Πρωτοβουλίες, πρότυπα και κώδικες – Εργαλεία αξιολόγησης της δημοσιονομικής διαχείρισης – Δημοσιονομικοί κανόνες και θεσμοί – Ελληνική δημοσιονομική μεταρρύθμιση 

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €65.00
ΝΠ €75.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-135-4
Σελίδες: 840
Συγγραφέας: Κ. Σαββαΐδου
Πρόλογος: Ν. Μηλιώνης

Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελούν οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση σε παγκόσμιο επίπεδο της δημοσιονομικής διαφάνειας, οι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίσθηκαν και οι δημοσιονομικοί θεσμοί που συστάθηκαν για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με αυτούς, καθώς και τα εργαλεία για την αξιολόγηση της δημοσιονομικής διαφάνειας και της δημοσιονομικής διαχείρισης γενικότερα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα ζήτημα του δημοσιονομικού δικαίου που δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα εκτεταμένης επιστημονικής επεξεργασίας. Το ζήτημα της δημοσιονομικής διαφάνειας έχει αντιμετωπισθεί στα διάφορα συγγράμματα μόνο στο πλαίσιο εξέτασης των παραδοσιακών αρχών που διέπουν την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, υπό την έννοια του δικαιολογητικού λόγου θέσπισής τους, καθώς και στο πλαίσιο ελέγχου των δημοσίων δαπανών και γενικότερα εποπτείας της δημοσιονομικής διαχείρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται κυρίως σε πρότυπα διαφάνειας που αναπτύχθηκαν από διεθνείς οργανισμούς και τα οποία έχουν χαρακτήρα “soft law”, καθώς και σε εργαλεία μέτρησης της δημοσιονομικής διαφάνειας. Σε κάθε περίπτωση γίνεται συνοπτική αναφορά στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ δεδομένου ότι, η δημοσιονομική διαφάνεια έχει συνδεθεί τόσο με τις πρωτοβουλίες για την επίτευξη καλής διακυβέρνησης όσο και με τις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η μονογραφία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Ειδικότερα, παρουσιάζονται αρχικώς οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Μέρος πρώτο). Στη συνέχεια εξετάζονται ορισμένα εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών τόσο αναφορικά με το σκέλος των δημοσίων δαπανών όσο και με το σκέλος των δημοσίων εσόδων (Μέρος δεύτερο). Στο επόμενο μέρος παρουσιάζεται η θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων και η σύσταση δημοσιονομικών θεσμών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της δημοσιονομικής διαφάνειας κυρίως στο πλαίσιο της ΕΕ (Μέρος τρίτο). Τελικώς, επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα εστιάζοντας σε ορισμένους θεσμούς και μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της δημοσιονομικής διαφάνειας (Μέρος τέταρτο).

Το έργο συμπληρώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και από συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο των κυριότερων όρων. 

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ13
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ13
 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ17
 • ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ21
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ51
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων δημοσιονομικής διαχείρισης (ή διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών) με σκοπό την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας61
 • Α. Μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικής διαχείρισης ή διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών61
 • 1. Το πεδίο εφαρμογής των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και οι επιδιωκόμενοι σκοποί62
 • 2. Η υιοθέτηση διαρθρωτικών μέτρων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης63
 • 3. Τα στάδια της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης67
 • 4. Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα69
 • B. Η έννοια της δημοσιονομικής διαφάνειας70
 • 1. Ιστορική αναδρομή της έννοιας της δημοσιονομικής διαφάνειας και η εξέλιξή της στη σύγχρονη εποχή70
 • 2. Η διάκριση μεταξύ της έννοιας της δημοσιονομικής διαφάνειας (fiscal transparency) και της έννοιας της διαφάνειας του προϋπολογισμού (budget transparency)79
 • 3. Τα πλεονεκτήματα/οφέλη της δημοσιονομικής διαφάνειας80
 • 4. Τα εμπόδια για την επίτευξη της δημοσιονομικής διαφάνειας82
 • Γ. Το αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας89
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισμών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας: Η ανάπτυξη κωδίκων και προτύπων δημοσιονομικής διαφάνειας100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Οι πρωτοβουλίες του ΔΝΤ αναφορικά με τη δημοσιονομική διαφάνεια100
 • A. Αρχές Δημοσιονομικής Διαφάνειας103
 • Ι. Ο Κώδικας Δημοσιονομικής Διαφάνειας (Fiscal Transparency Code)100
 • 1. Δημοσιονομική Αναφορά - Πληροφόρηση104
 • i. Πεδίο εφαρμογής των δημοσιονομικών εκθέσεων104
 • α. Κάλυψη των οντοτήτων104
 • β. Κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων105
 • γ. Κάλυψη των ροών105
 • δ. Κάλυψη των φορολογικών δαπανών105
 • ii. Συχνότητα δημοσίευσης105
 • α. Συχνότητα αναφοράς εντός του έτους105
 • β. Δημοσιότητα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων106
 • iii. Ποιότητα των πληροφοριών των δημοσιονομικών εκθέσεων106
 • α. Κατάταξη των πληροφοριών των δημοσιονομικών εκθέσεων106
 • β. Εσωτερική Συνέπεια των δημοσιονομικών εκθέσεων106
 • γ. Αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών στατιστικών106
 • iv. Ακεραιότητα των δημοσιονομικών στατιστικών και των οικονομικών καταστάσεων107
 • α. Στατιστική Ακεραιότητα107
 • β. Εξωτερικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων107
 • γ. Συγκρισιμότητα των δημοσιονομικών στοιχείων107
 • 2. Δημοσιονομικές προβλέψεις και σύνταξη του προϋπολογισμού107
 • i. Πληρότητα108
 • α. Ενότητα του προϋπολογισμού108
 • β. Μακροοικονομικές προβλέψεις108
 • γ. Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο προϋπολογισμού108
 • δ. Επενδυτικά σχέδια109
 • ii. Τάξη109
 • α. Δημοσιονομική νομοθεσία109
 • β. Χρονική επάρκεια για τον έλεγχο των εγγράφων τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού109
 • iii. Προσανατολισμός της πολιτικής109
 • α. Στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής110
 • β. Πληροφόρηση περί αποδοτικότητας110
 • γ. Συμμετοχή των πολιτών110
 • iv. Αξιοπιστία των οικονομικών και των δημοσιονομικών προβλέψεων της κυβέρνησης110
 • α. Ανεξάρτητη αξιολόγηση των οικονομικών και των δημοσιονομικών προβλέψεων της κυβέρνησης110
 • β. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός111
 • γ. Συμφωνία των δημοσιονομικών προβλέψεων με τα έγγραφα τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού111
 • 3. Ανάλυση και διαχείριση των δημοσιονομικών κινδύνων111
 • i. Γνωστοποίηση και ανάλυση των κινδύνων111
 • α. Μακροοικονομικοί κίνδυνοι112
 • β. Ειδικότεροι δημοσιονομικοί κίνδυνοι112
 • γ. Ανάλυση Μακροπρόθεσμης Δημοσιονομικής Βιωσιμότητας112
 • ii. Διαχείριση των κινδύνων113
 • α. Απρόβλεπτα του προϋπολογισμού113
 • β. Διαχείριση ενεργητικού και παθητικού113
 • γ. Εγγυήσεις113
 • δ. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα114
