Δογματική θεμελίωσηΆσκηση δικαιώματος ψήφου και λοιπών μετοχικών δικαιωμάτωνΈννομες συνέπειες

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-231-3
Σελίδες: 392
Συγγραφέας: Ε. Καραμανάκου
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η υποχρέωση πίστης των μετόχων στην ανώνυμη εταιρία τόσο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας, όσο και απέναντι στους λοιπούς μετόχους.

Η υποχρέωση πίστης των εταίρων, ενώ θεωρείται δεδομένη στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών λόγω του συμβατικού τους χαρακτήρα, γεννά αρκετές αμφισβητήσεις και προβληματισμούς ως προς την αποδοχή της στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας λόγω των τυπολογικών χαρακτηριστικών αυτής, που δεν επιτρέπουν τη γέννηση συμβατικού χαρακτήρα σχέσεων μεταξύ των μετόχων.

Παρʼ όλα αυτά σε όλες τις αναπτυγμένες έννομες τάξεις έχει διαγνωστεί εδώ και αρκετό καιρό η ανάγκη, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε νομολογιακό επίπεδο, για αναγνώριση κάποιας μορφής υποχρέωσης πίστης και στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, ενώ τα τελευταία χρόνια η ύπαρξη υποχρέωσης πίστης των μετόχων έχει αρχίσει να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικού διαλόγου και στην ελληνική έννομη τάξη.

Η διερεύνηση της δυνατότητας θεμελίωσης της υποχρέωσης πίστης ως μηχανισμού ελέγχου της μετοχικής συμπεριφοράς, αλλά και τα υποκείμενα, η έκταση και οι πιθανές περιπτώσεις εφαρμογής αυτής στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας συνιστούν τα ειδικότερα σημεία έρευνας της παρούσας μελέτης.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ27
 • Ι. Η προβληματική της παρούσας μελέτης27
 • ΙΙ. Διάγραμμα μελέτης – Ερευνώμενα ζητήματα27
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ31
 • Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ31
 • Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ31
 • Ι. Οι μορφές εμφάνισης της ανώνυμης εταιρίας31
 • Α. Ο «ιδεατός τύπος» της ανώνυμης εταιρίας και η «μικρή» ανώνυμη εταιρία31
 • 1. Η «μεγάλη» ή «ανοιχτού τύπου» ανώνυμη εταιρία31
 • 2. Η «μικρή» ή «κλειστή» ή «προσωποπαγής» ανώνυμη εταιρία33
 • α. Μορφολογικά χαρακτηριστικά και οργανωτική διάρθρωση της «μικρής» ή «κλειστής» ΑΕ34
 • β. Αξιολόγηση της μεταχείρισης των «μικρών» ΑΕ από τον έλληνα νομοθέτη35
 • Β. Άλλες «άτυπες» μορφές εμφάνισης της ανώνυμης εταιρίας38
 • 1. Η έννοια του «Τύπου»38
 • 2. H «μεικτή» δημόσια ΑΕ40
 • 3. Η εξαρτημένη ανώνυμη εταιρία (όμιλοι επιχειρήσεων)41
 • 4. Οι ανώνυμες εταιρίες με ίσες συμμετοχές (50:50) και η μονοπρόσωπη ΑΕ42
 • II. Ενδοεταιρικές συγκρούσεις συμφερόντων43
 • Α. Συγκρούσεις συμφερόντων στις ενώσεις προσώπων εν γένει43
 • Β. Συγκρούσεις μετοχικών συμφερόντων στην ανώνυμη εταιρία44
 • 1. Η AE ως τόπος συνάντησης ετερόκλητων συμφερόντων44
 • 2. Οι κατηγορίες των μετόχων45
 • Γ. Συγκρούσεις μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας49
 • 1. Το δίπολο πλειοψηφίας – μειοψηφίας εντός γενικής συνέλευσης49
 • α. Περιγραφή και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας του πλειοψηφικού συστήματος στις ΑΕ49
 • β. Η πρωτοκαθεδρία της πλειοψηφίας στη γενική συνέλευση51
 • γ. Περιπτώσεις ανάδειξης της δύναμης της μειοψηφίας έναντι της πλειοψηφίας52
 • i. «Παρακωλύουσα μειοψηφία»52
 • ii. Δυνατότητες επιρροής των μικρομετόχων54
 • iii. Λόγοι, που ωθούν τους μειοψηφούντες μετόχους σε καταχρηστικές συμπεριφορές56
