Περιλαμβάνει συμπλήρωμα για τα ναρκωτικά ενημερωμένο με το Ν 4139/2013

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €24.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-234-4
Σελίδες: 224
Συγγραφέας: Π. Παπανδρέου
Επιμέλεια: Η. Αναγνωστόπουλος
Συνεργασία: Ε. Τρύφωνα

Το έργο «Διαγράμματα Ειδικών Ποινικών Νόμων» αποτελεί μια καταγραφή των ζητημάτων που ανακύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των κυριότερων ειδικών ποινικών νόμων, οι οποίοι απεικονίζονται διαγραμματικά, ταξινομημένοι σε ιδιαίτερες θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 66 χρηστικοί πίνακες αναφορικά με: φορολογικά αδικήματα, διαφθορά, επιταγή, κοινοτική απάτη, καταχραστές του δημοσίου, λαθρεμπορία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πόθεν έσχες, προσωπικά δεδομένα, ναρκωτικά, όπλα, αλλοδαπούς, χρηματιστήριο, ασφαλιστικές εισφορές, εργασία, ενδοοικογενειακή βία, ποινική ευθύνη Υπουργών, αθλητισμό και δασικά αδικήματα.

Τα «Διαγράμματα Ειδικών Ποινικών Νόμων» περιλαμβάνουν επίσης ένα παράρτημα νομολογίας στο οποίο παρατίθενται όλες –39 στον αριθμό, αυτούσιες στο κείμενό τους μαζί με περίληψη– οι αποφάσεις της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, εκδοθείσες από το έτος 1950 μέχρι σήμερα, οι οποίες αφορούν στις υπό εξέταση θεματικές ενότητες, ταξινομημένες και αυτές αντιστοίχως ανά ενότητα και συνοδευόμενες από αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο.

Τα «Διαγράμματα Ειδικών Ποινικών Νόμων» φιλοδοξούν, διαμέσου μιας επίπονης προσπάθειας τιθάσευσης μιας ύλης ιδιαίτερα εκτενούς, νομοθετικά δυσχερούς, θεωρητικά ελκυστικής και πρακτικά σημαντικής, να υλοποιήσουν δύο επιμέρους στόχους: α) τη διαγραμματική απεικόνιση των κυριότερων ειδικών ποινικών νόμων προς την κατεύθυνση της καλύτερης εντύπωσης αυτών, ιδιαίτερα χρήσιμης για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών και τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και β) την επιβοήθηση του έργου των εφαρμοστών του δικαίου, αποτελώντας ένα εύχρηστο και ευέλικτο βοήθημα στα ζητήματα πρακτικής εφαρμογής των ειδικών ποινικών νόμων, στο πλαίσιο της δικαστηριακής καθημερινότητας.