 • ε. Έκθεση του χρηματοπιστωτικού τομέα114
 • στ. Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων114
 • ζ. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι114
 • iii. Δημοσιονομικός Συντονισμός117
 • α. Υπο-εθνικές κυβερνήσεις117
 • β. Δημόσιες επιχειρήσεις117
 • 4. Διαχείριση εσόδων118
 • i. Νομικό και φορολογικό καθεστώς118
 • α. Νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των πόρων118
 • β. Κατανομή των δικαιωμάτων από φυσικούς πόρους118
 • γ. Φορολογικό καθεστώς για τους φυσικούς πόρους119
 • δ. Βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων από φυσικούς πόρους119
 • ii. Δημοσιονομική αναφορά119
 • α. Αποκάλυψη των δικαιούχων δικαιωμάτων από φυσικούς πόρους119
 • β. Γνωστοποίηση πληροφοριών από τις εταιρείες εκμετάλλευσης φυσικών πόρων119
 • γ. Ακεραιότητα των δεδομένων εσόδων από φυσικούς πόρους119
 • iii. Δημοσιονομική πρόβλεψη και κατάρτιση προϋπολογισμού119
 • α. Στόχοι της διαχείρισης των εσόδων από τους φυσικούς πόρους119
 • β. Κατανομή των εσόδων από τους φυσικούς πόρους119
 • γ. Ταμεία φυσικών πόρων119
 • iv. Ανάλυση και διαχείριση δημοσιονομικών κινδύνων119
 • α. Κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι119
 • β. Λειτουργικοί κίνδυνοι119
 • Β. Εγχειρίδιο Δημοσιονομικής Διαφάνειας119
 • II. Οι αξιολογήσεις δημοσιονομικής διαφάνειας (Financial Transparency Evaluations - FTEs) των δημοσιονομικών συστημάτων των χωρών121
 • Α. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών Αξιολογήσεων Δημοσιονομικής Διαφάνειας128
 • Β. H αξιολόγηση των πρακτικών δημοσιονομικής διαφάνειας στην Ελλάδα129
 • 1. Οι διαπιστώσεις του ΔΝΤ αναφορικά με τις πρακτικές δημοσιονομικής διαφάνειας στην Ελλάδα 130
 • 2. Οι συστάσεις του ΔΝΤ για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαφάνειας στην Ελλάδα 135
 • I. Η έκδοση από τον ΟΟΣΑ βέλτιστων πρακτικών για τη διαφάνεια του προϋπολογισμού (Best Practices for Budget Transparency)139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ αναφορικά με τη δημοσιονομική διαφάνεια140
 • Α. Οι εκθέσεις του προϋπολογισμού140
 • 1. Ο Προϋπολογισμός140
 • 2. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού142
 • 3. Οι μηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού142
 • 4. Η εξαμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού143
 • 5. Η τελική έκθεση του έτους (Απολογισμός και Ισολογισμός)143
 • 6. Η προεκλογική έκθεση144
 • 7. Η μακροχρόνια έκθεση βιωσιμότητας των κυβερνητικών πολιτικών144
 • Β. Οι ειδικές πληροφορίες των δημοσιονομικών εκθέσεων145
 • 1. Οι οικονομικές παραδοχές145
 • 2. Οι φορολογικές δαπάνες145
 • 3. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία146
 • 4. Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία146
 • 5. Οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις147
 • 6. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις147
 • Γ. Η διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας των δημοσιονομικών εκθέσεων, ο έλεγχος και η λογοδοσία147
 • 1. Λογιστικές πολιτικές147
 • 2. Συστήματα ελέγχου και ευθύνη148
 • 3. Έλεγχος148
 • 4. Ο δημόσιος και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος148
 • II. Η Σύσταση του ΟΟΣΑ για τη δημοσιονομική διακυβέρνηση (Principles of Budgetary Governance)149
 • Α. Ο κατάλογος των δέκα αρχών καλής δημοσιονομικής διακυβέρνησης150
 • Β. Η ανάλυση των δέκα αρχών της καλής δημοσιονομικής διαχείρισης151
 • 1. Η διαχείριση προϋπολογισμών με σαφή, αξιόπιστα και προβλέψιμα όρια για τη δημοσιονομική πολιτική151
 • 2. Η στενή ευθυγράμμιση των προϋπολογισμών με τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησης152
 • 3. Ο σχεδιασμός του πλαισίου του προϋπολογισμού επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι εθνικές αναπτυξιακές ανάγκες με οικονομικά αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο153
 • 4. H διασφάλιση ότι τα δεδομένα και τα έγγραφα του προϋπολογισμού είναι ανοικτά, διαφανή και προσβάσιμα154
 • 5. Η παροχή επιλογών για περιεκτικό, συμμετοχικό και ρεαλιστικό διάλογο αναφορικά με τις επιλογές του προϋπολογισμού155
 • 6. Η παρουσίαση πλήρους, ακριβούς και αξιόπιστης εικόνας των δημόσιων οικονομικών155
 • 7. O ενεργός προγραμματισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού156
 • 8. Η διασφάλιση ότι η απόδοση, η αξιολόγηση και η αποδοτικότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού157
 • 9. Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η συνετή διαχείριση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και των άλλων δημοσιονομικών κινδύνων158
 • 10. Η προώθηση της ακεραιότητας και της ποιότητας των δημοσιονομικών προβλέψεων, των δημοσιονομικών σχεδίων και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω της αυστηρής διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων159
 • III. Η Σύσταση του ΟΟΣΑ αναφορικά με τις αρχές της δημόσιας διακυβέρνησης των Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα159
 • Α. Σκοπός της Σύστασης του ΟΟΣΑ αναφορικά με τις αρχές της δημόσιας διακυβέρνησης των Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα160
 • Β. Οι αρχές που διέπουν τη δημόσια διακυβέρνηση των Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα164
 • 1. Καθιέρωση ενός σαφούς, προβλέψιμου και νόμιμου θεσμικού πλαισίου που υποστηρίζεται από ικανές και με επαρκείς πόρους Αρχές164
 • 2. Η επιλογή των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα πρέπει να είναι αποδοτική από οικονομική άποψη165
 • 3. Χρήση της διαδικασίας του προϋπολογισμού με διαφάνεια για την ελαχιστοποίηση των δημοσιονομικών κινδύνων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων166
 • IV. Η Σύσταση του ΟΟΣΑ για τις αρχές που διέπουν τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς (Principles for Independent Fiscal Institutions)168
 • Α. Σκοπός της Σύστασης του ΟΟΣΑ αναφορικά με τους Ανεξάρτητους Δημοσιονομικούς Θεσμούς169
 • Β. Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών170
 • 1. Προσαρμογή των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στις εθνικές ιδιαιτερότητες170
 • 2. Ανεξαρτησία και μη κομματικοποίηση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών171
 • 3. Αρμοδιότητες των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών172
 • 4. Πόροι των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών172
 • 5. Σχέση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών με τη Βουλή173
 • 6. Πρόσβαση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στην πληροφόρηση173
 • 7. Διαφάνεια των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών174
 • 8. Επικοινωνία των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών174
 • 9. Εξωτερική αξιολόγηση των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών174
 • V. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ (OECD International Budgeting Database) και η μελέτη του αναφορικά με τις πρακτικές και τις διαδικασίες προϋπολογισμού (OECD Budget practices and procedures)175
 • VΙ. Η Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για τη Διαφάνεια του Προϋπολογισμού (A toolkit on Budget Transparency)179
