο 14 ΠΔ 1225/1981]611
 • Παράσταση διαδίκων κατά τη συζήτηση - Πληρεξουσιότητα612
 • [10] Παράσταση διαδίκων - Πληρεξουσιότητα [άρθρα 15-22 ΠΔ 1225/1981]612
 • Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές614
 • [11] Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [άρθρα 23-29 ΠΔ 1225/1981]614
 • Εκθέσεις και δικογραφία616
 • [12] Εκθέσεις [άρθρο 30 ΠΔ 1225/1981]616
 • [13] Δικόγραφα [άρθρα 31-32 ΠΔ 1225/1981]617
 • Επιδόσεις618
 • [14] Επιδόσεις [άρθρα 33-44 ΠΔ 1225/1981]618
 • Δικονομικές προθεσμίες - Ακυρότητες624
 • [15] Προθεσμίες Ν 4129/2013 και 1225/1981 [άρθρο 45 ΠΔ 1225/1981]624
 • [16] Δικονομικές ακυρότητες [άρθρο 46 ΠΔ 1225/1981]625
 • Αίτηση καταλογισμού626
 • [17] Περιεχόμενο αίτησης - διαδικασία [άρθρο 47 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και 68 Ν 4129/2013)]626
 • Ένδικα βοηθήματα και μέσα627
 • [18] Έφεση [άρθρα 48-55 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 47 παρ. 1, 80 Ν 4129/2013)]627
 • [19] Προπαρασκευή συζήτησης - Ορισμός δικασίμου [άρθρα 56-62 ΠΔ 1225/1981]633
 • [20] Συζήτηση υποθέσεων - Διακοπή - Κατάργηση δίκης [άρθρα 63-77 ΠΔ 1225/1981]635
 • [21] Απόφαση - Διόρθωση και ερμηνεία [άρθρα 78-90 ΠΔ 1225/1981]640
 • [22] Δεδικασμένο [άρθρα 91-94 ΠΔ 1225/1981]643
 • [23] Απόδειξη [άρθρα 95-101 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 85 Ν 4129/2013)]644
 • [24] Ανακοπή [άρθρα 102-104 ΠΔ 1225/1981]647
 • [25] Αναθεώρηση [άρθρα 105-108 ΠΔ 1225/1981]648
 • [26] Πρότυπη δίκη - Προδικαστικό ερώτημα [άρθρο 108Α του ΠΔ 1225/1981]650
 • [27] Αίτηση αναιρέσεως [άρθρα 109-117 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρα 86-88 Ν 4129/2013)]651
 • [28] Προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιμα ένδικα μέσα [άρθρο 117Α]655
 • [29] Τριτανακοπή [άρθρα 118-121 ΠΔ 1225/1981]656
 • [30] Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [άρθρο 121Α]657
 • [31] Υποχρέωση εκτέλεσης αποφάσεων [άρθρο 122 ΠΔ 1225/1981]658
 • [32] Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρο 123 ΠΔ 1225/1981]659
 • [33] Αγωγή 660
 • [34] Ανακοπή 661
 • [35] Αίτηση ανάκλησης άρθρων 35 παρ. 5 και 36 παρ. 5 Ν 4129/2013662
 • [36] Αίτηση αναθεώρησης άρθρου 37 παρ. 1 Ν 4129/2013663
 • [37] Άρση αμφισβήτησης για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου - Άρση αμφιβολίας για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου [άρθρο 37 παρ. 9 Ν 4129/2013]665
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ666
 • [38] Ένσταση ενώπιον του Κλιμακίου [άρθρο 90 Ν 4129/2013]666
 • ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ669
 • [39] Αίτηση ανακλήσεως/Αίτηση αναθεωρήσεως [άρθρα 32, 48 Ν 4129/2013]669
 • ΙV. ΝΔ 356/1974675
 • Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)675
 • (ΦΕΚ Α΄ 90/5.4.1974)675
 • Επιμέλεια: Ευαγγελία Β. Γαλάνη, Δικηγόρος, ΜΔ Δημοσίου Δικαίου675
 • ΚΕΦAΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ675
 • [1] Είσπραξη δημοσίων εσόδων [άρθρο 1]675
 • [2] Όργανα είσπραξης - Νόμιμος τίτλος [άρθρο 2]676
 • [3] Καταβολή χρεών [άρθρο 3]681
 • [4] Ατομική ειδοποίηση [άρθρο 4]682
 • [5] Ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 5]684
 • [6] Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής [άρθρο 6]686
 • [7] Χρόνος λήψεως αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 7]689
 • [8] Λήψη μέτρων για μη ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 8]691
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ692
 • Α΄ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ692
 • [9] Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 9]692
 • Β΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ695
 • [10] Ενέργεια κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρο 10]695
 • [11] Εξουσίες του ενεργούντος κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρο 11]697
 • [12] Πλείονες κατασχέσεις [άρθρο 12]698
 • [13] Συνέπειες κατάσχεσης κινητών [άρθρο 13]699
 • [14] Κατάσχεση νομισμάτων και χρεογράφων [άρθρο 14]700
 • [15] Μεσεγγύηση κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξη [άρθρο 15]701
 • [16] Ασυγκόμιστοι καρποί [άρθρο 16]703
 • [17] Ακατάσχετα [άρθρο 17]704
 • [18] Περιορισμοί κατά την κατάσχεση [άρθρο 18]707
 • [19] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 19]708
 • [20] Δημοσιότητα προγράμματος πλειστηριασμού [άρθρο 20]711
 • [21] Ενέργεια του πλειστηριασμού [άρθρο 21]712
 • [22] Διαίρεση πλειστηριαζομένων – Έκθεση πλειστηριασμού [άρθρο 22]713
 • [23] Περιπτώσεις οριστικής κατακύρωσης [άρθρο 23]713
 • [24] Προσωρινή κατακύρωση και έγκριση [άρθρο 24]714
 • [25] Επανάληψη πλειστηριασμού [άρθρο 25]714
 • [26] Ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή ματαίωσης πλειστηριασμού [άρθρο 26]715
 • [27] Αναπλειστηριασμός [άρθρο 27]715
