Οι εκ του νόμου εξουσίες Γ.Σ. και Δ.Σ. στην Α.Ε.Οι άγραφες αρμοδιότητες της Γ.Σ.Η παρέμβαση της Γ.Σ. στις εξουσίες του Δ.Σ.

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-232-0
Σελίδες: 308
Συγγραφέας: Μ. Μηλαθιανάκη

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται, από θεωρητική και πρακτική σκοπιά, το ζήτημα της κατανομής των εταιρικών εξουσιών μεταξύ των δύο βασικών οργάνων της Ανώνυμης Εταιρίας, της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό αντιμετωπίζεται από την ελληνική και γερμανική έννομη τάξη.

Ο συγκριτικός χαρακτήρας της μελέτης έχει διττό στόχο: αφενός να καταδείξει ότι το πρόβλημα της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο αυτών εταιρικών οργάνων αντιμετωπίζεται εν μέρει διαφορετικά, ακόμα και σε «συγγενείς» έννομες τάξεις – όπως η ελληνική και η γερμανική – κι αφετέρου να προτείνει την υπό όρους υιοθέτηση των πορισμάτων της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας στο ελληνικό νομικό σύστημα, ιδίως επί αρρύθμιστων από τον νόμο εταιρικών υποθέσεων.

 • -22
 • Κεφάλαιο Α1
 • Εισαγωγή1
 • Ι. Ο εταιρικός τύπος της Α.Ε.1
 • II. Ιστορική αναδρομή4
 • ΙΙΙ. Το υπό εξέταση ζήτημα6
 • IV. Η αναγκαιότητα επίλυσης του ζητήματος στην Α.Ε. 8
 • V. Δυνατές εκφάνσεις του υπό εξέταση ζητήματος11
 • VI. Συνοπτική παρουσίαση της αντιμετώπισης του υπό εξέταση ζητήματος σε αλλοδαπά δίκαια14
 • 1. Αγγλικό Δίκαιο14
 • 2. Αυστριακό Δίκαιο22
 • 3. Ελβετικό Δίκαιο26
 • 4. Δίκαιο των Η.Π.Α.29
 • VII. Η επιλογή του γερμανικού δικαίου35
 • VIII. Πορεία έρευνας του υπό εξέταση ζητήματος 37
 • Κεφάλαιο B39
 • Τα όργανα της Α.Ε. στην ελληνική και γερμανική έννομη τάξη39
 • Ι. Τα όργανα της Α.Ε. σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα39
 • 1. H Γενική Συνέλευση39
 • 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 42
 • 3. Οι ελεγκτές47
 • II. Τα όργανα της Α.Ε. κατά τον γερμανικό νόμο περί Α.Ε.49
 • 1. Η Γενική Συνέλευση49
 • 2. Το Διοικητικό Όργανο51
 • 3. Το Εποπτικό Συμβούλιο53
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα55
 • Κεφάλαιο Γ57
 • Οι εκ του νόμου αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το ελληνικό και γερμανικό δίκαιο περί Α.Ε.57
 • I. Η εκ του νόμου αρμοδιότητα της Γ.Σ. στην ελληνική Α.Ε.57
 • 1. Άρθρο 34 κ.ν. 2190/1920 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.58
 • α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου58
 • β) Εκλογή των μελών του Δ.Σ., καθώς και των ελεγκτών 61
 • γ) Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας64
 • δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών 64
 • ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας65
 • στ) Διορισμός των εκκαθαριστών69
 • 2. Επιμέρους διατάξεις του κ.ν. 2190/192070
 • II. Η εκ του νόμου αρμοδιότητα της Γ.Σ. στη γερμανική Α.Ε.71
 • 1. § 119 I AktG – Αρμοδιότητες της Γ.Σ.72
 • α) Εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου72
 • β) Διάθεση των κερδών του Ισολογισμού72
 • γ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Οργάνου και του Εποπτικού Συμβουλίου από την ευθύνη73
 • δ) Εκλογή του ελεγκτή των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας73
 • ε) Τροποποιήσεις του καταστατικού74
 • στ) Αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου75