 • i. Η παροχή χρήσιμων εκθέσεων προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου183
 • α. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού183
 • β. Το σχέδιο προϋπολογισμού183
 • γ. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός183
 • δ. Οι μηνιαίες προβλέψεις του προϋπολογισμού184
 • ε. Τα μηνιαία δελτία εκτέλεσης του προϋπολογισμού184
 • στ. Η εξαμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού184
 • ζ. Η τελική έκθεση του προϋπολογισμού (Απολογισμός)184
 • η. Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός185
 • θ. Η έκθεση εξωτερικού ελέγχου185
 • ι. Η μακροχρόνια έκθεση βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών185
 • κ. Η έκθεση δημοσιονομικών κινδύνων185
 • ii. Παροχή των ορθών οικονομικών πληροφοριών στις εκθέσεις προϋπολογισμού186
 • α. Συνέπεια και αξιοπιστία των οικονομικών πληροφοριών στις εκθέσεις του προϋπολογισμού186
 • β. Πληρότητα των πληροφοριών στις εκθέσεις του προϋπολογισμού186
 • i. Πλεονεκτήματα της συμμετοχής της Βουλής στη διαδικασία και τον έλεγχο του προϋπολογισμού187
 • α. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές187
 • β. Η εκ των προτέρων κοινοβουλευτική συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού188
 • γ. Η έγκριση του προϋπολογισμού από τη Βουλή188
 • δ. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού188
 • ε. Υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου189
 • στ. Η σύσταση μονάδων ανάλυσης και έρευνας189
 • ζ. Η επαγγελματική κατάρτιση των βουλευτών189
 • i. Παρακολούθηση και έλεγχος των δημόσιων πόρων189
 • α. Τα πρότυπα και οι διαδικασίες για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών190
 • β. Οι οικονομικοί επιθεωρητές και οι εσωτερικοί ελεγκτές190
 • ii. Στήριξη του ρόλου του Ανώτατου Ελεγκτικού Θεσμού190
 • α. Οι Ανώτατοι Ελεγκτικοί Θεσμοί190
 • iii. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών191
 • α. Η συμμετοχή των Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών στη διαδικασία του προϋπολογισμού191
 • i. Προσβασιμότητα των πολιτών στον προϋπολογισμό192
 • α. Χρήση παρουσιάσεων192
 • β. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού πολιτών192
 • γ. Η συμμετοχική διαδικασία κατά τη δημοσίευση της πληροφόρησης για τον προϋπολογισμό193
 • ii. Χρήση ανοικτών δεδομένων ως μέσου ενίσχυσης της δημοσιονομικής διαφάνειας193
 • α. Η μορφή των ανοικτών δεδομένων194
 • β. Η πρόσβαση στα ανοικτά δεδομένα του προϋπολογισμού194
 • γ. Ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής πύλης των ανοικτών δεδομένων του προϋπολογισμού με άλλες υπάρχουσες πύλες195
 • iii. Συμμετοχικός προϋπολογισμός195
 • α. Η συμβολή των δημοσίων θεσμών στην ενίσχυση της συμμετοχής195
 • β. Η ρεαλιστική συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία του προϋπολογισμού195
 • γ. Ο σχεδιασμός της συμμετοχικής διαδικασίας196
 • δ. Η αναφορά των επιπτώσεων των αποφάσεων του προϋπολογισμού196
 • i. Διαφάνεια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων196
 • α. Η πλήρης πρόσβαση σε όλο τον κύκλο των δημοσίων συμβάσεων197
 • β. Η χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων197
 • γ. H ενίσχυση της ρεαλιστικής και αποδοτικής συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων198
 • ii. Λογιστική για τα έσοδα και τις δαπάνες που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους198
 • α. Η αποτύπωση στον προϋπολογισμό των εσόδων από τις εξορυκτικές δραστηριότητες198
 • β. Η πληροφόρηση αναφορικά με τη χρήση του δημόσιων πόρων199
 • γ. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (Extractive Industries Transparency Initiative)199
 • Α. Η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ175
 • Β. Η μελέτη του ΟΟΣΑ για τις πρακτικές και τις διαδικασίες προϋπολογισμού στα κράτη μέλη του177
 • Α. Ο ρόλος της εργαλειοθήκης αναφορικά με τη διαφάνεια του προϋπολογισμού (“Toolkit on budget transparency”)181
 • Β. Η δομή της εργαλειοθήκης αναφορικά με τη διαφάνεια του προϋπολογισμού (“Toolkit on budget transparency”)182
 • 1. Σύνταξη από την κυβέρνηση σαφών εκθέσεων του προϋπολογισμού182
 • 2. Συμμετοχή της Βουλής187
 • 3. Ανεξάρτητος έλεγχος και εποπτεία από τον Ανώτατο Ελεγκτικό Θεσμό189
 • 4. Διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών192
 • 5. Η προώθηση της ακεραιότητας με τον ιδιωτικό τομέα196
 • VII. Συστάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (“performance budgeting”)199
 • VIII. Η νέα τάση της κατάρτισης του προϋπολογισμού με γνώμονα τη διάσταση του φύλου (“gender budgeting”)205
 • IX. Οι αξιολογήσεις των συστημάτων προϋπολογισμού (Budget reviews)209
 • Α. Η έννοια και τα είδη του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων201
 • Β. Συστάσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με το σχεδιασμό προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων204
 • Γ. Συστάσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με την εκτέλεση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων204
 • Α. Ο σκοπός και η διαδικασία αξιολογήσεων των συστημάτων προϋπολογισμού των διάφορων χωρών209
 • Β. H αξιολόγηση του συστήματος προϋπολογισμού της Ελλάδας211
 • 1. Κατάρτιση του προϋπολογισμού211
 • 2. Έγκριση του προϋπολογισμού από τη Βουλή213
 • 3. Εκτέλεση του προϋπολογισμού214
 • 4. Λογιστικό σύστημα και έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού214
 • I. Οι πρωτοβουλίες της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη Δημοσιονομική Διαφάνεια (Global Initiative for Fiscal Transparency - GIGT)219
 • i. Η αρχή της ειλικρίνειας225
 • ii. Η αρχή της ένταξης225
 • iii. Σεβασμός για αυτoέκφραση225
 • iv. Έγκαιρη συμμετοχή226
 • v. Πρόσβαση226
 • vi. Διαφάνεια226
 • vii. Αναλογικότητα226
 • viii. Βιωσιμότητα226
 • ix. Συμπληρωματικότητα226
 • x. Αμοιβαιότητα227
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Οι πρωτοβουλίες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με τη δημοσιονομική διαφάνεια220
 • Α. Οι κατευθυντήριες αρχές δημοσιονομικής διαφάνειας, συμμετοχής και λογοδοσίας (High-level principles on fiscal transparency)220
 • 1. Η πρόσβαση σε δημοσιονομική πληροφόρηση220
 • 2. H διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής221
 • Β. Οι αρχές αναφορικά με τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοσιονομική πολιτική (Principles of public participation in fiscal policy)224
 • 1. Το πεδίο εφαρμογής της συμμετοχής των πολιτών στη δημοσιονομική πολιτική224
 • 2. Η περιγραφή των αρχών αναφορικά με τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοσιονομική πολιτική225
 • 3. Ο Οδηγός της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη δημοσιονομική διαφάνεια (GIFT) αναφορικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της συμμετοχής των πολιτών στη δημοσιονομική πολιτική227
 • ΙΙ. Οι πρωτοβουλίες της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Προϋπολογισμό (International Budget Partnership – IBP)228
 • i. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού (pre-budget statement)232
 • ii. Το σχέδιο του προϋπολογισμού (executive’s budget proposal)237
 • iii. Ο προϋπολογισμός πολιτών (citizens budget)246
 • iv. Ο προϋπολογισμός (enacted budget)258