 • -14
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ1
 • [1] Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος [άρθρο 17 Ν 2523/1997 - Ουσιαστικό δίκαιο]1
 • [2] Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών [άρθρο 18 Ν 2523/1997 - Ουσιαστικό δίκαιο]3
 • [3] Αδίκημα φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεων του ΚΒΣ [άρθρο 19 Ν 2523/1997 - Ουσιαστικό δίκαιο]5
 • [4] Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο [άρθρο 25 Ν 1882/1990 - Ουσιαστικό δίκαιο]7
 • [5] Φορολογικά αδικήματα - Δικονομικό δίκαιο9
 • ΔΙΑΦΘΟΡΑ11
 • [6] Ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα [άρθρο πέμπτο Ν 3560/2007] – ΜΕΡΟΣ Α΄11
 • [7] Προσφορά για άσκηση επιρροής [άρθρο έκτο Ν 3560/2007] – ΜΕΡΟΣ Β΄13
 • [8] Λοιπά αδικήματα / Δικονομικές ρυθμίσεις / Ευθύνη νομικών προσώπων [άρθρα τρίτο, τέταρτο, όγδοο, ένατο-δωδέκατο Ν 3560/2007] – ΜΕΡΟΣ Γ΄14
 • [9] Παθητική δωροδοκία - Eνεργητική δωροδοκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών - Μελών της ΕΕ [άρθρα 2, 3 Ν 2802/2000] – ΜΕΡΟΣ Δ΄15
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ17
 • [10] Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [άρθρα τέταρτο και πέμπτο Ν 2803/2000]17
 • ΕΠΙΤΑΓΗ19
 • [11] Έκδοση ακάλυπτης επιταγής [άρθρο 79 Ν 5960/1933]19
 • ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ21
 • [12] Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάς του Δημοσίου [άρθρο 1 Ν 1608/1950]21
 • ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ23
 • [13] Ν 2960/2001 – ΜΕΡΟΣ Α΄ [άρθρα 155, 157]23
 • [14] Ν 2960/2001 – ΜΕΡΟΣ Β΄ [άρθρα 158-160 - Δικονομικό δίκαιο]25
 • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ27
 • [15] Βασικά αδικήματα - Εγκληματικές δραστηριότητες [άρθρα 2, 3, 45, 46 Ν 3691/2008] – ΜΕΡΟΣ Α΄27
 • [16] Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων [άρθρο 48 Ν 3691/2008] – ΜΕΡΟΣ Β΄29
 • ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ31
 • [17] Παράνομος πλουτισμός - Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης [άρθρα 1, 4, 6 Ν 3213/2003] – ΜΕΡΟΣ Α΄31
 • [18] Λοιπά αδικήματα [άρθρα 5, 7, 8 Ν 3213/2003] – ΜΕΡΟΣ Β΄33
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ35
 • [19] Ουσιαστικές, δικονομικές και διοικητικές ρυθμίσεις [άρθρα 9-13 Ν 3213/2003] – ΜΕΡΟΣ Γ΄34
 • [20] Παράλειψη γνωστοποίησης [άρθρο 22 παρ. 1 Ν 2472/1997] – ΜΕΡΟΣ Α΄35
 • [21] Διατήρηση αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς άδεια [άρθρο 22 παρ. 2 Ν 2472/1997] – ΜΕΡΟΣ Β΄37
 • [22] Παράνομη διασύνδεση αρχείων [άρθρο 22 παρ. 3 Ν 2472/1997] – ΜΕΡΟΣ Γ΄38
 • [23] Παράνομη επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα [άρθρο 22 παρ. 4 Ν 2472/1997] – ΜΕΡΟΣ Δ΄39
 • [24] Μη συμμόρφωση σε απόφαση της Αρχής και σε δικαστική απόφαση προσωρινής προστασίας [άρθρο 22 παρ. 5 Ν 2472/1997] – ΜΕΡΟΣ Ε΄41
 • [25] Παράβαση καθήκοντος από μέλος της Αρχής [άρθρο 18 παρ. 4 Ν 2472/1997] – ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄42
 • [26] Δικονομικά ζητήματα [άρθρο 22 παρ. 10-14 Ν 2472/1997] – ΜΕΡΟΣ Ζ΄43
 • [27] Τομέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών [άρθρο 15 Ν 3471/2006] – ΜΕΡΟΣ Η΄44
 • ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ45
 • [28] Βασικά εγκλήματα - Διακεκριμένες περιπτώσεις [άρθρα 20, 21, 23, 23Α, 26, 28, 33-35, 37 Ν 3459/2006] – ΜΕΡΟΣ Α΄45
 • [29] Χρήση ναρκωτικών ουσιών [άρθρα 29, 30 Ν 3459/2006] – ΜΕΡΟΣ Β΄47
 • [30] Κατάχρηση ιδιότητας ιατρών και φαρμακοποιών [άρθρα 22, 26 Ν 3459/2006] – ΜΕΡΟΣ Γ΄48
 • [31] Πρόκληση και διαφήμιση [άρθρο 24 Ν 3459/2006] – ΜΕΡΟΣ Δ΄50
 • [32] Οδήγηση μεταφορικών μέσων [άρθρο 25 Ν 3459/2006] – ΜΕΡΟΣ Ε΄51
 • [33] Δικονομικές διατάξεις [άρθρα 41-43 Ν 3459/2006] – ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄52
 • ΟΠΛΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ53
 • [34] Παράνομη οπλοκατοχή [άρθρα 7, 8, 17 Ν 2168/1993] – ΜΕΡΟΣ Α΄53
 • [35] Μετατροπή - παραλλαγή - απάλειψη - παραποίηση όπλου [άρθρο 7 παρ. 8 Ν 2168/1993] – ΜΕΡΟΣ Β΄56
 • [36] Παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία [άρθρα 10, 14, 17 Ν 2168/1993] – ΜΕΡΟΣ Γ΄57