 • 2. Η επιρροή των μετόχων στη διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας56
 • ΙΙΙ. Αναγκαιότητα θεμελίωσης της υποχρέωσης πίστης των μετόχων58
 • Α. Η διατύπωση της προβληματικής και η αναζήτηση λύσης58
 • Β. Η προσφυγή στη λύση της υποχρέωσης πίστης και η σημασία της60
 • Γ. Η ανάγκη για συναγωγή ενός καθήκοντος εταιρικής πίστης μέσα από τη θεώρηση της «agency»61
 • Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ64
 • Ι. Η παραδοσιακή θέση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας64
 • Α. Περιορισμός της υποχρέωσης πίστης μόνο στις προσωπικές εταιρίες64
 • Β. Μη αποδοχή της υποχρέωσης πίστης στις ανώνυμες εταιρίες65
 • 1. Έλλειψη συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μετόχων65
 • 2. Περιορισμός της ευθύνης των μετόχων μέχρι το ύψος της εισφοράς τους68
 • ΙΙ. Κριτική της παραδοσιακής θέσης και νεώτερες θεωρητικές και νομολογιακές εξελίξεις69
 • Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ74
 • Ι. Η στάση της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας74
 • Α. Ιστορική αναδρομή στη νομολογιακή και θεωρητική εξέλιξη του θεσμού μέχρι και το τέλος του β΄ παγκοσμίου πολέμου74
 • 1. Αναγνώριση της υποχρέωσης πίστης μόνο στις προσωπικές εταιρίες και στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης74
 • 2. Η υποχρέωση πίστης στην ανώνυμη εταιρία75
 • Β. Σύγχρονη θεωρητική και νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος (τέλος β΄ παγκοσμίου πολέμου μέχρι σήμερα)78
 • ΙI. H εμπειρία της γαλλικής έννομης τάξης80
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις80
 • Β. Η καταχρηστική συμπεριφορά της πλειοψηφίας (abus de majorité)82
 • Γ. Η καταχρηστική συμπεριφορά της μειοψηφίας (abus de minorité)86
 • IIΙ. Η υποχρέωση πίστης των μετόχων στα νομικά συστήματα του αγγλοσαξονικού δικαίου87
 • ΙV. Συμπέρασμα δικαιοσυγκριτικής μελέτης90
 • ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ91
 • Ι. Διάκριση ενός εταιρικού καθήκοντος πίστης από άλλες συναφείς έννοιες91
 • Α. Διάκριση από τη γενική αρχή της καλής πίστης των άρθρ. 200 και 288 ΑΚ91
 • Β. Διάκριση από την «οργανική» υποχρέωση πίστης των μελών του δ.σ.94
 • II. Παράμετροι της υποχρέωσης πίστης96
 • Α. Η λειτουργία και οι εκδηλώσεις της υποχρέωσης πίστης96
 • Β. Το προστατευτικό πεδίο της υποχρέωσης πίστης: η εταιρία και τα μέλη της98
 • ΙΙΙ. Το εταιρικό συμφέρον ως κατευθυντήρια γραμμή της υποχρέωσης πίστης100
 • Α. Σύντομη παρουσίαση της έννοιας του εταιρικού συμφέροντος και διάκρισή του από τα μετοχικά συμφέροντα100
 • Β. Η λειτουργία του εταιρικού συμφέροντος κατά τη δράση των μετόχων103
 • ΙV. Υποχρέωση πίστης και αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων105
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ111
 • ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ111
 • ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ111
 • Ι. Προσφυγή σε διατάξεις του δικαίου των αδικοπραξιών111
 • Α. Ευθύνη του μετόχου με βάση το άρθρ. 914 ΑΚ111
 • 1. Ο προβληματισμός111
 • 2. Το «παράνομο» στο πλαίσιο του άρθρ. 914 ΑΚ112
 • 3. Η συνδρομή του «παρανόμου» σε περίπτωση προσβολής του μετοχικού δικαιώματος113
 • B. Ευθύνη μετόχου με βάση το άρθρ. 919 ΑΚ119
 • 1. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του άρθρ. 919 ΑΚ119
 • 2. Δυσχέρειες επίκλησης του άρθρ. 919 ΑΚ για τη θεμελίωση ευθύνης του μετόχου120