 • v. Οι τακτικές εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού (in-year reports)262
 • vi. Η εξαμηνιαία επισκόπηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του οικονομικού ελέγχου (mid-year review)265
 • vii. H τελική έκθεση του έτους (ο Απολογισμός και Γενικός Ισολογισμός) (year-end report)269
 • viii. Η έκθεση ελέγχου (audit report)272
 • A. Ο Οδηγός της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Προϋπολογισμό (IBP) για τη διαφάνεια στις εκθέσεις του προϋπολογισμού230
 • 1. Το βασικό περιεχόμενο των εκθέσεων του προϋπολογισμού230
 • 2. Η σημασία των εγγράφων του προϋπολογισμού και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά232
 • Β. Η Έρευνα Ανοιχτού Προϋπολογισμού (Open Budget Survey)279
 • 1. Τα αποτελέσματα της έρευνας Ανοιχτού Προϋπολογισμού (Open Budget Survey) 2015 αναφορικά με την κατάσταση διαφάνειας του προϋπολογισμού στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα280
 • 2. Οι Συστάσεις της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Προϋπολογισμό (IBP) για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας Ανοιχτού Προϋπολογισμού (Open Budget Survey)284
 • 3. Η έρευνα Ανοιχτού Προϋπολογισμού (Open Budget Survey) 2017285
 • III. Οι πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης (“Open Knowledge”)296
 • Γ. Ο Δείκτης Ανοιχτού Προϋπολογισμού (Open Budget Index)286
 • Δ. Το εργαλείο OBS Tracker της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Προϋπολογισμό (IBP) και του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης (Open Knowledge) για την παρακολούθηση των δεδομένων του προϋπολογισμού288
 • Ε. Η έρευνα της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Προϋπολογισμό (IBP) για τη διαφάνεια του προϋπολογισμού στην Ελλάδα στα πλαίσια του έργου Open Budget Survey (OBS) Tracker Greece289
 • A. Ο Οδηγός του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης (“Open Knowledge”) αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ297
 • B. Το εργαλείο οπτικοποίησης των δαπανών του προϋπολογισμού “OpenSpending”300
 • Γ. Τα εργαλεία του προγράμματος “OpenBudgets.eu” στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ – Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)303
 • 1. Η πλατφόρμα συμμετοχικού προϋπολογισμού (Participatory Budgeting Platform)304
 • 2. Εργαλεία εξόρυξης δημοσιονομικών δεδομένων (“Fiscal Data Mining Tools”)305
 • 3. Το εργαλείο “LinkedPipes ETL”306
 • 4. Το εργαλείο “Cooking budgets”306
 • 5. Το εργαλείο “Microsite”306
 • 6. Το εργαλείο “Indigo”307
 • 7. Το εργαλείο οπτικοποίησης των βασικών δεικτών απόδοσης (KPI)307
 • IV. Οι πρωτοβουλίες της Συνεργασίας Ανοικτής Διακυβέρνησης (Open Government Partnership - OGP) για την ενίσχυση της ανοιχτής διακυβέρνησης και της διαφάνειας308
 • A. Η απονομή διακρίσεων από τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Πληροφόρησης (IRM) της Συνεργασίας Ανοικτής Διακυβέρνησης (OGP) σε πρωτοποριακές δεσμεύσεις εθνικών σχεδίων δράσης309
 • 1. ΗΠΑ: Η δημοσίευση ανοικτού προϋπολογισμού και η δημιουργία ιστότοπου για τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Opening Federal Spending)310
 • 2. Ιταλία: Η δημοσίευση δεδομένων δημοσίων δαπανών (“Following the money”)311
 • V. Το Πακέτο Ανοιχτών Δημοσιονομικών Δεδομένων (Open Fiscal Data Package - OFDP)312
 • VΙ. Η συμβολή της τεχνολογίας στην ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας313
 • VΙI. Το έργο Ψηφιακός Πληροφοριοδότης (Digital Whistleblower – “DIGIWHIST”)315
 • VΙII. Τα είδη των πρωτοβουλιών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους317
 • I. Οι ελάχιστες απαιτήσεις δημοσιονομικής διαφάνειας325
 • II. Το Ταμείο Καινοτομίας Δημοσιονομικής Διαφάνειας (Fiscal Transparency Innovation Fund - FTIF)327
 • I. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημόσιου τομέα (IPSAS)330
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων δημοσιονομικής διαφάνειας για την αξιολόγηση από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ της δημοσιονομικής διαφάνειας των χωρών στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (IPSAS) και τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (EPSAS)332
 • A. Η έννοια των διεθνών λογιστικών προτύπων για το δημόσιο τομέα (IPSAS)332
 • B. Συνοπτική περιγραφή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (IPSAS)334
 • 1. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (Πρότυπο IPSAS 1)334
 • 2. Καταστάσεις ταμειακών ροών (Πρότυπο IPSAS 2)334
 • 3. Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη (Πρότυπο IPSAS 3)335
 • 4. Επιδράσεις των μεταβολών των τιμών συναλλάγματος (Πρότυπο IPSAS 4)335
 • 5. Κόστος δανεισμού (Πρότυπο IPSAS 5)335
 • 6. Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις (Πρότυπο IPSAS 6)336
 • 7. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (Πρότυπο IPSAS 7)336
 • 8. Συμμετοχές σε κοινοπραξίες (Πρότυπο IPSAS 8)336
 • 9. Έσοδα από συναλλαγές ανταλλαγών (Πρότυπο IPSAS 9)336
 • 10. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες (Πρότυπο IPSAS 10)336
 • 11. Συμβάσεις κατασκευής (Πρότυπο IPSAS 11)336
 • 12. Αποθέματα (Πρότυπο IPSAS 12)337
 • 13. Μισθώσεις (Πρότυπο IPSAS 13)337
 • 14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς (Πρότυπο IPSAS 14)337
 • 15. Επενδύσεις σε ακίνητα (Πρότυπο IPSAS 16)337
 • 16. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (Πρότυπο IPSAS 17)338
 • 17. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα (Πρότυπο IPSAS 18)338
 • 18. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία (Πρότυπο IPSAS 19)338
 • 19. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (Πρότυπο IPSAS 20)338
 • 20. Απομείωση αξίας μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων παραγωγής (Πρότυπο IPSAS 21)338
 • 21. Γνωστοποιήσεις από οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Πρότυπο IPSAS 22)338
 • 22. Έσοδα από μη ανταλλακτικές συναλλαγές (φόροι και μεταφορές) (Πρότυπο IPSAS 23)339
 • 23. Παρουσίαση των στοιχείων του προϋπολογισμού στις οικονομικές καταστάσεις (Πρότυπο IPSAS 24)339
 • 24. Παροχές σε εργαζόμενους (Πρότυπο IPSAS 25)341
 • 25. Απομείωση αξίας γενικών περιουσιακών στοιχείων (Πρότυπο IPSAS 26)342
 • 26. Γεωργία (Πρότυπο IPSAS 27)342
 • 27. Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση (Πρότυπο IPSAS 28)342
 • 28. Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση (Πρότυπο IPSAS 29)342
 • 29. Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις (Πρότυπο IPSAS 30)343
 • 30. Ασώματες ακινητοποιήσεις (Πρότυπο IPSAS 31)343
 • 31. Συμβάσεις παραχώρησης: παραχωρούσα αρχή (Πρότυπο IPSAS 32)343
 • 32. Πρώτη εφαρμογή των IPSAS δεδουλευμένης βάσης (Πρότυπο IPSAS 33)343
 • 33. Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Πρότυπο IPSAS 34)343
 • 34. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Πρότυπο IPSAS 35)343
 • 35. Επενδύσεις σε Συγγενείς Οντότητες και Κοινοπραξίες (Πρότυπο IPSAS 35)343
 • 36. Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Πρότυπο IPSAS 37)344
 • 37. Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες (Πρότυπο IPSAS 38)344
 • 38. Παροχές σε εργαζομένους (Πρότυπο IPSAS 39)344
