Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-233-7
Σελίδες: 120
Συγγραφέας: Ν. Δαβράδος, Χ. Παμπούκης

Το βιβλίο «Μεθοδολογία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου» έχει ένα διπλό στόχο: αφενός να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, όπως εμφανίζεται στην πράξη, μέσω δικαστικών αποφάσεων, επίλυσης πρακτικών και θεωρητικών θεμάτων προς ανάπτυξη, και αφετέρου να βοηθήσει τους δικηγόρους και δικαστές να εμπεδώσουν στα καίρια ζητήματα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει: α) μεθοδολογική τάξη επίλυσης ζητημάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου κατά το ελληνικό θετικό δίκαιο, β) σύνοψη αρχών θετικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, γ) τεχνική σχολιασμού δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών ή ανάπτυξης θεωρητικών θεμάτων με παραδείγματα και δ) χρηστικές οδηγίες και παρατηρήσεις ως προς την έρευνα και την παρουσίαση εργασιών και θεωρητικών θεμάτων. Τέλος, η έκδοση συμπληρώνεται με ένα παράρτημα πρακτικών, διαγραμμάτων και νομοθετημάτων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, πολύ επιβοηθητικό και για τον φοιτητή και για τον εφαρμοστή του νόμου.

 • -10
 • Ι. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
 • Α. Η μέθοδος (Χ. Παμπούκης)1
 • Β. Η ορολογία - Γλωσσάριο ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Χ. Παμπούκης)5
 • ΙΙ. ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΧΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ7
 • Α. Οι αρχές του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Χ. Παμπούκης)7
 • Β. Το αντικείμενο του σύγχρονου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Χ. Παμπούκης)9
 • Γ. Η δομή και λειτουργία του ελληνικού ιδ.δ.δ. εν στενή εννοία - Το «γενικό μέρος» και το «αστικό διεθνές δίκαιο» (Ν. Δαβράδος)11
 • 1. Σύνοψη του γενικού μέρους του ιδ.δ.δ.12
 • 2. Σύνοψη του ειδικού μέρους του ιδ.δ.δ. - Το «αστικό διεθνές δίκαιο»20
 • Δ. Η δομή και λειτουργία του ελληνικού ιδ.δ.δ. εν ευρεία εννοία - Το «δικονομικό διεθνές δίκαιο» (Ν. Δαβράδος)33
 • ΙΙΙ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ39
 • Α. Ο σχολιασμός δικαστικής απόφασης (Χ. Παμπούκης)39
 • 1. Η αντίληψη και ο καθορισμός του ζητήματος40
 • 2. Έρευνα στοιχείων που συνθέτουν την απάντηση43
 • 3. Εκπόνηση διαγράμματος σχολιασμού δικαστικής απόφασης44
 • 4. Σύνταξη45
 • Β. Η επίλυση πρακτικού (Ν. Δαβράδος)46
 • Γ. Η ανάπτυξη ή ο σχολιασμός θεωρητικού θέματος – Το διάγραμμα (Χ. Παμπούκης)57
 • IV. ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ59
 • Α. Η μέθοδος της έρευνας (Χ. Παμπούκης / Ν. Δαβράδος)59
 • Β. Ο τόπος της έρευνας (Χ. Παμπούκης / Ν. Δαβράδος)64
 • Γ. Η παρουσίαση της εργασίας (Χ. Παμπούκης / Ν. Δαβράδος)64
 • V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΙΔ.Δ.Δ. (Χ. Παμπούκης / Ν. Δαβράδος)68
 • Α. ΠΡΑΚΤΙΚΑ68
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 168
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 270
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 373
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 477
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 580
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 682
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 783
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 884
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 986
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1087
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1188
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1289
 • Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ92
 • 1. Διαγράμματα θεωρητικών ζητημάτων92
 • 2. Διαγράμματα εννοιών γενικής θεωρίας και ειδικού μέρους ιδ.δ.δ.94
 • Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔ.Δ.Δ.101
 • 0
 • 0