 • ΙΙ. Το άρθρ. 281 ΑΚ ως όριο στις καταχρηστικές συμπεριφορές των μετόχων121
 • A. Η κατάχρηση δικαιώματος κατά το άρθρ. 281 ΑΚ και οι εκφάνσεις του στην ανώνυμη εταιρία121
 • Β. Περιορισμένη προστασία από την εφαρμογή του άρθρ. 281 ΑΚ122
 • ΙΙΙ. Προσφυγή σε άλλους θεσμούς του αστικού δικαίου124
 • Α. Έννομη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχων και «culpa in contrahendo»125
 • 1. Η υποχρέωση των μερών για επίδειξη συναλλακτικής πίστης κατά το προσυμβατικό στάδιο125
 • 2. Η ακαταλληλότητα της προσυμβατικής ευθύνης για τη συναγωγή σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχων126
 • Β. Έννομη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχων και σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου128
 • 1. Έννοια και σκοπός της σύμβασης με προστατευτική τριτενέργεια129
 • 2. Προϋποθέσεις κατάφασης της σύμβασης με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου130
 • 3. Εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής της σύμβασης με προστατευτική τριτενέργεια στις σχέσεις των μετόχων132
 • IV. Συμπέρασμα134
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ135
 • Ι. Παρουσίαση της προβληματικής135
 • Α. Η υποχρέωσης πίστης ως απόρροια της καταχρηστικής επιρροής του μετόχου στη διοίκηση της εταιρίας135
 • Β. Η έννοια του κυριαρχούντος μετόχου137
 • IΙ. Η θεώρηση του κυριαρχούντος μετόχου ως εν τοις πράγμασι διοικητή139
 • Α. Η άποψη περί δέσμευσης του κυριαρχούντος μετόχου από τα καθήκοντα πίστης των μελών του ΔΣ139
 • Β. Κριτική144
 • 1. Ως προς την εξίσωση του κυριαρχούντος μετόχου με εν τοις πράγμασι διοικητή144
 • 2. Ως προς το πεδίο εφαρμογής148
 • 3. Ως προς τη σύνδεση της θεμελίωσης της μετοχικής πίστης με μια «οιοινεί» οργανική θέση του μετόχου150
 • ΙΙI. Η θεώρηση του κυριαρχούντος μετόχου ως «εμπιστευματοδόχου» ή «καταπιστευματούχου»151
 • Α. Εννοιολογική και λειτουργική προσέγγιση151
 • 1. Έννοια, σκοπός και επιτρεπτό της καταπιστευτικής δικαιοπραξίας151
 • 2. Ο θεσμός του «trust» του αγγλοσαξονικoύ δικαίου153
 • 3. Ο μέτοχος ως «διαχειριστής καταπιστεύματος»154
 • Β. Κριτική156
 • Γ. Εξέταση της συνδρομής των διατάξεων περί διοίκησης αλλοτρίων159
 • ΙV. Συμπέρασμα161
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕ162
 • I. Η θεωρία για την «προσωποπαγή δομή της ανώνυμης εταιρίας»162
 • A. Ο θεωρητικός συλλογισμός162
 • B. Κριτική163
 • ΙΙ. Η σύσταση «παράλληλης προσωπικής εταιρίας»165
 • Α. Προέλευση του συλλογισμού165
 • Β. Μορφολογική παρουσίαση166
 • Γ. Έννοια, φύση και λειτουργία των εξωεταιρικών συμφωνιών167
 • Δ. Η νομιμότητα της σύστασης «παράλληλης προσωπικής εταιρίας» από τους μετόχους169
 • Ε. Προβληματισμοί από την εφαρμογή της κατασκευής της «παράλληλης αστικής εταιρίας»171
 • 1. Στενή αλληλεξάρτηση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας και του δικαίου των προσωπικών εταιριών171
 • 2. Μεταβολές στο πρόσωπο των μελών171
 • 3. Έννομες συνέπειες από την παράβαση της εξωεταιρικής συμφωνίας174
 • 4. Εξωεταιρικές συμφωνίες και ελαττωματικότητα των αποφάσεων της γ.σ.175
 • 5. Η «παράλληλη προσωπική εταιρία» ως κατασκευή ανάγκης179
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα180
 • Η «ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ» ΩΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ182
 • Ι. Η μετοχική σχέση ως θεμέλιο της υποχρέωσης πίστης των μετόχων απέναντι στο νομικό πρόσωπο της ΑΕ182