 • 39. Συνενώσεις Δημοσίου Τομέα (Πρότυπο IPSAS 40)344
 • 40. Το Πρότυπο ταμειακής βάσης (cash basis IPSAs)344
 • II. Τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (EPSAS)351
 • I. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts - ESA 2010)357
 • II. Εγχειρίδιο Οικονομικών Στατιστικών της κυβέρνησης (IMF’s Government Finance Statistics Manual - GFSM 2001)358
 • III. Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών 2008 (UN’s SNA 08)359
 • I. Το εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης της διαχείρισης των δημοσίων δαπανών και της οικονομικής λογοδοσίας (Public Expenditure and Financial Accountability - PEFA)367
 • i. Δείκτης PI-1. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δαπανών375
 • ii. Δείκτης PI-2. Αποτέλεσμα της σύνθεσης εκτέλεσης των δαπανών376
 • α. Διάσταση 2.1. Σύνθεση εκτέλεσης των δαπανών ανά λειτουργία376
 • β. Διάσταση 2.2. Σύνθεση εκτέλεσης των δαπανών ανά οικονομικό τύπο377
 • γ. Διάσταση 2.3. Δαπάνες που καλύπτονται από το αποθεματικό έκτακτων αναγκών378
 • γ. Διάσταση 2.3. Δαπάνες που καλύπτονται από το αποθεματικό έκτακτων αναγκών378
 • iii. Δείκτης PI-3. Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων378
 • α. Διάσταση 3.1. Το συνολικό αποτέλεσμα εσόδων379
 • β. Διάσταση 3.2. Το συνολικό αποτέλεσμα της σύνθεσης των εσόδων379
 • i. Δείκτης PI-4. Η ταξινόμηση του προϋπολογισμού380
 • ii. Δείκτης PI-5. Η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού381
 • iii. Δείκτης PI-6. Λειτουργίες της κεντρικής κυβέρνησης που καταγράφονται σε άλλα πλην των οικονομικών εκθέσεων κείμενα382
 • α. Διάσταση 6.1. Δαπάνες που καταγράφονται εκτός των οικονομικών εκθέσεων της κυβέρνησης383
 • β. Διάσταση. 6.2. Έσοδα που καταγράφονται εκτός των οικονομικών εκθέσεων της κυβέρνησης383
 • γ. Διάσταση 6.3. Οικονομικές καταστάσεις των μονάδων εκτός Προϋπολογισμού383
 • iv. Δείκτης PI-7. Μεταβιβάσεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης384
 • α. Διάσταση 7.1. Σύστημα κατανομής μεταβιβάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση384
 • β. Διάσταση 7.2. Έγκαιρη πληροφόρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με τις μεταβιβάσεις385
 • v. Δείκτης PI-8. Πληροφόρηση αναφορικά με την αποδοτικότητα της παροχής υπηρεσιών385
 • α. Διάσταση 8.1. Πλάνα για την αποδοτικότητα παροχής υπηρεσιών386
 • β. Διάσταση 8.2. Αποδοτικότητα των μονάδων παροχής υπηρεσιών386
 • γ. Διάσταση 8.3. Πόροι που λαμβάνονται από τις μονάδες παροχής υπηρεσιών386
 • δ. Διάσταση 8.4. Εκτίμηση αποδοτικότητας των μονάδων παροχής υπηρεσιών387
 • vi. Δείκτης PI-9. Δημόσια πρόσβαση στη δημοσιονομική πληροφόρηση387
 • i. Δείκτης PI-10. Εκθέσεις δημοσιονομικών κινδύνων389
 • α. Διάσταση 10.1. Παρακολούθηση των δημοσίων επιχειρήσεων390
 • β. Διάσταση 10.2. Παρακολούθηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης390
 • γ. Διάσταση 10.3. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και άλλοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι391
 • ii. Δείκτης PI-11. Διαχείριση των δημόσιων επενδύσεων392
 • α. Διάσταση 11.1. Οικονομική ανάλυση των επενδυτικών προτάσεων392
 • β. Διάσταση 12.2. Επιλογή των επενδυτικών προτάσεων393
 • γ. Διάσταση 11.3. Κοστολόγηση των επενδυτικών σχεδίων393
 • δ. Διάσταση 11.4. Παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων394
 • iii. Δείκτης PI-12. Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου394
 • α. Διάσταση 12.1. Παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων395
 • β. Διάσταση 12.2. Παρακολούθηση των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων396
 • γ. Διάσταση 12.3. Διαφάνεια κατά τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων396
 • iv. Δείκτης PI-13. Διαχείριση του χρέους396
 • α. Διάσταση 13.1. Παρακολούθηση και αναφορά του χρέους και των εγγυήσεων397
 • β. Διάσταση 13.2. Έγκριση του χρέους και των εγγυήσεων397
 • γ. Διάσταση 13.3. Στρατηγική διαχείρισης του χρέους398
 • i. Δείκτης PI-14. Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις398
 • α. Διάσταση 14.1. Μακροοικονομικές προβλέψεις399
 • β. Διάσταση 14.2. Δημοσιονομικές προβλέψεις399
 • γ. Διάσταση 14.3. Ανάλυση μακροδημοσιονομικής ευαισθησίας400
 • ii. Δείκτης PI-15. Δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης400
 • α. Διάσταση 15.1. Δημοσιονομικές επιπτώσεις των προτάσεων πολιτικής400
 • β. Διάσταση 15.2. Υιοθέτηση δημοσιονομικής στρατηγικής401
 • γ. Διάσταση 15.3. Αναφορά των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων402
 • iii. Δείκτης PI-16. Μεσοπρόθεσμη προοπτική του προϋπολογισμού δαπανών402
 • α. Διάσταση 16.1. Μεσοπρόθεσμες προβλέψεις δαπανών403
 • β. Διάσταση 16.2. Ανώτατα όρια δαπανών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα403
 • γ. Διάσταση 16.3. Ευθυγράμμιση των στρατηγικών πλάνων με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του προϋπολογισμού403
 • δ. Διάσταση 16.4. Συνέπεια των προϋπολογισμών με τις προβλέψεις του προηγούμενου έτους404
 • iv. Δείκτης PI-17. Διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού405
 • α. Διάσταση 17.1. Χρονοδιάγραμμα (προθεσμίες) κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού406
 • β. Διάσταση 17.2. Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού406
 • γ. Διάσταση 17.3. Κατάθεση του προϋπολογισμού στο νομοθέτη407
 • v. Δείκτης PI-18. Νομοθετικός έλεγχος του προϋπολογισμού407
 • α. Διάσταση 18.1. Πεδίο εφαρμογής του νομοθετικού ελέγχου του προϋπολογισμού408
 • β. Διάσταση 18.2. Νομοθετικές διαδικασίες για το νομοθετικό έλεγχο του προϋπολογισμού408
 • γ. Διάσταση 18.3. Χρονοδιάγραμμα έγκρισης του προϋπολογισμού408
 • δ. Διάσταση 18.4. Κανόνες τροποποίησης του προϋπολογισμού από την κυβέρνηση409
 • i. Δείκτης PI-19. Αρχές διαχείρισης των εσόδων409
 • α. Διάσταση 19.1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορολογουμένων410
 • β. Διάσταση 19.2. Διαχείριση κινδύνων που αφορούν στα έσοδα410
 • γ. Διάσταση 19.3. Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων411
 • δ. Διάσταση 19.4. Παρακολούθηση των ληξιπροθέσμων οφειλών411
 • ii. Δείκτης PI-20. Λογιστική των εσόδων411
 • α. Διάσταση 20.1. Πληροφόρηση αναφορικά με την είσπραξη των εσόδων412
 • β. Διάσταση 20.2. Μεταφορά των εισπραχθέντων εσόδων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους412
 • γ. Διάσταση 20.3. Συμφωνία των λογαριασμών412
 • iii. Δείκτης PI-21. Προβλεψιμότητα αναφορικά με την κατανομή των πιστώσεων κατά τη διάρκεια του έτους413
 • α. Διάσταση 21.1. Ενοποίηση των ταμειακών υπολοίπων/διαθεσίμων414
 • β. Διάσταση 21.2. Πρόβλεψη και παρακολούθηση των ταμειακών ροών414
 • γ. Διάσταση 21.3. Πληροφόρηση αναφορικά με τα ανώτατα όρια των δαπανών414
 • δ. Διάσταση 21.4. Σημασία της ανακατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους415
 • iv. Δείκτης P1-22. Καθυστέρηση πληρωμών (ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου)416
 • α. Διάσταση 22.1. Σύνολο των καθυστερούμενων πληρωμών (ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου)417
 • β. Διάσταση 22.2. Παρακολούθηση των καθυστερούμενων πληρωμών (ληξιπρόθεσμων οφειλών)417
 • v. Δείκτης PI-23. Έλεγχος της μισθοδοσίας417