 • [37] Εισαγωγή από το εξωτερικό - Εξαγωγή/Επαναεξαγωγή - Εξαγωγή/Επανεξαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό [άρθρα 2, 3, 3α Ν 2168/1993] – ΜΕΡΟΣ Δ΄59
 • [38] Διαμετακόμιση όπλων μέσω Ελληνικής Επικράτειας, Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία [άρθρα 4, 4α Ν 2168/1993] – ΜΕΡΟΣ Ε΄61
 • [39] Κατασκευή στο εσωτερικό [άρθρο 5 Ν 2168/1993] – ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄62
 • [40] Εμπορία - Διάθεση [άρθρο 6 Ν 2168/1993] – ΜΕΡΟΣ Ζ΄64
 • [41] Λοιπά αδικήματα - Διακεκριμένες περιπτώσεις [άρθρα 7, 9, 12, 13, 15 Ν 2168/1993] – ΜΕΡΟΣ Η΄66
 • [42] Όπλα από αστυνομικούς - Ποινικά αδικήματα [άρθρο 6 Ν 3169/2003] – ΜΕΡΟΣ Θ΄68
 • ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ69
 • [43] Παράνομη είσοδος αλλοδαπού καταχωρημένου στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών [άρθρο 82 παρ. 4 Ν 3386/2005] – ΜΕΡΟΣ Α΄69
 • [44] Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα [άρθρο 83 παρ. 1 Ν 3386/2005] – ΜΕΡΟΣ Β΄71
 • [45] Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων υπηκόων τρίτων Χωρών [άρθρο 86 Ν 3386/2005] – ΜΕΡΟΣ Γ΄72
 • [46] Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών και υπαλλήλων [άρθρο 87 Ν 3386/2005] – ΜΕΡΟΣ Δ΄73
 • [47] Υποχρεώσεις μεταφορέων [άρθρο 88 Ν 3386/2005] – ΜΕΡΟΣ Ε΄75
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ77
 • [48] Παραβίαση απορρήτου συναλλαγών [άρθρο 29 Ν 3340/2005] – ΜΕΡΟΣ Α΄77
 • [49] Χειραγώγηση της αγοράς [άρθρο 30 Ν 3340/2005] – ΜΕΡΟΣ Β΄78
 • [50] Δικονομικό δίκαιο [άρθρο 31 Ν 3340/2005] – ΜΕΡΟΣ Γ΄79
 • [51] Πλαστογραφία κινητών αξιών [άρθρο 1 Ν 1960/1991] – ΜΕΡΟΣ Δ΄80
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ81
 • [52] Άρθρα 1, 2 ΑΝ 86/1967, 33 Ν 3346/200581
 • ΕΡΓΑΣΙΑ83
 • [53] Υπερημερία εργατικών αποδοχών [άρθρο μόνο ΑΝ 690/1945]83
 • ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ85
 • [54] Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, Ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή [άρθρα 6, 7 Ν 3500/2006] – ΜΕΡΟΣ Α΄85
 • [55] Ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, Παρακώλυση απονομής της δικαιοσύνης, Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας [άρθρα 9, 10, 20 Ν 3500/2006] – ΜΕΡΟΣ Β΄86
 • [56] Δικονομικές διατάξεις [άρθρα 16-19 Ν 3500/2006] – ΜΕΡΟΣ Γ΄87
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ89
 • [57] Προδικασία [άρθρα 1-11 Ν 3126/2003] – ΜΕΡΟΣ Α΄89
 • [58] Κύρια διαδικασία [άρθρα 12-22 Ν 3126/2003] – ΜΕΡΟΣ B΄93
 • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ95
 • [59] Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων [άρθρο 41 Γ παρ. 7 Ν 2725/1999] – ΜΕΡΟΣ Α΄95
 • [60] Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων [άρθρα 41 Δ παρ. 2-3 Ν 2725/1999] – ΜΕΡΟΣ Β΄96
 • [61] Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις [άρθρο 41 ΣΤ παρ. 1-5 Ν 2725/1999] – ΜΕΡΟΣ Γ΄97
 • [62] Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις - Δικονομικές ρυθμίσεις [άρθρα 41 ΣΤ παρ. 6-9 Ν 2725/1999] – ΜΕΡΟΣ Δ΄99
 • [63] Ντόπινγκ αθλητών [άρθρο 128 Θ Ν 2725/1999] – ΜΕΡΟΣ Ε΄101
 • [64] Ντόπινγκ ίππων [άρθρο 128 ΙΔ Ν 2725/1999] – ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄104
 • [65] Δωροδοκία - Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα [άρθρο 132 Ν 2725/1999] – ΜΕΡΟΣ Ζ΄106
 • ΔΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ109
 • [66] ΑΝ 1539/1938, ΝΔ 86/1969, Ν 998/1979, Ν 1892/1990109
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1950-2012113
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ115
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ117
 • ΕΠΙΤΑΓΗ137
 • ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ143
 • ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ147
 • ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ163
 • ΟΠΛΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ169
 • ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ171
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ173
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ179
 • ΕΡΓΑΣΙΑ183
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ187
 • ΔΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ199
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ205
 • 0
 • 0