 • ζ) Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των διαδικασιών ίδρυσης της εταιρίας ή της διαχείρισής της76
 • η) Λύση της εταιρίας77
 • 2. Επιμέρους διατάξεις του AktG77
 • III. Συμπέρασμα79
 • IV. Η εκ του νόμου αρμοδιότητα του Δ.Σ. στην ελληνική Α.Ε.80
 • 1. Άρθρο 22 παρ. 1 εδάφ. 1 κ.ν. 2190/1920 – Διαχειριστική εξουσία του Δ.Σ.80
 • 2. Άρθρο 18 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 – Εκπροσωπευτική εξουσία του Δ.Σ.87
 • 3. Επιμέρους διατάξεις, που θεμελιώνουν αρμοδιότητα του Δ.Σ.90
 • V. Η εκ του νόμου αρμοδιότητα του Διοικητικού Οργάνου στη γερμανική Α.Ε.92
 • 1. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Οργάνου προς διεύθυνση (“Leitung“) της εταιρίας σύμφωνα με την § 76 I AktG σε συνδ. με τις §§ 77 Ι, 78 Ι AktG93
 • 2. Επιμέρους διατάξεις του AktG98
 • VI. Συμπέρασμα 100
 • Κεφάλαιο Δ104
 • Σημεία σύγκλισης των εξουσιών της Γ.Σ. και της Διοίκησης της Α.Ε. στην ελληνική και γερμανική έννομη τάξη104
 • Ι. Το ελληνικό δίκαιο104
 • 1. Άρθρο 33 κ.ν. 2190/1920104
 • 2. Άρθρο 22 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920109
 • 3. Άρθρο 22 α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920111
 • 4. Συμπέρασμα 112
 • ΙΙ. Το γερμανικό δίκαιο 113
 • 1. § 82 II AktG 114
 • 2. § 93 IV εδάφ. 1 AktG115
 • 3. § 23 V AktG116
 • 4. § 76 I AktG 118
 • 5. § 119 II AktG 120
 • 6. Συμπέρασμα 123
 • ΙΙΙ. Σύγκριση ελληνικού και γερμανικού δικαίου125
 • Κεφάλαιο E129
 • Οι απόψεις της ελληνικής και γερμανικής θεωρίας και νομολογίας στο ζήτημα της κατανομής των εξουσιών μεταξύ της Γ.Σ. και της Διοίκησης στην Α.Ε.129
 • Ι. Το ελληνικό δίκαιο129
 • 1. Η ελληνική θεωρία130
 • α) Χαλαρός διαχωρισμός αρμοδιοτήτων Γ.Σ. και Δ.Σ.131
 • β) Αυστηρός διαχωρισμός αρμοδιοτήτων Γ.Σ. και Δ.Σ.133
 • γ) Σύγκριση και κριτική θεώρηση των δύο απόψεων της ελληνικής θεωρίας136
 • 2. Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων139
 • 3. Συμπεράσματα143
 • II. Το γερμανικό δίκαιο144
 • 1. Η απόφαση “Holzmüller“ 145
 • α) Σύντομο Ιστορικό146
 • β) Διατακτικό – Αιτιολογία147
 • 2. Οι αντιδράσεις της γερμανικής θεωρίας στο «δόγμα – Holzmüller»152
 • α) Ο προστατευτικός σκοπός (“Schutzzweck“) των «άγραφων» αρμοδιοτήτων της Γ.Σ.155
 • i) Η λειτουργία των «άγραφων» αρμοδιοτήτων της Γ.Σ. στη δημιουργία και οργάνωση ομίλων - εταιριών156
 • ii) Οι «άγραφες» αρμοδιότητες της Γ.Σ. ως μέσο προστασίας των δικαιωμάτων των μετόχων160
 • β) Η νομική βάση (“Rechtsgrundlage“) των «άγραφων» αρμοδιοτήτων της Γ.Σ.162
 • i) § 119 II AktG162
 • ii) § 121 I AktG163
 • iii) Αναλογική εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του AktG ή/και του UmwG (“Einzelanalogien“) ή αναλογία δικαίου (“Gesamtanalogien“) 163
 • iv) Οι αδυναμίες των προτεινόμενων από τη γερμανική θεωρία και νομολογία λύσεων για τη νομική βάση των «άγραφων» αρμοδιοτήτων της Γ.Σ.168
 • γ) Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των «άγραφων» αρμοδιοτήτων της Γ.Σ.173
 • i) Ποιοτικά κριτήρια αναγνώρισης «άγραφων» αρμοδιοτήτων στη Γ.Σ.175
 • ii) Ποσοτικά κριτήρια αναγνώρισης «άγραφων» αρμοδιοτήτων στη Γ.Σ.176
 • δ) Διαδικαστικές προϋποθέσεις έγκυρης λήψης απόφασης από τη Γ.Σ. στις περιπτώσεις άσκησης των «άγραφων» αρμοδιοτήτων της179