 • α. Διάσταση 23.1. Ενοποίηση των δεδομένων των αρχείων της μισθοδοσίας και του προσωπικού418
 • β. Διάσταση 23.2. Διαχείριση των αλλαγών της μισθοδοσίας του προσωπικού418
 • γ. Διάσταση 23.3. Εσωτερικός έλεγχος της μισθοδοσίας418
 • δ. Διάσταση 23.4. Έλεγχος της μισθοδοσίας418
 • vi. Δείκτης PI-24. Δημόσιες Συμβάσεις419
 • α. Διάσταση 24.1. Παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων419
 • β. Διάσταση 24.2. Μέθοδοι σύναψης των δημοσίων συμβάσεων420
 • γ. Διάσταση 24.3. Πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις420
 • δ. Διάσταση 24.4. Διαχείριση των ενστάσεων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων420
 • vii. PI-25. Εσωτερικοί έλεγχοι στις μη μισθοδοτικές δαπάνες421
 • α. Διάσταση 25.1. Διαχωρισμός καθηκόντων421
 • β. Διάσταση 25.2. Αποτελεσματικότητα των ελέγχων για τις αναλήψεις υποχρεώσεων421
 • γ. Διάσταση 25.3. Συμμόρφωση με τις διαδικασίες και τους κανόνες πληρωμών422
 • viii. Δείκτης PI-26. Εσωτερικός έλεγχος422
 • α. Διάσταση 26.1. Πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου423
 • β. Διάσταση 26.2. Φύση των ελέγχων και των προτύπων που εφαρμόζονται423
 • γ. Διάσταση 26.3. Εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων και αναφορών424
 • δ. Διάσταση 26.4. Αντιμετώπιση των διαπιστώσεων του εσωτερικού ελέγχου424
 • i. Δείκτης PΙ-27. Ακεραιότητα των οικονομικών στοιχείων424
 • α. Διάσταση 27.1. Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών425
 • β. Διάσταση 27.2. Μεταβατικοί λογαριασμοί425
 • γ. Διάσταση 27.3. Λογαριασμοί προκαταβολών425
 • δ. Διάσταση 27.4. Διαδικασίες για την ακεραιότητα των οικονομικών δεδομένων425
 • ii. Δείκτης PI-28. Εξαμηνιαίες εκθέσεις της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού (In-year reports)426
 • α. Διάσταση 28.1. Πεδίο εφαρμογής και συγκρισιμότητα των εξαμηνιαίων εκθέσεων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού426
 • β. Διάσταση 28.2. Χρόνος κατάρτισης και δημοσίευσης των εξαμηνιαίων εκθέσεων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού427
 • γ. Διάσταση 28.3. Ακρίβεια των εξαμηνιαίων εκθέσεων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού427
 • iii. Δείκτης PI-29. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις427
 • α. Διάσταση 29.1. Πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων428
 • β. Διάσταση 29.2. Υποβολή των εκθέσεων για εξωτερικό έλεγχο428
 • γ. Διάσταση 29.3. Λογιστικά πρότυπα428
 • i. Δείκτης PI-30. Εξωτερικός έλεγχος429
 • α. Διάσταση 30.1. Πεδίο εφαρμογής και πρότυπα εξωτερικού ελέγχου429
 • β. Διάσταση 30.2. Υποβολή εκθέσεων ελέγχου στον νομοθέτη430
 • γ. Διάσταση 30.3. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του εξωτερικού ελέγχου430
 • δ. Διάσταση 30.4. Ανεξαρτησία του Ανώτατου Ελεγκτικού Θεσμού (SAI)431
 • ii. Δείκτης PI-31. Νομοθετικός έλεγχος των εκθέσεων ελέγχου431
 • α. Διάσταση 31.1. Χρόνος του νομοθετικού ελέγχου των εκθέσεων εξωτερικού ελέγχου432
 • β. Διάσταση 31.2. Ακροάσεις αναφορικά με τις διαπιστώσεις ελέγχου432
 • γ. Διάσταση 31.3. Προτάσεις του νομοθέτη για τους ελέγχους432
 • δ. Διάσταση 31.4. Διαφάνεια του νομοθετικού ελέγχου επί των εκθέσεων ελέγχου432
 • Γ. Τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων στον δημόσιο τομέα (IPSAS)344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η υιοθέτηση στατιστικών προτύπων357
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Τα εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών371
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Τα εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών στο σκέλος των δαπανών371
 • Α. Το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου PEFA371
 • Β. Οι πυλώνες του εργαλείου PEFA373
 • Γ. Οι δείκτες αξιολόγησης του εργαλείου PEFA και οι διαστάσεις τους374
 • 1. Δείκτες και διαστάσεις αναφορικά με τον 1ο πυλώνα του PEFA που αφορά στην αξιοπιστία του Προϋπολογισμού375
 • 2. Δείκτες και διαστάσεις αναφορικά με το 2ο πυλώνα του PEFA που αφορά στη διαφάνεια των δημοσίων οικονομικών380
 • 3. Δείκτες και διαστάσεις αναφορικά με τον 3ο πυλώνα του PEFA που αφορά στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων389
 • 4. Δείκτες και διαστάσεις αναφορικά με τον 4ο πυλώνα του PEFA που αφορά στη δημοσιονομική στρατηγική και τον προϋπολογισμό βάσει πολιτικών398
 • 5. Δείκτες και διαστάσεις αναφορικά με τον 5ο πυλώνα του PEFA που αφορά στην προβλεψιμότητα και στον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού409
 • 6. Δείκτες και διαστάσεις αναφορικά με τον 6ο πυλώνα του PEFA που αφορά στη λογιστική και τη δημοσιονομική αναφορά424
 • 7. Δείκτες και διαστάσεις αναφορικά με τον 7ο πυλώνα του PEFA που αφορά στον εξωτερικό έλεγχο429
 • Δ. Η έκθεση αξιολόγησης PEFA433
 • Ε. Η σύγκριση του PEFA με άλλα εργαλεία αξιολόγησης της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών434
 • 1. Το εργαλείο Έρευνας Εντοπισμού Δημοσίων Δαπανών (Public Expenditure Tracking Survey-PETS)435
 • 2. Το εργαλείο Επανεξέτασης των Δημοσίων Δαπανών (Public Expenditure Reviews-PERs)438
 • 3. Το Εργαλείο Αξιολόγησης των Δαπανών (Expenditure Assessment Tool - EAT)439
 • 4. Η σύγκριση του PEFA με τις εκθέσεις δημοσιονομικής διαφάνειας αναφορικά με την Τήρηση των Προτύπων και Κωδίκων (Fiscal Transparency Reports Observance of Standards and Codes – FT ROSC)441
 • II. Τα ειδικά εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης συγκεκριμένων μεγεθών των δημοσίων οικονομικών που αφορούν στο σκέλος των δαπανών449
 • I. Τα πρώτα διαγνωστικά εργαλεία για την αξιολόγηση της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης456
 • i. Οι δείκτες του εργαλείου PEFA που αφορούν στην αξιολόγηση της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης460
 • ii. Η μελέτη για την αξιολόγηση της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης μέσω του εργαλείου PEFA463
 • ΣΤ. Η συμβολή του PEFA στην αντιμετώπιση της διαφθοράς μέσω της βελτίωσης της δημοσιονομικής διαφάνειας442
 • Α. Το εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης της διαχείρισης του χρέους (Debt Management Performance Assessment - DEMPA)450
 • Β. Η Μεθοδολογία αξιολόγησης των συστημάτων σύναψης συμβάσεων (Methodology for Assessing Procurement Systems – MAPS)452
 • Γ. Το εργαλείο αξιολόγησης της διαχείρισης των δημοσίων επενδύσεων (Public Investment Management Assessment – PIMA)453
 • Δ. Το Μοντέλο αξιολόγησης των δημοσιονομικών κινδύνων αναφορικά με τις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (PPP Fiscal Risk Assessment Model - P-FRAM)454
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Τα εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών που αφορούν στο σκέλος των εσόδων και της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης456
 • Α. Οι βάσεις δεδομένων456
 • 1. Η βάση δεδομένων συγκριτικής πληροφόροσης του ΟΟΣΑ (The OECD’s Comparative Information Series)457
 • 2. Η βάση δεδομένων είσπραξης φόρων της Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (The USAID’s Collecting taxes database)457
 • 3. Το εργαλείο αξιολόγησης της φορολογικής απόδοσης του Ινστιτούτου Ανάπτυξης της Γερμανίας (The GDI’s Tax Performance Assessment - TPA)458