 • Α. Έννοια και νομική φύση του καταστατικού183
 • 1. Καταστατικό με την ευρεία και τη στενή του όρου έννοια183
 • 2. Διερεύνηση της νομικής φύσης του καταστατικού (υπό στενή έννοια)186
 • α. Το καταστατικό ως κανονιστική πράξη186
 • β. Το καταστατικό ως δικαιοπραξία189
 • i. Η «συμβατική» θεωρία190
 • ii. Το καταστατικό ως μονομερής (πολυπρόσωπη ή μονοπρόσωπη) δικαιοπραξία192
 • γ. Ο διφυής χαρακτήρας του καταστατικού194
 • δ. Κριτική των θεωριών – συμπέρασμα197
 • i. Αδυναμίες της «συμβατικής» θεωρίας197
 • ii. Αντιρρήσεις ως προς το χαρακτήρα του καταστατικού ως αμιγώς μονομερούς ιδρυτικής πράξης199
 • iii. Κριτική της «κανονιστικής» θεωρίας200
 • iv. Το καταστατικό ως οργανωτική σύμβαση με στοιχεία ενοχικής και κανονιστικής φύσης202
 • Β. Η υπαγωγή των μετόχων στο καταστατικό και η δέσμευσή τους προς επίδειξη πίστης απέναντι στο νομικό πρόσωπο της ΑΕ204
 • 1. Έννοια, θεμελίωση και νομική φύση της μετοχικής σχέσης204
 • 2. Ο ουσιαστικός χαρακτήρας της μετοχικής σχέσης206
 • 3. Η μετοχική σχέση ως δηλωτική της συμμετοχής σε μία κοινότητα σκοπού208
 • α. Η ΑΕ ως εταιρία με την ευρεία έννοια του όρου208
 • β. Το άρθρ. 741 ΑΚ ως θεμελιώδης διάταξη του εταιρικού δικαίου209
 • 4. Η υποχρέωση πίστης ως εγγενές στοιχείο της δέσμευσης του μετόχου προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού211
 • 5. Οι διαφορές στην ένταση του μετοχικού δεσμού και οι διαβαθμίσεις στην έκταση της υποχρέωσης πίστης214
 • ΙΙ. Εταιρική πίστη μεταξύ των μελών της ΑΕ και μετοχική ισχύς217
 • Α. Το ζήτημα της συναγωγής εταιρικής φύσεως δεσμών μεταξύ των μετόχων217
 • 1. Η θεωρία περί ειδικού νομικού δεσμού μεταξύ των μετόχων ως θεμέλιο της υποχρέωσης πίστης217
 • 2. Ανυπαρξία εταιρικών δεσμών μεταξύ των μετόχων219
 • Β. Η αμοιβαία εταιρική πίστη ως «αντίβαρο» στην εκμετάλλευση της (de jure και de facto) εξουσίας του μετόχου220
 • 1. Η αρχή της αντιστοίχισης μεταξύ εξουσίας και ευθύνης220
 • 2. Η εξουσία που απορρέει από τη μετοχική σχέση και τα όρια αυτής223
 • 3. Οι κλιμακώσεις της «μετοχικής εξουσίας» ως κριτήριο της έντασης της υποχρέωσης πίστης226
 • 4. Τα λοιπά κριτήρια καθορισμού της έντασης της υποχρέωσης πίστης228
 • α. Η πραγματική δομή της εταιρίας228
 • β. Ο βαθμός εγγύτητας με τον εταιρικό σκοπό230
 • 5. Τα όρια της υποχρέωσης πίστης232
 • III. Συμπέρασμα235
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ239
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ239
 • Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ239
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις239
 • A. Η σημασία του δικαιώματος ψήφου και η ανάγκη θέσης ορίων κατά την άσκησή του239
 • Β. Η έννοια της αρνητικής και της θετικής δέσμευσης του δικαιώματος ψήφου243
 • Γ. Υποκειμενικό πεδίο της υποχρέωσης πίστης κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου247
 • 1. Μέτοχος πλειοψηφίας, μέτοχος μειοψηφίας, μικρομέτοχος247
 • 2. Το ζήτημα της «τυχαίας» ή «συμπτωματικής» πλειοψηφίας/μειοψηφίας249
 • Δ. Το περιεχόμενο της υποχρέωσης πίστης κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου252
 • 1. Γενικές κατευθύνσεις252
 • 2. Η αρχή της αναλογικότητας (υπό ευρεία έννοια)257
 • Ε. O δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης260
 • 1. Η υποχρέωση πίστης ως νομικό θεμέλιο του ουσιαστικού ελέγχου των αποφάσεων260
 • 2. Ο έλεγχος της «επιχειρηματικής κρίσης» των μετόχων263