 • i) Η αναγκαία πλειοψηφία180
 • ii) Υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων από το Διοικητικό Όργανο182
 • ε) Έννομες συνέπειες εφαρμογής του «δόγματος – Holzmüller»187
 • 3. Η εφαρμογή του «δόγματος - Holzmüller» από τα γερμανικά δικαστήρια των κατώτερων βαθμών δικαιοδοσίας 191
 • 4. Οι αποφάσεις “Gelatine I“ και “Gelatine ΙΙ“195
 • α) Σύντομο Ιστορικό195
 • β) Διατακτικό – Αιτιολογία196
 • 5. Το «δόγμα – Holzmüller» μετά τις αποφάσεις “Gelatine I II“ και οι αντιδράσεις της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας σε αυτή την εξέλιξη203
 • α) Οι αντιδράσεις της γερμανικής θεωρίας στις αποφάσεις “Gelatine I II“205
 • β) Η νομολογία των γερμανικών δικαστηρίων των κατώτερων βαθμών δικαιοδοσίας μετά τις αποφάσεις “Gelatine I II“209
 • 6. Εταιρικές υποθέσεις ανήκουσες (ή μη) στις «άγραφες» αρμοδιότητες της Γ.Σ.211
 • α) Απόσχιση τμήματος επιχείρησης και μεταβίβαση αυτού σε θυγατρική εταιρία (“Ausgliederung“)211
 • β) Κτήση και πώληση εταιρικών συμμετοχών212
 • γ) Υποθέσεις θυγατρικών εταιριών217
 • δ) Η έξοδος της Α.Ε. από το Χρηματιστήριο (“Delisting“)219
 • 7. Συνολική κριτική θεώρηση του «δόγματος - Holzmüller»,όπως ισχύει σήμερα224
 • Κεφάλαιο ΣΤ230
 • Δυνατότητες αλληλεπίδρασης ελληνικής και γερμανικής νομικής σκέψης στο ζήτημα της κατανομής των εξουσιών μετξύ Γ.Σ. και Διοίκησης στην Α.Ε.230
 • Ι. Η δυνατότητα υιοθέτησης της «ελληνικής λύσης» από το γερμανικό νομικό σύστημα 230
 • ΙΙ. Η δυνατότητα υιοθέτησης του «δόγματος – Holzmüller» από το ελληνικό νομικό σύστημα της Α.Ε.234
 • 1. Ιδιομορφίες του γερμανικού νόμου περί Α.Ε. απούσες από τον αντίστοιχο ελληνικό και η επίδρασή τους στη δυνατότητα υιοθέτησης του «δόγματος – Holzmüller» στην ελληνική έννομη τάξη235
 • α) § 119 II AktG235
 • β) § 23 V AktG238
 • γ) Ο θεσμός του Εποπτικού Συμβουλίου240
 • δ) Συμπέρασμα: Νομικά δυνατή η de lege lata υιοθέτηση των κριτηρίων διάκρισης των εταιρικών υποθέσεων με βάση το «δόγμα – Holzmüller»243
 • 2. Κριτήρια διάκρισης «μη καθαρώς διαχειριστικών» εταιρικών υποθέσεων με βάση το «δόγμα – Holzmüller» και ζητήματα σχετικά με τη θεμελίωση και άσκηση της αρμοδιότητας της Γ.Σ. επί αυτών 245
 • α) Κριτήρια διάκρισης των εταιρικών υποθέσεων σε διαχειριστικές και μη κατ’ εφαρμογή του «δόγματος – Holzmüller»245
 • β) Νομική βάση της αρμοδιότητας της Γ.Σ. επί μη διαχειριστικών θεμάτων247
 • γ) Αναγκαία πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης της Γ.Σ. επί μη διαχειριστικών θεμάτων250
 • δ) Ισχύς της αρμοδιότητας της Γ.Σ. επί μη διαχειριστικών υποθέσεων κατ’ εφαρμογή του «δόγματος – Holzmüller»251
 • 3. Η επαύξηση των αρμοδιοτήτων της Γ.Σ. υπό τη σκοπιά της λειτουργικής εσωτερικής οργάνωσης της Α.Ε. 255
 • α) Επιχειρήματα υπέρ μίας επέκτασης των αρμοδιοτήτων της Γ.Σ. σε βάρος του Διοικητικού Οργάνου της Α.Ε.256
 • β) Επιχειρήματα κατά της επαύξησης των αρμοδιοτήτων της Γ.Σ. σε βάρος του Διοικητικού Οργάνου της Α.Ε.260
 • γ) Yποστηριζόμενη θέση – Η λειτουργικότητα της επέκτασης των αρμοδιοτήτων της Γ.Σ. στην ελληνική Α.Ε.267
 • Κεφάλαιο Ζ271
 • Τελικά Συμπεράσματα271
 • Τελικά Συμπεράσματα271
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ275
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ301
 • 0
 • 0