 • Β. Τα πλαίσια για την εξατομικευμένη αξιολόγηση της φορολογικής διοίκησης των χωρών459
 • 1. Η αξιολόγηση της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης με το εργαλείο αξιολόγησης της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών (PEFA)460
 • 2. Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC Fiscal Blueprints)466
 • 3. Το Εγχειρίδιο της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Φορολογική Απλοποίηση (Handbook for Tax Simplification – WB 2009)468
 • 4. Το Διαγνωστικό Πλαίσιο για τη φορολογική διοίκηση (Diagnostic Framework for Revenue Administration – WB 2000)469
 • 5. To Eργαλείο Δημοσιονομικής Πληροφόρησης για την αξιολόγηση της Διοίκησης Εσόδων του ΔΝΤ (IMF Revenue Administration Fiscal Information Tool - RA-FIT)470
 • 6. Το εργαλείο παρακολούθησης της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάλυσης των αποκλίσεων στην απόδοση των φόρων (Revenue Administration Gap Analysis - RA-GAP)471
 • 7. Οι διαγνωστικές αποστολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας για την αξιολόγηση της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης (IMF diagnostic missions)472
 • II. Τα σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης της φορολογικής διοίκησης478
 • i. Tο διαγνωστικό εργαλείο της υφιστάμενης κατάστασης της φορολογικής διοίκησης479
 • ii. Tο πλαίσιο μέτρησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης και οι διαστάσεις του εργαλείου IAMTAX480
 • i. Η πληρότητα του φορολογικού μητρώου486
 • α. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του φορολογικού μητρώου487
 • β. Δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης στον τομέα του φορολογικού μητρώου487
 • ii. Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων489
 • α. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων489
 • β. Δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης στον τομέα της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων492
 • iii. Η υποστήριξη της οικειοθελούς συμμόρφωσης492
 • α. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της οικειοθελούς συμμόρφωσης492
 • β. Δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης στον τομέα της οικειοθελούς συμμόρφωσης494
 • iv. Η εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων εντός των νόμιμων προθεσμιών.495
 • α. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εμπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων495
 • β. Δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης στον τομέα της εμπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων496
 • v. H εμπρόθεσμη καταβολή φορολογικών οφειλών - H πληρωμή του φόρου εντός της νόμιμης προθεσμίας497
 • α. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εμπρόθεσμης καταβολής των φορολογικών οφειλών497
 • β. Δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης στον τομέα της εμπρόθεσμης καταβολής φορολογικών οφειλών499
 • vi. Η μη διαπίστωση ανακριβών φορολογικών δηλώσεων - Η υποβολή από τους φορολογουμένους των προβλεπόμενων από τη φορολογική νομοθεσία δηλώσεων χωρίς ανακρίβειες500
 • α. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της υποβολής φορολογικών δηλώσεων χωρίς ανακρίβειες501
 • β. Δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης στον τομέα της υποβολής φορολογικών δηλώσεων χωρίς ανακρίβειες502
 • vii. Η αποτελεσματική επίλυση φορολογικών διαφορών503
 • α. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της αποτελεσματικής επίλυσης φορολογικών διαφορών503
 • β. Δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης στον τομέα της αποτελεσματικής επίλυσης φορολογικών διαφορών504
 • viii. Η αποτελεσματική διαχείριση εσόδων504
 • α. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της αποτελεσματικής διαχείρισης εσόδων505
 • β. Δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης στον τομέα της αποτελεσματικής διαχείρισης των εσόδων506
 • ix. Η λογοδοσία και η διαφάνεια507
 • α. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της λογοδοσίας και της διαφάνειας507
 • β. Δείκτες αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης στον τομέα της λογοδοσίας και της διαφάνειας508
 • Γ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρώτων εργαλείων για την αξιολόγηση της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης και πρόταση για την ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου474
 • Α. Το Ολοκληρωμένο Μοντέλο Αξιολόγησης της Φορολογικής Διοίκησης (Integrated Assessment Model for Tax Administration – IAMTAX)478
 • 1. Τα επίπεδα ανάλυσης του εργαλείου IAMTAX479
 • 2. Τα συνθετικά στοιχεία του εργαλείου IAMTAX479
 • Β. Τo Εργαλείο Διαγνωστικής Αξιολόγησης της Φορολογικής Διοίκησης (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool - TADAT)482
 • 1. Ο σχεδιασμός του εργαλείου TADAT484
 • 2. Ο στρατηγικός στόχος του TADAT και το πεδίο εφαρμογής του485
 • 3. Οι τομείς αξιολόγησης της απόδοσης της φορολογικής διοίκησης και αντίστοιχοι δείκτες αξιολόγησης486
 • 4. Η χρήση του εργαλείου TADAT510
 • I. Τα διεθνή πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Ανώτατων Ελεγκτικών Θεσμών (INTOSAI)516
 • II. Το περιεχόμενο του πλαισίου μέτρησης της απόδοσης των Ανώτατων Ελεγκτικών Θεσμών (SAI PMF)520
 • I. Η έννοια των δημοσιονομικών κανόνων529
 • II. Η θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων για την επίτευξη δημοσιονομικής πειθαρχίας στο πλαίσιο της ΕΕ534
 • I. Αρμοδιότητες των Δημοσιονομικών Συμβουλίων557
 • II. Πλεονεκτήματα της σύστασης Δημοσιονομικών Συμβουλίων και κριτική κατά αυτών559
 • III. Η σύσταση Ανεξάρτητων Φορέων στα κράτη μέλη της ΕΕ για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους δημοσιονομικούς κανόνες562
 • I. Τα Δίκτυα Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών565
 • II. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο567
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Τα διεθνή πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Ανώτατων Ελεγκτικών Θεσμών (International Organization of Supreme Audits Institutions - INTOSAI)517
 • A. Το διεθνές πρότυπο για τις ιδρυτικές αρχές (ISSAI 1 – The Lima Declaration) 517
 • B. Το διεθνές πρότυπο για τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Ανώτατων Ελεγκτικών Θεσμών (ISSAI 20) και οι βασικές αρχές για την προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στις εργασίες τους517
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων και η σύσταση δημοσιονομικών θεσμών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της δημοσιονομικής διαφάνειας539
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων539
 • Α. Η Οδηγία 2011/85/ΕΕ της 8ης Νοεμβρίου 2011 αναφορικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών539
 • Β. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο ως τμήμα της διακυβερνητικής Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) της 2ας Μαρτίου 2012542
 • Γ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς543
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η σύσταση Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών557