 • 3. Η κατηγοριοποίηση σε ομάδες ως πυξίδα της δικανικής κρίσης267
 • ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις268
 • Α. Αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση της εταιρίας268
 • Β. Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του δ.σ.270
 • Γ. Η λύση της ανώνυμης εταιρίας272
 • Δ. Αποφάσεις σχετικά με τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου279
 • 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου279
 • 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου281
 • Ε. Η εξυγίανση της επιχείρησης284
 • ΣΤ. Λοιπές αποφάσεις τροποποιητικές του καταστατικού291
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις291
 • 2. Το παράδειγμα της απόφασης περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης293
 • Ζ. Η απόφαση περί αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης296
 • Η. Η απόφαση περί διάθεσης των εταιρικών κερδών302
 • Θ. Αποφάσεις με αντικείμενο δομικές εταιρικές μεταβολές304
 • ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ307
 • I. Ελαττωματικότητα απόφασης και ψήφων307
 • Α. Η ακυρότητα των διδόμενων ψήφων307
 • Β. Η ακυρωσία της απόφασης της γενικής συνέλευσης311
 • 1. Η «κατάχρηση της εξουσίας» ως λόγος ακυρωσίας της απόφασης311
 • 2. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 35α § 2 περ. β΄ κ.ν. 2190/1920314
 • 3. Αγωγή ακύρωσης και ασφαλιστικά μέτρα318
 • 4. Η αξίωση αποζημίωσης του άρθρ. 35α § 4 εδ. 1 κ.ν. 2190/1920319
 • II. Αξίωση αποζημίωσης κατά το κοινό δίκαιο321
 • Α. Θεμελίωση της αποζημιωτικής ευθύνης του μετόχου321
 • Β. Υπαιτιότητα324
 • Γ. Δικαιούχοι της αξίωσης αποζημίωσης326
 • ΙΙI. Προτεινόμενα μέσα παροχής έννομης προστασίας σε περίπτωση παράβασης της θετικής υποχρέωσης ψήφου330
 • Α. Το απρόσφορο της αγωγής ακύρωσης στην περίπτωση των «αρνητικών» αποφάσεων της γ.σ.330
 • Β. Η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής για καταδίκη σε δήλωση βούλησης332
 • Γ. Άσκηση «αναγνωριστικής αγωγής» σε συνδυασμό με την αγωγή ακύρωσης335
 • ΙV. Η δυνατότητα δικαστικής λύσης της ΑΕ για σπουδαίο λόγο338
 • Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 48α § 1 κ.ν. 2190/1920338
 • Β. Η παράβαση της υποχρέωσης πίστης ως «σπουδαίος λόγος»339
 • Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ343
 • Ι. Η υποχρέωση πίστης κατά την άσκηση των λοιπών μετοχικών δικαιωμάτων343
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις343
 • Β. Τα δικαιώματα των άρθρ. 35β § 4 και 35α § 3 κ.ν. 2190/1920345
 • Γ. Το δικαίωμα του μετόχου για παροχή πληροφοριών353
 • ΙΙ. Η υποχρέωση πίστης κατά την εξωθεσμική δράση του μετόχου356
 • Α. Η επιρροή του μετόχου στα μέλη της διοίκησης356
 • 1. Προϋποθέσεις διαπίστωσης της ασκούμενης επιρροής στη διοίκηση356
 • 2. Η περίπτωση των «κεκρυμμένων διανομών της εταιρικής περιουσίας»358
 • α. Η προβληματική358
 • β. Το πραγματικό των συγκεκαλυμμένων καταβολών360
 • γ. Έννομες συνέπειες362
 • Β. Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού364
 • 1. Έννοια, σκοπός και θεμελίωση364
 • 2. Πεδίο εφαρμογής370
 • α. Πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό370
 • β. Περιπτώσεις απαγορευμένης ανταγωνιστικής δραστηριότητας371
 • 3. Έννομες συνέπειες376
 • Ελληνική385
 • Ξενόγλωσση396
 • ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ379
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ385
 • 0
 • 0