 • [28] Αναγγελίες [άρθρο 28]715
 • [29] Ενέργειες μετά την οριστική κατακύρωση [άρθρο 29]716
 • Γ΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ717
 • [30] Κατάσχεση εις χείρας τρίτων [άρθρο 30]717
 • [31] Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων [άρθρο 30Α]718
 • [32] Ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων [άρθρο 30Β]719
 • [33] Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων [άρθρο 31]720
 • [34] Δήλωση τρίτου [άρθρο 32]721
 • [35] Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης [άρθρο 33]722
 • [36] Ανακοπή κατά της δήλωσης του τρίτου [άρθρο 34]722
 • Δ΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ723
 • [37] Κατάσχεση ακινήτων [άρθρο 35]723
 • [38] Επιβολή της κατάσχεσης [άρθρο 36]724
 • [39] Υποβολή και κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης [άρθρο 37]725
 • [40] Συνέπειες κατάσχεσης [άρθρο 38]725
 • [41] Πρώτη προσφορά [άρθρο 39]726
 • [42] Μεσεγγυούχος [άρθρο 40]727
 • [43] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 41]727
 • [44] Τόπος πλειστηριασμού [άρθρο 42]729
 • [45] Πλειστηριασμός [άρθρο 43]729
 • [46] Κατακύρωση στο Δημόσιο [άρθρο 44]730
 • [47] Κατάθεση πλειστηριάσματος [άρθρο 45]730
 • [48] Δίωξη υπερθεματιστών - Αναπλειστηριασμός [άρθρο 46]731
 • [49] Αίρεση για την κατακύρωση [άρθρο 47]732
 • [50] Κατάσχεση πλοίου [άρθρο 48]732
 • [51] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 49]733
 • [52] Κατάσχεση αλλοδαπού πλοίου [άρθρο 50]733
 • [53] Κατάσχεση αεροσκάφους [άρθρο 51]734
 • [54] Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους [άρθρο 52]734
 • [55] Κατάσχεση αλλοδαπού αεροσκάφους [άρθρο 53]734
 • Ε΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ735
 • [56] Ανακοίνωση πλειστηριασμών που επισπεύδονται από τρίτους [άρθρο 54]735
 • [57] Αναγγελίες Δημοσίου [άρθρο 55]735
 • [58] Υπερθεματισμός Δημοσίου [άρθρο 56]737
 • [59] Αναγγελίες τρίτων [άρθρο 57]737
 • [60] Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως [άρθρο 58]737
 • [61] Έφεση [άρθρο 59]738
 • [62] Αναίρεση [άρθρο 60]738
 • [63] Κατάταξη Δημοσίου [άρθρο 61]739
 • [64] Πτώχευση [άρθρο 62]740
 • [65] Ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου [άρθρο 62Α]741
 • ΣΤ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ742
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΚΟΠΕΣ743
 • [66] Ανακοπές από τον οφειλέτη [άρθρο 73]743
 • [67] Ανακοπές τρίτου [άρθρο 74]746
 • [68] Παράλειψη και ακυρότητες πράξεων εκτέλεσης [άρθρο 75]747
 • [68Α] Παραλείψεις και ακυρότητες στη διαδικασία απόκτησης νόμιμου τίτλου [άρθρο 75Α]747
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ748
 • [69] Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης [άρθρο 76]748
 • [70] Εκκαθάριση και προσδιορισμός εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 77]748
 • [71] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 78]749
 • [72] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής [άρθρο 79]749
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ750
 • [73] Ευθύνες σχετικά με τη βεβαίωση [άρθρο 80]750
 • [74] Ευθύνες αστυνομικών οργάνων [άρθρο 81]750
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ751
 • [75] Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης [άρθρο 82]751
 • [76] Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο [άρθρο 82Α]752
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ753
 • [77] Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού [άρθρο 83]753
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ755
 • [78] Κοινοποιήσεις [άρθρο 84]755
 • [79] Εκπροσώπηση του Δημοσίου [άρθρο 85]755
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΕΓΓΥΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΕΣ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ757
 • [80] Εγγυητές [άρθρο 86]757
 • [81] Ευθύνη υπομισθωτών [άρθρο 87]757
 • [82] Δικαιώματα μισθωτών - Υπομισθωτών [άρθρο 88]757
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ758
 • [83] Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας [άρθρο 89]758
 • [84] Ατέλεια δικογράφων [άρθρο 90]758
 • [85] Έσοδα τρίτων [άρθρο 91]758
 • [86] Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών [άρθρο 92]759
 • [87] Διαχρονικό δίκαιο [άρθρο 93]759
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ760
 • [88] Τελικές Διατάξεις [άρθρο 94]760
 • [89] Έναρξη ισχύος [άρθρο 95]760
 • [90] Ηλεκτρονικό κατασχετήριο [Πολ 1257/6.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3099/6.12.2013)]761
 • [91] Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων[Πολ 1259/9.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3119/9.12.2013), άρθρα 1, 4, 6]767
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ769
 • 0
 • 0