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ενίσχυση, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εθνικών Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Συμβουλίων569
 • Α. Οι κατευθυντήριες αρχές της Έκθεσης των «πέντε προέδρων» για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου569
 • Β. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 21ης Οκτωβρίου 2015 για τη σύσταση ανεξάρτητου συμβουλευτικού Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου569
 • 1. Η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου570
 • 2. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου570
 • I. Σύντομη επισκόπηση των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων της περιόδου 2009-2017581
 • ΙΙ. Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις με έμφαση την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας589
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης582
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας στην Ελλάδα582
 • Α. Ν. 3871/2010: Η θέσπιση νέου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης582
 • Β. Ν. 4270/2014: Αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας585
 • Γ. Ν. 4337/2015: Περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας587
 • Α. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού, και τα συνοδευτικά έγγραφα του προσχεδίου του προϋπολογισμού και τα συνοδευτικά στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού590
 • 1. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης του ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού590
 • 2. Τα συνοδευτικά έγγραφα του προσχεδίου του προϋπολογισμού594
 • 3. Τα συνοδευτικά στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού596
 • 4. Τα συνοδευτικά στοιχεία του σχεδίου νόμου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού598
 • 5. Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας κατάθεσης στη Βουλή και έγκρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού599
 • 6. Κατάθεση στη Βουλή εκθέσεων κατά το στάδιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού600
 • Β. Το σύστημα χρηματοοικονομικής αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης και η ενίσχυση της διαφάνειας της δημοσιονομικής πληροφόρησης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης601
 • Γ. Η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ)610
 • Δ. Η αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ610
 • Ε. Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, και Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων612
 • ΣΤ. Λογιστικό πλαίσιο της κεντρικής διοίκησης615
 • 1. Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης615
 • 2. Νέο σχέδιο λογαριασμών για όλη τη Γενική Κυβέρνηση616
 • Ζ. Η επισκόπηση δαπανών (spending review)618
 • Η. Η εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους620
 • Θ. Η κατάργηση των μη ανταποδοτικών χρεώσεων και η εισαγωγή τους στον κρατικό προϋπολογισμό622
 • Ι. Η καταγραφή και ο εξορθολογισμός των τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου624
 • ΙΑ. Πολιτική ελέγχου των δημοσίων δαπανών624
 • ΙΒ. Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος και εποπτεία626
 • 1. Εσωτερικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου626
 • 2. Η ενίσχυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως εξωτερικού ελεγκτή των δημοσίων δαπανών627
 • 3. Ο έλεγχος του Απολογισµού, του Ισολογισµού και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο630
 • ΙΙΙ. Η σύσταση νέων δημοσιονομικών θεσμών649
 • ΙΓ. Η θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων635
 • ΙΔ. Η θέσπιση του αυτόματου μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης642
 • A. Η σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)650
 • Β. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων652
 • Γ. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή654
 • Δ. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο661
 • 1. Οι αρμοδιότητες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου665
 • 2. Η οργάνωση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου671
 • 3. Οι ρυθμίσεις για το προσωπικό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου677
 • 4. Οι πόροι και ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου679
 • 5. Το έργο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου679
 • Ε. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)684
 • 1. Οι αρμοδιότητες της ΕΛΣΤΑΤ686
 • 2. Η θεσμική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και του Προέδρου της688
 • ΣΤ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)691
 • 1. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της Αρχής Εσόδων697
 • 2. Η οργάνωση της ΑΑΔΕ700
 • 3. Οι αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ702
 • 4. Η ενίσχυση της δημοσιονομικής πληροφόρησης και της λογοδοσίας της ΑΑΔΕ705
 • ΙV. Δράσεις για την Ανοικτή Διακυβέρνηση σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα706
 • i. Δέσμευση 6 για την ανοικτή διάθεση δεδομένων εξωχώριων εταιρειών709
 • ii. Δέσμευση 7 για την ανοικτή διάθεση κρίσιµων συνόλων δεδομένων710
 • i. Δεσμεύσεις 24 και 26 για ανοικτό – συμμετοχικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο των δεσμεύσεων για ανοικτή τοπική αυτοδιοίκηση712
 • α. Δέσμευση 24. Ανοικτός - Συµµετοχικός Προϋπολογισμός στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας713
 • β. Δέσμευση 26. Ανοικτός - Συµµετοχικός Προϋπολογισμός/ Απολογισµός στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας714
 • ii. Δέσμευση 31 για ανοικτούς – συμμετοχικούς προϋπολογισμούς στο πλαίσιο των δεσμεύσεων για την κοινωνία των πολιτών715
 • Α. Δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση708
 • 1. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2012-2013709
 • 2. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014-2016709
 • 3. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018711
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής719
 • Α. 1η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος719
 • Β. 2η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος723
 • Γ. 3η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος725
 • Δ. 4η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος726
 • II. Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής727
 • Ε. 5η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος727
 • Α. 1η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος727
 • Β. 2η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος730
 • Γ. 3η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος733
 • Δ. 4η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος735
 • III. Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής741
 • Ι. Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής719
 • Επίλογος745
 • Β. Η δημοσίευση από την ελληνική φορολογική διοίκηση δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητάς της (KPIs)716
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ769
 • Ι. Ελληνική γλώσσα769
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία782
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ829
 • 0
 • 0